LARIAM, POR TBL NOB 8X250MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
MEFLOCHIN-HYDROCHLORID (MEFLOQUINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
ROCHE s.r.o., Praha
ATC kód:
P01BC02
Dávkování:
250MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
8, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
25/1052/94-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8594040191801

Příloha č. 1 krozhodnutío změněregistrace sp. zn. sukls236252/2010 a příloha ke sp. zn.

sukls272098/2012

Příbalová informace:informacepro uživatele

Lariam

tablety

Mefloquinihydrochloridum

Přečtěte sipozorně celou příbalovou informacidříve, nežzačnete tento přípravek užívat,

protože obsahujepro Vás důležité údaje.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudete potřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravekbylpředepsánvýhradněVám. Nedávejte jejžádnédalšíosobě. Mohlbyjí

ublížit, a to itehdy, má-listejnéznámkyonemocněníjako Vy.

- Pokud seu Vásvyskytnekterýkoliznežádoucích účinků,sdělte to svému lékařinebo

lékárníkovi.Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

vtéto příbalové informaci.

Co naleznete v tétopříbalovéinformaci

1. Co jepřípravekLariama kčemu sepoužívá

2. Čemu musíte věnovatpozornost, nežzačnetepřípravekLariamužívat

3. JaksepřípravekLariamužívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5. JakpřípravekLariamuchovávat

6. Obsah balenía dalšíinformace

1. Co je přípravek Lariama kčemu se používá

PřípravekLariamseužívá kprevenci(profylaxi)a léčbě různých foremmalárie.

Maláriejeinfekčníonemocnění,kteréseběžněvyskytujevtropickýchasubtropickýchoblastech

Afriky,LatinskéAmeriky,AsieavzemíchnapobřežíTichéhooceánu.Jsourůznéformymaláriea

každáznichjevyvolánaspecifickýmmikroorganismem.Uvšechforemmaláriedocházíkinfekci

přenosemmalarickýchparazitů(plasmodií)načlověkaštípnutímkomáraAnopheles.Nejdříveza

týdenseprojevímalarickýmzáchvatem:náhlývzestupteplotysezimnicí(bíléstadium),horečka

kolem40°C,provázenázarudnutímobličeje(červenéstadium),kterámůžetrvatažněkolikhodin.

Teplotapakklesá,ustupujezarudnutíkůžeaobjevujesesilnépocení.Pozáchvatunásledujepocit

velmisilnéúnavy.Taktoprobíhajíprvnízáchvatymalárieuneimunníchosobbezprofylaxe.U

částečněimunníchosobsepříznakysnadnozaměníspříznakychřipky.Jestližejsouvšakvyvolány

nejnebezpečnějšíformoumalárie(tropickámalárie,maligníterciána)anení-livčaszahájenaléčba,

můževkrátkédoběnásledovattěžképoškozeníorgánů,ztrátavědomíasmrt.Méněnebezpečné

formymalárie,kteréneohrožujíživot,semohouprojevitzaměsícenebodokoncerokypoukončení

pobytuvmalarickéoblasti.Jestližecestujetedooblasti,kdesemalárievyskytuje,informujtesvého

lékařeocílicestyadélcepobytualékařVámpodlepotřebypředepíšepřípravekLariamproléčbu

nebo profylaxi.

PřípravekLariamje doporučován jako profylaktická léčba přicestách do malarických oblastí,

předevšímdo oblastís velkýmrizikemnákazykmenemPlasmodiumfalciparumrezistentnímna

ostatníantimalarika. Vpřípaděpochybnostíohledněvolbysprávného léku kprofylaximalárie se

doporučujekonzultace sodborníkemvoblastitropické medicíny.

Po ukončeníléčbymalárie způsobené kmenemPlasmodiumvivaxmábýtzahájenaprofylaktická

léčba 8-aminochinolinovýmideriváty(např. primachinem). Tato léčba vedekeliminacijaterních

foremplasmodiíazabraňuje takrelapsu (znovuobjeveníse)onemocnění.

PřípravekLariamje téžindikován jako tzv. "pohotovostníléčba", tj. nouzové opatřenípřipodezření

na malárii, kdynenídostupná okamžitá lékařská péče.

Meflochin,léčiválátkaléku,patřídoskupinychinolonůapoužívásekléčeníaprevenci(profylaxi)

malárievyvolanékmenyPlasmodiumfalciparum,ojediněleiPlasmodiumvivax,Plasmodium

malariaeaPlasmodiumovale,zvláštěukombinovaných,těžšíchforemplasmodiovéinfekce.

PřípravekLariampůsobíinamalaricképarazity,kteříjsounecitlivínaléčbuněkterýmijinými

protimalarickýmiléky.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, nežzačnete přípravek Lariamužívat

Neužívejte přípravek Lariam

jestliže jste alergický(á)na meflochin nebo nakteroukolidalšísložkutohotopřípravku

(uvedenou vbodě 6)

jestliže jste alergický(á)na látky,jako jsou chinin a chinidin

kprevencimalárie nesmípřípravekLariamužívatnemocní, kteřítrpínebo trpěliepilepsiínebo

jinýmikřečovýmistavynebo těžkýmiduševnímiporuchami, úzkostnou poruchou,majív

anamnézenedávnoudepresičischizofrenii, a nemocnísakutnídepresí

Upozorněnía opatření

Před užitímpřípravku Lariamseporaďte se svýmlékařemnebo lékárníkem.

ZkušenostispodávánímlékuLariamdětemmladšímnež3měsícenebovážícímméněnež5kgjsou

pouzeomezené.ProtonelzedoporučitpřípravekLariamkprofylaxiumalýchdětímladšíchnež3

měsícenebo vážících méněnež5 kg.

PřípravekLariammůžezvyšovatrizikovznikukřečovýchstavůupacientůsepilepsií.Pacientům

trpícímepilepsiílzeprotopodávatpřípravekLariampouzeprovlastníléčbu(nikolivprofylakticky

anipro pohotovostníléčbu), a to jen vpřípadech, kdynelze užítbezpečnějšílék.

Upacientů s poškozenou funkcíjatermůže docházetkpomalejšímu odbourávánímeflochinu a tím

ke zvýšeníplazmatických hladin léku.

UpacientůsporuchamisrdečníhorytmučivodivostijenutnépodávatpřípravekLariams

opatrností.

Dalšíléčivépřípravkya přípravek Lariam

Informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužíváte,kteréjstevnedávnédobě

užíval(a)nebokterémožnábudeteužívat,atoiolécích,kteréjsoudostupnébezlékařského

předpisu.

ÚčinkylékuLariamajinýchsoučasněužívanýchlékůsemohounavzájemovlivňovat.Vášlékařmá

býtprotoinformovánovšechlécích,kterévsoučasnédoběužívátenebozačneteužívat,atona

lékařskýpředpisibezněj.NežzačnetesoučasněsužívánímlékuLariamužívatnějakývolně

prodejnýlék, poraďte se se svýmošetřujícímlékařem.

MožnéjsoupředevšíminterakcelékuLariamslékyužívanýmipřiléčběsrdečníchacévních

onemocnění,sléky,kterésnižujíkoncentracicukruvkrvi,antikoagulancii(lékysnižujícísrážlivost

krve).Vpřípaděsrdečníchonemocněníjdepředevšímolékyovlivňujícívedenísrdečníhovzruchu,

např.antiarytmika,beta-blokátory,blokátorykalciovýchkanálů,H

1 antihistaminika(lékypro

alergii),tricyklickáantidepresiva,fenothiazinyaketokonazol,kterémohouprodlužovatQTc

interval(vedenívzruchu vsrdci).

Upacientůléčenýchantiepileptiky(např.kyselinavalproová,karbamazepin,fenobarbitala

fenytoin)můžesoučasnépodávánímeflochinuzpůsobitsníženíplazmatickýchhladinantiepileptika

tímzvýšitrizikovznikukřečovýchstavů.Vněkterýchpřípadechmůžebýtprotonutnáúprava dávky

antiepileptik.

ÚčinkyprofylaktickéhopodánípřípravkuLariamnapacienty,kteříužívajídalšíléky(především

diabeticia pacientiužívajícíantikoagulancia)majíbýtznámypřed odjezdemdo endemické oblasti.

SoučasnépodávánílékuLariamslékyobsahujícímichinin,chinidinnebochlorochinjezakázané,

protože může véstke vzniku EKGzměn amůže zvyšovatriziko vzniku křečových stavů.

Současnéužíváníhalofantrinu(jinéantimalarikum)alékuLariam(meflochinu)můževyvolat

zpomalenísrdečnífrekvence(prodlouženíintervaluQTc)asrdečnízáchvat,kterémohouohrožovat

životpacienta.VžádnémpřípaděprotonesmíbýtužívánhalofantrinsoučasněslékemLariamnebo

během15 týdnů po poslednídávceLariamu.

Údaje o důsledcích podánímeflochinu po předchozímpodáváníhalofantrinu nejsou kdispozici.

BěhemužívánílékuLariamnesmíbýtprovedenoočkováníživou vakcínou protityfu. Toto očkování

musíbýtdokončeno nejméně3 dnypřed zahájenímléčbyLariamem.

BěhemléčbyléčivýmpřípravkemLariamnepijte alkohol.

Těhotenstvía kojení

Pokudjstetěhotnánebokojíte,domnívátese,žemůžetebýttěhotná,neboplánujeteotěhotnět,

poraďte se se svýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnetetento přípravekužívat.

Těhotnéženybynemělycestovatdooblastí,kdesemalárievyskytuje,protožemalárieje

nebezpečnájakprobudoucímatku,takiproplod.Jestliženenímožnécestuodložit,jenutnose

poradits lékařemo nejvhodnějšímzpůsobu ochranypřed malárií.

Podávánímeflochinuběhemprvníchtříměsícůtěhotenstvímůžebýtdoporučenopouzetehdy,

jestliže předpokládanýúspěch léčbypřevážímožné riziko pro plod.

ŽenyvplodnémvěkumajípřiužívánílékuLariamaještědalší3 měsícepo skončeníléčbypoužívat

spolehlivýzpůsobantikoncepce.Přiotěhotněnínebopodezřenínaotěhotněníběhemdobyužívání

léku je nutné oznámittuto skutečnostlékaři.

MeflochinjevylučovándomateřskéhomlékaatudížkojícímatkyběhemléčbypřípravkemLariam

nemajíkojit.Dosudnebylypopsányžádnénežádoucíúčinkyukojenců,jejichžmatkyužívaly

přípravekLariam.

Řízenídopravních prostředků a obsluha strojů

Vzávislostina Vašíindividuálníreakcimůže vdůsledku závratía poruchyrovnováhypřípravek

Lariamnepříznivě ovlivnitVašischopnostříditmotorová vozidla, obsluhovatstroje, pracovatve

výškách nebo jiné aktivity(pilotováníletadla, potápěnína otevřenémmoři)vyžadujícíVašiplnou

pozornost, a to ipo dobu několika týdnů po ukončeníjeho užívání. Tyto činnostibyste měl(a)

vykonávatpouze nazákladě výslovného souhlasu lékaře!Předevšímpilotiletadelnemají, pokud

létají,přípravekLariamužívat.

Přípravek Lariamobsahujemonohydrátlaktózy.

PokudVámVášlékařřekl,ženesnášíteněkterécukry,poraďtesesesvýmlékařem,nežzačnete

tento léčivýpřípravekužívat.

3. Jak se přípravek Lariamužívá

Vždyužívejtetentopřípravekpřesně podle pokynů svého lékaře.Pokud sinejste jistý(á), poraďte se

sesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Dávkovánía způsob podávání

PřípravekLariamseužíváproléčbuneboprevencimalárie.VždyužívejtepřípravekLariampřesně

podle pokynů lékaře.

Léčba malárie

Obvyklá doporučená celková dennídávkapřípravkuLariamje 20-25 mg/kgtělesné hmotnosti.

Celková dávka:

Tělesná hmotnost(kg) Celková dennídávka Rozdělenídennídávky

5–10 kg 1/2 -1 tbl.

10 -20 kg 1 -2 tbl.

20 -30 kg 2 - 3 tbl. 2 + 1

30 -45 kg 3 - 4 tbl. 2 + 2

45 -60 kg 5 tbl. 3 + 2

vícenež60 kg 6 tbl. 3 + 2 + 1

Abysezabránilovýskytunežádoucíchúčinků,jetřebacelkovouléčebnoudennídávkurozdělitdo2

nebo 3 dávek,takjakje uvedeno výše. Dávkyseužívajívintervalu 6-8 hodin.

NejsouzkušenostispodávánímpřípravkuLariamvdávkáchvícenež6tabletpacientůmsvyšší

tělesnou hmotností.

NejsouzkušenostispodávánímpřípravkuLariamdětemmladšímnež3měsícenebovážícímméně

než5 kg.

Dojde-lipopožitídávkydo30minutkezvracení,užijteznovuplnoudávku.Dojde-likezvraceníza

30-60minut,užijtedoplňkovoupolovičnídávku.JestližeplněprovedenáléčbalékemLariam

nevedekúspěchuběhem48-72hodin,nemásevléčbědálepokračovat.Vtakovémpřípadělékař

doporučíléčbu jinýmlékem.

NižšícelkovádávkalékuLariammůžestačitunemocných,kteřížijívoblastech,kdesemalárie

vyskytuje, protože tito nemocníjsou protimaláriičástečně imunní.

Klinicképřípadytěžkémaláriejemožnéléčitzpočátkunitrožilněpodávanýmchininempodobu

nejméně2až3dnůapotéjemožnépřejítnapřípravekLariam.Závažnýmnežádoucímúčinkůmje

povětšinoumožnépředejítpodánímpřípravkuLariamažza12čivícehodinpoposlednídávce

chininu.

Prevence (profylaxe)malárie

Prvnídávkamusíbýtužitaalespoňtýdenpředpříjezdemdomalarickéoblasti.Jestližetonení

možné,lékařVámpřicestáchdovysocerizikovýchoblastídoporučítzv.nárazovoudávku,která

odpovídáběžnédoporučenédávce(vevztahuktělesnéhmotnosti–vizdále).Tatodávkaseužívá

dennětřipo soběnásledujícídnya dále se pakpokračuje vobvyklémdávkování1x týdně.

1.den 1.dávka

2.den 2.dávka

3.den 3.dávka

dále obvyklá týdennídávka

Dalšítýdennídávkymajíbýtužíványvždyvestejnýdentýdne,pojídle.Kesníženírizikavzniku

tropické malárie po opuštěnímalarické oblastimápreventivníléčba pokračovatdalšíčtyřitýdny.

PreventivnídávkaléčivéhopřípravkuLariamprodětiadospěléjepřibližně5mg/kgtělesné

hmotnosti:

Tělesná hmotnost(kg) dávka

5 -10 kg 1/8 tablety

10-20 kg 1/4 tablety

20 -30 kg 1/2 tablety

30 -45 kg 3/4 tablety

vícenež45 kg 1 tableta

Početdávek,intervalymezinimiadélkapreventivníhoužíváníjsoustejnéprodospěléiděti.

Zapomenete-liužítnebopodatdítětijednudávku,užijtejinebopodejtejidítěti,jakmilesi

vzpomenete,apakpokračujtejakopředtím.ZkušenostispodávánímpřípravkuLariamdětem

mladšímnež3měsíceavážícímméněnež5kgjsoujenomezené.Protonelzedoporučitpřípravek

Lariamkprofylaxiu malých dětímladších než3 měsícenebo vážících méněnež5 kg.

Pokudsetentoléčivýpřípravekpodávádětemvážícímméněnež10kg,můžebýtvhodné,poporadě

slékařem, nechatpřipravitpřesnou dávku lékárníkem.

Selže-lipreventivníužitípřípravku Lariam, je nutná léčba jinýmlékempodle doporučenílékaře.

Nežádoucíúčinkysenejčastějiobjevípo prvnínebo druhé dávce. Profylaxije tedyvhodné zahájit2

-3 týdnypřed odjezdem. Totéžplatívpřípadě, že cestovatelsouběžně užívá dalšíléky. Toto

opatřenísloužíkujištění, že kombinace léků bude dobře snášena.

"Pohotovostníléčba"

LékařVámmůžedoporučitpřípravekLariamijako"pohotovostníléčbu"propřípad,kdynení

vprůběhu24hodinodprvníchpříznakůnemocidostupnálékařskápéče.Jestližeusebezpozorujete

příznakyakutníhomalarickéhozáchvatuauvědomítesi,žejstepředtímbylištípnutikomárem,měli

byste,pokudlékařnedoporučiljinak,postupovatnásledovně:přesahuje-liVašetělesnáhmotnost45

kg,užijtenajednoutřitabletypřípravkuLariam.Nebudete-limítdo24hodinmožnostporadys

lékařem,apřidobrésnášenlivostiléku,mělibysteužítza6-8hodindalší2tablety.Přitělesné

hmotnostipřes60kgbysteměliužítještědalší1tabletupřípravkuLariam6-8hodinpodruhé

dávce. Přitělesné hmotnostinižšínež45 kgVámlékařpro takovou situacidoporučíjiné dávkování.

Ustarších pacientů nenínutné upravovatdávkování.

Posamoléčenípřipodezřenínamaláriisepřiprvnípříležitostiporaďtes lékařem, a to itehdy, máte-

lipocitplného uzdravení, abymohlo býtpodezřenína maláriibuďpotvrzeno nebo vyvráceno.

Meflochinmáhořkouamírněpálivouchuť.TabletyléčivéhopřípravkuLariammajíbýtproto

užíványnerozkousané,nejlépepohlavnímjídle(nenaprázdnýžaludek)azapityalespoňsklenicí

vodynebojinéhonealkoholickéhonápoje.Propodánídětemneboosobám,kterénejsouschopny

tabletyspolknout,jemožnétabletyrozdrtitapodatjejakosuspensivmalémmnožstvívody,mléka

nebo jiného nealkoholického nápoje.

Pro přípravu dávkyvelikosti1/8 tabletysedoporučuje následujícípostup:

Rozdrťte1/4tabletyarozpusťtenapříkladvmléceapotépodejtepouzepolovinuroztoku,druhou

polovinu vylijte.

Délka užívání léčivého přípravkuLariam

Přiléčbě malárie

Léčba záchvatu malárie lékemLariamkončípoužitídoporučeného počtu tablet.

Připrevencimalárie

ProzábranupozdějšíhopropuknutímaláriesemápřipoužitíléčivéhopřípravkuLariamkprevenci

malárievjehoužívánípokračovatužívánímpůvodnědoporučenýchdávekjednoutýdněpodobu

čtyřtýdnů poopuštěnímalarické oblasti.

Jestliže jste užil(a)vícepřípravkuLariam, nežjste měl(a)

Připředávkovánímeflochinemdocházíkvystupňovánívýšeuvedených nežádoucích účinků.

Vpřípaděpředávkovánísedoporučujenásledujícípostup:conejdřívevyvolatzvraceníaprovést

výplachžaludku.Nutnéje téžmonitorovánísrdečnífunkce(pokud možno pomocíEKG)a sledování

neuropsychickéhostavupodobunejméně24hodin.Vpřípaděvznikukardiovaskulárníchčijiných

poruch je nutné zavedenísymptomatické aintenzivnípodpůrné léčby.

Jestliže jste zapomněl(a)užítpřípravek Lariam

Nezdvojnásobujte následujícídávku, abyste nahradil(a)vynechanou dávku.

VynechánídávkypřípravkuLariammůžesnižovatúčinnostléku.ProtoužívejtepřípravekLariam

přesněpodledoporučenílékaře.Vpřípadě,kdysinejstejisti,jakpostupovat,obraťtesenalékaře

nebolékárníka.

Neměňte svévolně dávkováníurčené lékařem.

Jestliže jste přestal(a)užívatpřípravek Lariam

PředčasnéukončeníléčbypřípravkemLariammůže snižovatúčinnostléku.

Domníváte-lise, že lékpůsobípříliš slaběnebo silně, poraďte se slékařem.

Připředávkovánínebo náhodnémpožitíléku dítětemvyhledejte okamžitě lékaře nebo nejbližší

nemocnici.

Máte-lijakékolidalšíotázkytýkajícíseužívánítohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Upozornění

Předcestoudomalarickéoblastiseujistěte,zdamátessebou dostatekléčivého přípravku Lariamna

dobu Vašícesty.

4. Možné nežádoucíúčinky

Podobnějakovšechnylékymůžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnoutukaždéhosprojevyodmírnékožníreakceažpoanafylaktickoureakci.Nežádoucí

účinkysečastějivyskytujípřiléčebnémnežpřipreventivnímužívánípřípravkuLariam.

Nežádoucíúčinky, které se objevujípřipodáníterapeutických(léčebných)dávekpro léčbu akutního

onemocnění,jsou těžko odlišitelné od příznaků vlastního onemocnění. Nejčastějšínežádoucíúčinky

připrofylaktickémpodáváníLariamu,jako je pocitnevolnosti, zvracení, závratě, bývajívelmimírné

a spokračujícíléčbou většinou ustupují, a to inavzdoryzvyšujícímseplazmatickýmhladinámléku.

Profil nežádoucích účinků meflochinu je charakterizován především výskytem

neuropsychologických nežádoucích účinků.

Mezinejčastějšínežádoucíúčinkypatří:závratě,nucenínazvracení,zvracení,řídkástolicenebo

průjem,bolestibřicha,bolestihlavy,poruchyrovnováhy,ospalost,poruchyspánku(nespavost,

abnormálnísny).

Vzácnějisemohou vyskytnout:

Psychiatrické poruchy:méněčasté jsou agitovanost, neklid, úzkost, deprese, výkyvynálady, panické

ataky, stavyzmatenosti, halucinace, agresivita, psychotické čiparanoidníreakce.

Vzácně bylyzaznamenánysebevražednémyšlenky, ale nebylprokázán vztah kpodáváníléku.

Poruchynervového systému:nejčastějšíjsou závratě, poruchyrovnováhy, bolesthlavya ospalost.

Méně časté jsou krátkodobé ztrátyvědomí, křeče, zhoršenípaměti, pocitmravenčení, třes. Ojediněle

bylazaznamenánaencefalopatie(nezánětlivé onemocněnímozku). Kroměvýšeuvedeného byly

hlášenyojedinělé případyrozvoje syndromu Guillain-Barré (stavprovázenýporuchou čitía

ochrnutímčislabostívhorních adolních končetinách)včasové návaznostina podánípřípravku

Lariam, příčinná souvislostmezítímto syndromema podánímpřípravkuLariamvšaknebyla

prokázána.

Vzácně mohou neuropsychiatrické poruchypřetrvávatdlouhodobě.

Srdečníporuchyaporuchykrevníhooběhu:vysokýtlak, nízkýtlak, návaly, mdloby, bolestna hrudi,

rychlýtep, bušenísrdce, pomalýtep, nepravidelnýpuls, extrasystolya dalšípřechodné poruchy

vedenísrdečního vzruchu.

Poruchykůže:vyrážka, zarudnutíkůže, kopřivka, svědění, otoky, padánívlasů.Bylytéžpopsány

ojedinělé případyvýskytu kožních reakcítypu erythema multiforme (zvláštnízarudnutíkůže),

Stevens-Johnsonova syndromu.

Poruchykosternía svalovétkáně:svalová slabost, svalové křeče, bolestisvalů, bolestikloubů.

Dalšínežádoucíúčinky:poruchyzraku, zvoněnívuších apřechodné zhoršenísluchu, dušnost,

slabost, malátnost, únava, horečka, pocení,třesavka, dyspepsie (poruchyzažívání), nechutenství.

Laboratornízměny:přechodné zvýšeníjaterních testů, nízkýnebo vysokýpočetbílých krvinek,

nízkýpočetkrevních destiček.

Mnohéztěchtoúčinkůmohoubýtzároveňpříznakymalárie.Jejichvýskytapřípadnývýskytjiných

neobvyklých reakcíoznamte ošetřujícímu lékaři.

Vpřípadě,žeseuVásprojevínáhléúzkostnéstavy,poruchynálady(deprese),neklid,křeče (včetně

epileptických)neboduševnízmatenost,můžesejednatopočátečnístádiumzávažnějšíduševní

poruchy,aprotopřestaňteokamžitěpřípravekLariamužívataporaďteseslékařemodalším

postupu.

NežádoucíúčinkylékuLariam mohoupřetrvávatponěkoliktýdnůodukončeníjehoužívání.U

maléhopočtupacientůpřetrvávalyzávratěaporuchyrovnováhyiněkolikměsícůpopřerušení

užíváníléku.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci.

Zdravotnicko-osvětová informace

Jaksevyhnoutmalarické infekci?

Nejlepšíochranouprotimaláriijenenechatseštípnoutkomárem. KomářiAnophelesštípajíhlavně v

době mezisoumrakema svítáním.Doporučujíseproto následujícíochrannépostupy:

Vdobě mezisoumrakema svítánímnositoděv, kterýzakrývá co nejrozsáhlejšípovrch kůže.

Použítrepelentprotikomárůmna oděva napokožku.

Přispánkuvmístnosti,kteráneníchráněnapředkomáry,použítochrannousíťještěpřed

soumrakemdobře zastrčenoupod matraci.

Ochranu lze doplnitpoužitímsprejů působících protihmyzu a podobně.

5. Jak přípravek Lariamuchovávat

Uchovávejtevpůvodnímobalu, abybylpřípravekchráněn před vlhkostí.

Uchovávejtetento přípravekmimodohled adosah dětí.

Nepoužívejtetentopřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičceza„Použitelné

do:“. Doba použitelnostisevztahuje kposlednímu dniuvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádnéléčivé přípravkydo odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jaknaložitspřípravky, které jižnepoužíváte. Tato opatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. Obsahbalení adalšíinformace

Co přípravek Lariamobsahuje

Léčivoulátkouje mefloquinihydrochloridum274,09mg(odpovídámefloquinum250 mg)vjedné

tabletě.

Dalšímisložkamijsoupoloxamer,mikrokrystalickácelulóza,monohydrátlaktózy,kukuřičnýškrob,

krospovidon,amonium-kalcium-alginát, mastek, magnesium-stearát.

JakpřípravekLariamvypadá a co obsahujetoto balení

Bílé,kulaté,plochétabletynaoboustranáchsdělícímkřížem,najednéstraněvevýřezechoznačení

"RO, C, HE" alogo firmy.

Velikostbalení:8 tablet

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

Roches.r.o.

Dukelských hrdinů 52

170 00Praha7

Česká republika

Tato příbalová informacebyla naposledyrevidována:

23.1.2013

Překlad údajů vyražených nablistru:

EXP = Použitelné do:

Lot =Číslo šarže

Příloha č. 2krozhodnutío změněregistrace sp. zn. sukls236252/2010 a příloha ke sp. zn.

sukls272098/2012

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

LARIAM

tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Mefloquinihydrochloridum274,09 mg(odpovídá mefloquinum250 mg)vjednétabletě.

Pomocnélátkyseznámýmúčinkem:monohydrátlaktózy.

Úplnýseznampomocných látekvizbod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Tableta

Popispřípravku:bílé, kulaté, plochétabletyna obou stranách sdělícímkřížem, na jednéstraněve

výřezech označení"RO, C, HE" alogo firmy.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Připředepisováníantimalarikje třebabrátvúvahu doporučeníSvětové zdravotnické organizace.

Lariamje indikován kterapii, profylaxia pohotovostníléčbě malárie.

Terapie

Přípravekje určenkperorálníléčběmalárie, zvláště malárie vyvolanékmenemPlasmodium

falciparum, rezistentnímna ostatníantimalarika.

Dále se užívá kléčbě malárie vyvolanéPlasmodiemvivax akléčbě smíšené malárie (vizbod 4.2.

Dávkovánía způsob podání).

Profylaxe

Lariamje doporučován jako profylaktická léčba přicestách do malarických oblastí, předevšímdo

oblastís velkýmrizikemnákazykmenemPlasmodiumfalciparumrezistentnímna ostatní

antimalarika.

Vpřípaděpochybnostíohledněvolbysprávného léku kprofylaximalárie se doporučuje konzultace

s odborníkemvoblastitropické medicíny.

Pohotovostní léčba

Lariamje téždoporučován jako tzv. "pohotovostníléčba". Lariambyssebou mělymítosoby

cestujícído malarických oblastía mělybyjejpoužítksamoléčbě jako nouzové opatřenípři

suspektnímalárii, kdynenídostupná lékařská péčevprůběhu 24 hodin.

4.2 Dávkovánía způsob podání

Meflochin má hořkou a mírně pálivou chuť. Tabletysepolykajícelé, nejlépepo jídle azapíjejíse

alespoň jednou sklenicítekutiny. Pro podánídětemnebo osobám, které nejsou schopnytablety

polknout, je možno tabletyrozdrtita podatje jako suspenzivmalémmnožstvívody, mléka nebo

jiného nealkoholického nápoje.

Pro přípravu dávkyvelikosti1/8 tabletysedoporučuje následujícípostup:

Rozdrťte 1/4 tabletya rozpusťte například vmléce apoté podejte pouze polovinu roztoku, druhou

polovinu vylijte.

Léčba malárie:

Standardní dávkování:

Doporučená celková dávka meflochinu pro neimunnípacientyje 20-25 mg/kgtělesné hmotnosti.

Tělesná hmotnost(kg) Celková dennídávka Rozdělenídennídávky*

5–10 kg ** 1/2 -1 tbl.

10 -20 kg 1 -2 tbl.

20 -30 kg 2 - 3 tbl. 2 + 1

30 -45 kg 3 - 4 tbl. 2 + 2

45 -60 kg 5 tbl. 3 + 2

vícenež60 kg *** 6 tbl. 3 + 2 + 1

* Celkovou terapeutickou dennídávku lze rozdělitna 2-3 dílčídávkyužívanévintervalu 6-8 hodin,

abysezabránilo vzniku nebo se snížila intenzita nežádoucích účinků.

** Nejsou zkušenostis podávánímLariamu dětemmladšímnež3 měsícenebo vážícímméněnež5

kg.

*** Nejsou zkušenostis podávánímLariamu vdávkách vícenež6 tabletpacientůms vyššítělesnou

hmotností.

Speciální instrukcekdávkování:

Učástečně imunních pacientů, např. u osob žijících vmalarických oblastech, může býtdostačující

nižšídávkování.

Dojde-liu pacienta po podánídávkydo 30 minutke zvracení, je třebapodatnovou plnou dávku.

Objeví-lisezvraceníza30-60 minutpo užitídávky, je třebapodatznovu polovičnídávku. Po

ukončeníléčbymalárie způsobené kmenemPlasmodiumvivax byměla býtzahájenaprofylaktická

léčba 8-aminochinolinovýmideriváty(např. primachinem). Tato léčba vedekeliminacijaterních

foremplasmodiía zabraňuje takrelapsu onemocnění. Jestliže plně prováděná léčba Lariamem

nevedeke zlepšeníklinického stavu během48-72 hodin, nemělo bysevléčbě Lariamempokračovat

a měla bybýtzahájenaalternativníléčba. Jestliže dojde konemocněnímaláriíipřesprofylaktickou

léčbu Lariamem, je třebapečlivě zvážit, které antimalarikum, zásadnějiné nežLariam, užít

kterapii. Pokud jde o možné užitíhalofantrinu-vizbody4.4Zvláštníupozorněnía opatřenípro

použitía 4.5Interakcesjinýmiléčivýmipřípravkya jiné formyinterakce.

Přitěžké akutnímaláriimůže býtLariampodáván vnávaznostina iniciálníintravenózníléčbu

chininemtrvajícínejméně2-3 dny. Mezipodávánímobou léků bymělbýtdodržen intervalnejméně

12 hodin, abysezabránilo interakcím, které bymohlyvéstknežádoucímúčinkům.

Voblastech s výskytemmultirezistentnímalárie může býtvhodné podávatLariamvnávaznostina

léčbu artemisinemnebo jeho deriváty.

Pacientibymělibýtupozorněnina možnostrecidivynebo možnostnové nákazyipo ukončení

efektivníantimalarické terapie.

Profylaxe

Standardní dávkování:

Doporučená profylaktická dávka přípravku Lariamje přibližně 5 mg/kgtělesné hmotnostijedenkrát

týdně.

Tělesná hmotnost(kg) Dávka

5 -10 kg 1/8 tablety

10 -20 kg 1/4 tablety

20 -30 kg 1/2 tablety

30 -45 kg 3/4 tablety

vícenež45 kg 1 tableta

Dávka odvozenápřibližně zdávkování5 mg/kgtělesné hmotnosti.

Přesnédávkypro dětivážícíméněnež10 kgje lépenechatindividuálně připravitfarmaceutem.

Ohledněprofylaktického dávkováníu dětínebylyprováděnyžádnéklinické studie, uvedené dávky

bylyextrapoloványzterapeutických studií.

Týdennídávkybymělybýtužíványpravidelně, vždyve stejnýden týdne, nejlépepo hlavnímjídle.

Prvnídávka bymělabýtužita alespoň jeden týden před příjezdemdo endemické oblastia dále

jednou týdně.

ZkušenostspodávánímLariamu dětemmladšímnež3 měsícenebo vážícímméněnež5 kgje

omezená. Proto nelze doporučitLariamkprofylaxiu malých dětímladších než3 měsícenebo

vážících méněnež5 kg.

Dávkováníu dětívycházízdoporučeného dávkovánípro dospělé (vizbod5.2Farmakokinetické

vlastnosti).

Po vycestovánízmalarické oblastije třebaužítještě čtyřidalšídávkyvtýdenních intervalech.

Nežádoucíúčinkysenejčastějiobjevípo prvnínebo druhé dávce. Profylaxije tedyvhodné zahájit

2-3 týdnypřed odjezdem. Totéžplatívpřípadě, že cestovatelsouběžně užívá dalšíléky. Toto

opatřenísloužíkujištění, že kombinace léků bude dobře snášena(vizbod 4.5Interakcesjinými

líéčivýmipřípravkya jiné formyinterakce).

Speciální instrukcekdávkování:

Uosob cestujících do rizikových oblastí, u nichžnemohla býtzahájenaprofylaktická léčba jeden

týden před odjezdem, je třebapodat“nárazovou dávku.”

Tatonárazová dávka sestává u osob s tělesnou hmotnostínad 45 kgze tříběžných týdenních dávek

užívaných 3 po sobě jdoucídny, dále se pokračuje ve standardnímtýdennímdávkování:

1. den 1.dávka

2.den 2.dávka

3. den 3.dávka

dále standardnítýdennídávka

Užitínárazové dávkymůže býtspojeno svyššíincidencínežádoucích účinků. Vurčitých případech,

např. užívá-lipacientněkteré dalšíléky, může býtžádoucízahájitprofylaxi2-3 dnypřed odjezdem,

abysezjistilo, zda je kombinace léků pacientemdobře tolerována(vizbod 4.5 Interakcesjinými

léčivýmipřípravkya jiné formyinterakce).

Zdůvodu sníženírizika onemocněnímaláriíipo opuštěníendemické oblastimusíprofylaktické

užíváníLariamu pokračovatpo další4 týdny, abybylyzajištěnyplazmatickéhladinyléku

dostatečné kpotlačeníinfekce, pokud bydošlo kuvolněnímerozoitů zjater. Pokud dojde kselhání

profylaktické léčbyLariamem, lékařbymělpečlivě zvážit, které antimalarikumzvolípro další

terapii. Užitíhalofantrinu-vizbody4.4Zvláštníupozorněnía opatřenípro použitía 4.5Interakce

sjinýmiléčivýmipřírpavkya jiné formyinterakce.

Pohotovostní léčba

Lariammůže býtpředepsán také jako tzv. pohotovostníléčba vpřípadech podezřenína malárii, kdy

nenídostupná lékařská péčevprůběhu 24 hodin od prvních příznaků nemoci. Léčba má být

zahájenadávkou 15 mg/kg;pro pacientyvážícívícenež45 kgto znamenácelkem3 tablety. Pokud

zůstává lékařská péčenedostupná během24 hodin a neobjevujísežádnézávažné nežádoucíúčinky,

je třebaužítdalší2 tabletyzcelkové léčebnédávkyza 6-8 hodin (u pacientů vážících vícenež45

kg). Pacientivážícívícenež60 kgbyměliužítdalšídávku za 6-8 hodin po druhé dávce(vizvýše

doporučené dávkování). Pacientibymělibýtpoučenio nutnostivyhledatco nejdříve lékařskou péči,

a to ipřipocitu plného uzdravení, abymohla býtdiagnóza malárie potvrzenanebo vyvrácena.

4.3 Kontraindikace

UžitíLariamu je kontraindikovánou pacientů seznámouhypersenzitivitouna meflochin nebo

příbuzné látky(např. chinin nebo chinidin)a u pacientů shypersenzitivitouna pomocnélátky

obsaženévpřípravku.Kprofylaktické terapiičipohotovostníléčběLariamnesmíbýtpředepisován

pacientůmsaktivnídepresínebozávažnýmipsychickýmiporuchaminebo křečovýmistavy

vanamnéze.

4.4 Zvláštní upozorněnía opatřenípro použití

Takjako u většinyléčivnelze vyloučitmožnostvzniku reakcízpřecitlivělostisprojevyod mírné

kožníreakceažpo anafylaktickou reakci.

Lariammůže zvyšovatriziko vzniku křečových stavůu pacientů s epilepsií. Pacientůmtrpícím

epilepsiílze proto podávatLariampouze pro vlastníléčbu (nikolivprofylaktickyanipro

pohotovostníléčbu), a to jen vpřípadech, kdynelze užítbezpečnějšílék(vizbod 4.5Interakce

sjinýmiléčivýmipřípravkya jiné formyinterakce).

Upacientů s poškozenou funkcíjatermůže docházetkpomalejšíeliminacimeflochinu a tímke

zvýšeníplazmatických hladin lékua vyššímurizikunežádoucích účinků.

Zdůvodu možného rizikaprodlouženíQTc intervalu, které může býtfatální, nesmíbýthalofantrin

užívánběhemprofylaktického nebo léčebného podáváníLariamu pro maláriinebo během15 týdnů

po poslednídávceLariamu (vizbod5.2Farmakokinetické vlastnosti-Eliminace).Díkyzvýšeným

plazmatickýmkoncentracíma eliminačnímu poločasu meflochinu, kterévznikajípospolečnémužití

Lariamusketokonazolema také, je-liketokonazolužíván běhemprofylaktického nebo léčebného

podáváníLariamu kléčbě malárie anebo během15 týdnů po poslednídávceLariamu, může býttaké

očekáváno riziko prodlouženíintervalu QTc (vizbod 4.5 Interakcesjinýmiléčivýmipřípravkya

jiné formyinterakcea bod5.2Farmakokinetické vlastnosti-Eliminace).Nejsou kdispoziciúdaje o

důsledcích podánímeflochinu po předchozímpodáváníhalofantrinu.

Upacientů s poruchamisrdečního rytmu čivodivostije nutné podávatLariams opatrností.

Uchemoprofylaxeje bezpečnostníprofilmeflochinu charakterizován převahou

neuropsychiatrických nežádoucích účinků.Pokud sevdobě profylaktického užíváníLariamu objeví

psychické změnyjako stavyakutníúzkosti, depresivnístavy, neklid nebo zmatenost, je třebaléčbu

přerušita zahájitjinou alternativníléčbu.Vzhledemkdlouhému poločasu meflochinusemohou

nežádoucíúčinkyna přípravekLariamobjevitnebopřetrvávatažněkoliktýdnů po přerušeníužívání

léku. Umalého počtu pacientů bylo hlášeno, že závratěnebo vertigo a porucharovnováhymohou

přetrvávatměsícepo přerušeníužíváníléku.

Vnávaznostina ukončeníterapie smíšené malárie vyvolanékmenemPlasmodiumfalciparuma

Plasmodiumvivax je doporučena následnáprofylaktická terapie deriváty8-aminochinolinu, např.

primachin)zdůvodu eliminace jaterních foremPlasmodiumvivax azabráněnírelapsu onemocnění.

UP.falciparumseobjevujígeografickévzorcelékové rezistence avýběrléku, kterému je dávána

připrofylaximaláriepřednost, semůže lišitna různých místech.RezistenceP.falciparumna

meflochin byla hlášenapředevšímvoblastechlékové multirezistence vjihovýchodníAsii. V

některých oblastech bylapozorovánazkříženárezistence mezimeflochinema halofantrinema

zkříženárezistence mezimeflochinema chinidinem.Pro dalšíinformace o vzorcigeografické

rezistence je nezbytné konzultovatpříslušnénárodnícentrum.

BěhemléčbypřípravkemLariambylyhlášenypřípadyagranulocytózya aplastické anémie (vizbod

4.8Nežádoucíúčinky).

Tento léčivýpřípravekobsahuje monohydrátlaktózy.Pacientisevzácnýmidědičnýmiproblémy

sintolerancígalaktózy,hereditárnídeficiencílaktázynebomalabsorpcíglukózyagalaktózybytento

přípravekneměliužívat.

4.5 Interakce sjinýmiléčivýmipřípravky a jiné formy interakce

Současné podávánímeflochinu a ostatních příbuzných látek(např. chininu, chinidinu a chlorochinu)

nenípřípustné, protože může véstke vzniku EKGzměn amůže zvyšovatriziko vzniku křečových

stavů (vizbod 4.2Dávkovánía způsob podání).

Klinické případytěžké malárie je možné léčitzpočátkunitrožilně podávanýmchininempo dobu

nejméně2 až3 dnů apotéje možné přejítna Lariam. Závažnýmnežádoucímúčinkůmje povětšinou

možné předejítpodánímLariamu ažza 12 čivícehodin po poslednídávcechininu.

Existujídůkazy, že užitíhalofantrinuběhemsoučasné profylaxečiléčbymalárie Lariamemnebo

během15týdnůpo užitíposlednídávkyLariamuvedeksignifikantnímu prodlouženíintervalu QTc

(vizbod4.4 Zvláštníupozorněnía opatřenípro použití).Díkyzvýšenýmplazmatickým

koncentracímazvýšenémueliminačnímu poločasu meflochinu, které vznikajípo společnémužití

Lariamu sketokonazolema také, je-liketokonazolužíván běhemprofylaktického nebo léčebného

podáváníLariamu kléčbě malárie anebo během15 týdnů po poslednídávceLariamu, může býttaké

očekáváno riziko prodlouženíintervalu QTc (vizbod 4.5 Interakcesjinýmiléčivýmipřípravkya

jiné formyinterakcea bod 5.2Farmakokinetické vlastnosti-Eliminace). Klinickyvýznamné

prodlouženíQTc intervalu nebylo pozorováno připodávánísamotného meflochinu.

Přesto, že se jednázatímo jediné klinickyvýznamné interakcetohoto druhu, lze teoreticky

předpokládatpodobné interakceis ostatnímilékyovlivňujícímivedenísrdečního vzruchu (např.

antiarytmika, beta-blokátory, blokátoryvápníkových kanálů, antihistaminika, tricyklická

antidepresiva afenothiaziny). Zatímnejsou dostupné žádnéinformace, které byjasně stanovovaly,

zda má současnéužitímeflochinu a výšeuvedených léčivvlivna srdečnífunkci. Upacientů

léčených antiepileptiky(např. kyselina valproová, karbamazepin, fenobarbitala fenytoin)může

současné podávánímeflochinu způsobitsníženíplazmatických hladin antiepileptika tímzvýšit

riziko vzniku křečových stavů. Vněkterých případech může býtproto nutná úprava dávky

antiepileptik.

Jestliže je Lariampodáván současněs perorálníživou protityfovou vakcínou, nemůže býtvyloučeno

oslabeníimunizačního účinku. Vakcinace živou oslabenou vakcínou byměla býtukončena nejméně

3 dnypřed podánímprvnídávkymeflochinu.

Žádnédalšílékové interakcenejsou známé. Nicméněúčinkyprofylaktického podáníLariamu na

pacienty, kteříužívajídalšíléky(předevšímdiabeticia pacientiužívajícíantikoagulancia), byměly

býtznámypřed odjezdemdo endemické oblasti.

Jiné možné interakce:

Meflochin neinhibuje anineindukuje enzymatickýsystémcytochromu P450.Protose

nepředpokládá, žebybylovlivněn metabolismus léků podávaných současněsmeflochinem.

Nicméněinhibitoryizoenzymu CYP3A4 mohou modifikovatfarmakokinetiku čimetabolismus

meflochinua tímvéstkezvýšeníjehoplazmatických koncentracía možnému riziku nežádoucích

účinků. Proto je třebameflochinužívatsopatrností, je-lipodávánsouběžněsCYP3A4 inhibitory.

Podobně induktoryizoenzymu CYP3A4 mohou modifikovatfarmakokinetiku/metabolismus

meflochinu, cožpovedeke sníženíplazmatických koncentracímeflochinu.

InhibitoryCYP3A4

Farmakokinetická studie nazdravých dobrovolnících ukazuje, že současnépodávání

sketokonazolem, silnýminhibitoremCYP3A4, zvýšiloplazmatické koncentrace aeliminační

poločas meflochinu.

InduktoryCYP3A4

Dlouhodobé užívánírifampicinu,účinného induktoru CYP3A4, snížiloplazmatické koncentrace a

eliminačnípoločas meflochinu.

Substráty a inhibitoryP-glykoproteinu

In vitro bylo prokázáno, že meflochin je substrátema inhibitoremP-glykoproteinu.Nicméněsetaké

mohou vyskytnoutlékové interakcesléky, které jsou substrátyneboměníexpresitohotopřenašeče.

Dosud neníznámklinickývýznamtěchto interakcí.

4.6Fertilita, těhotenstvía kojení

Těhotenství

Vdávkách 5-20x vyšších, nežjsou doporučenéterapeutické dávkypro člověka, bylprokázán

teratogenníúčinekmeflochinu u myšía potkanů aembryotoxickýúčineku králíků. Nicméně

klinické zkušenostis meflochinemve druhéma třetímtrimestru neprokázalyžádnýembryotoxický

nebo teratogenníúčinek. Klinické zkušenostis meflochinemvprvnímtrimestru u lidínejsou

dostatečné. Podávánímeflochinu během1. trimestru těhotenstvímůže všakbýtdoporučeno pouze

tehdy, jestliže předpokládanýprospěch léčbypřevážímožné riziko pro plod. Ženyve fertilnímvěku

užívajícíprofylaktickymeflochin bymělybýtpoučenyo nutnostivhodné antikoncepcevprůběhu

léčbya další3 měsícepo skončeníléčby.

Pokud byvšakpřesto došlo kneplánovanému otěhotnění, profylaktická léčba Lariamemnení

považovánaza indikacikukončenítěhotenství.Přiužívánímeflochinu vprůběhu těhotenstvíje

třebapostupovatpodleplatnýchnárodních amezinárodních pokynů.

Kojení

Meflochin je vylučován do mateřského mléka atudížkojícímatkybyběhemléčbyLariamem

nemělykojit. Dosud nebylypopsányžádnénežádoucíúčinkyu kojenců, jejichžmatkyužívaly

Lariam.Přiužívánímeflochinu u kojících žen je třebapostupovatpodle platnýchnárodních a

mezinárodních pokynů.

4.7 Účinky na schopnostřídita obsluhovatstroje

Přípravekmůže nežádoucímzpůsobemovlivnitčinnostivyžadujícízvýšenou pozornosta přesnou

motorickou koordinaci(řízenímotorových vozidel, obsluha strojů apod.)předevšímvdůsledku

možných nežádoucích účinků, jako jsou závratě, poruchyrovnováhya neuropsychické změny. Proto

schopnostříditmotorová vozidla, pilotovatletadla, obsluhovatstroje, potápětsena otevřenémmoři

nebo pracovatve výškách může býtpřiléčbě Lariamemovlivněnaještě třitýdnypo jejímukončení.

Předevšímpilotiletadelbyneměli, pokud létají, Lariamužívat.Umalého počtu pacientů bylo

hlášeno, že závraťnebovertigo a porucharovnováhymohou přetrvávatměsícepo přerušeníužívání

léku (vizbod4.8 Nežádoucíúčinky).

4.8 Nežádoucíúčinky

Nežádoucíúčinky, které se objevujípřipodáníterapeutických dávekpro léčbu akutního

onemocnění, jsou těžko odlišitelné od příznaků vlastního onemocnění. Nejčastějšínežádoucíúčinky

připrofylaktickémpodáváníLariamu, jako jsoupocitnevolnosti, zvraceníazávratě, bývajímírné a

s pokračujícíléčbou většinou ustupují, a to inavzdoryzvyšujícímseplazmatickýmhladinámléku.

Uchemoprofylaxeje bezpečnostníprofilmeflochinu charakterizován převahou

neuropsychiatrických nežádoucích účinků(vizbod 4.4 Zvláštníupozorněnía opatřenípro použití).

Přehlednéshrnutípublikovanévroce2009poukázalo nadvojitě zaslepenou, randomizovanou studii

zahrnující976 pacientů (483 pacientů léčených meflochinem, 493 pacientů léčených

atovachonem/proguanilem), kde se neuropsychiatrické nežádoucíúčinkysouvisejícísléčbou

objevilyu 139/483 (28,8%)pacientů léčených meflochinonemvporovnáníse69/493 (14%)

pacientyléčenýmiatovachon-proguanilem(Tabulka 1 a2). Vžádnéze skupin seneobjevilyžádné

dalšízávažnénežádoucíúčinkypřisuzovanéstudijnímu léku.

Tabulka 1 Nežádoucíúčinkypřisuzovanéstudijnímuléku*

MFQ:N=483 ATVP: N=493

Nežádoucíúčinek Počet(%) Počet(%)

Jakýkolinežádoucí 204 (42,2) 149 (30,2)

účinek

Jakýkolineuropsychiatrický 139 (28,8) 69 (14)

nežádoucíúčinek

Zvláštnínebo živé sny 66 (13,7) 33 (6,7)

Nespavost 65 (13,5) 15 (3)

Závratěnebo vertigo 43 (8,9) 11 (2,2)

Poruchyzraku 16 (3,3) 8 (1,6)

Úzkost 18 (3,7) 3 (0,6)

Deprese 17 (3,5) 3 (0,6)

Jakýkoligastrointestinální 94 (19,5) 77 (15,6)

nežádoucíúčinek

Průjem 34 (7) 37 (7,5)

Nauzea 40 (8,3) 15 (3)

Bolestbřicha 23 (4,8) 26 (5,3)

Vředyvústech 17 (3,5) 29 (5,9)

Zvracení 9 (1,9) 7 (1,4)

Bolesthlavy 32 (6,6) 19 (3,9)

Svědění 15 (3,1) 12 (2,4)

*Průměrnádélkatrvání léčby±SD byla28±8dnůuatovachon-proguanilua53±16dnůumeflochinu.

Tabulka 2 Léčbulimitujícínežádoucíúčinkypřisuzovanéstudijnímuléku*

MFQ:N=483 ATVP: N=493

Nežádoucíúčinek Počet(%) Počet(%)

Jakýkolinežádoucíúčinek 24 (5) 6 (1,2)

limitujícíléčbu

Jakýkolineuropsychiatrický 19 (3,9) 3 (0,6)

nežádoucíúčinek

Nespavost 12 (2,5) 2 (0,4)

Úzkost 9 (1,9) 1 (0,2)

Zvláštnínebo živé sny 7 (1,4) 1 (0,2)

Závratěnebo vertigo 7 (1,4) 1 (0,2)

Deprese 3 (0,6) 0 (0)

Poruchyzraku 3 (0,6) 0 (0)

Poruchykoncentrace 3 (0,6) 0 (0)

Další 4 (0,8) 0 (0)

Jakýkoligastrointestinální 7 (1,4) 1 (0,2)

nežádoucíúčinek

Bolesthlavy 6 (1,2) 1 (0,2)

Další 6 (1,2) 2 (0,4)

*Průměrnádélkatrvání léčby±SD byla28±8dnůuatovachon-proguanilua53±16dnůumeflochinu.

Studie in vivo a in vitro neprokázalyhemolýzu spojenou sdeficitemG-6-PD(glukózo-6-fosfát-

dehydrogenázy).

Vyšetření:Přechodné zvýšenísérových transamináz, leukopenie nebo leukocytóza,

trombocytopenie.

Poruchymetabolismu a výživy:Méněčasto hlášenýmnežádoucímúčinkemje anorexie.

Psychiatrické poruchy:Nejčastějihlášenéjsou poruchyspánku (nespavost, abnormálnísny). Méně

častéjsou agitovanost, neklid, úzkost, deprese, výkyvynálady, panické ataky, stavyzmatenosti,

halucinace, agresivita, psychotické čiparanoidníreakce.

Vzácně bylyhlášenysebevražednémyšlenky, ale nebylprokázán vztah kpodáváníléku.

Poruchynervového systému:Nejčastějihlášenýmijsou závratě, poruchyrovnováhy, bolesthlavya

ospalost. Méně časté jsou synkopy, křeče, zhoršenípaměti, senzorické amotorické neuropatie

(zahrnujícíparestezii, třesa ataxii). Bylyhlášenyojedinělé případyencefalopatie.

Vedle výšeuvedeného bylyhlášenyojedinělé případyrozvoje syndromu Guillain-Barré včasové

návaznostina podáníLariamu, příčinná souvislostmezítímto syndromema podánímLariamu však

nebyla prokázána.

Poruchyoka:Méně často hlášenéjsou poruchyzraku.

Poruchyucha a labyrintu:Nejčastějihlášenéje vertigo. Méně časté jsou vestibulárníporuchy

zahrnujícítinnitus aporuchysluchu.

Srdečníporuchy:Méněčasto hlášenéjsou tachykardie, palpitace, bradykardie, nepravidelnosti

srdečního rytmu, extrasystolya jiné přechodné poruchyvedenísrdečního vzruchu. Bylyhlášeny

ojedinělé případyA-Vblokády.

Cévníporuchy:Méněčasto hlášenéjsou oběhové poruchy(hypotenze, hypertenze,zrudnutí).

Respirační, hrudnía mediastinálníporuchy:Méněčasto hlášenáje dyspnoe. Velmivzácněbyly

hlášenypřípadypneumonitidymožné alergické etiologie.

Gastrointestinálníporuchy:Nejčastějihlášenéjsou nauzea, zvracení, průjema bolestibřicha. Méně

častá je dyspepsie.

Poruchykůže a podkožnítkáně:Méněčasto hlášenéjsouvyrážka, exantém, erytém, kopřivka,

pruritus, alopecie, hyperhidróza.Bylyhlášenyojedinělépřípadyerythema multiforme aStevens-

Johnsonovasyndromu.

Poruchysvalovéa kosternísoustavya pojivové tkáně:Méněčasto hlášenéjsousvalová slabost,

svalové křeče,myalgie,artralgie.

Celkové poruchya reakce vmístě aplikace:Méněčasto hlášenéjsou otoky, bolestna hrudi, astenie,

malátnost, únava,třesavka,pyrexie.

Poruchyjatera žlučových cest:Vsouvislostislékembylyhlášenyjaterníporuchyod

asymptomatických přechodných elevacítransaminázažpo jaterníselhání.

Poruchykrvea lymfatického systému:Agranulocytóza, aplastická anémie.

4.9 Předávkování

Symptomy a příznaky

Připředávkovánímeflochinemdocházíkvystupňovánívýšeuvedených nežádoucích účinků (viz

bod 4.8 Nežádoucíúčinky).

Léčba

PřipředávkovánípřípravkemLariambypacientimělipodstoupitsymptomatickou a podpůrnou

léčbu. Nenížádnéspecifické antidotum. Nutné je téžmonitorovánísrdečnífunkce(pokud možno

pomocíEKG)a sledováníneuropsychického stavu po dobu nejméně24 hodin. Vpřípaděvzniku

kardiovaskulárních čijiných poruch je nutné zavedenísymptomatické aintenzivnípodpůrné léčby.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:antiparazitika, metanolchinoliny

ATCkód:P01BC02

Mechanismus účinku

Meflochin působína krevnínepohlavníformy(schizonty)malarických plasmodií:Plasmodium

falciparum, Plasmodiumvivax, Plasmodiummalariaea Plasmodiumovale.

Meflochin působítéžna malarická plasmodia rezistentnína ostatníantimalarika, jako je chlorochin,

proguanil, pyrimenthamin a kombinace pyrimethaminu sesulfonamidy.

Klinická účinnosta bezpečnost

Klinické studie/studieúčinnosti:

Vrandomizované, dvojitě zaslepené studiidostávalineimunnícestovatelé, kteřínavštívilioblast

sendemickýmvýskytemmalárie,jakoprofylaximalárie meflochin(483 subjektů)a atovachon-

proguanil(493 subjektů).Účinnostchemoprofylaxebyla hodnocenajako sekundárnícílový

parametr. Průměrné trvánícestybylopřibližně2,5 týdne a79%subjektů cestovalo do Afriky. 1013

subjektů bylo původně randomizováno kdostávánímeflochinu (n=505)nebo atovachon-proguanilu

(n=508). Třicetsedmsubjektů ukončilo léčbu zrůzných důvodů. Z976 subjektů, kterédostalyvíce

než1 dávku studijního léku,966 (99%)dokončiloklinickoustudiia 963 dokončilo i60denní

obdobínásledného sledovánía jsou u nich zaznamenányúdaje týkajícíseúčinnosti. Ačkoliu10

subjektů (5vkaždémstudijnímrameni)bylyprokázányprotilátkyproticirkumsporozoitům, u

nikoho znich se malárie neprojevila(minimálníúčinnostmeflochinu a atovachon-proguanilu byla

100%).Celkově vtéto studiinebylzaznamenánžádnýpřípad potvrzenémalárie (maximální

účinnostmeflochinu a atovachon-proguanilu byla 100%). Výsledkynaznačují, že meflochin a

atovachon-proguaniljsou vprofylaximalárie uneimunníchcestovatelůpodobně účinné(viz

Tabulka 3).

Tabulka 3 Odhady minimální a maximální účinnostiuprofylaxe malárie

Subjekty, které dostaly

Různé Atovachon-proguanil Meflochin

Subjekty, u kterých jsou kdispoziciúdaje

týkajícíseúčinnostiza 60 dnů, počet 486 477

Subjekty, u kterých se objevilyprotilátky

proticirkumsporozoitům, počet 5 5

Subjektys potvrzenou malárií, počet 0 0

Minimálníúčinnost, %(95%Cl) a 100 (48-100) 100 (48-100)

Maximálníúčinnost, %(95%Cl) b 100 (99-100) 100 (99-100)

aMinimálníúčinnost=100x[1–(početsubjektůs potvrzenoumalárií/početsubjektůs protilátkamiproticircumsporozoitům)]

bMaximálníúčinnost=100x[1–(početsubjektůs potvrzenoumalárií/početsubjektůs údajioúčinnostiza60dnů)]

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

a)charakteristikaléčivélátky

Meflochin jemohutněmetabolizován vjátrech pomocícytochromu P450.Studie in vitro a in vivo

silněnaznačují, že CYP3A4 je hlavnípříslušnáizoforma.

Absorpce

Absolutníbiologická dostupnost meflochinu po perorálnímpodánínebyla stanovena, neboť není

vyvinuta intravenózníforma přípravku. Biologická dostupnosttabletbyla 85%ve srovnánís

perorálnímroztokem. UžitíLariamu současně spotravou výrazně zvyšuje rychlosta rozsah absorpce

a vedeažke 40%zvýšeníbiologické dostupnosti. Maximálníplazmatické koncentrace po podání

jednotlivé dávkyje dosaženo za 6-24 hodin (vprůměru za 17 hodin). Maximálníplazmatická

koncentrace vµg/l je přibližně ekvivalentnídávcevmg(např. jednotlivá dávka 1000 mgvyvolá

maximálníplazmatickou koncentraci1000µg/l). Přidávkování250 mg1x týdně je dosaženo

maximálníustálenéplazmatické koncentrace 1000-2000µg/lza 7-10 týdnů.

Distribucevorganismu

Uzdravých dospělých jedinců činídistribučníobjempřibližně 20 l/kg, cožje známkou rozsáhlé

tkáňové distribuce. Meflochin sekumuluje vnapadených erytrocytech, koncentrace verytrocytech

je téměř2x vyššínežvplazmě. Meflochin seváže z98 %na plazmatické bílkoviny. Minimální

supresivníplazmatická koncentrace meflochinu byla vklinických studiích stanovenapřibližně na

600µg/l. Meflochin proniká placentou. Vylučovánído mateřského mléka je minimální(vizbod 4.6

Fertilita, těhotenstvía kojení).

Biotransformace

Přistudiích biotransformace meflochinu po podáníu člověka bylypopsány2 metabolity

meflochinu. Hlavnímetabolit, 2,8 bistrifluoromethyl-4-chinolin karboxylová kyselina, je neúčinný

na Plasmodiumfalciparum. Ve studiích nazdravých dobrovolnících se tento metabolitobjevilv

plazmě za 2-4 hodinypo podáníjednotlivé dávky. Maximálníplazmatické koncentracemetabolitů,

která byla asio 50 %vyššínežplazmatická koncentrace meflochinu, bylo dosaženo za 2 týdny. Dále

plazmatické koncentrace meflochinu a hlavního metabolitu klesalysrovnatelnou rychlostí. Plocha

pod křivkou plazmatických hladin (AUC)hlavního metabolitu byla 3-5x většínežAUCmeflochinu.

Druhýmetabolit, alkohol, bylpřítomen jen vnepatrnémmnožství.

Eliminacezorganismu

Průměrnýeliminačnípoločas, určovanývmnoha studiích se zdravýmidospělýmijedinci, se

pohybovalvrozmezí2-4 týdnů, vprůměru 3 týdny. Celková clearance, která je předevšímhepatální,

činí30 ml/min. Meflochin je vylučován předevšímžlučía stolicí. Močíbylo vyloučeno přibližně 9

%nezměněného meflochinu a 4 %jeho hlavního metabolitu. Koncentrace dalších metabolitů vmoči

bylyneměřitelné.

Farmakokinetika ve zvláštních klinických situacích

Udětía starých lidínebylypozoroványžádnézměnyfarmakokinetikymeflochinu. Dávkováníu dětí

je proto odvozeno zdoporučovaného dávkováníu dospělých. Žádnéfarmakokinetické studie nebyly

prováděnyu pacientů s renálníinsuficiencí, neboť jen nepatrné množstvíúčinné látkyje vylučováno

renálně. Meflochin a jeho metabolitynejsou odstranitelné ztěla dialýzou. Udialyzovaných osob

nenínutná žádnáúprava dávkováníkdosaženístejných plazmatických hladin jako u zdravých osob.

Gravidita nemá žádnývlivna farmakokinetiku meflochinu. Farmakokinetické odchylky, které byly

pozoroványu různých etnických skupin, nemajípro praxižádnývětšívýznam. Vprůběhu

dlouhodobé profylaktické léčbyzůstává eliminačnípoločas meflochinu nezměněn.

b)charakteristika po podáníu pacientů

Absorpcemeflochinu může býtinkompletníu vážně nemocných pacientů (např. u pacientů s

mozkovou formou malárie).

5.3 Předklinické údaje vztahujícísek bezpečnosti

Účinkyvneklinických studiích bylypozoroványpouze po expozicích dostatečně převyšujících

maximálníexpoziciu člověka, cožsvědčío malémvýznamu přiklinickémpoužití.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Poloxamer, mikrokrystalická celulóza, monohydrátlaktózy, kukuřičnýškrob, krospovidon,

amonium-kalcium-alginát, mastek, magnesium-stearát

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Dobapoužitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte vpůvodnímobalu, abybylpřípravekchráněn před vlhkostí.

6.5 Druh obalu aobsahbalení

Alblistr, krabička

Velikostbalení:8 tablet

6.6Zvláštní opatření pro likvidacipřípravku

Žádnézvláštnípožadavky.

Veškerýnepoužitýléčivýpřípraveknebo odpad musíbýtzlikvidován vsouladu smístními

požadavky.

7. DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

Roches.r.o.

Dukelských hrdinů 52

170 00Praha7

Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

25/1052/94-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datumprvníregistrace:19.10.1994

Datumposledního prodlouženíregistrace:4.3. 2009

10. DATUM REVIZETEXTU

23.1.2013

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace