LAMOTRIGIN AUROVITAS

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LAMOTRIGIN (LAMOTRIGINUM)
Dostupné s:
Aurovitas, spol. s r.o., Praha
ATC kód:
N03AX09
INN (Mezinárodní Name):
LAMOTRIGINE (LAMOTRIGINE)
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
500; 250; 200; 98; 90; 60; 56; 50; 46; 42; 40; 30; 28; 21; 20; 14; 7; 1000 Obal na tablety
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
LAMOTRIGIN
Přehled produktů:
LAMOTRIGIN AUROVITAS
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 657/10-C
Datum autorizace:
2020-11-09

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls322337/2020

Příbalová informace: informace pro uživatele

Lamotrigin Aurovitas 25 mg tablety

Lamotrigin Aurovitas 50 mg tablety

Lamotrigin Aurovitas 100 mg tablety

lamotriginum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Lamotrigin Aurovitas a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lamotrigin Aurovitas užívat

Jak se přípravek Lamotrigin Aurovitas užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Lamotrigin Aurovitas uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Lamotrigin Aurovitas a k čemu se používá

Přípravek Lamotrigin Aurovitas patří do skupiny léků, které se nazývají antiepileptika. Užívá se k léčbě

dvou odlišných nemocí:

epilepsie

bipolární afektivní

poruchy

Přípravek Lamotrigin Aurovitas léčí

epilepsii tím, že

v mozku

blokuje přenos signálů, které

spouštějí

epileptické záchvaty (křeče).

U dospělých a dětí od 13 let může být přípravek Lamotrigin Aurovitas samostatně, nebo s jinými

přípravky, užíván k léčbě epilepsie. Lamotrigin Aurovitas může být také užíván s jinými přípravky k

léčbě epileptických záchvatů, které se vyskytují v rámci onemocnění, které se nazývá Lennox-

Gastautův syndrom.

U dětí ve věku 2 až 12 let se přípravek Lamotrigin Aurovitas může podávat s jinými přípravky, které

léčí tyto stavy. Přípravek může být podán samostatně k léčbě epileptických záchvatů zvaných

typické absence.

Přípravek Lamotrigin Aurovitas se rovněž užívá k léčbě bipolární afektivní poruchy.

Pacienti s bipolární afektivní poruchou (někdy nazývanou maniodepresivní psychóza) mají extrémní

změny nálad s obdobími mánie (vzrušení nebo euforie - pozvednutá nálada), která střídají období deprese

(hluboký smutek nebo zoufalství). K předcházení deprese vyskytující se u bipolární afektivní poruchy se

dospělým od 18 let může podávat Lamotrigin Aurovitas samostatně, nebo s jinými přípravky. Není dosud

známo, jak v těchto případech působí přípravek Lamotrigin Aurovitas na mozek.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lamotrigin Aurovitas užívat

Neužívejte přípravek Lamotrigin Aurovitas

Lamotrigin Aurovitas 25 mg a 50 mg tablety:

Jestliže jste alergický(á) na lamotrigin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

Lamotrigin Aurovitas 100 mg tablety:

Jestliže jste alergický(á)

na lamotrigin, hlinitý

oranžové žluti nebo na kteroukoli další

složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Jestliže se to týká Vás:

informujte o tom lékaře

a neužívejte přípravek

Lamotrigin Aurovitas.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lamotrigin Aurovitas se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže máte jakékoli onemocnění ledvin

jestliže se u Vás někdy po užití

lamotriginu nebo jiného přípravku k léčbě bipolární poruchy

nebo

epilepsie

objevila vyrážka

jestliže se u Vás někdy po užívání lamotriginu rozvinula meningitida (přečtěte si popis těchto

příznaků v bodě 4 této příbalové informace: Vzácné nežádoucí účinky)

jestliže již užíváte léčivé přípravky, které obsahují lamotrigin.

Jestliže se to týká Vás:

řekněte o tom svému lékaři

; ten

může rozhodnout o snížení dávky, nebo že pro Vás přípravek

Lamotrigin Aurovitas není vhodný.

Syndrom Brugadových

Syndrom Brugadových je genetické onemocnění, které má za následek abnormální elektrickou aktivitu

srdce. Abnormality EKG, které mohou vést k arytmiím (nepravidelný srdeční rytmus), mohou být

vyvolány užíváním lamotriginu. Pokud pozorujete tento stav, poraďte se se svým lékařem.

Hemofagocytující lymfohistiocytóza (HLH)

U pacientů užívajících lamotrigin byly hlášeny případy vzácné, ale velmi závažné reakce imunitního

systému.

Pokud

během

užívání

lamotriginu

vyskytne

některý

následujících

příznaků,

ihned

kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka: horečka, vyrážka, neurologické příznaky (např. chvění nebo třes,

stav zmatenosti, poruchy funkce mozku).

Důležité informace o potenciálně závažných reakcích

U malého počtu pacientů užívajících přípravek Lamotrigin Aurovitas se může vyskytnout alergická

reakce nebo potenciálně život ohrožující kožní reakce. Pokud tyto stavy nejsou léčeny, může dojít k

vývoji závažnějšího stavu.

To může zahrnovat Stevensův-Johnsonův syndrom (SJS), toxickou epidermální nekrolýzu (TEN) a

lékovou reakci s eosinofilií a systémovými příznaky (DRESS).

O těchto příznacích byste měl(a) vědět, abyste si na ně mohl(a) dát během užívání přípravku Lamotrigin

Aurovitas pozor.

→Přečtěte si popis těchto příznaků v bodě 4 této příbalové informace - Potenciálně život ohrožující

reakce: ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Myšlenky na sebepoškození nebo sebevražedné myšlenky

Antiepileptika se užívají k léčbě některých onemocnění včetně epilepsie a bipolární afektivní poruchy. U

pacientů s bipolární afektivní poruchou se mohou občas vyskytnout myšlenky na sebepoškození nebo

spáchání sebevraždy. Trpíte-li bipolární afektivní poruchou, mohou se u Vás tyto myšlenky vyskytnout s

větší pravděpodobností, když:

poprvé začínáte s léčbou,

jste již dříve přemýšleli o sebepoškození nebo sebevraždě,

je Vám méně než 25 let.

Máte-li úzkostné myšlenky, stavy nebo pozorujete-li, že se cítíte hůř, nebo se rozvíjejí nové příznaky při

užívání přípravku Lamotrigin Aurovitas:

→ co nejdříve vyhledejte pomoc lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice.

Mohlo by pro Vás být užitečné informovat člena rodiny, pečovatele nebo blízkého přítele, že se u

Vás může objevit deprese nebo výrazné změny nálady a požádat je, aby si přečetli tuto příbalovou

informaci. Můžete je požádat, aby Vám sdělili, pokud jsou Vaší depresí nebo jinou změnou ve

Vašem chování znepokojeni.

Malý počet pacientů léčených antiepileptiky, jako je přípravek Lamotrigin Aurovitas trpěl myšlenkami na

sebepoškození nebo na sebevraždu. Jestliže kdykoli pocítíte tyto myšlenky, okamžitě kontaktujte svého

lékaře.

Užíváte-li přípravek Lamotrigin Aurovitas při epilepsii

U některých typů epilepsie se záchvaty křečí mohou občas zhoršovat, nebo se vyskytnout častěji během

léčby přípravkem Lamotrigin Aurovitas. Někteří pacienti mohou zažít těžké záchvaty, které mohou

způsobit závažné zdravotní problémy. Pokud se výskyt epileptických záchvatů zvýší, nebo máte-li těžké

epileptické záchvaty při užívání přípravku Lamotrigin Aurovitas:

vyhledejte lékaře co nejdříve

Přípravek Lamotrigin Aurovitas se nemá podávat pacientům do 18 let k léčbě bipolární

Afektivní

poruchy.

Přípravky k léčbě deprese a jiných duševních poruch zvyšují riziko sebevražedných myšlenek a chování u

dětí a dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Lamotrigin Aurovitas

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době

používal(a) nebo které možná budete používat- včetně rostlinných přípravků nebo jiných léků, které jsou

dostupné bez lékařského předpisu.

Aby Vám Váš lékař mohl s jistotou předepsat správnou dávku přípravku Lamotrigin Aurovitas, potřebuje

vědět, zda užíváte další léky k léčbě epilepsie nebo duševních poruch. Tyto přípravky zahrnují:

oxkarbazepin, felbamát, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramát nebo zonisamid,

které se užívají k

léčbě epilepsie,

lithium olanzapin nebo aripiprazol

k léčbě

duševních poruch,

bupropion

k léčbě

duševních poruch

nebo k

odvykání kouření.

Užíváte-li některý z výše uvedených léků,

informujte o tom

svého lékaře

Některé léky ovlivňují působení přípravku Lamotrigin Aurovitas nebo mohou zvyšovat pravděpodobnost,

že se u pacientů objeví nežádoucí účinky. Mezi ně patří:

valproát

, který se užívá k léčbě

epilepsie

duševních poruch,

karbamazepin

, který se užívá k léčbě

epilepsie

duševních poruch,

fenytoin, primidon

nebo

fenobarbital

, které se užívají k léčbě

epilepsie,

risperidon

, který se užívá k léčbě

duševních poruch,

rifampicin

, který je

antibiotikum,

léky, které se užívají k léčbě infekce

virem lidské imunodeficience (HIV)

(kombinace lopinaviru a

ritonaviru nebo atazanaviru a ritonaviru),

hormonální antikoncepce

, například její tabletová forma (viz níže).

Pokud

užíváte,

začínáte

užívat,

nebo

jste

přestali

užívat

jakýkoliv

výše

uvedených

přípravků,

informujte o tom svého lékaře

Hormonální

antikoncepce

(jako

je

její

tabletová

forma)

může

ovlivnit

působení

přípravku

Lamotrigin Aurovitas

Lékař Vám může doporučit, zda máte užívat určitý typ hormonální antikoncepce, nebo jiný způsob, jako

například kondom, pesar, nebo nitroděložní tělísko. Užíváte-li hormonální antikoncepci ve formě tablet,

lékař Vám může odebírat vzorky krve, aby zkontroloval hladinu přípravku Lamotrigin

Aurovitas.

Užíváte-li, nebo plánujete-li začít užívat hormonální antikoncepci:

informujte o tom svého lékaře

, který

Vám doporučí nejvhodnější způsob antikoncepce.

Přípravek Lamotrigin Aurovitas může rovněž ovlivnit způsob účinku hormonální antikoncepce, ačkoliv je

nepravděpodobné, že by snížil její účinnost. Užíváte-li hormonální antikoncepci a zpozorujete-li nějakou

změnu Vašeho menstruačního cyklu, jako například intermenstruační krvácení (krvácení mezi cykly),

nebo špinění mezi menstruacemi:

informujte o tom svého lékaře

. Může to být známkou toho, že

přípravek

Lamotrigin

Aurovitas ovlivňuje způsob účinku antikoncepce.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Léčbu byste neměla přerušovat bez doporučení lékaře.

To je obzvlášť důležité, pokud

máte

epilepsii.

Těhotenství může změnit účinnost přípravku Lamotrigin Aurovitas, a proto možná budete potřebovat

krevní testy, aby Vám mohla být upravena dávka.

Existuje mírně zvýšené riziko výskytu vrozených vad, včetně rozštěpu rtu nebo patra, pokud je

Lamotrigin Aurovitas užíván během prvních 3 měsíců těhotenství.

Jestliže plánujete těhotenství, nebo jste-li již těhotná, může Vám lékař doporučit, abyste navíc

užívala

kyselinu listovou

Jestliže kojíte nebo plánujete kojit, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete tento

přípravek užívat.

Účinná látka tohoto přípravku přechází do mateřského mléka a může mít vliv na Vaše dítě. Pokud se

rozhodnete kojit, lékař Vás bude informovat o rizicích a přínosech kojení během užívání lamotriginu, a

bude průběžně sledovat Vaše dítě se zaměřením na výskyt ospalosti, vyrážky nebo nízkého přírůstku

tělesné hmotnosti. Pokud u svého dítěte zpozorujete některý z těchto příznaků, informujte svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Lamotrigin Aurovitas může způsobit závratě a dvojité vidění.

Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné stroje

pokud nemáte jistotu, že

Vás

přípravek

neovlivňuje.

Máte-li

epilepsii,

poraďte

se

svým

lékařem

ohledně

řízení

a

obsluhování strojů.

Přípravek Lamotrigin Aurovitas obsahuje laktosu

Přípravek Lamotrigin Aurovitas tablety obsahují malé množství cukru, který se nazývá laktosa.

Trpíte-li nesnášenlivostí laktosy, nebo jiných cukrů:

informujte svého lékaře

a přípravek

Lamotrigin

Aurovitas

neužívejte.

Přípravek

Lamotrigin

Aurovitas

tablety

obsahuje

hlinitý

oranžové

žluti,

který

může

způsobovat alergické reakce.

3.

Jak se přípravek Lamotrigin Aurovitas užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře

. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství přípravku Lamotrigin Aurovitas se užívá

Může chvíli trvat, než se najde Vaše optimální dávka přípravku Lamotrigin Aurovitas. Dávka, kterou

budete užívat, závisí na:

Vašem věku,

užívání přípravku Lamotrigin Aurovitas s jinými léky,

jakýchkoli problémech s ledvinami nebo játry.

Váš lékař Vám zpočátku předepíše léčbu nižší dávkou a v průběhu několika týdnů ji bude postupně

zvyšovat do té

doby,

než

zjistí, že

Vám

dávka prospívá (účinná

dávka).

Nikdy neužívejte

více

přípravku Lamotrigin Aurovitas, než Vám lékař doporučil.

Doporučená dávka přípravku Lamotrigin Aurovitas pro dospělé a děti od 13 let je 100 mg až 400 mg

denně.

U dětí od 2 do 12 let velikost účinné dávky závisí na jejich tělesné hmotnosti – obvykle je to v rozmezí 1

mg až 15 mg na kilogram tělesné hmotnosti, až do maximální udržovací dávky 200 mg.

Podávání přípravku Lamotrigin Aurovitas se dětem do 2 let nedoporučuje.

Jak se přípravek Lamotrigin Aurovitas užívá

Dávku přípravku Lamotrigin Aurovitas užívejte jednou nebo dvakrát denně, jak Vám doporučil lékař.

Může se užívat s jídlem nebo bez jídla.

Lékař Vám může rovněž doporučit, abyste zahájil(a) nebo ukončil(a) užívání jiných léků, v závislosti na

onemocnění, pro které jste léčeni, a podle Vaší odpovědi na léčbu.

Tablety polykejte celé. Pokud potřebujete tabletu rozpůlit (pro užití poloviční dávky 25 a 100mg

tablety nebo pro usnadnění polykání 25 a 100mg tablet), spolkněte vždy celou půlku. Mějte na

paměti, že tabletu nemáte žvýkat ani drtit. Viz diagramy níže.

Vždy užívejte celou dávku

, kterou Vám předepsal lékař. Nikdy neužívejte pouze část tablety.

Jak tablety půlit (pouze 25mg & 100mg)

K půlení použijte dělič (půlič) tablet. Případně uchopte tabletu půlicí rýhou směrem nahoru, držte horní i

spodní stranu tablety mezi palcem a ukazováčkem na obou stranách půlicí rýhy (viz obr. A) a tlakem

směrem dolů a od půlicí rýhy rozpulte tabletu tak, aby se začala půlit na straně půlicí rýhy (viz obr. B).

Při půlení nedržte tabletu na koncích půlicí rýhy (viz obr. C), mohlo by dojít k rozdrobení.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lamotrigin Aurovitas, než jste měl(a)

Ihned vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost.

Je-li to možné, ukažte

krabičku přípravku Lamotrigin Aurovitas.

Pokud užijete příliš mnoho přípravku

Lamotrigin Aurovitas, je pravděpodobnější, že se u Vás

vyskytnou vážné nežádoucí účinky, které mohou být smrtelné.

U některých pacientů, kteří užili příliš velké množství přípravku Lamotrigin Aurovitas, se mohou

vyskytnout některé z těchto příznaků:

rychlé nekontrolovatelné pohyby očí

(nystagmus,)

nemotornost a nedostatečná koordinace ovlivňující rovnováhu

(ataxie,)

změny srdečního rytmu (obvykle zjištěné na EKG),

ztráta vědomí, záchvaty (křeče) nebo kóma (bezvědomí).

Jestliže jste zapomněl(a) užít jednu dávku přípravek Lamotrigin Aurovitas

Neužívejte další tablety, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze užijte svou následující dávku

v obvyklý čas.

Jestliže jste zapomněl(a) užít více dávek přípravku Lamotrigin Aurovitas

Požádejte svého lékaře o radu, jak opět zahájit léčbu

. Je důležité, abyste to udělal(a).

Nepřerušujte léčbu přípravkem Lamotrigin Aurovitas, aniž byste se poradil(a) s lékařem.

Přípravek

Lamotrigin Aurovitas musíte užívat tak dlouho, jak Vám doporučil lékař. Nepřerušujte léčbu bez porady s

Vaším lékařem.

Užíváte-li

přípravek

Lamotrigin

Aurovitas

k

léčbě

epilepsie

Končíte-li

užíváním

přípravku

Lamotrigin Aurovitas,

je důležité, aby byla Vaše dávka snižována

postupně

po dobu 2 týdnů. Pokud

náhle ukončíte užívání přípravku

Lamotrigin Aurovitas, může

dojít k návratu epileptického záchvatu,

nebo jeho zhoršení.

Užíváte-li přípravek Lamotrigin Aurovitas k léčbě bipolární afektivní poruchy

Může

trvat

určitou

dobu,

než

přípravek

Lamotrigin

Aurovitas

začne

účinkovat.

Proto

nepravděpodobné, že se budete okamžitě cítit lépe. Pokud léčbu přípravkem Lamotrigin Aurovitas

zastavíte, Vaše dávka nemusí být postupně snižována. Pokud však chcete ukončit užívání přípravku

Lamotrigin Aurovitas, měli byste o tom nejprve informovat svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Potenciálně život ohrožující reakce: pro pomoc se neprodleně obraťte na lékaře

U malého počtu pacientů užívajících Lamotrigin Aurovitas se může vyskytnout alergická reakce, nebo

potenciálně

život

ohrožující

kožní

reakce.

Pokud

tyto

stavy

nejsou

léčeny,

může

dojít

rozvoji

závažnějšího stavu.

Tyto

příznaky

obvykle

objevují

během

prvních

několika

měsíců

léčby

přípravkem

Lamotrigin

Aurovitas, zvlášť když jsou počáteční dávky příliš vysoké, nebo pokud je dávkování zvýšeno příliš

rychle, případně pokud je přípravek Lamotrigin Aurovitas užíván s lékem zvaným valproát. Některé z

příznaků se vyskytují častěji u dětí, proto by jejich rodiče měli dbát zvýšené opatrnosti.

Příznaky těchto reakcí zahrnují:

kožní vyrážky nebo zrudnutí,

jež

se mohou rozvinout v

život ohrožující kožní reakce včetně

rozšířené vyrážky s puchýři a olupující se kůží, zejména v okolí úst, nosu, očí a genitálií (Stevensův-

Johnsonův syndrom), rozsáhlé olupování kůže (na více než 30 % povrchu těla – toxická epidermální

nekrolýza) nebo rozsáhlé vyrážky se zasažením jater, krve a jiných tělesných orgánů (léková reakce

s eosinofilií a systémovými příznaky, také známá jako syndrom přecitlivělosti DRESS);

vředy v ústech, v krku, v nose nebo na genitáliích (zevních pohlavních orgánech);

bolesti v ústech nebo zčervenání a otok očí (konjunktivitida - zánět spojivek); vysokou teplotu

(horečka), příznaky podobné chřipce nebo ospalost

otok obličeje

, nebo

zduření uzlin

na krku, v podpaží, nebo v tříslech

neočekávané krvácení, nebo tvorba modřin

, nebo zmodrání prstů

bolest v krku,

nebo častější výskyt infekčních onemocnění než obvykle (např. nachlazení)

zvýšené hladiny jaterních enzymů pozorované v krevních testech

zvýšení počtu určitého druhu bílých krvinek (eosinofilů)

zvětšení lymfatických uzlin

zasažení tělesných orgánů včetně jater a ledvin.

V mnohých případech budou tyto příznaky známkou méně závažných nežádoucích účinků.

Musíte si

ale

být vědomi, že mohou být potenciálně život ohrožující a mohou se rozvinout ve vážnější problémy,

jako orgánové selhání, pokud nejsou léčeny. Pokud pozorujete některý z těchto příznaků:

ihned kontaktujte lékaře

. Váš lékař může rozhodnout, že provede jaterní testy, vyšetření ledvin

nebo

krve a může Vaši léčbu přípravkem Lamotrigin Aurovitas ukončit.

Pokud dojde k rozvoji Stevensova-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy, lékař Vás

upozorní, že už nesmíte přípravek lamotrigin nikdy znovu užívat.

Velmi časté

Mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

bolest hlavy

kožní vyrážka

Časté (Mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

agresivita nebo podrážděnost

pocit ospalosti nebo otupělost

závratě

chvění nebo třes

poruchy spánku (insomnie)

pocit neklidu (agitovanost)

průjem

sucho v ústech

nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení

pocit únavy

bolest zad, kloubů nebo kdekoliv jinde

Méně časté (Mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

nemotornost nebo nedostatečná koordinace (ataxie)

dvojité vidění nebo rozmazané vidění.

neobvyklá ztráta nebo řídnutí vlasů (alopecie).

Vzácné (Mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

život ohrožující kožní reakce (Stevensův-Johnsonův syndrom): (přečtete si také informaci na začátku

bodu 4)

skupina příznaků zahrnujících současně: horečku, pocit na zvracení, zvracení, bolest hlavy, ztuhlost

šíje a výraznou citlivost na jasné světlo. To může být způsobeno zánětem blan, které pokrývají

mozek a míchu (meningitida - zánět mozkových blan). Tyto příznaky obvykle odezní po ukončení

léčby, pokud však pokračují nebo se zhoršují, vyhledejte svého lékaře.

rychlé, nekontrolované pohyby očí (nystagmus)

svědění očí s výtokem a podrážděnými očními víčky (konjunktivitida - zánět spojivek).

Velmi vzácné (Mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

život ohrožující kožní reakce (toxická epidermální nekrolýza): (přečtěte si také informaci na začátku

bodu 4);

léková reakce s eosinofilií a systémovými příznaky (DRESS): (přečtěte si také informaci na začátku

bodu 4);

vysoké teploty (horečka): (přečtěte si také informaci na začátku bodu 4);

otok obličeje (edém) nebo zduření uzlin na krku, v podpaží, nebo v tříslech (lymfadenopatie):

(přečtěte si také informaci na začátku bodu 4);

změna jaterních funkcí, které se projeví v krevních testech, nebo selhání jater: (přečtěte si také

informaci na začátku bodu 4);

závažná porucha krevní srážlivosti, která může vést k neočekávanému krvácení nebo tvorbě modřin

(diseminovaná intravaskulární koagulopatie): (přečtěte si také informaci na začátku bodu 4);

změny, které se mohou odhalit při vyšetření krve – včetně snížení počtu červených krvinek (anémie),

snížení počtu bílých krvinek (leukopenie, neutropenie, agranulocytóza), snížení počtu krevních

destiček (trombocytopenie), snížení počtu všech zmíněných typů krevních částic (pancytopenie) a

porucha kostní dřeně, která se nazývá aplastická anémie;

halucinace („vidění“ nebo „slyšení“ věcí, které nejsou skutečné);

zmatenost

porucha rovnováhy nebo nestabilita při chůzi

nekontrolovatelné záškuby těla (tiky), nekontrolovatelné svalové křeče postihující oči, hlavu a trup

(choreoatetóza), nebo jiné neobvyklé pohyby těla, jako například škubání, chvění nebo ztuhlost

u pacientů, kteří již mají epilepsii, častější výskyt epileptických záchvatů

u pacientů, kteří mají Parkinsonovou chorobu, zhoršení jejích příznaků

lupoidní (lupénce podobné) reakce (příznaky mohou zahrnovat: bolest zad nebo kloubů, která může

být někdy doprovázená horečkou a/nebo celkovou nemocí).

Hemofagocytující lymfohistiocytóza (HLH) (viz bod 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

lamotrigin užívat)

Další nežádoucí účinky

U malého počtu pacientů se objevily další nežádoucí účinky, jejichž přesná četnost výskytu není známa:

Byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně), osteoporózy

(řídnutí kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo pokud vám v

minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Noční můry.

Snížená imunita kvůli nižším krevním hladinám protilátek, které pomáhají chránit před infekcí,

nazývaných imunoglobuliny.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5.

Jak přípravek Lamotrigin Aurovitas uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru nebo štítku lahvičky a na

krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Lamotrigin Aurovitas obsahuje

Léčivou látkou je lamotriginum (lamotrigin).

Jedna tableta obsahuje lamotriginum 25 mg.

Jedna tableta obsahuje lamotriginum 50 mg.

Jedna tableta obsahuje lamotriginum 100 mg.

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, hlinitý lak oranžové žluti

(E110) (pouze pro 100 mg), sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát, povidon

K30.

Jak přípravek Lamotrigin Aurovitas vypadá a co obsahuje toto balení

Tableta.

Lamotrigin Aurovitas 25 mg tablety jsou bílé až téměř bílé, nepotahované tablety ve tvaru štítu s vyrytým

„D“ a „93“ na jedné straně a půlicí rýhou na druhé straně. Tablety lze dělit na dvě stejné dávky.

Lamotrigin Aurovitas 50 mg tablety jsou bílé až téměř bílé, nepotahované tablety ve tvaru čtverce se

zaoblenými rohy s vyrytým „D“ na vypouklé straně a „97“ na ploché straně.

Lamotrigin Aurovitas 100 mg tablety jsou broskvové, žíhané nepotahované tablety ve tvaru štítu s

vyrytým „D“ a „94“ na jedné straně a půlicí rýhou na druhé straně.

Tablety lze dělit na dvě stejné dávky.

Přípravek Lamotrigin Aurovitas tablety je k dispozici v:

průhledných PVC/Al blistrech.

Velikosti balení: 1, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 42, 46, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 200, 250, 500 tablet

HDPE lahvičkách s PP víčkem a vatovou výplní. Velikosti balení: 60, 90, 100, 250, 500, 1000 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Aurovitas, spol. s r.o.

Karlovarská 77/12

161 00 Praha 6

Česká republika

Výrobce

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park

West End Road,

South Ruislip HA4 6QD

Velká Británie

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

Generis Farmacêutica S.A.,

Rua Joao De Deus, 19

Amadora 2700-487,

Portugalsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Lamotrigin Aurovitas

Dánsko

Lamotrigin “Aurobindo”

Německo

Lamotrigin Aurobindo 25 mg/50 mg/100 mg/200 mg Tabletten

Řecko

ISLETON 25 mg/50 mg/100 mg/200 mg δισκία

Irsko

Lamotrigine Aurobindo 25 mg/50 mg/100 mg/200 mg tablets

Polsko

Verpin

Portugalsko

Lamotrigina Aurobindo

Švédsko

Lamotrigin Aurobindo 25 mg/50 mg/100 mg/200 mg tabletter

Velká Británie

Lamotrigine Milpharm 25 mg/50 mg/100 mg/200 mg tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17. 12. 2020

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls257405/2019, sukls257408/2019, sukls257409/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Lamotrigin Aurovitas 25 mg tablety

Lamotrigin Aurovitas 50 mg tablety

Lamotrigin Aurovitas 100 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ

A

KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Lamotrigin Aurovitas 25 mg tablety

Jedna tableta obsahuje lamotriginum 25 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: laktosa 19 mg

Lamotrigin Aurovitas 50 mg tablety

Jedna tableta obsahuje lamotriginum 50 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: laktosa 38 mg

Lamotrigin Aurovitas 100 mg tablety

Jedna tableta obsahuje lamotriginum 100 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: laktosa 76 mg, hlinitý lak oranžové žluti 0,2 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Lamotrigin Aurovitas 25 mg tablety:

Bílé až téměř bílé, nepotahované tablety ve tvaru štítu s vyrytým „D“ a „93“ na jedné straně a půlicí

rýhou na druhé straně.

Tablety lze dělit na dvě stejné dávky.

Lamotrigin Aurovitas 50 mg tablety:

Bílé až téměř bílé, nepotahované tablety ve tvaru čtverce se zaoblenými rohy s vyrytým „D“ na

vypouklé straně a „97“ na ploché straně.

Lamotrigin Aurovitas 100 mg tablety:

Broskvové, žíhané nepotahované tablety ve tvaru štítu s vyrytým „D“ a „94“ na jedné straně a půlicí

rýhou na druhé straně.

Tablety lze dělit na dvě stejné dávky

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutick

é

indikace

Epilepsie

Dospělí a dospívající

od 13 let

Přídatná léčba nebo monoterapie parciálních a generalizovaných záchvatů, včetně tonicko-

klonických záchvatů.

Záchvaty spojené s Lennox-Gastautovým syndromem. Přípravek Lamotrigin Aurovitas se

podává

jako

přídatná

léčba,

Lennox-Gastautova

syndromu

může

být

úvodním

antiepileptickým lékem (AED).

Děti a dospívající

od 2 do 12 let

Přídatná léčba parciálních a generalizovaných záchvatů, včetně tonicko-klonických záchvatů a

záchvatů spjatých s Lennox-Gastautovým syndromem.

Monoterapie u záchvatů typických absencí.

Bipolární afektivní porucha

Dospělí od 18 let

Prevence depresivních epizod u pacientů s bipolární afektivní poruchou typu I, kteří mají

převážně depresivní epizody (viz bod 5.1).

Lamotrigin Aurovitas není indikován k akutní léčbě epizod mánie nebo deprese.

4.2

Dávkování a způsob podání

Lamotrigin Aurovitas 25 mg tablety

Tablety přípravku Lamotrigine se mají polykat celé. Pokud je nutné tabletu rozpůlit (v případě

poloviční dávky nebo pro snadnější polykání), půlky tablet se mají také polykat celé a nemají se

žvýkat nebo drtit. K půlení použijte dělič (půlič) tablet. Případně uchopte tabletu půlicí rýhou směrem

nahoru, držte horní i spodní stranu tablety mezi palcem a ukazováčkem na obou stranách půlicí rýhy

(viz obr. A) a tlakem směrem dolů a od půlicí rýhy rozpulte tabletu tak, aby se začala půlit na straně

půlicí rýhy. Při půlení nedržte tabletu na koncích půlicí rýhy (viz obr. B), mohlo by dojít k rozdrobení.

Lamotrigin Aurovitas 50 mg tablety

Tablety přípravku Lamotrigine se mají polykat celé a nemají se žvýkat ani drtit.

Lamotrigin Aurovitas 100 mg tablety

Tablety přípravku Lamotrigine se mají polykat celé. Pokud je nutné tabletu rozpůlit (v případě

poloviční dávky nebo pro snadnější polykání), půlky tablet se mají také polykat celé a nemají se

žvýkat nebo drtit. K půlení použijte dělič (půlič) tablet. Případně uchopte tabletu půlicí rýhou směrem

nahoru, držte horní i spodní stranu tablety mezi palcem a ukazováčkem na obou stranách půlicí rýhy

(viz obr. A) a tlakem směrem dolů a od půlicí rýhy rozpulte tabletu tak, aby se začala půlit na straně

půlicí rýhy. Při půlení nedržte tabletu na koncích půlicí rýhy (viz obr. B), mohlo by dojít k rozdrobení.

Jestliže se vypočtená dávka lamotriginu (např. k léčbě dětí s epilepsií, nebo pacientů s hepatální

dysfunkcí) nerovná určitému počtu celých tablet, má se podávat dávka zaokrouhlená na nejbližší nižší

počet celých tablet.

Pro dávky, které nelze realizovat pomocí tohoto léčivého přípravku, jsou k dispozici další síly tohoto

přípravku, jiné lékové formy nebo jiné přípravky.

Znovuzahájení léčby

Při znovuzahájení léčby u pacientů, kteří z jakéhokoliv důvodu přestali užívat přípravek Lamotrigin

Aurovitas, má předepisující lékař posoudit potřebu zvyšování dávky až po dávku udržovací, protože

riziko závažné vyrážky je spojeno s vysokými úvodními dávkami a s překročením doporučeného

postupného zvyšování dávek lamotriginu (viz bod 4.4). Čím delší je časový interval od poslední

dávky, tím opatrněji má probíhat zvyšování dávek k dávce udržovací. Pokud je interval od ukončení

podávání lamotriginu delší než pět poločasů (viz bod 5.2), Lamotrigin Aurovitas má být zvyšován na

udržovací dávku podle příslušného schématu.

Jestliže očekávaný přínos nepřeváží možné riziko, doporučuje se, aby Lamotrigin Aurovitas nebyl

znovu

podáván

pacientům,

kterým

byla

léčba

ukončena

důvodu

vyrážky

spojené

léčbou

lamotriginem.

Epilepsie

Doporučená stupňující se dávka a udržovací dávky pro dospělé a dospívající od 13 let (tabulka 1) a

pro děti a dospívající od 2 do 12 let (tabulka 2) jsou uvedené níže. V důsledku rizika vzniku vyrážky

nemají být úvodní dávka a následné stupňování dávky překročeny (viz bod 4.4).

Pokud byly souběžně podávané AED vysazeny, nebo jiné AED/léčivé přípravky přidány do léčebného

režimu obsahujícího lamotrigin, má se zvážit možný účinek na farmakokinetiku lamotriginu (viz bod

4.5).

Tabulka 1: D

ospělí a dospívající

nad 13 let

doporučený léčebný režim u epilepsie

Léčebný režim

1. a 2. týden

3. a 4. týden

Obvyklá udržovací dávka

Monoterapie:

mg/den

(jednou denně)

mg/den

(jednou denně)

100 – 200 mg/den (jednou denně nebo

rozděleně ve dvou dílčích dávkách)

K dosažení udržovací dávky lze denní

dávku postupně zvyšovat každý týden

až každé dva týdny maximálně o 50 až

dokud

není

dosaženo

optimální odpovědi.

Někteří pacienti vyžadují k dosažení

požadované

odpovědi

denní

dávku

500 mg

Přídavná terapie S valproátem

(inhibitor lamotriginové glukuronidace – viz bod 4.5)

Tento

dávkovací

režim

být

použít

valproátem bez ohledu na

další současně podávanou

léčbu

12,5

mg/den

(podává

mg obden)

mg/den

(jednou denně)

100 – 200 mg/den (jednou denně nebo

rozděleně ve dvou dílčích dávkách)

K dosažení udržovací dávky lze denní

dávku postupně zvyšovat každý týden

až každé dva týdny maximálně o 25 až

50 mg, dokud není dosaženo optimální

odpovědi.

Přídavná terapie BEZ valproátu a S

induktory

lamotriginové glukuronidace

(viz bod 4.5)

Tento

dávkovací

režim

být

použit

valproátu,

fenytoinem

karbamazepinem

fenobarbitalem

primidonem

rifampicinem

lopinavirem/ritonavirem

mg/den

(jednou denně)

mg/den

(rozděleně

dvou

dílčích

dávkách)

200 – 400 mg/den (rozděleně ve dvou

dílčích dávkách)

K dosažení udržovací dávky lze denní

dávku postupně zvyšovat každý týden

až každé dva týdny maximálně o 100

dokud

není

dosaženo

optimální

odpovědi.

Někteří pacienti vyžadují k dosažení

požadované

odpovědi

denní

dávku

700 mg

Přídavná terapie BEZ valproátu a BEZ induktorů

lamotriginové glukuronidace

(viz bod 4.5)

Tento

dávkovací

režim

být

použit

jinými

přípravky,

které

výrazně

neinhibují,

nebo

neindukují

lamotriginovou

glukuronidaci

mg/den

(jednou denně)

mg/den

(jednou denně)

100 – 200 mg/den (jednou denně nebo

rozděleně ve dvou dílčích dávkách)

K dosažení udržovací dávky lze denní

dávku postupně zvyšovat každý týden

až každé dva týdny maximálně o 50 až

dokud

není

dosaženo

optimální odpovědi.

pacientů

užívajících

léčivé

přípravky,

kterých

farmakokinetická

interakce

lamotriginem

v současnosti

není

známá

(viz

4.5),

léčebný

režim

lamotriginu

užívat

způsobem

doporučeným pro kombinaci lamotriginu s valproátem.

Tabulka 2: D

ět

i a

dospívající ve věku od 2 do 12 let

-

doporučený léčebný režim u epilepsie (vyjádřený

jako celkové denní dávky v mg/kg tělesné hmotnosti/den)

Léčebný režim

1. a 2. týden

3. a 4. týden

Obvyklá udržovací dávka

Monoterapie u záchvatů

v podobě absencí

mg/kg/den

(jednou

denně

nebo rozděleně

ve dvou dílčích

dávkách)

mg/kg/den

(jednou

denně

nebo rozděleně

dvou

dílčích

dávkách)

mg/kg/den,

ačkoliv

někteří

pacienti vyžadují vyšší dávky (až 15

mg/kg/den)

dosažení

požadované

odpovědi

(jednou

denně

nebo

rozděleně do dvou dílčích dávek)

dosažení

udržovací

dávky

mohou

být

dávky

zvýšené

maximálně

0,6 mg/kg/den každý týden až každé

týdny,

dokud

není

dosaženo

optimální

odpovědi.

Maximální

udržovací dávka je 200 mg/den.

Přídavná terapie S valproátem

(inhibitor lamotriginové glukuronidace – viz bod 4.5)

Tento

dávkovací

režim

být

použit

valproátem bez ohledu na

další současně podávanou

léčbu

0,15

mg/kg/den*

(jednou denně)

mg/kg/den

(jednou denně)

1 - 5 mg/kg/den (jednou denně nebo

rozděleně do dvou dílčích dávek)

dosažení

udržovací

dávky

mohou

být

dávky

zvýšené

maximálně

0,3 mg/kg/den každý týden až každé

týdny,

dokud

není

dosaženo

optimální

odpovědi,

maximální

udržovací dávkou do 200 mg/den.

Přídavná terapie BEZ valproátu a S in

duktory

lamotriginové glukuronidace

(viz bod 4.5)

Tento

dávkovací

režim

být

použit

valproátu,

fenytoinem

karbamazepinem

fenobarbitalem

primidonem

rifampicinem

lopinavirem/ritonavirem

mg/kg/den

(rozděleně

dvou

dílčích

dávkách)

mg/kg/den

(rozděleně

dvou

dílčích

dávkách)

5 - 15 mg/kg/den (jednou denně nebo

rozděleně do dvou dílčích dávek)

dosažení

udržovací

dávky

mohou

být

dávky

zvýšené

maximálně

1,2 mg/kg/den každý týden až každé

týdny,

dokud

není

dosaženo

optimální

odpovědi,

maximální

udržovací dávkou do 400 mg/den.

Přídavná terapie BEZ valproátu a BEZ in

duk

torů lamotriginové glukuronidace

(viz bod 4.5)

Tento

dávkovací

režim

být

použit

jinými

léčivými přípravky, které

výrazně neinhibují, nebo

neindukují

lamotriginovou

glukuronidaci

mg/kg/den

(jednou

denně

nebo rozděleně

ve dvou dílčích

dávkách)

mg/kg/den

(jednou

denně

nebo rozděleně

dvou

dílčích

dávkách)

1 - 10 mg/kg/den (jednou denně nebo

rozděleně do dvou dílčích dávek)

dosažení

udržovací

dávky

mohou

být dávky zvýšené maximálně o 0,6

mg/kg/den každý týden až každé dva

týdny, dokud není dosaženo optimální

odpovědi, s

maximální

udržovací

dávkou do 200 mg/den.

pacientů

užívajících

léčivé

přípravky,

kterých

farmakokinetická

interakce

lamotriginem

v současnosti není známá (viz bod 4.5), se má léčebný režim lamotriginu užívat způsobem

doporučeným pro kombinaci lamotriginu s valproátem

* POZNÁMKA: Doporučené dávkovací schéma pro děti nemusí být dosažitelné s dostupnými silami

tohoto přípravku.

Aby se u dětí zajistily přesné terapeutické dávky, je nutné průběžně sledovat tělesnou hmotnost a při

její změně revidovat dávkování. Je pravděpodobné, že pacienti ve věku dvou až šesti let budou

potřebovat udržovací dávky na horní hranici doporučeného dávkového rozmezí.

Je-li

při

přídavné

léčbě

dosaženo

kontroly

epilepsie,

současné

užívání

antiepileptik

může

být

ukončeno, a pacienti mohou pokračovat v monoterapii přípravkem Lamotrigin Aurovitas.

Děti ve věku do 2 let

Údaje o účinnosti a bezpečnosti podávání lamotriginu jako přídatné léčby

parciálních záchvatů dětem ve věku od 1 měsíce do 2 let jsou omezené (viz bod 4.4). Nejsou žádná

data o podávání u dětí do 1 měsíce. Lamotrigin Aurovitas se tedy nedoporučuje podávat dětem do 2

let. Pokud je přesto na základě klinické potřeby rozhodnuto přípravek podat, viz body 4.4, 5.1 a 5.2.

Bipolární porucha

Doporučené zvyšování dávek a udržovací dávky u dospělých pacientů od 18 let jsou uvedeny níže v

tabulkách. Přechodný režim zahrnuje zvyšování dávek lamotriginu k udržovací stabilizující dávce za

více než šest týdnů (viz tabulka 3), po které jiné psychotropní léčivé přípravky a/nebo antiepileptika

mohou být vysazeny, je-li to z klinického hlediska indikováno (viz tabulka 4). Úprava dávky

následující po přidání dalších psychotropních přípravků a/nebo antiepileptik je rovněž uvedena níže

(viz tabulka 5). Vzhledem k riziku výskytu vyrážky nemají být úvodní dávka a následné zvyšování

dávky překročeny (viz bod 4.4).

Tabulka

3:

dospělí

od

18

let

-

doporučené

zvyšování

dávek

po

udržovací

celkovou

denní

stabilizující dávku u léčených pro bipolární afektivní

poruchu

Léčebný režim

týden

týden

5. týden

Stabilizující dávka (6. týden)*

Monoterapie

s

lamotriginem,

NEBO

přídatnou

terapií

BEZ

valproátu

a

BEZ

induktorů

lamotriginové glukuronidace

(viz bod 4.5):

Tento

dávkovací

režim

být

použit

jinými

přípravky,

které

výrazně

neinhibují,

nebo

neindukují

lamotriginovou

glukuronidaci

25 mg/den

(jednou

denně)

mg/den

(jednou

denně nebo

rozděleně

dvou

dílčích

dávkách)

mg/den

(jednou

denně,

nebo

rozděleně ve

dvou

dílčích

dávkách)

200 mg/den – obvykle cílová

dávka pro optimální odpověď

(jednou denně, nebo rozděleně

ve dvou dílčích dávkách)

Dávky

rozmezí

400 mg/den užité v klinickcýh

studiích)

Přídavná terapie S valproátem

(inhibitor lamotriginové glukuronidace – viz bod 4.5):

Tento

dávkovací

režim

být

použit

valproátem bez ohledu na

další současně podávanou

léčbu

12,5

mg/den

(podává se

obden)

mg/den

(jednou

denně)

mg/den

(jednou

denně,

nebo

rozděleně ve

dvou

dílčích

dávkách)

100 mg/den - obvykle cílová

dávka pro optimální odpověď

(jednou denně, nebo rozděleně

ve dvou dílčích dávkách)

Maximální

denní

dávka

200 mg

může

být

podána

závislosti na klinické odpovědi

Přídavná terapie BEZ valproátu a S

induktory

lamotriginové glukuronidace –

viz bod 4.5):

Tento

dávkovací

režim

být

použít

valproátu, ale s:

fenytoinem

karbamazepinem

fenobarbitalem

primidonem

rifampicinem

lopinavirem/ritonavirem

50 mg/den

(jednou

denně)

mg/den

(rozděleně

dvou

dílčích

dávkách)

mg/den

(rozděleně

dvou

dílčích

dávkách)

V 6. týdnu 300 mg/den a je-li

potřeba,

dávka

zvýší

týdnu

obvyklou

cílovou

dávku 400 mg/den k dosažení

optimální odpovědi (rozdělené

ve dvou dílčích dávkách)

pacientů

užívajících

léčivé

přípravky,

kterých

farmakokinetická

interakce

lamotriginem

v současnosti není známa (viz bod 4.5), se má zvyšovat dávkování lamotriginu způsobem doporučeným

pro kombinaci lamotriginu s valproátem.

*Cílová stabilizační dávka závisí na klinické odpovědi.

Tabulka 4: dospělí od 18 let

-

udržovací stabilizující celková denní dávka u bipolární afektivní

poruchy po vysa

zení souběžné léčby

Jakmile je dosažena cílová udržovací stabilizující denní dávka, ostatní přípravky mohou být vysazeny,

jak je ukázano níže.

Léčebný režim

Současná

stabilizující

dávka

lamotriginu

(před

vysazením)

1. týden

(začátek

vysazování

léčby)

2. týden

3. týden a dále*

Vysazování léčby valproátem

(inhibitor lamotriginové glukuronidace - viz bod 4.5), závisející

na původní dávce lamotriginu:

Když

valproát

vysazen,

zdvojnásobí

stabilizující

dávka, nepřekračuje se zvýšení

o více než 100 mg/týden

100 mg/den

200 mg/den

Udržovací dávka (200 mg/den)

(rozděleně

dvou

dílčích

dávkách)

200 mg/den

300 mg/den

400 mg/den

Udržovací dávka

(400 mg/den)

Vysazování induktorů lamotriginové glukuronidace

(viz bod 4.5), závisející na původní dávce

lamotriginu:

Tento dávkovací režim má být

použít

při

vysazení

400 mg/den

400 mg/den

300 mg/den

200 mg/den

následujících látek:

fenytoinu

karbamazepinu

fenobarbitalu

primidonu

rifampicinu

lopinaviru/ritonaviru

300 mg/den

300 mg/den

225 mg/den

150 mg/den

200 mg/den

200 mg/den

150 mg/den

100 mg/den

Vysazování

přípravků,

které

významně

NEinhibují

ani

NEindukují

lamotriginovou

glukuronidaci (viz bod 4.5):

Tento dávkovací režim má být

použit

při

vysazení

přípravků,

které

výrazně

neinhibují,

neindukují

lamotriginovou

glukuronidaci

Udržovat cílovou dávku dosaženou při eskalaci dávky (dávka 200

mg/den rozdělená ve dvou dílčích dávkách)

(dávkovací rozmezí 100 až 400 mg/den)

pacientů

užívajících

léčivé

přípravky,

kterých

farmakokinetická

interakce

lamotriginem

v současnosti není známá (viz bod 4.5), je doporučený režim léčby lamotriginem tento: zpočátku

udržovat stávající dávku a léčbu lamotriginem upravovat v závislosti na klinické odpovědi.

* Je-li třeba, může být dávka zvýšena až na 400 mg/den

Tabul

ka 5: dospělí od 18 let

nastavení denní dávky lamotriginu po přidání jiných léčivých přípravků

u

léčených pro bipolární afektivní

poruchu:

nastavením

denní

dávky

lamotriginu

při

přidání

jiných

léčivých

přípravků

nejsou

klinické

zkušenosti. Nicméně, na základě interakčních studií s jinými léčivými přípravky, byla vytvořena

následující doporučení:

Léčebný režim

Současná

stabilizující

dávka

lamotriginu

(před

nasazením

přídavné léčby)

týden

(začátek

přídavnou

léčbou)

2. týden

3. týden a dále

Přidání valproátu

(inhibitor lamotriginové glukuronidace – viz bod 4.5), závisející na původní dávce

lamotriginu:

Tento dávkovací režim má být

použít s valproátem bez ohledu

další

současně

podávanou

léčbu

200 mg/den

100 mg/den

Udržovací

dávkování

(100

mg/den)

300 mg/den

150 mg/den

Udržovací

dávkování

(150

mg/den)

400 mg/den

200 mg/den

Udržovací

dávkování

(200

mg/den)

Přidání in

duk

torů lamotriginové glukuronidace pacientům NEužívajícím valproát

(viz bod 4.5),

závisející na původní dávce lamotriginu:

Tento dávkovací režim má být

použit při přidání následujících

látek bez valproátu:

fenytoinu

karbamazepinu

fenobarbitalu

primidonu

rifampicinu

lopinaviru/ritonaviru

200 mg/den

200 mg/den

300 mg/den

400 mg/den

150 mg/den

150 mg/den

225 mg/den

300 mg/den

100 mg/den

100 mg/den

150 mg/den

200 mg/den

Přidání

léčivých

přípravků

BEZ

signifikantní

inhibice,

nebo

indukce

lamotriginové

glukuronidace (viz bod 4.5):

Tento dávkovací režim má být

použit

při

přidání

jiných

léčivých

přípravků

signifikantní

inhibice,

nebo

indukce

lamotriginové

glukuronidace

Udržovat cílovou dávku dosaženou při eskalaci dávky (200 mg/den;

dávkovací rozmezí 100 - 400 mg/den)

U pacientů užívajících léčivé přípravky, u

kterých farmakokinetická interakce s lamotriginem v

současnosti není známá (viz bod 4.5), se má léčebný režim lamotriginu řídit způsobem doporučeným

pro kombinaci s valproátem.

Ukončení podávání lamotriginu pacientům s bipolární afektivní

poruchou

Při náhlém vysazení lamotriginu se v klinických studiích v porovnání s placebem neprokázal zvýšený

výskyt zhoršení nebo vzniku nežádoucích účinků. Proto pacienti mohou ukončit léčbu přípravkem

Lamotrigin Aurovitas bez postupného snižování dávek.

Pediatrická populace

Přípravek Lamotrigin Aurovitas se nedoporučuje podávat dětem do 18 let, protože randomizovaná

vyřazovací studie nedemonstrovala významnou účinnost a ukázala zvýšené hlášení suicidality (viz bod

4.4 a 5.1).

Obecná doporučení pro dávkování přípravku Lamotrigin Aurovitas u zvláštních skupin

pacientů

Ženy užívající hormonální antikoncepci

U kombinace ethinylestradiol/levonorgestrel (30 µg/150 µg) bylo prokázano přibližně dvojnásobné

zvýšení clearance lamotriginu vedoucí ke sníženým hladinám lamotriginu. Po titraci může být potřeba

vyšší udržovací dávka lamotriginu (až dvojnásobná) k docílení maximální terapeutické odpovědi. V

průběhu týdne bez medikace („týden bez tablet“) bylo pozorováno dvojnásobné zvýšení hladiny

lamotriginu. Není možné vyloučit výskyt nežádoucích účinků souvisejících s dávkou, proto se má

zvažovat užívání antikoncepce bez týdne bez medikace, jako léčbu první volby (např. kontinuální

hormonální antikoncepce, nebo nehormonální metody antikoncepce; viz body 4.4 a 4.5).

Začátek léčby hormonálni antikoncepcí u pacientek, které již užívají udržovací dáv

ky lamotriginu a

NEužívají induktory lamotriginové glukuronidace

Ve většině případů je třeba udržovací dávku lamotriginu zvýšit až na dvojnásobek (viz body 4.4 a 4.5).

Doporučuje se, aby se od doby zahájení podávání hormonální antikoncepce dávka lamotriginu zvýšila

každý týden o 50 až 100 mg/den, podle individuální klinické odpovědi. Zvýšení dávky nemá překročit

toto

rozmezí,

pokud

klinická

odpověď

nepodpoří

výraznější

zvýšení.

Měření

plazmatických

koncentrací lamotriginu před a po zahájení užívání hormonální antikoncepce mohou být brána jako

potvrzení, že je původní koncentrace lamotriginu udržována. Je-li to nutné, dávka má být upravena.

Ženám užívajícím hormonální antikoncepci, jejichž režim zahrnuje jeden týden bez léčby („týden bez

tablet“), má být monitorování plazmatické hladiny lamotriginu provedeno během 3. týdne aktivní

léčby, tj. v 15. až 21. den cyklu antikoncepce. Proto má jako lék první volby být zvažována

antikoncepce bez týdne bez medikace (např. kontinuální hormonální antikoncepce, nebo nehormonální

metody antikoncepce; viz body 4.4 a 4.5)

Ukončení léčby hormonální antikoncepcí u pacientek, které již užívají udržovací dávky lamotriginu a

NEužívají induktory lamotriginové glukuronidace

Ve většině případů je třeba udržovací dávku lamotriginu snížit až o 50 % (viz body 4.4 a 4.5).

Doporučuje se postupné snižování denní dávky lamotriginu o 50 – 100 mg každý týden (rychlostí

nepřesahující 25 % celkové denní dávky týdně) během třítýdenního období, jestliže klinická odpověď

nenaznačuje

jinak.

Měření

plazmatických

koncentrací

lamotriginu

před

ukončení

užívání

hormonální antikoncepce může být bráno jako potvrzení udržení původní koncentrace lamotriginu.

Ženám, které si přejí ukončit užívání hormonální antikoncepce zahrnující jeden týden bez léčby

(„týden bez tablet“), má být provedeno monitorování plazmatické hladiny lamotriginu během 3. týdne

aktivní léčby, tj. v 15. až 21. den cyklu antikoncepce. Vzorky pro posouzení hladin lamotriginu po

trvalém ukončení užívání antikoncepčních tablet nemají být odebírány v průběhu prvního týdne po

ukončení antikoncepce.

Začátek léčby lamotriginem u pacientek, které již užívají hormonální antikoncepci

Zvyšování dávky má sledovat normální doporučené dávkování popsané v tabulkách.

Zahájení a ukončení léčby hormonální antikoncepcí u pacientek, které již užívají udržovací dávky

lamotriginu a UŽÍVAJÍ induktory lamotriginové glukuronidace

Přizpůsobení doporučené udržovací dávky lamotriginu nemusí být potřebné.

Užívání s atazanavirem/ritonavirem

Pokud se lamotrigin přidává k zavedené léčbě atazanavirem/ritonavirem, není nutná žádná úprava

doporučeného postupného zvyšování dávky lamotriginu.

U pacientů, kteří již dostávají udržovací dávky lamotriginu a neužívají induktory glukuronidizace,

může být nutné dávku lamotriginu zvýšit, pokud se k léčbě přidává atazanavir/ritonavir, nebo snížit,

pokud se atazanavir/ritonavir vysazuje. Před zahájením/ukončením a v průběhu 2 týdnů po zahájení

nebo ukončení léčby atazanavirem/ritonavirem je třeba provádět kontroly hladiny lamotriginu v

plazmě, aby bylo možné sledovat, zda není nutné dávku lamotriginu upravit (viz bod 4.5).

Užívání s lopinavirem/ritonavirem

Pokud se lamotrigin přidává k zavedené léčbě lopinavirem/ritonavirem, není nutná žádná úprava

doporučeného postupného zvyšování dávky lamotriginu.

U pacientů, kteří již dostávají udržovací dávky lamotriginu a neužívají induktory glukuronidizace,

může být nutné dávku lamotriginu zvýšit, pokud se k léčbě přidává lopinavir/ritonavir, nebo snížit,

pokud se lopinavir/ritonavir vysazuje. Před zahájením/ukončením a v průběhu 2 týdnů po zahájení

nebo ukončení léčby lopinavirem/ritonavirem je třeba provádět kontroly hladiny lamotriginu v plazmě,

aby bylo možné sledovat, zda není nutné dávku lamotriginu upravit (viz bod 4.5).

Starší pacient

i (nad 65 let)

Těmto pacientům není zapotřebí upravovat doporučené dávkování. Farmakokinetika lamotriginu není

v této věkové skupině významně odlišná od farmakokinetiky mladších dospělých (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Pacientům

renálním

selháním

třeba

podávat

přípravek

Lamotrigin

Aurovitas

zvýšenou

obezřetností. U pacientů s terminálním stádiem renálního selhání se úvodní dávky lamotriginu mají

řídit průvodní medikací. Snížení udržovací dávky je zapotřebí u pacientů s významnou poruchou

renálních funkcí (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

Obecně mají být úvodní, postupně zvyšované i udržovací dávky sníženy u pacientů se středně těžkou

poruchou funkce jater (Child-Pughova třída B) přibližně o 50 %, u pacientů s těžkou poruchou funkce

jater (Child-Pughova třída C) přibližně o 75 %. Zvyšované a udržovací dávky mají být upraveny podle

klinické odezvy (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Lamotrigin Aurovitas 25 mg a 50 mg tablety

Hypersenzitivita na lamotrigin nebo na kteroukoli pomocnou látku . uvedenou v bodě 6.1

Lamotrigin Aurovitas 100 mg tablety

Hypersenzitivita

lamotrigin,

hlinitý

oranžové

žluti

nebo

kteroukoli

pomocnou

látku

uvedenou v bodě 6.1

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Kožní vyrážka

Byly hlášeny nežádoucí kožní reakce, jež se obvykle vyskytly v průběhu prvních osmi týdnů po

zahájení terapie lamotriginem. Ve většině případů šlo o mírné a samovolně odeznívající exantémy,

byly

však

hlášeny

také

závažné

kožní

reakce

vyžadující

hospitalizaci

ukončení

podávání

lamotriginu. Tyto reakce zahrnují potenciálně život ohrožující vyrážky, jako jsou Stevens-Johnsonův

syndrom (SJS), toxická epidermální nekrolýza (TEN) a léková reakce s eosinofilií a systémovými

příznaky (DRESS), také známá jako hypersensitivní syndrom (HSS) (viz bod 4.8).

Pacienti mají být upozorněni na příznaky těchto závažných kožních reakcí a mají být důkladně

sledováni s ohledem na možný výskyt kožních reakcí. Nejvyšší riziko rozvoje SJS nebo TEN je v

prvních týdnech léčby.

Incidence závažných kožních reakcí při užívání doporučených dávek lamotriginu u dospělých s

epilepsií ve studiích byla přibližně 1 : 500. Přibližně polovina z těchto případů byla hlášena jako

Stevens-Johnsonův syndrom (1 z 1000 pacientů). V klinických studiích u pacientů s bipolární

afektivní

poruchou

výskyt

závažných

kožních

reakcí

pohyboval

přibližně

1 : 1000 pacientů.

U dětí je riziko závažných kožních reakcí vyšší než u dospělých. Dostupná data z několika studií

naznačují,

incidence

kožních

reakcí

vyžadujících

hospitalizaci

dětí

epilepsií

1 : 300 až 1 : 100.

Výskyt exantému u dětí může být zpočátku mylně interpretován jako exantém infekčního původu, a

proto je zapotřebí, aby u dětí, u kterých se během prvních osmi týdnů terapie vyvinou kožní erupce s

horečkou, lékaři pomýšleli na možnost nežádoucí reakce na léčbu lamotriginem.

Dále se zdá, že celkové riziko exantému silně souvisí:

s vysokými iniciálními dávkami lamotriginu a s překročením doporučené

eskalace jeho dávkování (viz bod 4.2);

se současnou aplikací valproátu (viz bod 4.2).

Rovněž se doporučuje opatrnost u pacientů s anamnézou alergie nebo kožní vyrážky po jiných

antiepilepticích, jelikož četnost nezávažných kožních vyrážek při léčbě lamotriginem byla přibližně

trojnásobná u těchto pacientů než u pacientů bez této anamnézy.

Všechny pacienty (dospělé i děti), u kterých se vyvine exantém, je nutno bez průtahů vyšetřit a

okamžitě u nich zastavit aplikaci přípravku Lamotrigin Aurovitas, pokud není zcela jasné, že exantém

nesouvisí s tímto léčivem. Doporučuje se, aby přípravek Lamotrigin Aurovitas nebyl opět podán

pacientům, kterým bylo ukončeno podávání lamotriginu z důvodu výskytu vyrážky vzniklé při léčbě

lamotriginem,

pokud

případný

přínos

jasně

nepřesahuje

možné

riziko.

Pokud

dojde

užití

lamotriginu u pacienta k rozvoji SJS, TEN nebo DRESS, lamotrigin nesmí být u tohoto pacienta nikdy

znovu nasazen.

Byl hlášen také exantém jako součást syndromu přecitlivělosti charakterizovaného proměnlivým

obrazem systémových příznaků zahrnujících horečku, lymfadenopatii, otok obličeje a abnormality

krve a jater a aseptickou meningitidu (viz bod 4.8). Tento syndrom může nabýt nejrůznějších stupňů

klinické závažnosti a vzácně může vést k diseminované intravaskulární koagulaci a multiorgánovému

selhání.

důležité

upozornit

časná

manifestace

přecitlivělosti

(např.

horečka,

lymfadenopatie) může být přítomna i bez zjevného exantému. Vzniknou-li tyto příznaky a symptomy,

má být pacient okamžitě vyšetřen, a jestliže nelze prokázat jinou jejich příčinu, má se zastavit

podávání přípravku Lamotrigin Aurovitas.

Aseptická meningitida byla ve většině případů po vysazení léku reverzibilní, ale v mnoha případech se

při opakované expozici lamotriginu znovu objevila. Opakovaná expozice vedla k rychlému návratu

příznaků, které byly často závažnější. Pacientům, kteří ukončili léčbu z důvodu aseptické meningitidy

související s předchozí léčbou lamotriginem, se lamotrigin již nemá znovu podávat.

Klinické zhoršení a riziko sebevraždy

Během

léčby

antiepileptiky

v některých

indikacích

některých

pacientů

hlášen

výskyt

sebevražedných

představ

chování.

Metaanalýza

randomizovaných

placebem

kontrolovaných

klinických studií antiepileptik ukázala na mírně zvýšené riziko sebevražedných představ a chování.

Mechanismus vzniku není znám a dostupná data nevylučují možnost zvýšeného rizika u lamotriginu.

Proto mají být pacienti pečlivě sledováni se zaměřením na výskyt sebevražedných představ a chování

a má být zvážena vhodná léčba. Pacienti (a osoby, které o pacienty pečují) mají být upozornění na to,

že v případě sebevražedných myšlenek nebo chování mají vyhledat lékařskou pomoc.

U pacientů s bipolární afektivní poruchou může dojít ke zhoršování příznaků deprese a/nebo k

náhlému vzniku suicidality bez ohledu na to, zda užívají nebo neužívají přípravky k léčbě bipolární

afektivní poruchy, včetně přípravku Lamotrigin Aurovitas. Proto mají pacienti užívající přípravek

Lamotrigin Aurovitas k léčbě bipolární afektivní poruchy být pečlivě sledování se zaměřením na

klinické zhoršení (včetně vzniku nových příznaků) a suicidalitu, hlavně na začátku léčby, nebo v době

změny dávky. Někteří pacienti, zvláště s anamnézou sebevražedného chování nebo myšlenek, mladí

dospělí a pacienti, u kterých se před začátkem léčby význačnou měrou vyskytují sebevražedné

představy, jsou vystaveni většímu riziku sebevražedných myšlenek, nebo sebevražedných pokusů, a

proto mají být během léčby pečlivě sledováni.

U pacientů, u kterých dochází ke klinickému zhoršení (včetně vzniku nových příznaků) a/nebo

náhlému vzniku sebevražedných představ/chování zvláště, když jsou tyto příznaky závažné, vznikly

náhle, nebo nebyly pozorovány jako pacientovy úvodní příznaky, je třeba zvážit změnu léčebného

režimu včetně možnosti ukončení podávání přípravku.

Hormonální antikoncepce

Vliv hormonální antikoncepce na účinnost lamotriginu

kombinace

ethinylestradiol/levonorgestrel

µg/150

µg)

bylo

prokázano

zvýšení

clearance

lamotriginu přibližně dvojnásobně vedoucí ke sníženým hladinám lamotriginu (viz bod 4.5). Snížení

hladin lamotriginu bylo spojeno se ztrátou kontroly záchvatů. Po titraci může být potřeba vyšší

udržovací dávka lamotriginu (až dvojnásobná) k docílení maximální terapeutické odpovědi. Při

ukončení hormonální antikoncepce může být clearance lamotriginu poloviční. Zvýšení koncentrace

lamotriginu může být spojeno s nežádoucími příhodami závislými na dávce. Pacienti

mají být

sledováni

ohledem

tuto

skutečnost.

žen,

které

ještě

neužívají

induktor

lamotriginové

glukuronidace,

které

užívají

hormonální

antikoncepci zahrnující týden bez medikace („týden bez tablet“), dojde k postupnému přechodnému

zvýšení hladin lamotriginu v průběhu tohoto týdne (viz bod 4.2). Rozdíly hladin lamotriginu v tomto

pořadí mohou být spojeny s nežádoucími účinky. Proto

má být zváženo podávání hormonální

antikoncepce

týdne

medikace

jako

léčba

první

volby

(např.

kontinuální

hormonální

antikoncepce, nebo nehormonální metody).

Interakce

mezi

jinými druhy perorální antikoncepce,

nebo léčbou

HRT a lamotriginem

nebyly

sledovány, ale mohou podobně ovlivnit farmakokinetické parametry lamotriginu.

Vliv lamotriginu na účinnost hormonální antikoncepce

V interakční

klinické

studii

zdravých

dobrovolnicích

bylo

prokázáno,

při

kombinaci

lamotriginu a hormonální antikoncepce (kombinace ethinylestradiol/levonorgestrel) došlo k mírnému

zvýšení clearance levonorgestrelu a změně plazmatické hladiny FSH a LH (viz bod 4.5). Dopad těchto

změn na ovariální ovulační aktivitu není znám. Avšak není možné vyloučit, že tyto změny mohou vést

snížení

účinnosti

antikoncepce

některých

pacientek

užívajících

hormonální

preparáty

lamotriginem. Pacientky proto mají být poučeny, aby okamžitě hlásily změny menstruačního cyklu,

jako je menstruační krvácení mimo obvyklé období.

Dihydrofolátreduktáza

Lamotrigin

slabým

inhibitorem

dihydrofolátreduktázy,

takže

při

dlouhodobé

terapii

existuje

možnost interference s metabolismem folátů (viz bod 4.6). Během sledované jednoroční aplikace však

lamotrigin

lidí

nevyvolal

významné

změny

koncentrace

hemoglobinu,

průměrného

objemu

erytrocytů (MCV) ani koncentrace folátů v séru ani v erytrocytech; významné změny koncentrace

folátů v erytrocytech lamotrigin nevyvolal ani během pětileté aplikace.

Renální selhání

Ve studiích s jednorázovými dávkami lamotriginu subjektům s terminálním renálním selháním nebyly

zjištěny významně odlišné plazmatické koncentrace lamotriginu. U pacientů s renálním selháním je

však nutné očekávat kumulaci glukuronidovaných metabolitů lamotriginu, a proto je při léčbě těchto

nemocných potřeba zvláštní opatrnosti.

Pacienti užívající jiné přípravky obsahující lamotrigin

Bez doporučení lékaře nelze podávat přípravek Lamotrigin Aurovitas pacientům léčeným jinými

přípravky

obsahujícími

lamotrigin.

Pomocné látky přípravku Lamotrigin Aurovitas tablety:

Tablety

přípravku

Lamotrigin

Aurovitas

obsahují

monohydrát

laktosy.

Pacienti

vzácnými

dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a

galaktosy tento léčivý přípravek nemají užívat.

Přípravek Lamotrigin Aurovitas 100 mg tablety obsahuje hlinitý lak oranžové žluti, který může

způsobovat alergické reakce.

Vývoj u dětí

Nejsou

dostupná

data

zkoumající

vliv

lamotriginu

růst,

sexuální

dospívání

kognitivní

emocionální vývoj a na vývoj týkající se chování u dětí.

Upozornění týkající se epilepsie

jako

tomu

ostatních

antiepileptik,

náhlé

ukončení

aplikace

lamotriginu

může

znovu

vyprovokovat (rebound) epileptické záchvaty. Pokud nejsou urgentní bezpečnostní důvody (např.

exantém) k náhlému vysazení tohoto léčiva, má se lamotrigin vysazovat postupným snižováním dávky

v průběhu dvou týdnů.

Existují literární údaje o tom, že těžké konvulzivní záchvaty včetně status epilepticus, mohou vést k

rabdomyolýze, multiorgánové dysfunkci a diseminované intravaskulární koagulaci, někdy s fatálním

zakončením. Podobné případy se vyskytly v souvislosti s léčbou lamotriginem.

Může

být

pozorováno

klinicky

významné

zhoršení

četnosti

záchvatů

místo

zlepšení.

U pacientů s více než jedním typem záchvatů má být zvážen přínos kontroly jednoho typu záchvatu

oproti pozorovanému zhoršení u jiného typu záchvatů.

Lamotrigin může zhoršit myoklonické záchvaty.

Dosavadní data poukazují na to, že klinické odpovědi na kombinaci s induktory enzymů jsou menší,

než na kombinaci bez enzymů indukujícího antiepileptika. Příčina je neznámá.

U dětí užívajících lamotrigin k léčbě typických absencí nemusí být účinnost setrvalá u všech pacientů.

Upozornění týkající se bipolární afektivní poruchy

Pediatrická populace

dětí

dospívajících

depresivní

poruchou

jinými

psychiatrickými

poruchami

léčba

antidepresivy spojená se zvýšeným rizikem výskytu sebevražedného myšlení a chování.

EKG typu Brugada

U pacientů léčených lamotriginem byly hlášeny arytmogenní abnormality úseku ST-T a typickým

EKG typu Brugada. U pacientů se syndromem Brugadových se má použití lamotriginu pečlivě zvážit.

Hemofagocytující lymfohistiocytóza (HLH)

pacientů

užívajících

lamotrigin

byla

hlášena

(viz

4.8).

charakterizována

známkami

příznaky

jako jsou

horečka,

vyrážka,

neurologické

příznaky,

hepatosplenomegalie,

lymfadenopatie, cytopenie, vysoká hladina feritinu v séru, hypertriglyceridemie a abnormality funkce

jater a koagulace. Obecně se symptomy vyskytují během 4 týdnů od zahájení léčby, HLH může být

život ohrožující.

Při léčbě lamotriginem mají být pacienti informováni o příznacích spojených s HLH a mají být

poučeni, že v případě výskytu těchto příznaků, mají ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Pacienti, u nichž se tyto známky a příznaky vyvinuly, musí být okamžitě vyšetřeni a zvážena diagnóza

HLH. Podávání lamotriginu má být okamžitě přerušeno, pokud nebude možné stanovit jinou příčinu.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Bylo prokázáno, že enzym UDP-glukuronyl transferáza se podílí na metabolizmu lamotriginu. Není

prokázáno, že by lamotrigin způsoboval klinicky významnou indukci nebo inhibici jaterních enzymů

zprostředkovávajících oxidační biotransformaci léčiv, a interakce mezi lamotriginem a

léčivými

přípravky metabolizovanými cestou cytochromu P450 jsou rovněž nepravděpodobné. Lamotrigin

může indukovat svou vlastní metabolizaci, avšak tento efekt je mírný a není pravděpodobné, že by měl

významné klinické důsledky.

Tabulka 6: působení jiných přípravků na glukuronidaci lamotriginu

Léčivé přípravky, které

signifikantně

inhibují

glukuronidaci

lamotriginu

Léčivé

přípravky,

které

signifikantně

indukují

glukuronidaci lamotriginu

Léčivé

přípravky,

které

nemají

signifikantní inhibiční ani

indukční

účinek na

glukuronidaci lamotriginu

Valproát

fenytoin

karbamazepin

fenobarbital

primidon

rifampicin

lopinavir/ritonavir

kombinace ethinylestradiol/

levonorgestrel*

atazanavir/ritonavir*

oxkarbazepin

felbamát

gabapentin

levetiracetam

pregabalin

topiramát

zonisamid

lithium

bupropion

olanzapin

aripiprazol

*Doporučení pro dávkování (viz bod 4.2)

** Ostatní perorální kontraceptiva a HRT léčba nebyla studována, i když mohou mít podobný vliv na

farmakokinetiku lamotriginu (viz body 4.2 a 4.4).

Interakce zahrnující antiepileptika

Valproát, jenž inhibuje glukuronidaci lamotriginu, zpomaluje metabolismus lamotriginu a přibližně na

dvojnásobek prodlužuje průměrný poločas lamotriginu. U pacientů užívajících souběžnou léčbu s

valproátem je třeba užít vhodný léčebný režim (viz bod 4.2).

Některá

antiepileptika

(jako

fenytoin,

karbamazepin,

fenobarbital

primidon)

vlastnostmi

induktorů

hepatálních

enzymů

biotransformujících

léčiva

indukují

glukuronidaci

lamotriginu

urychlují

metabolizaci

lamotriginu.

pacientů

souběžně

užívajících

léčbu

fenytoinem,

karbamazepinem, fenobarbitalem nebo primidonem je třeba užít vhodný léčebný režim (viz bod 4.2).

U pacientů užívajících karbamazepin byly po přídavném zavedení lamotriginové terapie hlášeny

nežádoucí

účinky

strany

centrálního

nervového

systému

zahrnující

závrať,

ataxii,

diplopii,

rozmazané vidění a nauzeu. Takovéto účinky obvykle ustoupí po snížení dávky karbamazepinu.

Podobné

účinky

byly

pozorovány

během

studií

lamotriginem

oxkarbazepinem

zdravých

dospělých dobrovolniků, ale snížené dávkování nebylo zkoumáno.

Z literárních údajů vyplývá, že při užívání lamotriginu v kombinaci s oxkarbazepinem dochází ke

snížení hladiny lamotriginu. V prospektivní studii na zdravých dospělých dobrovolnících užívajících

dávky 200 mg lamotriginu a 1200 mg oxkarbazepinu se však prokázalo, že oxkarbazepin neovliňuje

metabolizmus lamotriginu a lamotrigin neovlivňuje metabolizmus oxkarbazepinu. Proto u pacientů

užívajících souběžnou léčbu s oxkarbazepinem by měl být použit léčebný režim pro lamotrigin v

podpůrné léčbě bez valproátu a bez induktorů lamotriginové glukuronidace (viz bod 4.2).

Ve studii na zdravých dobrovolnících se současné podávání felbamátu (1200 mg dvakrát denně) s

lamotriginem (100 mg dvakrát denně po dobu 10 dnů) neprojevilo klinicky významným účinkem na

farmakokinetiku lamotriginu.

základě retrospektivních

analýz plazmatických

hladin u pacientů,

kteří užívali

lamotrigin s

gabapentinem nebo bez něj, gabapentin nevedl ke zjevné změně clearance lamotriginu.

V průběhu placebem kontrolovaných klinických studií byly posouzeny potenciální lékové interakce

mezi levetiracetamem a lamotriginem pomocí sledování plazmatických koncentrací obou látek. Tato

data ukazují, že lamotrigin neovlivňuje farmakokinetiku levetiracetamu a levetiracetam neovlivňuje

farmakokinetiku lamotriginu.

Průměrné

plazmatické

koncentrace

lamotriginu

v ustáleném

stavu

nebyly

ovlivněny

souběžným

podáváním pregabalinu (200 mg třikrát denně). Mezi lamotriginem a pregabalinem nedochází k

farmakokinetickým interakcím.

Topiramát nezměnil plazmatickou koncentraci lamotriginu. Podání lamotriginu vedlo k 15% zvýšení

koncentrace topiramátu.

studii

pacientů

epilepsií

při

soubežném

podávání

zonisamidu

(200

mg/den)

lamotriginem

(150 až

500 mg/den) po dobu

35 dnů, nebyl

pozorován

signifikantní

účinek

farmakokinetiku lamotriginu.

I když byly hlášeny změny plazmatických koncentrací jiných antiepileptik, v kontrolovaných studiích

nebylo

zjištěno,

lamotrigin

ovlivňoval

plazmatické

koncentrace

souběžně

aplikovaných

antiepileptik. Výsledky studií in vitro ukazují, že lamotrigin nevytěsňuje jiná antiepileptika z jejich

vazby na plazmatické proteiny.

Interakce zahrnující jiné psychoaktivní přípravky

Farmakokinetika lithia podávaného 20 zdravým dobrovolníkům ve formě 2 g bezvodého glukonátu

lithia dvakrát denně po dobu šesti dnů nebyla ovlivněna souběžným podáním lamotriginu v dávce 100

mg/den.

Opakované podání perorální dávky bupropionu nemělo statisticky významný vliv na farmakokinetiku

jedné

dávky lamotriginu u

12 dobrovolníků

vedlo

pouze

mírnému

vzestupu

hodnot AUC

glukuronidovaného metabolitu lamotriginu.

Ve studii na zdravých dospělých dobrovolnících se prokázalo, že 15 mg olanzapinu snižuje AUC

lamotriginu průměrně o 24 % a C

o 20 %. Obecně se nepředpokládá, že by takový vliv byl klinicky

relevantní. Lamotrigin v dávce 200 mg neovlivňuje farmakokinetiku olanzapinu.

Opakované podání perorální dávky lamotriginu 400 mg denně nemělo klinicky signifikantní vliv na

farmakokinetiku jedné dávky 2 mg risperidonu u 14 zdravých dospělých dobrovolniků. Při souběžném

podání 2 mg risperidonu s lamotriginem, 12 ze 14 dobrovolníků hlásilo ospalost, ve srovnání s 1 z 20,

kdy byl risperidon podán samostatně a žádný, kdy byl lamotrigin podán samostatně.

Ve studii hodnotící 18 dospělých pacientů s bipolární afektivní poruchou I, kteří dostávali lamotrigin

podle zavedeného dávkovacího režimu (100-400 mg/den), byly dávky aripiprazolu zvýšeny z 10

mg/den na cílovou dávku 30 mg/den v průběhu 7 dnů a poté se aripiprazol podával jednou denně po

dobu dalších 7 dnů. Bylo pozorováno průměrné snížení C

a AUC lamotriginu přibližně o 10 %.

Nepředpokládá se, že by účinek tohoto rozsahu měl klinické důsledky.

In vitro studie ukázaly, že vznik primárního metabolitu lamotriginu, 2-N-glukuronidu, je minimálně

inhibován amitriptylinem, bupropionem, klonazepamem, haloperidolem nebo lorazepamem. Výsledky

těchto

provedených

studií

rovněž

prokazují,

metabolismus

lamotriginu

není

pravděpodobně

inhibován klozapinem, fluoxetinem, fenelzinem, risperidonem, sertralinem nebo trazodonem. Navíc,

studie bufuralolového metabolizmu s použitím lidských jaterních mikrosomů prokazují, že lamotrigin

nevede k redukci clearance léčivých přípravků metabolizovaných převážně pomocí CYP2D6.

Interakce zahrnující hormonální antikoncepci

Účinek hormonální antikoncepce na farmakokinetiku lamotriginu

Ve studii na 16 dobrovolnicích, kterým byla podávána kombinace perorálních kontraceptiv 30 μg

ethinylestradiolu/150 μg levonorgestrelu v jedné tabletě, došlo k přibližně dvojnásobnému zvýšení

clearance perorálně podávaného lamotriginu, které se projevilo průměrně 52% poklesem AUC a 39%

poklesem C

lamotriginu. Koncentrace sérového lamotriginu se postupně zvyšovaly v průběhu týdne

bez účinné medikace (“týden bez tablet”), přičemž byly koncentrace na konci týdne bez účinné

medikace

před

podáním

další

dávky

přibližně

dvojnásobně

vyšší

než

při

současném

podávání

lamotriginu a perorálních kontraceptiv (viz bod 4.4). Nemělo by být zapotřebí upravovat doporučení

pro eskalaci dávek lamotriginu pouze na základě užívání hormonální antikoncepce, ale udržovací

dávku lamotriginu bude třeba zvýšit, nebo snížit ve většině případů na začátku, nebo při ukončení

podávání hormonální antikoncepce (viz bod 4.2).

Účinek lamotriginu na farmakokinetiku hormonálních kontraceptiv

Ve studii na 16 dobrovolnicích neměla dávka 300 mg lamotriginu při ustáleném stavu žádný účinek na

farmakokinetiku

ethinylestradiolové

složky

kombinovaných

perorálních

kontraceptiv.

však

pozorován mírný vzestup perorální clearance levonorgestrelu vedoucí ke snížení AUC levonorgestrelu

v průměru o 19 % a C

levonorgestrelu o 12 %. Plazmatické hodnoty FSH, LH a estradiolu během

studie ukazovaly u některých žen na částečnou ztrátu suprese ovariální hormonální aktivity, ačkoliv

sérové hodnoty progesteronu ukazovaly, že nebyl přítomen hormonální důkaz ovulace u žádné z 16

dobrovolnic. Dopad mírného zvýšení clearance levonorgestrelu a změny FSH a LH v séru na ovariální

ovulační aktivitu není znám (viz bod 4.4). Účinky dávek lamotriginu jiných než 300 mg/den nebyly

studovány a studie s jinými ženskými hormonálními přípravky nebyly prováděny.

Interakce zahrnující jiné léčivé přípravky

Ve studii na 10 mužských dobrovolnících zvyšoval rifampicin clearance lamotriginu a snižoval

poločas lamotriginu vzhledem k indukci jaterních enzymů odpovědných za glukuronidaci. U pacientů,

kterým je současně podáván rifampicin, má být použit vhodný léčebný režim (viz bod 4.2).

Ve studii na zdravých dobrovolnících snížily lopinavir/ritonavir přibližně na polovinu plazmatické

koncentrace lamotriginu pravděpodobně indukcí glukuronidace. U pacientů, kterým je současně

podávána léčba s lopinavirem/ritonavirem, má být použit vhodný léčebný režim (viz bod 4.2).

Ve studii

se zdravými dospělými dobrovolníky

snižoval

atazanavir/ritonavir

(300

mg/100

mg),

podávaný po dobu 9 dnů, plazmatické AUC a C

lamotriginu (jednotlivá dávka 100 mg) průměrně o

32 %, resp. 6 %. U pacientů, kteří dostávají souběžnou léčbu atazanavirem/ritonavirem, je třeba použít

vhodný režim léčby (viz bod 4.2).

Údaje z hodnocení in vitro ukazují, že lamotrigin, nikoliv však metabolit N(2)-glukuronid, je při

potenciálně klinicky významných koncentracích inhibitorem organických kationtových transportérů 2

(organic cationic transporter 2, OCT 2). Tyto údaje ukazují, že lamotrigin je inhibitor OCT 2, s

hodnotou IC50: 53,8 μmol. Společné podávání lamotriginu s léčivými přípravky vylučovanými

ledvinami, které jsou substráty OCT 2 (např. metformin, gabapentin a vareniklin), může mít za

následek zvýšení plazmatických hladin těchto léčivých přípravků.

Klinický význam tohoto nálezu nebyl jasně stanovený, avšak u pacientů, kterým jsou tyto léčivé

přípravky podávány současně, je třeba postupovat s opatrností.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Riziko spojené s antiepileptiky obecně

Ženám ve fertilním věku má podání doporučit specialista. V případě, že žena plánuje otěhotnět, je

třeba přehodnotit potřebu antiepileptické léčby.. Je třeba se vyhnout náhlému přerušení antiepileptické

léčby, vzhledem k možnému výskytu záchvatů, které mohou mít závažné důsledky pro ženu a plod.

Kdykoliv je to možné, má být preferována monoterapie, protože kombinovaná antiepileptická léčba

může být spojena s vyšším rizikem výskytu vrozených malformací, než je tomu u monoterapie, v

závislosti na dalších použitých antiepilepticích.

Riziko spojené s užíváním lamotriginu

Těhotenství

Velké množství dat u těhotných žen, které dostávaly lamotrigin v monoterapii v průběhu prvního

trimestru

těhotenství

(více

než

700),

nenasvědčuje

zásadnímu

zvýšení

rizika

závažných

kongenitálních

malformací

včetně

rozštěpových

obličeje.

Studie

zvířatech

prokázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Je-li léčba lamotriginem v období těhotenství považována za nezbytnou, doporučuje se podat nejnižší

možnou terapeutickou dávku.

Lamotrigin je slabým inhibitorem dihydrofolátreduktázy, a proto teoreticky může vést ke zvýšení

rizika poškození plodu cestou snížení hladiny kyseliny listové Při plánování těhotenství a v časném

období těhotenství má být zváženo podávání kyseliny listové.

Fyziologické změny během těhotenství mohou ovlivnit hladiny lamotriginu a/nebo jeho léčebné

působení. V průběhu těhotenství bylo pozorováno snížení hladiny lamotriginu s možným rizikem

ztráty kontroly epileptických záchvatů. Po porodu se hladiny lamotriginu mohou rychle zvýšit s

rizikem výskytu nežádoucích účinků spojených s dávkou. Proto mají sérové hladiny lamotriginu být

sledovány před, v průběhu a po období těhotenství, taktéž v krátkém období po porodu. Pokud je to

nutné, dávka má být přizpůsobena tak, aby udržela sérové koncentrace lamotriginu na stejné úrovni

jako před otěhotněním, nebo přizpůsobena klinické odpovědi. Navíc mají po porodu být sledovány

nežádoucí účinky spojené s dávkou.

Kojení

Bylo zaznamenáno, že lamotrigin proniká do mateřského mléka ve velmi variabilních koncentracích,

což má za následek celkové hladiny lamotriginu u kojenců odpovídající až přibližně 50 % hodnot u

matky. Proto mohou u některých kojenců sérové koncentrace lamotriginu dosahovat hodnot, při

kterých se již objevují farmakologické účinky.

Je třeba zvážit možné přínosy kojení oproti možnému riziku nežádoucích účinků, jež by se mohly

vyskytnout u kojence. Pokud se žena rozhodne kojit během léčby lamotriginem, je třeba kojence

sledovat pro možný výskyt nežádoucích účinků, jako jsou sedace, vyrážka a nízký přírůstek tělesné

hmotnosti.

Fertilita

Pokusy na zvířatech neodhalily zhoršení fertility působením lamotriginu (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Jelikož odezva na jakoukoli antiepileptickou farmakoterapii bývá individuálně variabilní, pacienti mají

specifické záležitosti týkající se řízení vozidel a epilepsie konzultovat se svým lékařem.

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Dvě studie na

dobrovolnících prokázaly, že vliv lamotriginu na jemnou vizuálně motorickou koordinaci, pohyby očí,

kývání těla a subjektivně pociťované sedativní účinky se nelišil od vlivu placeba. V klinických

studiích s lamotriginem byly hlášeny nežádoucí účinky neurologického charakteru, jako závrať a

diplopie, proto mají pacienti před řízením motorového vozidla nebo obsluhou strojů zjistit svou

individuální vnímavost na léčbu lamotriginem.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí

účinky

indikace

epilepsie

bipolární

poruchy

vycházejí

z dostupných

údajů

kontrolovaných klinických studií a dalších klinických zkušeností a jsou uvedeny v tabulce níže.

Kategorie četností jsou odvozené z kontrolovaných klinických studií [monoterapie epilepsie (označené

†) a bipolární porucha (označené §)]. Tam, kde se kategorie četností liší mezi údaji z klinických studií

s epilepsií a bipolární poruchou, je zobrazena nejvíce konzervativní četnost. Tam, kde nejsou k

dispozici údaje

kontrolovaných

klinických

studií, jsou

kategorie

četností

odvozeny

dalších

klinických zkušeností.

Pro přehlednost byla použita následující klasifikace nežádoucích účinků:

velmi časté (≥ 1/10)

časté (≥ 1/100 až < 1/10)

méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

vzácné (≥ 1/10.000 až < 1/1 000)

velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Četnost

Poruchy

krve

lymfatického

systému

Hematologické

abnormality

včetně neutropenie, leukopenie,

anémie,

trombocytopenie,

pancytopenie,

aplastické

anémie, agranulocytózy

Hemofagocytující

lymfohistiocytóza (HLH)

Velmi vzácné

Lymfadenopatie

Není známo

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivní

syndrom

(včetně takových příznaků, jako

horečka,

lymfadenopatie,

otok obličeje, abnormality krve

jater,

diseminovaná

intravaskulární

koagulace,

multiorgánové selhání)

Velmi vzácné

Hypogamaglobulinémie

Není známo

Psychiatrické poruchy

Agresivita, podrážděnost

Časté

Zmatenost, halucinace, tiky

Velmi vzácné

Noční můry

Není známo

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

†§

Velmi vzácné

Somnolence

†§

, závrať

†§

, tremor

nespavost

, agitovanost

Časté

Ataxie†

Méně časté

Nystagmus

Vzácné

Labilita,

pohybové

poruchy,

zhoršení

Parkinsonovy

choroby

extrapyramidové

účinky, choreoatetóza

, zvýšení

četnosti záchvatů

Velmi vzácné

Aseptická meningitida (viz bod

4.4)

Vzácné

Poruchy oka

Diplopie

, rozmazané vidění

Méně časté

Konjunktivitida

Vzácné

Gastrointestinální poruchy

Nevolnost

, zvracení

, průjem

sucho v ústech

Časté

Poruchy jater a žlučových cest

Jaterní

selhání,

jaterní

dysfunkce4,

zvýšení

hodnot

jaterních testů

Velmi vzácné

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Kožní vyrážka

5†§

Velmi časté

Alopecie

Méně časté

Stevens-Johnsonův syndrom

Vzácné

Toxická epidermální nekrolýza

Velmi vzácné

Léková

reakce

eosinofilií

systémovými příznaky

Velmi vzácné

Poruchy

svalové

kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Artralgie

Časté

Lupoidní reakce

Velmi vzácné

Celkové

poruchy

reakce

místě aplikace

Únava

, bolest

, bolest zad

Časté

Popis vybraných nežádoucích účinků

Abnormální hematologické nálezy a lymfadenopatie mohou, ale nemusí, být spojeny se syndromem

přecitlivělosti (viz Poruchy imunitního systému).

Exantém byl hlášen také jako součást syndromu přecitlivělosti, charakterizovaného proměnlivým

obrazem systémových příznaků zahrnujících horečku, lymfadenopatii, faciální edém a abnormální

hematologické a jaterní nálezy. Tento syndrom může nabýt nejrůznějších stupňů klinické závažnosti a

vzácně může vést k diseminované intravaskulární koagulaci a multiorgánovému selhání. Je důležité

upozornit na to, že časná manifestace přecitlivělosti (např. horečka, lymfadenopatie) může být

přítomna i bez zjevného exantému. Objeví-li se takovéto příznaky, má být pacient okamžitě vyšetřen,

a jestliže nelze prokázat jejich jinou příčinu, má se zastavit aplikace lamotriginu.

Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny během jiných klinických zkušeností. Existují údaje o tom, že

lamotrigin může zhoršit parkinsonské symptomy u pacientů s již dříve existující Parkinsonovou

chorobou, a ojedinělá hlášení extrapyramidových účinků a choreoatetózy u pacientů bez této diagnózy.

Jaterní dysfunkci lze obvykle očekávat společně s reakcí přecitlivělosti,

ale byl hlášen výskyt

izolovaných případů bez zjevných příznaků přecitlivělosti.

Vklinických studiích u dospělých pacientů se kožní vyrážka objevovala až u 8-12 % pacientů

užívajících lamotrigin a u 5-6 % pacientů užívajících placebo. Kožní vyrážky vedly k ukončení léčby

lamotriginem u 2 % pacientů. Vyrážka, obvykle makulopapulózní, se obvykle objevovala během osmi

týdnů po zahájení léčby přípravkem Lamictal a vymizela po ukončení této léčby (viz bod 4.4).

Byly

hlášeny

závažné

potenciálně

život

ohrožující

kožní

reakce

zahrnující

Stevens-Johnsonův

syndrom

toxickou

epidermální

nekrolýzu

(Lyellův

syndrom)

léková

reakce

eozinofilií

systémovými příznaky (DRESS). I když u většiny postižených po vysazení lamotriginu tyto syndromy

ustoupily, u některých pacientů zůstalo ireverzibilní zjizvení a vyskytly se vzácné případy úmrtí v

souvislosti s touto komplikací (viz bod 4.4).

Zdá se, že celkové riziko exantému úzce souvisí:

- s vysokými úvodními dávkami lamotriginu a s překročením doporučeného zvyšování jeho dávkování

(viz bod 4.2);

- se současnou aplikací valproátu (viz bod 4.2).

Exantém byl hlášen také jako součást syndromu přecitlivělosti charakterizovaného proměnlivým

obrazem systémových příznaků (viz Poruchy imunitního systému).

pacientů

dlouhodobě

léčených

lamotriginem

byly

hlášeny

případy

snížené

kostní

denzity,

osteopenie, osteoporózy a zlomenin. Mechanismus, kterým lamotrigin ovlivňuje kostní metabolismus,

nebyl rozpoznán.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Příznaky

Bylo popsáno akutní požití dávek přesahujících deseti až dvacetinásobek maximální terapeutické

dávky, včetně smrtelných případů. Příznaky předávkování zahrnovaly nystagmus, ataxii, poruchy

vědomí,

epileptické

záchvaty

typu

grand-mal

kóma.

předávkovaných

pacientů

bylo

také

pozorováno

prodloužení

komplexu

(zpoždění

přenosu

komorového

vzruchu).

Prodloužení

komplexu QRS na více než 100 ms může být spojeno se závažnější toxicitou.

Terapie

Pacient, u něhož došlo k předávkování, má být hospitalizován a má mu být poskytována náležitá

podpůrná terapie. Pokud je indikována, má být poskytnuta léčba s cílem snížení absorpce (aktivované

živočišné uhlí, projímadla a gastrická laváž). Další léčba se odvíjí od klinického stavu pacienta.

Nejsou zkušenosti s hemodialýzou při léčbě předávkování. U šesti dobrovolníků se selháním ledvin

bylo 20 % lamotriginu odstraněno z organismu v průběhu čtyřhodinové hemodialýzy (viz bod 5.2).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná antiepileptika.

ATC kód: N03AX09

Mechanismus účinku

Výsledky farmakologických studií svědčí o tom, že lamotrigin je frekvenčně a napěťově závislým

(„use-

voltage-dependent”)

blokátorem

napěťově

řízených

sodíkových

kanálů.

Způsobem

závislým na frekvenci a napětí blokuje rychle opakované výboje akčních potenciálů na neuronech a

inhibuje uvolňování glutamátu (neurotransmiter, který hraje klíčovou úlohu ve vzniku epileptických

záchvatů). Tyto účinky pravděpodobně přispívají k antikonvulzivním vlastnostem lamotriginu.

Na rozdíl od toho, nebyl mechanismus, kterým je lamotrigin účinný v léčbě bipolární afektivní

poruchy stanoven, ačkoliv je patrně důležitá interakce se sodíkovými kanály ovládanými napětím.

Farmakodynamické účinky

Ve studiích uspořádaných ke zhodnocení účinků léčivých přípravků na centrální nervový systém se

výsledky získané po aplikaci dávek 240 mg lamotriginu podaných zdravým dobrovolníkům nelišily od

výsledků po aplikaci placeba, zatímco jak fenytoin v dávce 1000 mg, tak diazepam v dávce 10 mg,

významně narušily jemnou vizuálně motorickou koordinaci a pohyby očí, zvětšily kývání těla a

navodily subjektivní sedativní příznaky.

V jiné studii jednotlivé perorální dávky 600 mg karbamazepinu významně narušily jemnou vizuálně

motorickou koordinaci a pohyby očí, zvětšily kývání těla a zrychlily srdeční frekvenci, zatímco

výsledky získané po aplikaci lamotriginu v dávkách 150 mg a 300 mg se nelišily od výsledků po

aplikaci placeba.

Klinická účinnost a bezpečnost u dětí ve věku 1 až 24 měsíců

Účinnost a bezpečnost přídatné léčby u pacientů ve věku 1 až 24 měsíců s parciálními záchvaty byla

sledována v malé dvojitě-zaslepené placebem kontrolované vyřazovací studii. Léčba byla zahájena u

177 jedinců s dávkovacím titračním schématem podobným jako u dětí ve věku 2 až 12 let.

Tablety se 2 mg lamotriginu (jiného přípravku) jsou nejnižší dostupnou silou, proto je standardní

dávkovací schéma přizpůsobeno v některých případech během titrační fáze (např. podáváním 2 mg

tablet obden, když vypočtená dávka byla menší než 2 mg). Plazmatické hladiny byly měřeny na konci

2. týdne titrace, a následující dávka byla buď snížena, nebo nebyla zvýšena, pokud koncentrace

přesáhla 0,41 µg/ml, tj. očekávanou koncentraci u dospělých ve stejném čase. Snížení dávky až o 90 %

bylo nutné u některých pacientů na konci 2. týdne. Třicet osm respondentů (> 40 % snížení četnosti

výskytu záchvatů) bylo randomizováno k léčbě placebem, nebo k pokračování léčby lamotriginem.

Poměr jedinců, u kterých došlo k selhání léčby, byl 84 % (16/19 jedinců) ve větvi s placebem a 58 %

(11/19 jedinců) v lamotriginové větvi. Rozdíl nebyl statisticky významný: 26,3 %, CI 95 % -2,6 % <>

50,2 %; p=0,07.

Všech 256 jedinců ve věku mezi 1 až 24 měsíci bylo vystaveno lamotriginu v dávkovém rozmezí 1 až

15 mg/kg/den po dobu až 72 týdnů. Bezpečnostní profil lamotriginu byl u dětí ve věku 1 měsíce až 2

let podobný profilu u starších dětí kromě toho, že bylo klinicky signifikantní zhoršení záchvatů (>=

50 %) hlášeno častěji u dětí do 2 let (26 %) ve srovnání se staršími dětmi (14 %).

Klinická účinnost a bezpečnost u Lennox-Gastautova syndromu

Nejsou dostupná data pro monoterapii záchvatů spojených s Lennox-Gastautovým syndromem.

Klinická účinnost v prevenci výskytu epizod poruchy nálady u pacientů s bipolární afektivní poruchou

Účinnost lamotriginu v prevenci výskytu epizod poruchy nálady u pacientů s bipolární afektivní

poruchou typu I byly hodnoceny ve dvou klinických studiích.

Studie SCAB2003 byla multicentrickou, dvojitě zaslepenou, placebem a lithiem kontrolovanou,

randomizovanou studií s fixní dávkou zaměřenou na dlouhodobou prevenci relapsů a rekurence

výskytu depresí a/nebo výskytu manických projevů u pacientů s bipolární afektivní poruchou typu I,

kterí trpěli nedávnou nebo právě probíhající depresivní fází. Po úvodní stabilizaci lamotriginem v

monoterapií nebo přídatné léčbě byli pacienti náhodně přiřazeni do jedné z pěti terapeutických skupin:

lamotrigin (50, 200, 400 mg/den), lithium (hladina v séru od 0,8 do 1,1 mmol/l) nebo placebo po dobu

maximálně 76 týdnů (18 měsíců). Primárním sledovaným parametrem byla “doba do intervence pro

poruchu nálady”(TIME), kde intervencí byla buď přídatná farmakoterapie, nebo elektrokonvulzivní

léčba (ECT). Studie SCAB2006 měla podobnou strukturu jako studie SCAB2003, ale od studie

SCAB2003 se lišila hodnocením flexibilní dávky lamotriginu (100 až 400 mg/den) a zahrnutím

pacientů s bipolární afektivní poruchou typu I, u kterých se manická fáze vyskytla v nedávné době

nebo probíhá v současné době. Výsledky jsou znázorněny v tabulce 7.

Tabulka 7: souhrn výsledků ze studií zkoumajících účinnost lamotriginu v prevenci výskytu fází

poruch

nálady u pacientů s bipolární afektivní

poruchou typu I

„Poměr“ pacientů bez příznaků v

76.

týdnu

Studie SCAB2003

Bipolar I

Studie SCAB2006

Bipolar I

Vstupní kritéria

Depresivní fáze

Manická fáze

lamotrigin

lithium

placebo

lamotrigin

lithium

placebo

bez intervence

0,22

0,21

0,12

0,17

0,24

0,04

p-hodnota

rank

test

0,004

0,006

0,023

0,006

bez deprese

0,51

0,46

0,41

0,82

0,71

0,40

p-hodnota

rank

test

0,047

0,209

0,015

0,167

bez mánie

0,70

0,86

0,67

0,53

0,64

0,37

p-value Log rank test

0,339

0,026

0,280

0,006

Podpůrné analýzy doby do výskytu první depresivní fáze a doby do výskytu prvních příznaků

manické/hypomanické nebo smíšené fáze prokázaly, že pacienti léčení lamotriginem mají výrazně

delší dobu do výskytu první depresivní fáze, než pacienti s placebem, a rozdíly léčby z hlediska času

do výskytu manické/hypomanické, nebo smíšené fáze nebyly statisticky významné.

Účinnost lamotriginu v kombinaci s přípravky stabilizujícími náladu nebyly odpovídajícím způsobem

sledovány.

Děti (10-12 let věku) a dospívající (13-17 let)

Multicentrická,

placebem

kontrolovaná,

dvojitě

zaslepená,

randomizovaná,

vyřazovací

studie

paralelními skupinami hodnotila účinnost a bezpečnost lamotriginu IR jako přídatné udržovací léčby k

oddálení epizod poruch nálady dětí a dospívajících mužského a ženského pohlaví (ve věku 10-17 let),

kteří byli diagnostikováni s bipolární poruchou typu I a u kterých byla zaznamenána úleva nebo

zlepšení bipolární epizody během léčby lamotriginem v kombinaci s jiným současně podávaným

antipsychotikem nebo jinými náladu stabilizujícími léky. Výsledek primární analýzy účinnosti (doba

do výskytu bipolární epizody - TOBE) nedosáhl statistické významnosti (p = 0,0717), takže účinnost

nebyla prokázána. Kromě toho bezpečnostní výsledky ukázaly nárůst hlášení sebevražedného chování

u lamotriginem léčených pacientů: 5 % (4 pacienti) v lamotriginové větvi v porovnání s 0 u placeba

(viz bod 4.2).

Studie vlivu lamotriginu na převodní systém srdeční

Studie na zdravých dospělých dobrovolnících hodnotila vliv opakovaných dávek lamotriginu (až 400

mg/den) na převodní systém srdeční pomocí 12svodového EKG. Nedošlo ke klinicky signifikantním

účinkům lamotriginu na interval QT ve srovnání s placebem.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Lamotrigin se rychle a beze zbytku vstřebává ze střeva a nepodléhá významné metabolizaci při prvním

průchodu játry. Maximálních plazmatických koncentrací dosahuje lamotrigin přibližně 2,5 hodiny po

perorálním podání. Po požití potravy se doba nutná k dosažení maximální koncentrace poněkud

prodlouží,

avšak

rozsah

vstřebávání

není ovlivněn.

Existuje

značné

interindividuální kolísání v

hodnotách

maximálních

koncentrací

v ustáleném

stavu,

druhé

straně

však

individuální

koncentrace mění zřídka.

Distribuce

Na plazmatické bílkoviny se váže přibližně 55 % lamotriginu. Je velmi nepravděpodobné, že by

uvolnění z vazby na plazmatické bílkoviny mohlo navodit toxické projevy.

Distribuční objem je 0,92 až 1,22 l/kg.

Biotransformace

UDP-glukuronyltransferázy

byly

identifikovány

jako

enzymy

odpovědné

metabolismus

lamotriginu.

Lamotrigin navozuje svůj vlastní metabolismus v mírném rozsahu závislém na dávce. Neexistuje však

důkaz o tom, že by lamotrigin ovlivňoval farmakokinetiku ostatních antiepileptik, a údaje svědčí o

tom, že pravděpodobně nedochází k interakcím mezi lamotriginem a přípravky metabolizovanými

enzymy cytochromu P450.

Eliminace

Clearance za ustáleného stavu představuje u zdravých dospělých 30 ml/min. Clearance lamotriginu je

hlavně metabolická s následným vylučováním glukuronidovaných metabolitů do moči. Méně než 10

% lamotriginu se vylučuje močí beze změny. Pouze asi 2 % metabolitů lamotriginu se vylučují stolicí.

Clearance a poločas eliminace nezávisejí na dávce. Průměrný poločas eliminace u zdravého dospělého

člověka

přibližně

hodin

(v rozsahu

hodin).

studii

jedinců

Gilbertovým

syndromem se průměrná clearance snížila v porovnání s normálními koncentracemi o 32 %, avšak

hodnoty byly v rozmezí pozorovaném u celkové populace.

Poločas eliminace lamotriginu je do značné míry ovlivňován souběžnou medikací. Průměrný poločas

při

souběžném

podávání

lamotriginu

induktorů

lamotriginové

glukuronidace,

jakými

jsou

karbamazepin a fenytoin, snižuje přibližně na 14 hodin a při podávání lamotriginu pouze s valproátem

se zvyšuje v průměru na 70 hodin (viz bod 4.2).

Linearita

Farmakokinetika lamotriginu je lineární až do 450 mg, což byla nejvyšší testovaná dávka.

Zvláštní skupiny pacientů

Děti

Clearance lamotriginu přepočtena na tělesnou hmotnost je vyšší u dětí než u dospělých. Nejvyšší

hodnoty clearance je dosaženo u dětí mladších než 5 let. Poločas lamotriginu je obecně kratší u dětí

než u dospělých, s průměrnou hodnotou přibližně 7 hodin, pokud se lamotrigin podává spolu s léčivy

indukujícími jaterní enzymy, jakými jsou karbamazepin a fenytoin. Při současném podávání pouze

valproátu se u dětí poločas zvyšuje na 45 až 50 hodin (viz bod 4.2).

Kojenci ve věku 2 až 26 měsíců

U 143 pediatrických pacientů ve věku 2 až 26 měsíců, važících 3 až 16 kg, byla clearance snížená ve

srovnání se staršími dětmi se stejnou tělesnou váhou užívajícími podobné perorální dávky, přepočtené

na kg tělesné hmotnosti, jako děti nad 2 roky. Průměrný poločas eliminace byl odhadován na 23 hodin

u kojenců do 26 měsíců léčených induktory enzymů, 136 hodin při souběžném podání s valproátem a

38 hodin u jedinců léčených bez induktorů/inhibitorů enzymů. Interindividuální variabilita perorální

clearance

byla

vysoká

skupiny

pediatrických

pacientů

věku

měsíců

Předpokládané sérové koncentrace u dětí od 2 do 26 měsíců byly obecně ve stejném rozsahu jako u

starších dětí, ačkoliv je pravděpodobné, že vyšší hladiny Cmax budou pozorovány u některých dětí s

tělesnou hmotností pod 10 kg.

Starší pacienti

Výsledky farmakokinetických analýz mladších a starších pacientů s epilepsií, zaznamenaných ve

stejných studiích ukazují, že clearance lamotriginu se nezměnila v klinicky významném rozsahu. Po

jednotlivých dávkách klesla předpokládaná clearance o 12 % z 35 ml/min ve věkové skupině 20 let na

31 ml/min ve věkové skupině 70 let. Pokles po 48týdenní léčbě byl 10%, z 41 na 37 ml/min ve

skupině

mladších

i starších

pacientů.

Navíc, farmakokinetika

lamotriginu

byla

zkoumána u 12

zdravých starších dobrovolníků po užití jednorázové dávky 150 mg lamotriginu. Průměrná clearance

starších pacientů (0,39 ml/min/kg) se pohybuje v rozsahu průměrných hodnot clearance (od 0,31 do

0,65 ml/min/kg) získaných z proběhlých devíti klinických studií na mladších pacientech po podání

jednorázové dávky 30 až 450 mg.

Porucha funkce ledvin

Dvanácti

dobrovolníkům

chronickým

renálním

selháním

dalším

šesti

hemodialyzovaným

pacientům byla podána jednotlivá dávka 100 mg lamotriginu. Průměrná clearance byla 0,42 ml/min/kg

(u pacientů s chronickým renálním selháním), 0,33 ml/min/kg (v období mezi hemodialýzami) a 1,57

ml/min/kg (v průběhu hemodialýzy) ve srovnání se zdravými dobrovolníky, kde byla tato hodnota

0,58 ml/min/kg. Průměrný poločas eliminace byl 42,9 hodin (u pacientů s chronickým renálním

selháním), 57,4 hodin (v období mezi hemodialýzami) a 13,0 hodin (v průběhu hemodialýzy) ve

srovnání se

zdravými dobrovolníky, kde

byla

tato hodnota

26,2 hodin.

celkového

množství

lamotriginu v těle bylo v průměru 20 % (rozmezí = 5,6 až 35,1) eliminováno hemodialýzou v průběhu

čtyř hodin. Úvodní dávka lamotriginu pro tyto pacienty se má řídit průvodní medikací. Udržovací

dávka má být snížená u pacientů s významnou poruchou renálních funkcí (viz body 4.2 a 4.4).

Porucha funkce jater

Byly provedeny farmakokinetické studie s jednorázovou dávkou na 24 pacientech s různým stupněm

poruchy funkce jater a na 12 zdravých dobrovolnících sloužících jako kontrolní skupina. Střední

hodnota clearence lamotriginu byla 0,31; 0,24 nebo 0,10 ml/min/kg ve skupinách se stupněm jaterního

poškození třídy A, B nebo C (Child–Pughova klasifikace) ve srovnání s 0,34 ml/min/kg ve skupině

zdravých dobrovolníků. Úvodní vzestupné a udržovací dávky mají obecně být snížené u pacientů se

středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater (viz bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje, získané na základě farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném

podání, genotoxicity a kancerogenního potenciálu, neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka

Studie reprodukční a vývojové toxicity u hlodavců a králíků neprokázaly teratogenní účinky, ale bylo

pozorováno snížení hmotnosti plodu a opožděná osifikace skeletu při vystavení nižším nebo stejným

dávkám očekávaným u klinické expozice. Vyšší expoziční hladiny nemohly být testovány na zvířatech

vzhledem

maternální

toxicitě,

teratogenní

potenciál

lamotriginu

nebyl

dávek

přesahujících

klinickou expozici stanoven.

Při podání lamotriginu v pozdějším období gestace a brzy po narození byla pozorována u potkanů

zvýšená fetální a postnatální mortalita. Tyto účinky byly pozorovány při dávkách odpovídajících

očekávané klinické expozici.

U mladých potkanů byl pozorován vliv na učení v Bielově testu bludiště, mírné zpoždění v oddělení

žaludu od předkožky, na průchodnost vagíny a snížení postnatálního tělesného váhového přírůstku u

F1 generace zvířat při expozici přibližně dvojnásobně vyšší než u terapeutických expozicí u dospělých

lidí.

experimentálních

studiích

zvířatech

nebylo

pozorováno

zhoršení

fertility

způsobené

lamotriginem. Lamotrigin snížil u potkanů hladiny kyseliny listové u plodu. Nedostatek kyseliny

listové je pravděpodobně spojen se zvýšeným rizikem výskytu vrozených malformací u zvířat i u lidí.

Lamotrigin způsobil inhibici závislou na dávce u koncového hERG kanálu u lidských zárodečných

ledvinných buněk. IC50 bylo přibližně devětkrát vyšší než maximální terapeutická koncentrace.

Lamotrigin

nezpůsobil

prodloužení

intervalu

zvířat

při

vystavení

přibližně

dvojnásobku

maximální terapeutické koncentrace. V klinické studii nebyl přítomen žádný klinicky významný

účinek lamotriginu na interval QT u zdravých dospělých dobrovolníků (viz bod 5.1).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

mikrokrystalická celulosa

monohydrát laktosy

hlinitý lak oranžové žluti (E110) (pouze pro 100 mg)

sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

magnesium-stearát

povidon K30

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

4 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Průhledné PVC/Al blistry:

Velikosti balení: 1, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 42, 46, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 200, 250, 500 tablet

HDPE lahvičky s PP víčkem a vatovou výplní:

Velikosti balení: 60, 90, 100, 250, 500, 1000 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Aurovitas, spol. s r.o.

Karlovarská 77/12

161 00 Praha 6

Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Lamotrigin Aurovitas 25 mg tablety: 21/655/10-C

Lamotrigin Aurovitas 50 mg tablety: 21/656/10-C

Lamotrigin Aurovitas 100 mg tablety: 21/657/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 08. 09. 2010

Datum posledního prodloužení registrace: 14. 2. 2018

10.

DATUM REVIZE TEXTU

16. 10. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace