LANDEX RAPITAB 10 MG, POR TBL DIS 120X10MG I

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DONEPEZIL-HYDROCHLORID (DONEPEZILI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť
ATC kód:
N06DA02
Dávkování:
10MG
Léková forma:
Tableta dispergovatelná v ústech
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
120 I, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
06/ 519/10-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.1k rozhodnutí o změně registracesp.zn.sukls82669/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:INFORMACE PRO UŽIVATELE

LandexRAPITAB5mg

LandexRAPITAB10mg

tableta dispergovatelná vústech

donepezili hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,atoi

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucích účinků,kterénejsou uvedenyvtéto příbalovéinformaci, prosím, sdělte

to svému lékaři.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co jeLandexRAPITABa kčemu se používá.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začneteLandexRAPITABužívat.

Jak seLandexRAPITABužívá.

Možné nežádoucí účinky.

JakLandexRAPITABuchovávat.

Další informace.

1. CO JELANDEXRAPITABA KČEMU SE POUŽÍVÁ

LandexRAPITAB(donepezilihydrochloridum)patřídoskupinylékůnazývanýchinhibitory

acetylcholinesterázy.

Používásekléčběpříznakůdemence(porucharacionálníhochování)ulidísdiagnózoumírnéaž

střednětěžkéAlzheimerovychoroby(chronickémentálníonemocnění).Přípravekjeurčenkpoužití

pouze u dospělých pacientů.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETELANDEXRAPITAB

UŽÍVAT

NeužívejteLandexRAPITAB

pokudjstealergický/a(přecitlivělý/á)nadonepezilhydrochloridnebonaderivátypiperidinu

nebo jakoukoliv další složku přípravkuLandexRAPITABuvedenou vbodě 6.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuLandexRAPITABje zapotřebí

Informujte svého lékařenebo lékárníka:

jestliže jste již někdy měl(a) žaludeční nebo dvanáctníkový vřed;

jestliže jste již někdy měl(a) záchvaty(křečí)nebo křeče;

jestliže máte onemocnění srdce (nepravidelný nebo velmi pomalý srdeční tep);

jestliže máte astma nebo jiné plicní onemocnění trvající delší dobu;

jestliže jste již někdy měl(a) jaterní problémy nebohepatitidu(zánět jater);

jestliže máte potíže smočením nebomírnéonemocnění ledvin.

Vzájemné působení sdalšími léčivými přípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)

vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte spolu spřípravkem LandexRAPITABjakýkoli

znásledujících léků:

jiné léky na Alzheimerovu chorobu,např.galantamin;

lékyprotibolestinebolékynaartritidu,např.acetylsalicylovoukyselinu,nesteroidní

protizánětlivé léky(NSAID), např. ibuprofen nebo diklofenak sodnousůl;

anticholinergní léky, např. tolterodin;

antibiotika, např. erytromycin a rifampicin;

fungicidníléky(ničící nebo blokující růst plísní), např. ketokonazol;

myorelaxancia (léky na uvolnění svalů), např. diazepam, suxamethonium;

antidepresiva, např. fluoxetin;

antikonvulziva (léky proti křečím), např. fenytoin nebo karbamazepin;

léky na srdeční onemocnění,např. chinidin, betablokátory (propanolol a atenolol);

celková anestetika;

léky vydávané bez lékařského předpisu, např. rostlinné přípravky.

Jestližemátepodstoupitoperaci,kterávyžadujecelkovouanestézii(narkózu),musíteinformovat

svéholékařea anesteziologaotom,žeužíváteLandexRAPITAB, protožetomůžeovlivnitmnožství

potřebného anestetika.

LandexRAPITABlzepoužítupacientůsonemocněnímledvinnebosmírnýmažstřednězávažným

onemocněnímjater.Informujtesvéholékaře,pokudmáteonemocněníledvinnebojater.Pacientise

závažným onemocněním jater by neměliLandexRAPITAB užívat.

Užívání přípravkuLandexRAPITABsjídlem a pitím

JakmilesetabletapřípravkuLandexRAPITABrozpustínajazyku,můžetejizapítsklenicívody.

Potravanemánaúčinkytohotopřípravkužádnývliv.BěhemléčbypřípravkemLandexRAPITABje

zakázánakonzumace alkoholu, protože alkohol můžesnižovathladiny donepezilu.

Těhotenství a kojení

Vtěhotenství a vdoběkojení byste neměla užívat donepezil hydrochlorid.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

AlzheimerovachorobamůžeovlivnitVašischopnostříditdopravníprostředkyaobsluhovatstroje.

Pokud Vám Váš lékař neřekl, že je to bezpečné, nesmíte tyto aktivity vykonávat.

Nepoužívejtežádnénářadíanistroje,protožeVášlékmůžezpůsobovatúnavu,závratěasvalové

křeče, a vtom případě nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých látkách obsažených vpřípravku LandexRAPITAB

Přípravek obsahuje zdrojfenylalaninu, což může být škodlivé pro lidi trpící fenylketonurií.

Přípravekobsahujelaktosu.JestližeVámlékař řekl, že trpítenesnášenlivostíněkterých cukrů, obraťte

sena svého lékaře,než začnete tento lék užívat.

3. JAK SELANDEXRAPITABUŽÍVÁ

VždyužívejteLandexRAPITABpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistý(á),poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklázahajovacídávkaje5mgkaždývečer.PojednomměsíciVámlékařmůžeříci,abyste

užíval(a) 10mg každý večer. Nejvyšší doporučená denní dávka je 10mg.

TabletypřípravkuLandexRAPITABužívejtevečer,nežpůjdetespát.Tabletupoložtenajazyka

nechte ji před spolknutím rozpustit vústech. Tabletumůžete zapít vodou.

Sílapřípravku,kterýbudeteužívat,můžebýtzměněna vzávislostinadélceléčbya podledoporučení

lékaře.Vždymusítedodržovatpokynysvéholékařenebolékárníkaotom,jaka kdymáteužívatVáš

lék.Bezporadyslékařemdávkusamovolněneměňte.VášlékařVámporadí,jakdlouhomátetablety

užívat.Časodčasubudenutné,abystesvéholékařenavštívil(a),abymohlposouditVašiléčbua

vyhodnotit příznaky.

Jestliže jste užil(a)více přípravkuLandexRAPITAB, než jste měl(a)

Neužívejtevícenežjednutabletuzaden.Pokudjsteužil(a)vícepřípravku,můžeseuVásprojevit

nevolnost,zvracení,slinění,pocení,pomalýsrdečnítep,nízkýkrevnítlak(pocittočeníhlavy,závrať

kdyžvstáváte),problémysdýcháním,kolapsakřeče.Okamžitězavolejtesvémulékařineboihned

kontaktujtemístnínemocnici.Donemocnicessebouvezmětetabletya papírovoukrabičku,abylékař

věděl,cojsteužil(a).

Jestliže jste zapomněl(a)užítLandexRAPITAB

Jestližejstezapomněl(a)vzíttabletu,užijtedalšídenvobvykloudobujenjednutabletu.Jestližejste

svůjlékzapomněl(a)užívatdélenežjedentýden,zavolejtesvémulékařidříve,nežzačnetesdalším

užívánímléku.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a)užívatLandexRAPITAB

Bez předchozího doporučení lékařem léčbu neukončujte.

Máte-li kpoužívání tohoto přípravkujakékolidalší otázky,zeptejtesesvého lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítiLandexRAPITABnežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnout u každého.

Vevětšiněpřípadůnežádoucíúčinkyustupují,anižjepotřebaukončitléčbu.JestližeseuVás

vyskytne kterýkoli ztěchto účinků a pokud jsou pro Vás příliš nepříjemné, obraťte se na svého lékaře.

Pacienti užívajícíLandexRAPITAB oznámili tyto nežádoucí účinky:

JestližeseuVásběhemužívánípřípravkuLandexRAPITABvyskytnejakýkoliznásledujících

nežádoucích účinků, oznamte to svému lékaři.

Vážné nežádoucí účinky:

Jestliže zpozorujete tyto vážné nežádoucí účinky, musíte okamžitě informovat svého lékaře. Je možné,

žebudete potřebovat okamžitou lékařskou pomoc.

poškozeníjater,např.hepatitida.Příznakyhepatitidyjsoupocitnevolnostinebonevolnost,

ztrátachutikjídlu,pocitcelkovénevolnosti,horečka,svědění,žloutnutíkůžeaočí,tmavě

zbarvená moč (pravděpodobnostvýskytujeméněnež 1pacientz1000);

žaludečnínebodvanáctníkovývřed.Příznakyvředůjsoubolestižaludkuapocitnepohodlí

(zažívacípotíže)mezipupkemahrudníkostí(pravděpodobnostvýskytujeméněnež1pacient

ze100);

krvácenídožaludkunebostřev.Tosemůžeprojevitčernoustolicínebokrvízkonečníku

(pravděpodobnost výskytu je méně než 1pacientze100);

záchvaty (křečí) nebo křeče (pravděpodobnost výskytu je méně než 1pacientze100).

Velmi časténežádoucí účinky(více než1pacientz10)jsou:

průjem,

pocit nevolnosti nebo nevolnost,

bolesti hlavy.

Časténežádoucí účinky(1-10pacientů ze 100)jsou:

časté nachlazení,

ztráta chuti kjídlu,

břišní potíže,

halucinace(vidění nebo slyšení věcí, které ve skutečnosti nejsou),

neklid,

vyrážka,

svědění,

agresivní chování,

svalové křeče,

mdloby,

samovolný únik moči,

závratě,

únava,

insomnie (nespavost),

bolest,

úrazy.

Méně časténežádoucí účinky(1-10pacientů z1000)jsou:

pomalý srdeční tep

Vzácnénežádoucí účinky (1-10pacientů z10000) jsou:

ztuhlost nebo nekontrolovatelné pohybyobličeje, jazyka nebo také končetin.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělte

to svému lékařinebo lékárníkovi.

5. JAKLANDEXRAPITABUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

NeužívejteLandexRAPITABpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénablistruakrabičce.Doba

použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

CoLandexRAPITABobsahuje

Léčivou látkoupřípravku LandexRAPITABjedonepezilihydrochloridum.

Jedna tabletapřípravkuLandexRAPITAB5mgobsahuje donepezili hydrochloridum 5mg.

Jedna tabletapřípravkuLandexRAPITAB10mgobsahuje donepezili hydrochloridum 10mg.

Pomocnými látkami jsou:

draselnásůlpolakrilinu,mikrokrystalickácelulosa,monohydrátlaktosysušenýrozprášením,

dihydrogen-citronansodný,aspartam(E951),sodnásůlkroskarmelosy,koloidníbezvodýoxid

křemičitý, magnesium-stearát, kyselina chlorovodíková35%pro úpravu pH.

JakLandexRAPITABvypadá a co obsahuje toto balení

LandexRAPITAB5mg:bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenýmihranamiavyraženým

„5“ na jedné straněahladké na straně druhé.

LandexRAPITAB10mg:bíléažtéměřbílé,kulaté,plochétabletysezkosenýmihranamia

vyraženým „10“ na jedné straněahladké na straně druhé.

Druh obalu:PVC/Aclar/Ala Al/Al blistryse7,10, 14tabletami

Velikost balení:7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98 a 120tablet dispergovatelných vústech

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

MAĎARSKO

Výrobce

GenepharmS.A.

18Km Marathon Avenue

15351Pallini

Řecko

Tento léčivý přípravek je registrován včlenských zemích EHP pod následujícími názvy:

Spojené království Donepezil hydrochloride 5mg Orodispersible Tablets

Donepezil hydrochloride 10mg Orodispersible Tablets

Bulharsko Алзепил 5mg ODT

Алзепил 10mg ODT

Česká republika LandexRAPITAB5mg

LandexRAPITAB10mg

Maďarsko Alzepil5mg szájbandiszpergálódótabletta

Alzepil10mgszájbandiszpergálódótabletta

Lotyšsko DonepezilEGIS5mgmutēdisperģējamās tabletes

DonepezilEGIS10mgmutē disperģējamās tabletes

Litva Alzepil5mg ODT

Alzepil10mg ODT

Rumunsko Alzepil5mgcomprimate orodispersabile

Alzepil10mgcomprimateorodispersabile

Polsko AlzepezilODT

Slovenská republika LandexRAPITAB5mg

LandexRAPITAB10mg

Tato příbalová informace byla naposledy schválena26.7.2011.

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.3krozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls175242-43/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

LandexRAPITAB5mg

LandexRAPITAB10mg

tableta dispergovatelná vústech

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tabletapřípravkuLandexRAPITAB5mgobsahuje donepezili hydrochloridum5mg.

Jedna tabletapřípravkuLandexRAPITAB10mgobsahuje donepezili hydrochloridum10mg.

JednatabletapřípravkuLandexRAPITAB5mgobsahujeaspartam(E951)5,00mg,monohydrát

laktosysušenýrozprášením131,25mg,dihydrogen-citronansodný7,5mgadraselnousůlpolakrilinu

20,00mg.

JednatabletapřípravkuLandexRAPITAB10mgobsahujeaspartam(E951)10,00mg,monohydrát

laktosysušenýrozprášením262,5mg,dihydrogen-citronansodný15,00mgadraselnousůlpolakrilinu

40,00mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta dispergovatelná vústech

LandexRAPITAB5mg:bíléažtéměřbílé,kulaté,plochétabletysezkosenýmihranamiavyraženým

„5“ na jedné straněahladké na straně druhé.

LandexRAPITAB10mg:bíléažtéměřbílé,kulaté,plochétabletysezkosenýmihranamiavyraženým

„10“ na jedné straněahladké na straně druhé.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

LandexRAPITABjeindikovánksymptomatickéléčběmírnéažstřednětěžkéformyAlzheimerovy

demence.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dospělí/starší osoby

Léčbasezahajujedávkou5mgjedenkrátdenně.LandexRAPITABjenutnoužívatperorálněvečer,

těsněpředulehnutím.Tabletysepokládajínajazyk,nechajíserozpustitapotésemohouspolknout

svodounebobezvody.Dávku5mg/denjenutnozachovatminimálněpodobujednohoměsíce,aby

bylomožnézhodnotitčasnouklinickouodpověďnaléčbuaabykoncentracedonepeziludosáhla

ustálenéhostavu. Po klinickém zhodnocení účinku léčby dávkou 5mg/denza období prvního měsíce lze

dávkudonepezil-hydrochloriduzvýšitna10mgjedenkrátdenně.Maximálnídoporučená dennídávkaje

10mg. Dávky vyšší než 10mg/den nebyly vklinickýchhodnoceních sledovány.

Léčbumusízahájitakontrolovatlékař,kterýmázkušenostisdiagnostikoualéčbouAlzheimerovy

demence.Diagnózamusíbýtstanovenapodlepřijatýchdoporučení(např.DSMIV,ICD10).Léčba

donepezilemsmíbýtzahájenajentehdy,je-likdispoziciošetřujícíosoba,kterámůžeužívánílékuu

nemocnéhopravidelněkontrolovat.Vudržovacíléčbělzepokračovattakdlouho,dokudjezřejmý

terapeutickýpřínospropacienta.Protomusíbýtklinickýpřínosdonepezilupravidelněpřehodnocován.

Jestližejižnenízřejmýžádnýterapeutickýúčinek,jenutnozvážitukončeníléčby. Individuální odpověď

na donepezil nelze předvídat.

Poukončeníléčbydocházíkpostupnémusnižovánípříznivých účinkůpřípravkuLandexRAPITAB.

Poruchy funkce ledvin a jater

Upacientůsporuchoufunkceledvinlzeaplikovatpodobnédávkovacíschéma,protožeclearance

donepezil-hydrochloridutímto stavem není ovlivněna.

Vzhledemkmožnézvýšenéexpoziciupacientůsmírnouažstřednětěžkouporuchoufunkcejater(viz

bod5.2),jenutnédávkuzvyšovatpostupněvzávislostinaindividuálnísnášenlivosti.Propacienty

stěžkou poruchou funkcejater nejsou žádné údaje.

Dětia mladiství

Použití přípravkuLandexRAPITABudětí a dospívajícíchsenedoporučuje.

Pro případ, že nelze touto silou dávku realizovat, jsou kdispozici jiné síly tohoto léčivého přípravku.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivitanaléčivou látku, deriváty piperidinunebo na kteroukoli pomocnou látkupřípravku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Použitídonepeziluupacientůstěžkoudemencí,sjinýmitypydemencenebojinýmitypyporuchy

paměti (např. spoklesem kognitivních schopností vdůsledku věku)nebylodosudzkoumáno.

Anestezie

LandexRAPITABjakoinhibitorcholinesterázymůžeběhemanestezieprohloubitsvalovourelaxaci

sukcinylcholinového typu.

Kardiovaskulární onemocnění

Vdůsledkusvéhofarmakologickéhoúčinkumohoumítinhibitorycholinesterázyvagotonickéúčinkyna

srdečnífrekvenci(např. bradykardie).Potenciál pro toto působeníjezvláště důležitýu pacientů se„sick

sinussyndromem“nebosjinýmiporuchamisupraventrikulárníhosrdečníhovedení,jakojesinoatriální

nebo atrioventrikulární blok.

Bylyhlášenypřípady synkop a křečí. Při vyšetřovánítěchto pacientůje třeba zvážit i možnost srdečního

bloku nebo dlouhých sinusových pauz.

Gastrointestinálníonemocnění

Upacientůsezvýšenýmrizikemtvorbyvředů,např.svředovouchorobouvanamnéze,nebopři

současnéléčběnesteroidnímiantirevmatiky(NSAIDs),jenutnésledovatsymptomy.Klinickéstudie

sdonepezilemvšakvporovnánísplacebemneprokázalyžádnézvýšeníincidenceanipeptickévředové

choroby, anigastrointestinálního krvácení.

Urogenitálnítrakt

Cholinomimetikamohouzpůsobitobstrukcivýtokovéčástimočovéhoměchýře,přestožetonebylo

vklinických hodnoceních sdonepezilem pozorováno.

Neurologická onemocnění

Másezato,žecholinomimetikamajíurčitýpotenciálvyvolávatgeneralizovanékřeče.Záchvatyvšak

mohoubýtrovněž jedním zprojevů Alzheimerovy choroby.

Cholinomimetika mohoumít potenciál kexacerbaci neboindukciextrapyramidových příznaků.

Plicní onemocnění

Vzhledemkjejichcholinomimetickémupůsobeníjenutnéinhibitorycholinesterázypředepisovat

sopatrnostípacientům sastmatem nebo sobstrukční plicní chorobou vanamnéze.

JenutnésevyvarovatsoučasnémupodávánípřípravkuLandexRAPITABsjinýmiinhibitory

acetylcholinesterázy, agonisty nebo antagonisty cholinergního systému.

Závažné poškození jater

Pro pacientyse závažným poškozením jater nejsou žádné údaje.

Tento léčivý přípravek obsahuje aspartam E951.

Tentoléčivýpřípravekobsahujelaktosu.Pacientisevzácnýmidědičnýmiproblémysintolerancí

galaktosy, Lappovým deficitemlaktázynebo malabsorpcí glukosyagalaktosy nesmí tento lék užívat.

Mortalita vklinických hodnoceníchvaskulární demence

Bylyprovedenytřišestiměsíčníklinickéstudie,vekterýchbylysledoványsubjektysplňujícíkritéria

NINDS-AIRENpropravděpodobnýnebomožnývýskytvaskulárnídemence(VaD).KritériaNINDS-

AIRENjsou navrženatak, aby identifikovala pacienty, u nichžsedemencezdá býtzpůsobena výhradně

vaskulárními faktory, a aby vyloučila pacienty sAlzheimerovou chorobou.

Vprvnístudiibylamortalita2/198(1,0%)u5mgdonepezil-hydrochloridu,5/206(2,4%)u10mg

donepezil-hydrochloridua7/199(3,5%)uplaceba.Vedruhéstudiibylamortalita4/208(1,9%)u

5mgdonepezil-hydrochloridu,3/215(1,4%)u10mgdonepezil-hydrochloridua1/193(0,5%)u

placeba.Vetřetístudiibylamortalita11/648(1,7%)u5mgdonepezil-hydrochloridua 0/326(0%)u

placeba.

KombinovanámortalitavetřechstudiíchVaDbylauskupinyléčenédonepezil-hydrochloridem(1,7%)

numerickyvyššínežuskupinysplacebem(1,1%),tentorozdílvšaknebylstatistickyvýznamný.

Většinaúmrtípacientůužívajícíchbuďdonepezil-hydrochloridneboplacebobylapravděpodobně

způsobenarůznýmivaskulárnímipříčinami,kterélzeočekávatustaršípopulacesezákladnívaskulární

chorobou.Analýzavšechzávažnýchnefatálníchafatálníchvaskulárníchpříhodneprokázalažádný

rozdíl včetnosti výskytu ve skupině užívajícídonepezil-hydrochloridve srovnánísplacebem.

VesloučenýchstudiíchsAlzheimerovouchorobou(n=4146)aposloučenítěchtostudií

sAlzheimerovouchorobousestudiemijinýchdemencívčetněvaskulárnídemence(souhrnnén=6888)

mortalita placebových skupin numericky převýšila mortalitu ve skupinách sdonepezilem.

4.5 Interakce sjinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Donepezil-hydrochloridanižádnýzjehometabolitůneinhibujeučlověkametabolismustheofylinu,

warfarinu,cimetidinunebodigoxinu.Metabolismusdonepezil-hydrochloriduneníovlivněnsoučasným

podávánímdigoxinunebocimetidinu.Vinvitrostudiíchbyloprokázáno,žesenametabolismu

donepezilupodílíizoenzym3A4cytochromuP450avmenšímířei2D6.Studielékovýchinterakcí

prováděnéinvitroukázaly,žeketokonazolachinidin,inhibitoryCYP3A4a2D6,inhibují

metabolismusdonepezilu.PrototytoijinéinhibitoryCYP3A4,jakojeitrakonazolaerythromycin,a

inhibitoryCYP2D6,jakojefluoxetin,bymohlymetabolismusdonepeziluinhibovat.Vestudiise

zdravýmidobrovolníkyzvýšilketokonazolstředníhodnotukoncentracedonepeziluo30%.Induktory

enzymů,jakojerifampicin,fenytoin,karbamazepinaalkohol,mohouhladinydonepezilusnižovat.

Protožerozsahinhibičníhoneboindukčníhoúčinkuneníznám,jenutnotyto lékovékombinacepoužívat

sopatrností.Donepezil-hydrochloridmápotenciálinterferovatslékysanticholinergníaktivitou.Také

mápotenciálksynergickémupůsobenípřisoučasnéléčbězahrnujícílékyjakojesukcinylcholin,jiné

neuromuskulárníblokátory, cholinergní agonisténebo betablokátory, které mají vliv nasrdečnívedení.

4.6 Těhotenstvía kojení

Těhotenství:

Adekvátní údaje o podávání donepezilu těhotným ženám nejsou kdispozici.

Studieuzvířatneprokázalyteratogenníúčinek,aleprokázalyperinatálnía postnatální toxicitu (viz bod

5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo.

Pokud to nenízcelanezbytné, nesmíbýtpřípravekLandexRAPITABvtěhotenstvípoužíván.

Kojení:

Donepezilsevylučujedomlékapotkanů.Neníznámo,zdasedonepezil-hydrochloridvylučujedo

lidskéhomlékaažádné studie u kojících ženneexistují. Protobyženy užívající donepezilnemělykojit.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Donepezil má malý nebojenmírný vliv na schopnost říditdopravní prostředkya obsluhovat stroje.

Demencemůžezhoršovatschopnostříditdopravníprostředkynebosnižovatschopnostobsluhovat

stroje.Donepezilmůženavíczpůsobovatúnavu,závratěasvalovékřeče,předevšímnazačátkuléčby

nebopřizvyšovánídávky.Ošetřujícílékařmusíupacientůužívajícíchdonepezilpravidelně

vyhodnocovat schopnost říditdopravní prostředkya obsluhovat složité stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou průjem, svalové křeče, únava,nauzea,zvracení a nespavost.

Nežádoucíúčinkyhlášenévevícenežjenojedinělýchpřípadechjsouuvedenydálepodletřídy

orgánových systémů a četnosti.

Třída orgánových

systémů Velmi časté

(≥1/10) Časté

(≥1/100 až<1/10) Méně časté

(≥1/1000 až<1/100) Vzácné

(≥1/10000

až<1/1000)

Infekce a infestace Nachlazení

Poruchy metabolismu a

výživy Anorexie

Psychiatrické poruchy Halucinace**,

agitovanost**,

agresivní chování**

Poruchy nervového

systému Synkopa*,závratě,

insomnie Záchvaty křečí* Extrapyramidové

symptomy

Srdeční poruchy Bradykardie Sinoatriální blok,

atrioventrikulární

blok

Gastrointestinální

poruchy Průjem,

nauzea Zvracení,břišní

diskomfort Gastrointestinální

krvácení,žaludeční

a duodenální vředy

Poruchy jater a Poruchy funkce

žlučových cest jater včetně

hepatitidy***

Poruchy kůže a

podkožní tkáně Vyrážka,pruritus

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně Svalové křeče

Poruchy ledvin a

močových cest Inkontinence moči

Celkové poruchy a

reakce vmístě aplikace Bolesti

hlavy Únava,bolest

Vyšetření Mírnézvýšení

sérových

koncentrací svalové

kreatinkinázy

Poranění, otravy a

procedurální

komplikace Úraz

*Přivyšetřovánípacientůspodezřenímnasynkopunebozáchvatjetřebavzítvúvahumožnýsrdeční

blok nebo dlouhé sinusové pauzy (viz bod 4.4).

**Hlášenéhalucinace,agitovanostaagresivníchováníbylyvyřešenysníženímdávkyneboukončením

léčby.

***Vpřípadechnevysvětlitelnédysfunkcejater je třeba zvážit vysazenípřípravkuLandexRAPITAB.

4.9 Předávkování

Odhadovanýmediánletálnídávkydonepezilupopodáníjednéperorálnídávkyje45mg/kgumyšía

32mg/kgupotkanů,cožjepřibližně225kráta160krátvícenežmaximálnídoporučenádávka10mg

denněučlověka.Uzvířatbylypozoroványznámkycholinergnístimulacevzávislostinadávce,které

zahrnovalyomezeníspontánníchpohybů,polohuvleženabřiše,potácivouchůzi,slzení,klonické

záškuby,útlumdechu, slinění, miózu, fascikulacia sníženouteplotupovrchu těla.

Předávkováníinhibitorycholinesterázymůževyústitvcholinergníkrizicharakterizovanoutěžkou

nauzeou,zvracením,sliněním,pocením,bradykardií,hypotenzí,útlumemdechu,kolapsemakřečemi.

Můžeseobjevitzvýšenásvalováslabost,kterávpřípaděpostiženídýchacíchsvalůmůževéstaž

kúmrtí.

Jakoukaždéhopředávkováníjenutnéprovéstobecnápodpůrná opatření. Při předávkovánípřípravkem

LandexRAPITABlzejakoantidotumpoužítterciárníanticholinergika,jakojeatropin.Doporučujese

intravenózníaplikaceatropin-sulfátutitrovanápodleúčinku:počátečnídávka1mgaž2mgi.v.

snáslednýmidávkamipodleklinickéodpovědi.Ujinýchcholinomimetikpřipodávánísoučasně

skvartérnímianticholinergiky,jakojeglykopyrolát,bylyhlášenyatypickéreakcekrevníhotlakua

srdečnífrekvence.Neníznámo,zdalzedonepezil-hydrochlorida/nebojehometabolityodstranit

dialýzou (hemodialýzou, peritoneálnídialýzou nebo hemofiltrací).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:léčiva proti demenci, anticholinesteráza

ATCkód: N06DA02

Donepezil-hydrochloridjespecifickýmareverzibilníminhibitoremacetylcholinesterázy,cožje

převládajícícholinesterázavmozku.Donepezil-hydrochloridjeinvitrovícenežtisíckrátúčinnějším

inhibitoremtohotoenzymunežbutyrylcholinesterázy,enzymuvyskytujícíhosehlavněmimocentrální

nervový systém.

Alzheimerova demence

UpacientůsAlzheimerovoudemencí,kteřísezúčastniliklinickýchstudií,způsobilopodávánídávek

5mgnebo10mgdonepezil-hydrochloriduvjednédennídávcepřirovnovážnékoncentraciinhibici

aktivityacetylcholinesterázy(měřenovmembránácherytrocytů)63,6%a77,3%,měřenopopodání

dávky.Ukázalose,žeinhibiceacetylcholinesterázy(AChE)donepezil-hydrochloridemvčervených

krvinkáchkorelujesezměnamivADAS-cog,cožjecitlivástupnicekvyšetřovánívybranýchaspektů

poznávacích schopností. Potenciál donepezil-hydrochloridu ovlivnit průběh základních

neuropatologickýchzměnnebylsledován.Nelzetedyříci, že bydonepezilmělnarozvojchorobynějaký

vliv.

Účinnostléčbydonepezilembylasledovánavečtyřechplacebemkontrolovanýchstudiích,

2šestiměsíčních a2trvajícíchjeden rok.

Všestiměsíčníklinickéstudiibylapoukončeníléčbyúčinnostdonepeziluzhodnocenazapoužitítří

kriteriíúčinnosti:ADAS-cog(měřítkokognitivníchfunkcí),ClinicianInterviewBasedImpressionof

ChangewithCaregiverInput(měřítkoglobálníchfunkcí)aActivitiesofDailyLivingSubscaleofthe

ClinicalDementiaRatingScale(měřítkoposuzujícíspolečenskévztahy,domov,koníčkyapéčiosebe

sama).

Nemocní, kteří splnili níže uvedená kritéria, byli posuzovánijako respondentina léčbu.

Odpověď na léčbu =zlepšení ADAS-cog nejméně o 4body,

žádné zhoršení CIBIC,

žádnézhoršeníActivitiesofDailyLivingSubscaleoftheClinicalDementia

Rating Scale

%odpovědi

Nemocnín=365 Počet vyhodnotitelných nemocných

n=352

Skupina placeba 10% 10%

Skupina léčená

donepezilem5mg 18%  18% 

Skupina léčená

donepezilem10mg 21%  22% 

p0,05

* p0,01

Donepezil-hydrochloridzpůsobil statisticky významné, na dávce závislé zvýšení procentapacientů, kteří

bylivyhodnoceni jako respondentina léčbu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Maximálníchplazmatickýchhladinjedosaženopřibližněza3až4hodinypoperorálnímpodání.

Plazmatickékoncentraceaplochapodkřivkousezvyšujívzávislostinadávce.Biologickýpoločasje

přibližně70hodin.Opakovanépodánídenníchdávekmázanásledekpostupnédosaženírovnovážného

stavu.Rovnovážnéhostavuplazmatické koncentrace je dosaženopřibližnědo 3týdnů po zahájení léčby.

Jakmileserovnovážnéhostavudosáhne,vykazujíplazmatickékoncentracedonepezil-hydrochloridua

stím související farmakodynamická aktivita vprůběhu dne malou variabilitu.

Jídlo nemělo na vstřebávání donepezil-hydrochloridu žádný vliv.

Distribuce

Přibližně95%donepezil-hydrochloriduseučlověkaváženaplazmatickébílkoviny.Vazbaaktivního

metabolitu6-O-desmethyldonepezilunaplazmatickébílkovinyneníznáma.Distribucedonepeziludo

různýchtkánítělanebyladosudpodrobněstudována.Přestopřibilančnístudii,kterábylaprovedenau

zdravýchdobrovolníků(mužů),nebylo240hodinpoaplikacijednorázovédávky5mg 14 Cznačeného

donepeziluzachycenopřibližně28%radiofarmaka.Tonaznačuje,žedonepezil-hydrochlorida/nebo

jeho metabolity mohou zůstávat vorganismu déle než 10dní.

Metabolismus/exkrece

Donepezil-hydrochloridsejednakvylučujemočívnezměněnémstavu,jednaksebiotransformuje

systémemcytochromuP450nařadumetabolitů,znichžnevšechnybylyidentifikovány.Popodání

jednédávky5mgdonepeziluznačeného 14 Cbylaplazmatickáradioaktivita,vyjádřenájakoprocento

podanédávky,přítomnahlavněveforměnezměněnéhodonepezilu(30%),6-O-desmethyldonepezilu

(11%-jedinýmetabolitvykazující aktivitu podobnou účinku donepezilu), donepezil-cis-N-oxidu (9%),

5-O-desmethyldonepezilu (7%) a glukuronidového konjugátu 5-O-desmethyldonepezilu (3%). Přibližně

57%celkovépodanéradioaktivitybylozjištěnovmoči(17%jakonezměněnýdonepezil)a14,5%ve

stolici,cožnaznačuje,žehlavnímicestamivylučováníjsoubiotransformacea vylučovánímočí.Nejsou

kdispozicižádnédůkazynaznačujícíenterohepatálnírecirkulacidonepezilua/nebokteréhokolizjeho

metabolitů.

Plazmatické koncentrace donepezilu klesají spoločasem přibližně 70hodin.

Pohlaví,rasaakouřenínemělynaplazmatickékoncentracedonepezilužádnýklinickyvýznamnývliv.

Farmakokinetikadonepezilunebylaformálněstudovánaaniuzdravýchstaršíchjedinců,aniupacientů

sAlzheimerovoudemencínebopacientůsvaskulárnídemencí.Nicméněstředníhodnotyplazmatických

hladin upacientůjsou však téměř shodné splazmatickými hladinami mladých zdravých dobrovolníků.

Upacientůsmírnýmažstřednětěžkýmpoškozenímjaterbylyzjištěnyvyššírovnovážnéplazmatické

koncentrace donepezilu; střední hodnota AUC vyšší o 48% a střední hodnota C

max o 39% (viz bod 4.2).

5.3 Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti

Rozsáhlézkoušeníupokusnýchzvířatprokázalo,žetatolátkanemápraktickyžádnéjinéúčinkynež

předpokládanéfarmakologickéúčinkyplynoucízeskutečnosti,žesejednáocholinergnístimulátor(viz

bod4.9). Donepezil nepůsobil mutagenně vtestech prováděných na bakteriálních nebo savčích buňkách.

Určitéklastogenníúčinkybylypozoroványinvitropřikoncentracíchevidentnětoxickýchprobuňkya

převyšujícíchvícenež3000krátplazmatickékoncentracevrovnovážnémstavu.Namyším

mikronukleárnímmodelunebylyinvivožádnéklastogennínebogenotoxickéúčinkypozorovány.

Vdlouhodobýchstudiíchkancerogenityupotkanůnebomyšínebylprokázánžádnýonkogenní

potenciál.

Donepezil-hydrochloridnemělžádnývlivnaplodnostupotkanůanebylteratogenníupotkanůani

králíků, ale měl slabý vliv na počet mrtvě narozených plodů a přežití mláďat, pokud byl podáván březím

samicímpotkanů vdávce 50krát vyššínež je lidská dávka (viz bod 4.6).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

draselná sůl polakrilinu,

mikrokrystalická celulosa,

monohydrátlaktosysušenýrozprášením,

dihydrogen-citronansodný,

aspartam(E951),

sodnásůlkroskarmelosy,

koloidní bezvodý oxid křemičitý,

magnesium stearát,

kyselina chlorovodíková35%pro úpravu pH.

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

LandexRAPITAB5mg:3roky

LandexRAPITAB10mg: 3roky

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5Druh obalu a velikost balení

Druh obalu: PVC/Aclar/Ala Al/Alblistryse7,10, 14tabletami

Velikost balení: 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98 a 120tablet dispergovatelných vústech

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ OREGISTRACI

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

MAĎARSKO

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

LandexRAPITAB5mg: 06/518/10-C

LandexRAPITAB10mg: 06/519/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

23.6.2010

10. DATUM REVIZETEXTU

29.9.2010

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace