LAMICTAL Žvýkací/dispergovatelná tableta 25MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LAMOTRIGIN (LAMOTRIGINUM)
Dostupné s:
The Wellcome Foundation Limited, Brentford
ATC kód:
N03AX09
INN (Mezinárodní Name):
LAMOTRIGINE (LAMOTRIGINE)
Dávkování:
25MG
Léková forma:
Žvýkací/dispergovatelná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
Lamotrigin
Přehled produktů:
TBL MND+SUS 30X25MG
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 483/96-B/C
Datum autorizace:
0000-00-00

Sp.zn.sukls182043/2016

Příbalováinformace:informace pro uživatele

Lamictal2mg

Lamictal5mg

Lamictal25mg

Lamictal100mg

žvýkací/dispergovatelnétablety

lamotriginum

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vásdůležité údaje.

Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Máte-lijakékolivdalšíotázky, zeptejtesesvého lékařenebo lékárníka.

Tento přípravekbylpředepsánvýhradněVám. Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit, atoitehdy, má-listejnéznámkyonemocněníjako Vy.

Pokud seuVásvyskytnekterýkoliznežádoucích účinků, sdělte tosvému lékařinebo

lékárníkovi. Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

vtéto příbalové informaci.Vizbod4.

Co naleznetevtétopříbalové informaci

1. Co je přípravek Lamictalakčemu sepoužívá

2. Čemu musíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravek Lamictalužívat

3. Jak se přípravek Lamictalužívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5. Jak přípravek Lamictaluchovávat

6. Obsah baleníadalšíinformace

1. Co je přípravek Lamictalakčemu se používá

Lamictalpatřído skupinyléčiv, kterásenazývajíantiepileptika, užívá se kléčbě dvou odlišných

nemocí:epilepsieabipolárníporuchy.

Lamictalléčíepilepsiitím, ževmozkublokuje přenossignálů, kteréspouštějíepileptické křeče

(záchvaty).

Udospělých adětíod 13letmůže býtLamictalužíván samostatně nebo sjinýmipřípravky,

které se užívajíkléčběepilepsie. Lamictalmůže býttaké užíván sjinýmipřípravkykléčbě

epileptických záchvatů, které sevyskytujívrámcionemocnění, kterésenazývá Lennox-

Gastautůvsyndrom.

Udětíve věku mezi2a12rokyseLamictalmůže podávatsjinýmipřípravky,které léčítyto

stavy. Přípravekmůže býtpodán samostatně kléčbě epileptických záchvatůnazývanýchtypické

absence.

Lamictalserovněžužívákléčbě bipolárníporuchy.Pacientisbipolárníporuchou (někdy

nazývanou maniodepresivnípsychóza)majíextrémnízměnynálad sobdobímmánie (povznesená

nálada nebo euforie), kteréstřídáobdobídeprese(hlubokýsmuteknebo zoufalství). Kpředcházení

depresevyskytujícíseubipolárníporuchysedospělýmod 18letmůže podávatLamictalsamostatně

nebo sjinýmipřípravky. Neníještě známo,jakvtěchto případech Lamictalpůsobína mozek.

2. Čemu musíte věnovatpozornost, nežzačnete Lamictalužívat

Neužívejte přípravek Lamictal

Jestližejste alergický(á)na lamotrigin nebona kteroukolidalšísložkutohotopřípravku

(uvedenou vbodě6).

Jestliže seVástototýká:

informujteotomlékařeaneužívejtepřípravekLamictal.

Zvláštní opatřenípřiužitípřípravkuLamictalje zapotřebí

Před užitímpřípravkuLamictalseporaďte sesvýmlékařemnebolékárníkem:

jestližemáte jakékolionemocněníledvin;

jestližeseuVásněkdypoužitílamotriginu nebojiného přípravkukléčbě bipolárníporuchy

nebo epilepsieobjevilavyrážka;

jestližeseuVásněkdypoužívánílamotriginurozvinulameningitida(přečtětesipopis

těchto příznakůvbodě4 této příbalovéinformace:Vzácnénežádoucíúčinky);

jestližejižužíváte léčivé přípravky, které obsahujílamotrigin.

Jestliže seVástototýká:

řekněte otomsvému lékaři,abymohlrozhodnoutosníženídávky, nebo že LamictalproVás

nenívhodný.

Důležitáinformaceopotenciálněživotohrožujícíchreakcích

Umalého počtupacientů užívajících Lamictalse můževyskytnoutalergická reakcenebo potenciálně

životohrožujícíkožníreakce. Pokud tyto stavynejsouléčeny, může dojítkvývojizávažnějšího stavu.

TomůžezahrnovatStevens-Johnsonůvsyndrom(SJS),toxickou epidermálnínekrolýzu (TEN)

alékovou reakciseosinofiliíasystémovýmipříznaky(DRESS).

Otěchto příznacích bysteměl(a)vědět,abystesina ně mohl(a)dátběhemužívánípřípravkuLamictal

pozor.

Přečtětesipopistěchtopříznakůvbodě4tétopříbalovéinformace-Potenciálněživotohrožující

reakce:propomoc se neprodleně obraťtena lékaře

Myšlenky nasebepoškozování nebosebevražednémyšlenky

Antiepileptika seužívajíkléčbě některých onemocněnívčetně epilepsieabipolárníporuchy.

Upacientůsbipolárníporuchou se mohou občas vyskytnoutmyšlenkyna sebepoškozovánínebo

spáchánísebevraždy. Trpíte-libipolárníporuchou, mohou seuVástyto myšlenky vyskytnoutsvětší

pravděpodobností, když:

poprvé začínátesléčbou;

jiždřívejstepřemýšlel(a)osebepoškozenínebosebevraždě;

jeVámméněnež25let.

Máte-lipřiužívánípřípravku Lamictalúzkostné myšlenkynebostavy,nebo pozorujete-li, že se cítíte

hůř, nebo serozvíjejínové příznaky:

neprodleně vyhledejte lékařenebo pomoc vnejbližšínemocnici.

Mohlobybýt pro Vás býtužitečnéinformovatčlena rodiny, pečovatele neboblízkého přítele, že

seuVásmůže objevitdepresenebo výrazné změnynálady apožádat je, aby sipřečetlituto

příbalovouinformaci.Můžete je požádat, aby Vámsdělili, pokudjsou Vašídepresínebojinou

změnou ve Vašemchováníznepokojeni.

Uněkterýchpacientůléčených antiepileptiky,jakojenapříkladLamictal,se vyskytlymyšlenky

nasebepoškozeníčisebevraždu. Jestliže kdykolivpocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte

svého lékaře.

Užíváte-liLamictalpřiepilepsii

Uněkterých typů epilepsieseběhemléčbypřípravkemLamictalzáchvatykřečímohou občas

zhoršovatnebosevyskytnoutčastěji. Někteřípacientimohou zažíttěžké záchvaty, kterémohou

způsobitzávažné zdravotníproblémy. Pokud sepřiužívánípřípravku Lamictalvýskytepileptických

záchvatů zvýšínebo máte-litěžké epileptické záchvaty:

neprodleně vyhledejte lékaře.

Lamictalsenepodávápacientůmdo 18letkléčbě bipolárníporuchy.

Přípravkykléčbě deprese ajiných mentálních poruch zvyšujíriziko sebevražedných myšlenek

achováníudětíadospívajícíchmladších18let.

Dalšíléčivé přípravkyapřípravek Lamictal

Informujtesvéholékařenebo lékárníka ovšechlécích, kteréužíváte,kteréjste vnedávné době

užíval(a)nebokterémožná budete užívat,včetně bylinných přípravků nebojiných léků, kteréjsou

dostupné bezlékařského předpisu.

AbyVámVášlékařmohlsjistotou předepsatsprávnoudávkupřípravkuLamictal,potřebuje vědět,

zda užíváte dalšílékykléčbě epilepsie nebo duševních chorob.Tyto přípravkyzahrnují:

oxkarbazepin,felbamát, gabapentin, levetiracetam,pregabalin,topiramátnebo

zonisamid,které seužívajíkléčbě epilepsie;

lithium,olanzapinneboaripiprazolkléčběduševních poruch;

bupropionkléčběduševních poruchnebo kodvykání kouření.

 Užíváte-liněkterýzvýšeuvedených přípravků,informujteotomsvého lékaře.

Některáléčiva ovlivňujípřípravekLamictalnebo mohou zvyšovatpravděpodobnost, že se upacientů

objevínežádoucíúčinky.Mezityto lékypatří:

valproát, kterýseužívá kléčběepilepsieaduševníchporuch;

karbamazepin, kterýseužívá kléčběepilepsieaduševních poruch;

fenytoin, primidonnebofenobarbital, které seužívajíkléčběepilepsie;

risperidon, kterýseužívákléčběduševních poruch;

rifampicin, kterýjeantibiotikem;

léky,kteréseužívajíkléčbě infekceviremlidskéimunodeficience(HIV)(kombinace

lopinaviruaritonaviru nebo atazanaviru aritonaviru);

hormonálníantikoncepce,napříkladjejítabletováforma (vizníže).

 Pokud užíváte, začínáte užívatnebojste přestal(a)užívatjakýkolivzvýšeuvedených přípravků,

informujteotomsvéholékaře.

Hormonální antikoncepce(jakojejejítabletováforma)může ovlivnitpůsobení přípravku

Lamictal.

LékařVámmůže doporučit, zda máte užívaturčitýtyp hormonálníantikoncepce, nebojinýzpůsob,

jako například kondom, pesarnebo nitroděložnítělísko. Užíváte-lihormonálníantikoncepcive formě

tablet,lékařVámmůže odebíratkrev, abyzkontrolovalhladinu přípravku Lamictal. Užíváte-linebo

plánujete-lizačítužívathormonálníantikoncepci:

informujteotomsvéholékaře, kterýVámdoporučínejvhodnějšízpůsob antikoncepce.

Lamictalmůže rovněžovlivnitzpůsob účinku hormonálníantikoncepce,ačkolivje nepravděpodobné,

že bysnížiljejíúčinnost. Užíváte-lihormonálníantikoncepciazpozorujete-linějakou změnu Vašeho

menstruačníhocyklu, jako například častějšíkrvácenínebo špiněnímezimenstruacemi:

informujteotomsvéholékaře. Může to býtznámkou toho, že Lamictalovlivňuje způsob

účinku antikoncepce.

Těhotenstvíakojení

Pokudjste těhotná, domníváte se,že můžete býttěhotná, neboplánujete otěhotnět,

poraďtesese svýmlékařemnebolékárníkemdříve,nežzačnete tento přípravek užívat.

Léčbubyste neměla přerušovatbezdoporučenílékaře.Toje obzvlášťdůležité,pokud máte

epilepsii.

Těhotenstvímůže změnitúčinnostpřípravku Lamictal,aproto možná budetepotřebovatkrevní

testy, abyVámmohla býtupravenadávka.

Existuje mírnězvýšené riziko výskytu vrozených vad,včetně rozštěpurtu nebopatra,pokudje

Lamictalužíván běhemprvních3měsíců těhotenství.

Jestliže plánujetetěhotenství, nebojste-lijižtěhotná,může Vámlékařdoporučit,abystenavíc

užívalakyselinulistovou.

Pokudkojíte nebo kojeníplánujete, poraďte sesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve,

nežzačnete tento přípravek užívat.Léčivá látka přípravku Lamictalpřecházídomateřského

mléka amůže ovlivnitkojence.VášlékařVámvysvětlírizika apřínos kojenípřiužívání

přípravku Lamictal. Pokudserozhodnetekojit,občaszkontrolujeVašedítě.

Řízenídopravních prostředkůaobsluha strojů

Lamictalmůže způsobitzávratě advojité vidění.

Neřiďtedopravníprostředky ani neobsluhujte žádné stroje, pokud nemátejistotu,že Vás

přípravekneovlivňuje.

Máte-liepilepsii, poraďtesesesvýmlékařemohledně řízeníaobsluhovánístrojů.

3. Jak se přípravek Lamictalužívá

Vždy užívejtetentopřípravekpřesně podle pokynůsvéholékařenebolékárníka.Pokud sinejste

jistý(á),poraďtesesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Kolik přípravkuLamictalseužívá

Může chvílitrvat, nežsenajdeVašeoptimálnídávka přípravku Lamictal. Dávka, kterou budete užívat,

závisína:

Vašemvěku;

užívánípřípravku Lamictalsjinýmiléky;

jakýchkolivproblémech sledvinaminebojátry.

Na začátku VámVáš lékařpředepíše léčbunižšídávkou avprůběhuněkolikatýdnůjibudepomalu

zvyšovatdo tédoby, nežzjistí,že Vámdávka prospívá(účinná dávka).Nikdy neužívejte více

přípravkuLamictal, nežVámlékař doporučil.

Obvyklá účinná dávka přípravku Lamictalprodospěléadětiod13letvěkuje mezi100mga400mg

podávanákaždýden.

Udětíod 2do12letzávisívelikostúčinnédávkynajejich tělesnéhmotnosti–obvyklejeto vrozmezí

1mgaž15mgna kilogramtělesné hmotnosti, aždo maximálníudržovacídennídávky200mg.

Podávánípřípravku Lamictaldětemmladším2letse nedoporučuje.

Jak se přípravek Lamictalužívá

Dávku přípravku Lamictalužívejtejednounebodvakrátdenně,jakVámdoporučillékař.Může se

užívatsjídlemnebo bezjídla.

Vždy užívejte celou dávku, kterouVámpředepsallékař. Nikdyneužívejtepouze částtablety.

LékařVámmůže rovněždoporučit,abyste zahájil(a)nebo ukončil(a)užíváníjiných léků vzávislosti

na onemocnění, prokteréjste léčen(a), apodleVašíodpovědinaléčbu.

Lamictalžvýkací/dispergovatelnétabletymůžete buďspolknoutvcelku azapíttrochou vody, neboji

rozžvýkejte, nebosipřipravte roztoksmíchánímtabletysvodou.

Pokudtabletu žvýkáte:

Budetejimožná potřebovatvdanémokamžiku zapítmalýmmnožstvímvody,která Vámpomůže

tabletu ve Vašich ústechrozpustit. Potomvypijteještědalšívodu, abyste sibyl(a)jistý(á), že byla

spolknuta celá dávka léku.

Příprava roztoku:

Tabletu vložte do sklenicestakovýmmnožstvímvody,abyvoda zakryla celou tabletu.

Buďroztokzamíchejte, abysetabletarozpustila, nebopočkejte, nežsetableta celározpustí.

Celýroztokvypijte.

Abyste sibyl(a)jistý(á), žejste užil(a)celýpřípravekaže částzněho nezůstalave sklenici,

přidejte donímalé množstvívodyavypijte.

Jestližejste užil(a)více přípravkuLamictal, nežjste měl(a)

Ihned vyhledejte svého lékaře nebo nejbližšílékařskoupohotovost.Je-litomožné, ukažte

jimkrabičku přípravku Lamictal.

Pokud užijetepříliš mnohopřípravkuLamictal,je pravděpodobnější, že se uVás vyskytnouvážné

nežádoucíúčinky, kterémohoubýtsmrtelné.

Uněkterých pacientů, kteříužilipříliš velké množstvípřípravku Lamictal, se mohou vyskytnout

některé ztěchto příznaků:

rychlé nekontrolovatelné pohybyočí(nystagmus);

nemotornostanedostatečnákoordinace ovlivňujícírovnováhu(ataxie);

změnysrdečníhorytmu (obvyklezjištěnéna EKG);

ztrátavědomí, záchvaty(křeče)nebo kóma(bezvědomí).

Jestližejste zapomněl(a)užítjednudávkupřípravkuLamictal

Neužívejte dalšítablety, abyste nahradil(a)vynechanoudávku.Pouze užijtesvounásledující

dávku vobvyklý čas.

Jestližejste zapomněl(a)užítvíce dávekpřípravkuLamictal

Požádejtesvéholékařeoradu, jak opětzahájitléčbu.Je důležité, abyste toudělal(a).

Nepřerušujte léčbupřípravkemLamictal, anižbyste seporadil(a)slékařem.

PřípravekLamictalmusíteužívattakdlouho,jakVámdoporučillékař. Nepřerušujte léčbubezporady

se svýmlékařem.

Užíváte-lipřípravek Lamictalkléčbě epilepsie

Končíte-lisužívánímpřípravku Lamictal,je důležité,aby byla Vašedávka snižována postupněpo

dobu 2týdnů. Pokud náhleukončíteužívánípřípravkuLamictal, může dojítknávratu epileptických

záchvatůnebojejichzhoršení.

Užíváte-lipřípravek Lamictalkléčbě bipolárníporuchy

Může trvaturčitou dobu, nežpřípravekLamictalzačneúčinkovat. Protoje nepravděpodobné, že se

budete okamžitě cítitlépe.Pokud léčbu přípravkemLamictalzastavíte,Vaše dávka nemusíbýt

postupně snižována. Pokudvšakchcete ukončitužívánípřípravku Lamictal, měl(a)byste otom

nejprve informovatsvého lékaře.

4. Možné nežádoucíúčinky

Podobnějako všechnyléky můžemítitento přípraveknežádoucíúčinky,které seale nemusí

vyskytnoutukaždého.

Potenciálněživotohrožujícíreakce:pro pomoc seneprodleně obraťte nalékaře

Umalého počtupacientů užívajících Lamictalse můževyskytnoutalergická reakcenebo potenciálně

životohrožujícíkožníreakce. Pokud tyto stavynejsouléčeny, může dojítkvývojizávažnějšího stavu.

Tyto příznakyseobvykle objevujíběhemprvních několika měsícůléčbypřípravkemLamictal,

obzvlášťjsou-lipočátečnídávkypřílišvysoké nebo pokud jedávkovánízvýšeno přílišrychle,

případněpokudje Lamictalužíván slékemzvanýmvalproát. Některé zpříznaků se vyskytujíčastěji

udětí, protobyjejichrodiče mělidbátzvýšené opatrnosti.

Příznakytěchtoreakcízahrnují:

kožní vyrážky nebo zrudnutí,které se může rozvinoutvživotohrožujícíkožníreakcevčetně

rozšířenévyrážkyspuchýřiaolupujícísekůžízejménavokolíúst, nosu, očíagenitálií

(Stevens-Johnsonův syndrom),rozsáhléolupováníkůže(na více než30%povrchu těla-toxická

epidermálnínekrolýza)nebo rozsáhlé vyrážkysezasaženímjater, krve ajiných tělesných

orgánů (léková reakceseosinofiliíasystémovýmipříznaky, také známá jako syndrom

přecitlivělostiDRESS);

vředy vústech, vkrku, vnose nebo na genitáliích(zevních pohlavních orgánech);

bolestivústech nebozčervenání aotokočí(konjunktivitida-zánětspojivek);

vysokouteplotu(horečku),příznakypodobné chřipce,nebo ospalost;

otok obličejenebozduřeníuzlinna krku, vpodpaží, nebo vtříslech;

neočekávané krvácenínebo podlitinynebo zmodráníprstů;

bolestvkrkunebočastějšívýskytinfekčních onemocněnínežobvykle (např. nachlazení);

zvýšené hladinyjaterníchenzymů pozorovanévkrevníchtestech;

zvýšenípočtuurčitého druhu bílých krvinek(eosinofilů);

zvětšenílymfatických uzlin;

zasaženítělesnýchorgánůvčetnějateraledvin.

Vmnohých případechbudou tyto příznakyznámkouménězávažnýchnežádoucíchúčinků.Musíte si

ale býtvědom(a), žemohou býtpotenciálněživotohrožujícíamohouse rozvinoutve vážnější

problémyjako orgánové selhání, pokud nejsouléčeny.

Pokud pozorujete některýztěchto příznaků:

ihned kontaktujte lékaře.Vášlékařmůže rozhodnout, že provedejaternítesty, vyšetření

ledvin nebo krve amůže Vámléčbu přípravkemLamictalukončit.Pokud dojde krozvoji

Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermálnínekrolýzy, lékařVás upozorní, že už

nesmíte přípraveklamotrigin nikdyznovu užívat.

Velmičasténežádoucíúčinky

Mohousevyskytnoutuvíce než1z10pacientů:

bolesthlavy;

kožnívyrážka.

Časté nežádoucíúčinky

Mohousevyskytnoutažu1z10pacientů:

agresivita nebo podrážděnost;

pocitospalostinebo otupělost;

závratě;

chvěnínebo třes;

poruchyspánku(insomnie);

pocitneklidu(agitovanost);

průjem;

sucho vústech;

nevolnost(pocitna zvracení)nebo zvracení;

pocitúnavy;

bolestzad, kloubůnebo kdekolivjinde.

Méněčasté nežádoucíúčinky

Mohousevyskytnoutažu1ze100pacientů:

nemotornostnebo nedostatečná koordinace(ataxie);

dvojité viděníneborozmazanévidění.

neobvyklá ztráta nebo řídnutívlasů (alopecie).

Vzácné nežádoucíúčinky

Mohousevyskytnoutažu1z1000pacientů:

životohrožujícíkožníreakce(Stevens-Johnsonův syndrom):(přečtete sitakéinformaci

nazačátkubodu4);

skupina příznaků zahrnujících současně:horečku, pocitna zvracení,zvracení,bolesthlavy,

ztuhlostšíjeavýraznoucitlivostnajasnésvětlo.To může býtzpůsobeno zánětemblan, které

pokrývajímozekamíchu (meningitida-zánětmozkových blan).Tyto příznakyobvykle odezní

po ukončeníléčby, pokud všakpokračujínebo sezhoršují,vyhledejtesvéholékaře.

rychlé, nekontrolovanépohybyočí(nystagmus);

svěděníočísvýtokemapodrážděnýmiočnímivíčky(konjunktivitida-zánětspojivek).

Velmivzácné nežádoucíúčinky

Mohousevyskytnoutažu1z10000pacientů:

životohrožujícíkožníreakce(toxickáepidermálnínekrolýza):(přečtětesitakéinformaci

nazačátkubodu4);

léková reakceseosinofiliíasystémovýmipříznaky(DRESS):(přečtětesitaké informaci

nazačátkubodu4);

vysoké teploty(horečka):(přečtěte sitakéinformacina začátku bodu4);

otokobličeje(edém)nebozduřeníuzlinna krku, vpodpaží, nebo vtříslech(lymfadenopatie):

(přečtětesitaké informacina začátkubodu4);

změnajaterníchfunkcí, které seprojevívkrevníchtestech, nebo selháníjater:(přečtěte sitaké

informacina začátku bodu4);

závažná poruchakrevnísrážlivosti, která může véstkneočekávanému krvácenínebo tvorbě

modřin(diseminovaná intravaskulárníkoagulopatie):(přečtětesitaké informacina začátku

bodu4);

změny,které se mohou odhalitpřivyšetřeníkrve–včetně sníženípočtu červených krvinek

(anémie), sníženípočtu bílých krvinek(leukopenie, neutropenie, agranulocytóza),sníženípočtu

krevních destiček(trombocytopenie), sníženípočtu všech zmíněných typůkrevních částic

(pancytopenie)aporuchakostnídřeně, kterásenazýváaplastickáanémie;

halucinace(„vidění“ nebo „slyšení“ věcí, které nejsou skutečné);

zmatenost;

porucha rovnováhynebo ztráta koordinovaných pohybů přichůzi;

nekontrolovatelné záškubytěla(tiky), nekontrolovatelné svalové křeče postihujícíoči, hlavu

atrup(choreoatetóza), nebojiné neobvyklé pohybytěla,jako například škubání, chvěnínebo

ztuhlost;

upacientů, kteříjižmajíepilepsii,častějšívýskytepileptickýchzáchvatů;

zhoršenípříznaků upacientů, kteřímajíParkinsonovouchorobu;

lupoidní(lupéncepodobné)reakce(příznakymohou zahrnovat:bolestzad nebo kloubů, která

může býtněkdydoprovázenáhorečkou a/nebocelkovou nemocí).

Dalšínežádoucíúčinky

Umalého počtupacientů seobjevilydalšínežádoucíúčinky, jejichžpřesnývýskytneníznám:

bylyhlášenypřípadykostníchporuchvčetněosteopenie(ubýváníkostnítkáně),osteoporózy

(prořídnutíkostí)azlomenin.Pokudjstedlouhodoběléčen(a)antiepileptiky,pokudVám

vminulostibyladiagnostikovánaosteoporózanebopokudužívátesteroidy,poraďtesesesvým

lékařemnebo lékárníkem;

nočnímůry.

Hlášenínežádoucích účinků

Pokud seuVásvyskytne kterýkoliznežádoucích účinků, sdělte tosvému lékařinebolékárníkovi.

Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové

informaci. Nežádoucíúčinkymůžete hlásittaké přímo na adresu:

Státníústavpro kontroluléčiv

Šrobárova48

10041Praha10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5. Jak přípravek Lamictaluchovávat

Uchovávejtetento přípravekmimo dohledadosahdětí.

Nepoužívejtetento přípravekpo uplynutídobypoužitelnosti, uvedenéna blistrech,krabičce nebo

lahvičce. Doba použitelnostisevztahuje kposlednímu dniuvedeného měsíce.

Lamictalnevyžaduje žádnézvláštnípodmínkykuchovávání.

Nevyhazujte žádnéléčivé přípravkydo odpadních vodnebo domácíhoodpadu. Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložitspřípravky, kteréjižnepoužíváte. Tato opatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. Obsah baleníadalšíinformace

Co žvýkací/dispergovatelné tablety přípravku Lamictalobsahují

Léčivou látkouje lamotriginum(lamotrigin).

Jedna žvýkací/dispergovatelnátableta obsahuje 2mg,5mg, 25mgnebo 100mglamotriginu.

Pomocnýmilátkamijsou:uhličitan vápenatý, částečněsubstituovanáhyprolóza, křemičitan

hořečnato-hlinitý, sodnásůlkarboxymethylškrobu (typA), povidonK30,sodnásůlsacharinu,

magnesium-stearát, aroma černého rybízu.

Jak žvýkací/dispergovatelné tablety přípravku Lamictalvypadajíaco obsahujetotobalení

Žvýkací/dispergovatelné tabletypřípravku Lamictal(všechsil)jsoubílé ažtéměřbílé amohou být

slabě mramorované. Vonípo černémrybízu.

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Lamictal2mgžvýkací/dispergovatelnétabletyjsou kulaté.Jsouoznačeny„LTG“nad číslicí„2“

najedné straněasedvěmaoválypřekrývajícímisevpravých úhlechna druhéstraně.

Jednalahvička obsahuje 30tablet.

Lamictal5mgžvýkací/dispergovatelnétabletyjsouprotáhléhotvaru se zaoblenýmistranami.

Najedné stranějsou označeny„GSCL2“, na druhé straně „5“.

Jedno baleníobsahujeblistrys10,14,28,30,42,50nebo 56tabletaminebo lahvičku

s14,28,30,42,56 nebo 60tabletami.

Lamictal25mgžvýkací/dispergovatelné tabletyjsoučtverhranné se zakulacenýmirohy. Najedné

stranějsouoznačeny„GSCL5“, na druhéstraně „25“.

Jedno baleníobsahujeblistrys10,14,21,28,30,42,50,56 nebo 60tabletami.

Balení„Starterpack“ obsahují21nebo 42tablet,kteréjsoudostupné pro prvníchněkoliktýdnů léčby,

kdydocházíkpostupnému zvyšovánídávky.

Lamictal100mgžvýkací/dispergovatelnétabletyjsoučtverhrannésezakulacenýmirohy. Na jedné

stranějsouoznačeny„GSCL7“, na druhéstraně „100“.

Jedno baleníobsahujeblistrys10,14,28,30,42,50,56,60,90,98,100,196 nebo 200tabletami.

Držitelrozhodnutíoregistraciavýrobce

Držitelrozhodnutíoregistraci

TheWellcome FoundationLtd.,980GreatWestRoad,Brentford,MiddlesexTW89GS, Velká

Británie.

Výrobce

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Ul. Grunwaldzka189, 60-322 Poznaň, Polsko.

Tento léčivý přípravek jevčlenských zemíchEHPregistrován podtěmitonázvy:

Rakousko Lamictal Belgie Lamictal Bulharsko Lamictal

Chorvatsko Lamictal Kypr Lamictal Česká republika Lamictal

Dánsko Lamictal Estonsko Lamictal Finsko Lamictal

Francie Lamictal Německo Lamictal Řecko Lamictal

Maďarsko Lamictal Island Lamictal Irsko Lamictal

Itálie Lamictal Lotyšsko Lamictal Litva Lamictal

Lucembursko Lamictal Malta Lamictal Nizozemsko Lamictal

Norsko Lamitrin

Polsko Lamitrin

Lamitrin S Portugalsko Lamictal

Rumunsko Lamictal Slovenská republikaLamictal Slovinsko Lamictal

Španělsko Lamictal Švédsko Lamictal Velká Británie Lamictal

Tato příbalová informacebylanaposledyrevidována:5.10.2016

1/26

Sp.zn. sukls182043/2016

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

Lamictal25mg, tablety

Lamictal50mg, tablety

Lamictal100mg, tablety

Lamictal2mg, žvýkací/dispergovatelné tablety

Lamictal5mg, žvýkací/dispergovatelné tablety

Lamictal25mg,žvýkací/dispergovatelnétablety

Lamictal100mg,žvýkací/dispergovatelné tablety

2. KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

Jednatableta přípravku Lamictal25mgobsahujelamotriginum25mg.

Pomocnálátka:jedna tableta obsahuje 23,5mglaktózy.

Jednatableta přípravku Lamictal50mgobsahujelamotriginum50mg.

Pomocnálátka:jedna tableta obsahuje 46,9mglaktózy.

Jednatableta přípravku Lamictal100mgobsahuje lamotriginum100mg.

Pomocnálátka:jedna tableta obsahuje 93,9mglaktózy.

Jedna žvýkací/dispergovatelnátabletapřípravku Lamictal2mgobsahuje lamotriginum2mg.

Jedna žvýkací/dispergovatelnátableta přípravku Lamictal5mgobsahuje lamotriginum5mg.

Jedna žvýkací/dispergovatelnátableta přípravku Lamictal25mgobsahujelamotriginum25mg.

Jedna žvýkací/dispergovatelnátableta přípravku Lamictal100mgobsahujelamotriginum100mg.

Úplnýseznampomocnýchlátekvizbod6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Tableta

Žvýkací/dispergovatelná tableta

25mgtablety:

bleděžlutohnědésupereliptické, multifasetové tabletyoprůměru 6,0mm,označené„GSEC7“

najedné straněa„25“ nadruhé straně.

50mgtablety:

bleděžlutohnědésupereliptické, multifasetové tabletyoprůměru 7,4mm,označené„GSEE1“ najedné

straněa„50“ nadruhéstraně.

100mgtablety:

bleděžlutohnědésupereliptické, multifasetové tabletyoprůměru 9,4mm,označené„GSEE5“ najedné

straněa„100“ nadruhé straně.

2mgžvýkací/dispergovatelné tablety:

bílé ažtéměřbílé kulatétabletyoprůměru 4,8mmsvůnípo černémrybízu. Na jedné straně se

zkosenýmihranamiaoznačením„LTG“ nad číslicí„2“. Na druhéstraněse dvěmavyraženými

elipsami, kterésevpravémúhlu překrývají.Tabletymohou býtslaběmramorované.

2/26

5mgžvýkací/dispergovatelné tablety:

bílé ažtéměřbílé bikonvexnítabletyprotáhléhotvaru(širšístrana8,0mm, užšístrana4,0mm)svůní

po černémrybízu, označené„GSCL2“ najedné straněa„5“na druhé straně.Tabletymohou býtslabě

mramorované.

25mgžvýkací/dispergovatelnétablety:

bílé ažtéměřbílé multifasetové, supereliptické tabletyoprůměru5,2mmsvůnípo černémrybízu,

označené„GSCL5“ najedné straně a„25“ nadruhé straně.Tabletymohou býtslabě mramorované.

100mgžvýkací/dispergovatelné tablety:

bílé ažtéměřbílé multifasetové, supereliptické tabletyoprůměru 8,3mmsvůnípo černémrybízu,

označené„GSCL7“ najedné straně a„100“ na druhé straně.Tabletymohou býtslaběmramorované.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1Terapeutickéindikace

Epilepsie

Dospělíadospívajícíod13let

-Přídatnáléčbanebo monoterapie epilepsie sparciálnímiageneralizovanýmizáchvaty, včetně

tonicko-klonických záchvatů.

-ZáchvatyspojenésLennox-Gastautovýmsyndromem.Lamictalsepodávájako přídatnáléčba,ale

uLennox-Gastautova syndromumůže býtúvodnímantiepileptickýmlékem(AED).

Dětiadospívajícíod 2do12let

-Přídatnáléčbaepilepsiesparciálnímiageneralizovanýmizáchvaty,včetně tonicko-klonických

záchvatů azáchvatů spjatých sLennox-Gastautovýmsyndromem.

-Monoterapie uzáchvatůtypickýchabsencí.

Bipolárníporucha

Dospělíod 18let

-Prevence depresivních epizod u pacientůsbipolárníporuchoutypuI,kteřímajípřevážně

depresivníepizody(vizbod5.1).

Lamictalneníindikován kakutníléčbě epizod mánie nebo deprese.

4.2Dávkováníazpůsob podání

Tabletypřípravku Lamictalsemajípolykatcelé anemělybysežvýkatnebo drtit.

Žvýkací/dispergovatelnétabletypřípravku Lamictalsemohou žvýkat, rozpouštětvmalémobjemu

vody(alespoň vmnožstvídostačujícímkponořenícelétablety), nebo se mohou polykatceléazapíjet

malýmmnožstvímvody.

Jestliže se vypočítaná dávka lamotriginu (např. kléčbědětísepilepsiínebopacientů shepatální

dysfunkcí)nerovná určitému počtu celých tablet, má sepodávatdávka zaokrouhlená nanejbližšínižší

početcelých tablet.

Znovuzahájeníléčby

Přiznovuzahájeníléčbyupacientů, kteřízjakéhokolivdůvodu přestaliužívatLamictal,byměl

předepisujícílékařposouditpotřebu zvyšovánídávkyažpo dávku udržovací, protože svysokými

úvodnímidávkamiaspřekročenímdoporučenéhopostupného zvyšovánídáveklamotriginujespojeno

riziko závažnévyrážky(viz bod4.4). Čímdelšíje časovýintervalod poslednídávky, tímopatrnějiby

3/26

mělo probíhatzvyšovánídávekkdávceudržovací. Pokudjeintervalod ukončenípodávání

lamotriginu delšínežpětpoločasů (vizbod5.2),měla bybýtdávka přípravkuLamictalzvyšována

naudržovacídávku podle příslušnéhoschématu.

Jestliže očekávanýpřínosléčbyjasněnepřevážímožné riziko, doporučujese,abyLamictalnebyl

znovu podáván pacientům, kterýmbyla léčbaukončena zdůvodu vyrážkyspojenésléčbou

lamotriginem.

Epilepsie

Doporučenástupňujícísedávka audržovacídávkypro dospělé adospívajícíod 13let(tabulka1)

apro dětiadospívajícíod2do 12let(tabulka2)jsou uvedenyníže. Vdůsledku rizika vznikuvyrážky

byneměla býtpřekročenaúvodnídávka anijejínáslednézvyšování(vizbod4.4).

Pokud jsousouběžné AEDvysazeny, nebo jinéAED/léčivé přípravkydodánydo léčebnéhorežimu

obsahujícího lamotrigin,jetřebazvážitmožnýúčinekna farmakokinetiku lamotriginu (vizbod4.5).

Tabulka1:dospělíadospívajícínad 13let–doporučený léčebný režimuepilepsie

Léčebnýrežim 1.a2.týden 3.a4.týden Obvyklá udržovacídávka

Monoterapie:

25mg/den

(jednou denně) 50mg/den

(jednou denně) 100–200mg/den

(jednou denněneborozděleně

ve dvou dílčích dávkách)

Kdosaženíudržovacídávky

lze dennídávku postupně

zvyšovatkaždýtýden ažkaždé

dva týdnynejvýše

o50až100mg, dokud není

dosaženo optimálníodpovědi.

Někteřípacientivyžadují

kdosaženípožadované

odpovědidennídávku 500mg.

Přídatná terapie Svalproátem(inhibitorlamotriginové glukuronidace–vizbod4.5)

Tento dávkovacírežim

má býtpoužit

svalproátembezohledu

na dalšísoučasně

podávanou léčbu. 12,5mg/den

(podává se

25mgobden) 25mg/den

(jednou denně) 100–200mg/den

(jednou denněneborozděleně

ve dvou dílčích dávkách)

Kdosaženíudržovacídávky

lze dennídávku postupně

zvyšovatkaždýtýden ažkaždé

dva týdnynejvýšeo25 až

50mg, dokud nenídosaženo

optimálníodpovědi.

Přídatná terapieBEZvalproátu aSinduktorylamotriginové glukuronidace(vizbod4.5)

Tento dávkovacírežim

má býtpoužitbez

valproátu, ales:

fenytoinem

karbamazepinem

fenobarbitalem

primidonem

rifampicinem

lopinavirem/ritonavirem

50mg/den

(jednou denně) 100mg/den

(rozděleněve

dvou dílčích

dávkách) 200–400mg/den

(rozděleněve dvou dílčích

dávkách)

Kdosaženíudržovacídávky

lze dennídávku postupně

zvyšovatkaždýtýden ažkaždé

dva týdnynejvýšeo100mg,

dokud nenídosaženo optimální

odpovědi.

Někteřípacientivyžadují

4/26

kdosaženípožadované

odpovědidennídávku 700mg.

Přídatná terapieBEZvalproátu aBEZinduktorůlamotriginové glukuronidace(vizbod4.5)

Tento dávkovacírežim

má býtpoužitsjinými

přípravky,které výrazně

neinhibujínebo

neindukují

lamotriginovou

glukuronidaci.

25mg/den

(jednou denně) 50mg/den

(jednou denně) 100–200mg/den

(jednou denněneborozděleně

ve dvou dílčích dávkách)

Kdosaženíudržovacídávky

lze dennídávku postupně

zvyšovatkaždýtýden ažkaždé

dva týdnynejvýšeo50 až

100mg, dokud nenídosaženo

optimálníodpovědi.

Upacientůužívajícíchléčivé přípravky, ukterých farmakokinetická interakceslamotriginem

vsoučasnostineníznámá (vizbod4.5), mábýtpoužitléčebnýrežimdoporučenýpro kombinaci

lamotriginusvalproátem.

Tabulka2:dětiadospívajícíve věku od2do 12let–doporučenýléčebnýrežimuepilepsie (vyjádřený

jakocelkovédennídávkyvmg/kgtělesné hmotnosti/den):

Léčebnýrežim 1.a2.týden 3.a4.týden Obvyklá udržovacídávka

Monoterapie uzáchvatů

typickýchabsencí 0,3mg/kg/den

(jednou denně

nebo rozděleně

ve dvou dílčích

dávkách) 0,6mg/kg/den

(jednou denně

nebo rozděleně

ve dvou dílčích

dávkách) 1–15mg/kg/den

(jednou denněneborozděleně

do dvou denních dávek)

Kdosaženíudržovacídávky

mohou býtdávkyzvyšované

nejvýšeo0,6mg/kg/den

každýtýden ažkaždé dva týdny,

dokud nenídosaženo optimální

odpovědi.Maximálníudržovací

dávka je200mg/den.

Přídatná terapie Svalproátem(inhibitorlamotriginové glukuronidace–vizbod4.5)

Tento dávkovacírežim

má býtpoužit

svalproátembezohledu

na dalšísoučasně

podávanou léčbu. 0,15mg/kg/den*

(jednou denně) 0,3mg/kg/den

(jednou denně) 1–5mg/kg/den

(jednou denněneborozděleně

do dvou denních dávek)

Kdosaženíudržovacídávky

mohou býtdávkyzvyšované

nejvýšeo0,3mg/kg/denkaždý

týden ažkaždé dva týdny, dokud

nenídosaženo optimální

odpovědi. Maximálníudržovací

dávka je200mg/den.

Přídatná terapieBEZvalproátu aSinduktorylamotriginové glukuronidace(vizbod4.5)

Tento dávkovacírežim

má býtpoužitbez

valproátu, ales:

fenytoinem

karbamazepinem

fenobarbitalem

primidonem

rifampicinem

0,6mg/kg/den

(rozděleněve

dvou dílčích

dávkách) 1,2mg/kg/den

(rozděleněve

dvou dílčích

dávkách) 5-15mg/kg/den

(jednou denněneborozděleně

do dvou denních dávek)

Kdosaženíudržovacídávky

mohou býtdávkyzvyšované

nejvýšeo1,2mg/kg/denkaždý

týden ažkaždé dva týdny, dokud

nenídosaženo optimální

5/26

odpovědi. Maximálníudržovací

dávka je400mg/den.

Přídatná terapieBEZvalproátu aBEZinduktorůlamotriginové glukuronidace(vizbod4.5)

Tento dávkovacírežim

má býtpoužitsjinými

přípravky,které výrazně

neinhibujínebo

neindukují

lamotriginovou

glukuronidaci. 0,3mg/kg/den

(jednou denně

nebo rozděleně

ve dvou dílčích

dávkách) 0,6mg/kg/den

(jednou denně

nebo rozděleně

ve dvou dílčích

dávkách) 1-10mg/kg/den

(jednou denněneborozděleně

do dvou denních dávek)

Kdosaženíudržovacídávky

mohou býtdávkyzvyšované

nejvýšeo0,6mg/kg/denkaždý

týden ažkaždé dva týdny, dokud

nenídosaženo optimální

odpovědi. Maximálníudržovací

dávka je200mg/den.

Upacientůužívajícíchléčivé přípravky, ukterých farmakokinetická interakceslamotriginem

vsoučasnostineníznámá (vizbod4.5), mábýtpoužitléčebnýrežimdoporučenýpro kombinaci

lamotriginusvalproátem.

*Pokud je vypočtenádennídávka upacientů užívajících valproát1mgavíce, aleméněnež2mg,

lzepřípravekLamictal2mgžvýkací/dispergovatelnétabletyvprvních dvou týdnech užívatobden.

Pokud je vypočtenádennídávka upacientů užívajícíchvalproátmenšínež1mg,Lamictalsenemá

podávat.

Abyseudětízajistilypřesné terapeutické dávky, je nutné průběžně sledovattělesnou hmotnostapři

jejízměněrevidovatdávkování.Je pravděpodobné, žepacientivevěku dvou ažšestiletbudou

potřebovatudržovacídávky na horníhranicidoporučeného dávkového rozmezí.

Je-lipřipřídatnéléčbě dosaženo kontrolyepilepsie, současné užíváníantiepileptikmůže býtukončeno

apacientimohou pokračovatvmonoterapiipřípravkemLamictal.

Dětivevěku do2let

Údaje oúčinnostiabezpečnostipodávánílamotriginujako přídatnéléčbyepilepsie sparciálními

záchvatydětemvevěku od1měsícedo 2letjsou omezené(vizbod4.4). Nejsou žádnádata

opodáváníudětído1měsíce.Lamictalse tedynedoporučuje podávatdětemdo 2let.Pokudje

nazákladěklinické potřebypřestorozhodnuto přípravekpodat, vizbody4.4, 5.1 a5.2.

Bipolárníporucha

Doporučenézvyšovánídávekaudržovacídávkyudospělých pacientů od 18letjsou uvedenyníže

vtabulkách. Přechodnýrežimzahrnuje zvyšovánídáveklamotriginu kudržovacístabilizujícídávce

zavícenežšesttýdnů (viztabulka3),po kteréjinépsychotropnípřípravkya/neboantiepileptika

mohou býtvysazeny, je-lito zklinického hlediska indikováno (viztabulka4). Úprava dávky

následujícípopřidánídalších psychotropníchpřípravků a/nebo antiepileptikje rovněžuvedena níže

(viztabulka5). Vzhledemkriziku výskytuvyrážkybyneměla býtpřekročenaúvodnídávka anijejí

následnézvyšování(vizbod4.4).

6/26

Tabulka3:dospělíod 18let-doporučenézvyšovánídávek až poudržovacícelkovou denní

stabilizujícídávkupřiléčběbipolárníporuchy

Léčebnýrežim 1.a2.týden3.a4.týden 5.týden Stabilizujícídávka

(6.týden)*

Monoterapie slamotriginem, NEBOpřídatnáterapieBEZvalproátu aBEZinduktorů

lamotriginové glukuronidace(vizbod4.5):

Tento dávkovacírežim

má býtpoužitsjinými

přípravky,které

výrazně neinhibujínebo

neindukují

lamotriginovou

glukuronidaci.

25mg/den

(jednou

denně) 50mg/den

(jednou

denněnebo

rozděleně ve

dvou dílčích

dávkách) 100mg/den

(jednou

denněnebo

rozděleně ve

dvou dílčích

dávkách) 200mg/den–obvyklá

cílová dávka pro

optimálníodpověď

(jednou denněnebo

rozděleně ve dvou

dílčích dávkách)

Vklinických studiích

bylyužíványdávky

vrozmezí100až

400mg/den.

Přídatná terapie Svalproátem(inhibitorlamotriginové glukuronidace–vizbod4.5):

Tento dávkovacírežim

má býtpoužit

svalproátembezohledu

najinoupodpůrnou

léčbu.

12,5mg/den

(podává se

25mg

obden) 25mg/den

(jednou

denně) 50mg/den

(jednou

denně, nebo

rozděleně ve

dvou dílčích

dávkách) 100mg/den-obvyklá

cílová dávka pro

optimálníodpověď

(jednou denně, nebo

rozděleně ve dvou

dílčích dávkách)

Maximálnídenní

dávka 200mgmůže

býtpodánavzávislosti

na klinické odpovědi.

Přídatná terapieBEZvalproátu a Sinduktorylamotriginové glukuronidace–vizbod4.5):

Tento dávkovacírežim

má býtpoužitbez

valproátu, ales:

fenytoinem

karbamazepinem

fenobarbitalem

primidonem

rifampicinem

50mg/den

(jednou

denně) 100mg/den

(rozděleněve

dvou dílčích

dávkách) 200mg/den

(rozděleněve

dvou dílčích

dávkách) V6.týdnu

300mg/den aje-li

potřeba, dávka se

zvýšív7.týdnu na

obvyklou cílovou

dávku 400mg/den

kdosaženíoptimální

odpovědi

(rozdělenéve dvou

dílčích dávkách).

Upacientůužívajícíchléčivé přípravky, ukterých farmakokinetická interakceslamotriginem

vsoučasnostineníznáma (vizbod4.5), mábýtpoužito zvyšovánídávkovánílamotriginu

doporučenépro kombinacilamotriginusvalproátem.

*Cílovástabilizujícídávkaseměnívzávislostina klinické odpovědi.

7/26

Tabulka4:dospělíod 18let-udržovacístabilizujícícelkovádennídávka ubipolárníporuchy po

vysazenísouběžnéléčby

Jakmileje dosaženacílová udržovacístabilizujícídennídávka, ostatnípřípravkymohou býtvysazeny,

jakje ukázáno níže.

Léčebnýrežim Současná

stabilizující

dávka

lamotriginu

(před

vysazením) 1.týden

(začátek

vysazování

léčby) 2.týden 3.týden

(adalší)*

Vysazování léčby valproátem(inhibitorlamotriginové glukuronidace-vizbod 4.5),vzávislosti

na původnídávcelamotriginu:

Kdyžje valproát

vysazen, zdvojnásobí

sestabilizujícídávka,

nepřekračuje se

zvýšeníovícenež

100mg/týden. 100mg/den 200mg/den Udržovattutodávku(200mg/den)

(rozděleněve dvou dílčíchdávkách).

200mg/den 300mg/den 400mg/den Udržovattuto

dávku

(400mg/den)

Vysazování induktorůlamotriginovéglukuronidace(vizbod4.5),vzávislostina původní

dávcelamotriginu:

Tento dávkovacírežim

má býtpoužitpři

vysazenínásledujících

přípravků:

fenytoinu

karbamazepinu

fenobarbitalu

primidonu

rifampicinu

lopinaviru/ritonaviru.

400mg/den 400mg/den 300mg/den 200mg/den

300mg/den 300mg/den 225mg/den 150mg/den

200mg/den 200mg/den 150mg/den 100mg/den

Vysazování přípravků,které významně NEinhibujíani NEindukujílamotriginovou

glukuronidaci(vizbod4.5):

Tento dávkovacírežim

má býtpoužitpři

vysazenípřípravků,

které výrazně

neinhibujíani

neindukují

lamotriginovou

glukuronidaci. Udržovatcílovou dávku dosaženou přieskalacidávky

(dávka 200mg/den rozdělená ve dvou dílčíchdávkách),

(dávkovacírozmezí100až400mg/den).

Upacientůužívajícíchléčivé přípravky, ukterých farmakokinetická interakceslamotriginem

vsoučasnostineníznámá (vizbod4.5),jedoporučenýrežimléčbylamotriginemtento:zpočátku

udržovatstávajícídávku aléčbulamotriginemupravovatvzávislostinaklinické odpovědi.

*Je-litřeba, může býtdávka zvýšena ažna 400mg/den.

8/26

Tabulka5:dospělíod 18let–nastavenídennídávkylamotriginu po přidáníjiných přípravků

ubipolárníporuchy:

Snastavenímdennídávkylamotriginu připřidáníjiných přípravků nejsou klinické zkušenosti.

Nicméně, na základěinterakčních studiísjinýmipřípravky, byla vytvořenanásledujícídoporučení:

Léčebnýrežim

Současná

stabilizující

dávka

lamotriginu

(před nasazením

přídatné léčby) 1.týden

(začátek

spřídatnou

léčbou) 2.týden 3.týden adalší

Přidánívalproátu(inhibitorlamotriginové glukuronidace–vizbod4.5),vzávislostina původní

dávcelamotriginu:

Tento dávkovací

režimmá býtpoužit

svalproátembez

ohleduna další

současněpodávanou

léčbu. 200mg/den 100mg/den Udržovattutodávku (100mg/den).

300mg/den 150mg/den Udržovattutodávku (150mg/den).

400mg/den 200mg/den Udržovattutodávku (200mg/den).

Přidáníinduktorůlamotriginové glukuronidacepacientům NEužívajícímvalproát

(vizbod4.5),vzávislostina původnídávcelamotriginu:

Tento dávkovací

režimmá býtpoužit,

připřidání

následujících

přípravků bez

valproátu:

fenytoinu

karbamazepinu

fenobarbitalu

primidonu

rifampicinu

200mg/den 200mg/den 300mg/den 400mg/den

150mg/den 150mg/den 225mg/den 300mg/den

100mg/den 100mg/den 150mg/den 200mg/den

PřidánípřípravkůBEZsignifikantníinhibiceneboindukcelamotriginovéglukuronidace

(vizbod4.5):

Tento dávkovací

režimmá býtpoužit,

připřidáníjiných

přípravků bez

signifikantníinhibice

nebo indukce

lamotriginové

glukuronidace. Udržovatcílovou dávku dosaženou přieskalacidávky(200mg/den;

dávkovacírozmezí100-400mg/den).

Upacientůužívajícíchléčivé přípravky, ukterých farmakokinetická interakceslamotriginem

vsoučasnostineníznámá (vizbod4.5), mábýtpoužitléčebnýrežimlamotriginudoporučený

prokombinacisvalproátem.

Ukončenípodávánílamotriginu pacientůmsbipolárníporuchou

Přináhlémvysazenílamotriginu sevklinických studiích vporovnánísplacebemneprokázalozvýšení

incidence, závažnostianitypunežádoucíchúčinků. Proto pacientimohou ukončitléčbu přípravkem

Lamictalbezpostupnéhosnižovánídávek.

Dětiadospívajícído 18let

PřípravekLamictalse nedoporučujepodávatdětemdo 18let, protožerandomizovanávyřazovací

studie nedemonstrovala významnou účinnostaukázalazvýšené hlášenísuicidality(vizbod4.4a5.1).

9/26

Obecná doporučenípro dávkovánípřípravku Lamictaluzvláštních skupin pacientů

Ženy užívajícíhormonálníantikoncepci

Ukombinace ethinylestradiol/levonorgestrel(30µg/150µg)bylo prokázáno přibližně dvojnásobné

zvýšeníclearancelamotriginu vedoucíke sníženýmhladinámlamotriginu. Po titracimůže býtpotřeba

vyššíudržovacídávka lamotriginu (aždvojnásobně)kdocílenímaximálníterapeutické odpovědi.

Vprůběhutýdne bezmedikace („týden beztablet“)bylo pozorováno dvojnásobnézvýšeníhladiny

lamotriginu. Nenímožné vyloučitvýskytnežádoucíchúčinků souvisejících sdávkou, proto bysemělo

zvažovatužíváníantikoncepce,jejížrežimnezahrnujetýden bezmedikace,jako léčbaprvnívolby

(např. kontinuálníhormonálníantikoncepce nebo nehormonálnímetodyantikoncepce;vizbody4.4

a4.5).

Začátekužíváníhormonálníantikoncepceupacientek,které již užívajíudržovacídávkylamotriginu

aNEužívajíinduktorylamotriginovéglukuronidace

Ve většině případůjetřebaudržovacídávku lamotriginu zvýšitažna dvojnásobek(vizbody4.4 a4.5).

Doporučujese, abyseod dobyzahájenípodáváníhormonálníantikoncepcedávka lamotriginu zvýšila

každýtýden o50 až100mg/den, podle individuálníklinické odpovědi. Zvýšenídávkybynemělo

překročittoto rozmezí, pokud klinická odpověďnepodpořívýraznějšízvýšení. Měřeníplazmatických

koncentracílamotriginu předzahájenímapo zahájeníužíváníhormonálníantikoncepce mohou být

bránajako potvrzení, žejepůvodníkoncentrace lamotriginu udržována.Je-litonutné, dávka byměla

býtupravena. Ženámužívajícímhormonálníantikoncepci,jejichžrežimzahrnujejedentýden bez

medikace(„týden beztablet“),bymonitorováníplazmatické hladinylamotriginumělo býtprovedeno

během3.týdne aktivníléčby, tj.15.až21.den cyklu antikoncepce. Proto byjako lékprvnívolbyměla

býtzvažovánaantikoncepce beztýdne bezmedikace (např. kontinuálníhormonálníantikoncepcenebo

nehormonálnímetodyantikoncepce;vizbody4.4 a4.5).

Ukončeníužíváníhormonálníantikoncepceupacientek, kteréjižužívajíudržovacídávkylamotriginu

aNEužívajíinduktorylamotriginovéglukuronidace

Ve většině případůjetřebaudržovacídávku lamotriginu snížitažo50%(vizbody4.4 a4.5).

Doporučujesepostupné snižovánídennídávkylamotriginu o50–100mgkaždýtýden (rychlostí

nepřesahující25%celkovédennídávkytýdně)běhemtřítýdenního období,jestliže klinická odpověď

nenaznačujejinak. Měřeníplazmatických koncentracílamotriginu předukončenímapo ukončení

užíváníhormonálníantikoncepcemůže býtbránojakopotvrzeníudrženípůvodníkoncentrace

lamotriginu. Ženám, které sipřejíukončitužíváníhormonálníantikoncepce zahrnujícíjedentýden bez

léčby(„týden beztablet“),bymělo býtprovedeno monitorováníplazmatické hladinylamotriginu

během3.týdne aktivníléčby, tj.15.až21.den cyklu antikoncepce.Vzorkypro posouzeníhladin

lamotriginu potrvalémukončeníužíváníantikoncepčníchtabletbynemělybýtodebírányvprůběhu

prvního týdne po ukončeníantikoncepce.

Začátek léčby lamotriginemupacientek,kteréjiž užívajíhormonálníantikoncepci

Zvyšovánídávkybymělo sledovatnormálnídoporučené dávkovánípopsané vtabulkách.

Zahájeníaukončeníléčbyhormonálníantikoncepcíupacientek, které již užívajíudržovacídávky

lamotriginu aUŽÍVAJÍinduktory lamotriginové glukuronidace

Přizpůsobenídoporučené udržovacídávkylamotriginunemusíbýtpotřebné.

Užívánísatazanavirem/ritonavirem

Pokud selamotrigin přidává kzavedené léčběatazanavirem/ritonavirem, nenínutná žádnáúprava

doporučeného postupnéhozvyšovánídávkylamotriginu.

Upacientů,kteříjiždostávajíudržovacídávkylamotriginu aneužívajíinduktoryglukuronidizace,

může býtnutné dávku lamotriginu zvýšit, pokud sekléčběpřidává atazanavir/ritonavir, nebosnížit,

pokud seatazanavir/ritonavirvysazuje.Předzahájením/ukončenímavprůběhu 2týdnů po zahájení

nebo ukončeníléčbyatazanavirem/ritonaviremjetřebaprovádětkontrolyhladinylamotriginu

vplazmě, abybylomožné sledovat, zda nenínutnédávku lamotriginu upravit(vizbod4.5).

Užíváníslopinavirem/ritonavirem

10/26

Pokud selamotrigin přidává kzavedené léčbělopinavirem/ritonavirem, nenínutná žádnáúprava

doporučeného postupnéhozvyšovánídávkylamotriginu.

Upacientů,kteříjiždostávajíudržovacídávkylamotriginu aneužívajíinduktoryglukuronidizace,

může býtnutné dávku lamotriginu zvýšit, pokud sekléčběpřidává lopinavir/ritonavir, nebosnížit,

pokud selopinavir/ritonavirvysazuje.Předzahájením/ukončenímavprůběhu 2týdnů po zahájení

nebo ukončeníléčbylopinavirem/ritonaviremjetřebaprovádětkontrolyhladinylamotriginu vplazmě,

abybylo možné sledovat, zda nenínutné dávku lamotriginu upravit(vizbod4.5).

Staršípacienti(nad 65let)

Těmto pacientůmnenízapotřebíupravovatdoporučenédávkování. Farmakokinetika lamotriginu není

vtéto věkové skupině významně odlišná odfarmakokinetikymladších dospělých (vizbod5.2).

Poruchafunkceledvin

Připodávánípřípravku Lamictalpacientůmsrenálnímselhánímje třebazvýšenáobezřetnost.

Upacientůsterminálnímstádiemrenálního selháníseúvodnídávkylamotriginumajíříditprůvodní

medikací. Sníženíudržovacídávkyje zapotřebíu pacientů s výraznou poruchoufunkce ledvin(viz

body4.4a5.2).

Poruchafunkcejater

Obecně majíbýtúvodní, postupně zvyšovanéiudržovacídávkysníženyupacientůsestřednětěžkou

poruchou funkcejater(stupně B podle Child-Pughovyklasifikace)přibližně o50%aupacientů

stěžkouporuchou funkcejater(stupně C podle Child-Pughovyklasifikace)přibližně o75%.

Zvyšovanéaudržovacídávkymajíbýtupravenypodleklinické odezvy(vizbod5.2).

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivitana léčivoulátku nebo na kteroukolipomocnou látkuuvedenou vbodě6.1.

4.4Zvláštní upozorněníaopatřenípro použití

Kožnívyrážka

Bylyhlášenynežádoucíkožníreakce,ježseobvykle vyskytlyvprůběhu prvníchosmitýdnů po

zahájeníterapielamotriginem. Ve většiněpřípadůšlo omírné asamovolně odeznívajícíexantémy,

bylyvšakhlášenytaké závažné kožníreakcevyžadujícíhospitalizaciaukončenípodávání

lamotriginu.Tytoreakcezahrnujípotenciálně životohrožujícívyrážky, jakojsouStevens-Johnsonův

syndrom(SJS),toxickáepidermálnínekrolýza(TEN)aléková reakceseosinofiliíasystémovými

příznaky(DRESS), také známá jako hypersensitivnísyndrom(HSS)(vizbod4.8).

Incidence závažnýchkožních reakcípřiužívánídoporučených dáveklamotriginuudospělých

sepilepsiíve studiích byla přibližně 1:500. Přibližně polovina ztěchto případů byla hlášenajako

Stevens-Johnsonůvsyndrom(1z1000pacientů).Vklinických studiích upacientů sbipolární

poruchou sezávažnákožníreakcevyskytnepřibližněu1z1000pacientů.

Udětíjeriziko závažných kožních reakcívyššínežudospělých. Dostupná datazněkolika studií

naznačují, že incidencekožníchreakcívyžadujících hospitalizacijeudětí 1:300až1:100.

Výskytexantému udětímůže býtzpočátku mylně interpretovánjako exantéminfekčního původu,

aprotoje zapotřebí, abyudětí, ukterých se běhemprvních osmitýdnů terapielamotriginemvyvinou

kožníerupceshorečkou, lékařipomýšlelina možnostnežádoucíreakcenaléčivo.

Dále se zdá, že celkové riziko exantému silně souvisí:

-svysokýmiiniciálnímidávkamilamotriginu aspřekročenímdoporučenéeskalacejeho dávkování

(vizbod4.2);

-sesoučasnou aplikacívalproátu(vizbod4.2).

11/26

Rovněžsedoporučujeopatrnostupacientůsanamnézou alergie nebo kožnívyrážkypo jiných

antiepilepticích,jelikožčetnostnezávažných kožních vyrážekpřiléčbě lamotriginembylautěchto

pacientůpřibližně trojnásobná nežupacientů beztéto anamnézy.

Všechnypacienty(děti,dospívajícíidospělé),ukterých sevyvine exantém,je nutnoneprodleně

vyšetřitaokamžitě unich zastavitaplikacipřípravku Lamictal,dokud nenízcelajasné, že exantém

nesouvisístímto léčivem. Doporučujese, abyLamictalnebylopětpodán pacientům,kterýmbylo

ukončené podávánílamotriginu zdůvodu výskytuvyrážkyvzniklé přiléčbělamotriginem, pokud

případnýpřínosjasně nepřevyšujemožné riziko.Pokud dojdepo užitílamotriginuupacienta krozvoji

SJS,TENnebo DRESS,lamotrigin nesmíbýtutohotopacienta nikdyznovu nasazen.

Bylhlášentaké exantémjako součástsyndromu přecitlivělosticharakterizovaného proměnlivým

obrazemsystémových příznakůzahrnujících horečku,lymfadenopatii,faciálníedém,abnormalitykrve

ajateraaseptickoumeningitidu(vizbod4.8).Tentosyndrommůže nabýtnejrůznějšíchstupňů

klinické závažnostiavzácně můževéstkdiseminovanéintravaskulárníkoagulaciamultiorgánovému

selhání.Jedůležité upozornitna to,že časná manifestacepřecitlivělosti(např.horečka,

lymfadenopatie)může býtpřítomna ibezzjevného exantému. Vzniknou-lityto příznakyasymptomy,

má býtpacientokamžitě vyšetřen,ajestliže nelze prokázatjinoujejich příčinu, má se zastavit

podávánípřípravku Lamictal.

Aseptická meningitida bylave většině případů povysazeníléku reverzibilní,alevmnohapřípadechse

přiopakovanéexpozicilamotriginuznovu objevila. Opakovanáexpozicevedlakrychlému návratu

příznaků, které bylyčastozávažnější.Pacientům, kteříukončililéčbuzdůvoduaseptické meningitidy

souvisejícíspředchozíléčbou lamotriginem, byselamotriginjižnemělznovupodávat.

Klinické zhoršeníariziko sebevraždy

Běhemléčbyantiepileptiky vněkterých indikacích byluněkterých pacientůhlášenvýskyt

sebevražedných představachování. Meta-analýza randomizovaných placebemkontrolovaných

klinických studiíantiepileptikukázala namírně zvýšené riziko sebevražedných představachování.

Mechanismus vzniku neníznámadostupná datanevylučujímožnostzvýšeného rizika ulamotriginu.

Protobymělibýtpacientipečlivě sledovánise zaměřenímna výskytsebevražedných představ

achováníaměla bybýtzváženavhodná léčba. Pacienti(aosoby, které opacientypečují)bymělibýt

upozorněninato, že vpřípadě sebevražedných myšleneknebo chovánímajívyhledatlékařskou

pomoc.

Upacientůsbipolárníporuchou může dojítke zhoršovánípříznaků depresea/nebo knáhlému vzniku

suicidalitybezohledunato, zda užívajíneboneužívajípřípravkykléčbě bipolárníporuchy, včetně

přípravku Lamictal. ProtobypacientiužívajícíLamictalkléčběbipolárníporuchymělibýtpečlivě

sledovánisezaměřenímna klinické zhoršení(včetně vzniku nových příznaků)asuicidalitu, hlavně

nazačátku léčbynebo vdobě změnydávky. Někteřípacienti, zvláštěsanamnézou sebevražedného

chovánínebo myšlenek,mladídospělíapacienti, ukterých se před začátkemléčbyvýznačnou měrou

vyskytujísebevražednépředstavy, jsou vystavenivětšímu riziku sebevražedných myšleneknebo

sebevražedných pokusů, aprotobymělibýtběhemléčbypečlivě sledováni.

Upacientů,ukterých docházíke klinickému zhoršení(včetně vzniku nových příznaků)a/nebo

náhlému vzniku sebevražedných představ/chovánízvláště, kdyžjsoutyto příznaky závažné, vznikly

náhle, nebonebylypozoroványjako pacientovyúvodnípříznaky, jetřebazvážitzměnu léčebného

režimu včetně možnostiukončenípodávánípřípravku.

Hormonálníantikoncepce

Vlivhormonálníantikoncepcena účinnostlamotriginu

Ukombinace ethinylestradiol/levonorgestrel(30µg/150µg)bylo prokázáno zvýšeníclearance

lamotriginu přibližně dvojnásobněvedoucíke sníženýmhladinámlamotriginu(vizbod4.5). Snížení

12/26

hladin lamotriginu bylospojenoseztrátoukontrolyzáchvatů. Po titracimůže býtpotřeba vyšší

udržovacídávka lamotriginu (aždvojnásobně)kdocílenímaximálníterapeutickéodpovědi.

Přiukončeníužíváníhormonálníantikoncepcemůže býtclearance lamotriginu poloviční.Zvýšení

koncentracelamotriginu může býtspojeno snežádoucímipříhodamizávislýmina dávce. Pacientiby

mělibýtsledovánisohledemna tuto skutečnost.

Užen, kteréještě neužívajíinduktorlamotriginové glukuronidace akteré užívajíhormonální

antikoncepcizahrnujícítýdenbezmedikace („týden beztablet“), dojde kpostupnému přechodnému

zvýšeníhladinlamotriginuvprůběhu tohoto týdne(vizbod4.2).Změnyhladinlamotriginutohoto

druhumůžoubýtspojoványsnežádoucímiúčinky. Proto bymělo býtzváženo podáváníhormonální

antikoncepcebeztýdne bezmedikace jako léčbyprvnívolby(např. kontinuálníhormonální

antikoncepcenebonehormonálnímetody).

Interakcemezijinýmidruhyperorálníantikoncepcenebo léčbou HRTalamotriginemnebyly

sledovány, ale mohou podobně ovlivnitfarmakokinetické parametrylamotriginu.

Vlivlamotriginu na účinnosthormonálníantikoncepce

Vinterakčníklinické studiina 16zdravých dobrovolnicíchbylo prokázáno, že přikombinaci

lamotriginuahormonálníantikoncepce(kombinace ethinylestradiol/levonorgestrel)došlo kmírnému

zvýšeníclearancelevonorgestrelu azměněplazmatické hladinyFSHaLH(vizbod4.5). Dopad těchto

změn naovariálníovulačníaktivitu neníznám. Avšaknenímožné vyloučit, že tyto změnymohou vést

ke sníženíúčinnostiantikoncepce uněkterých pacientekužívajícíchhormonálnípreparáty

slamotriginem. Pacientkybyproto mělybýtpoučeny, abyokamžitě hlásilyzměnymenstruačního

cyklu, jakoje menstruačníkrvácenímimo obvyklé období.

Dihydrofolátreduktáza

Lamotriginjeslabýminhibitoremdihydrofolátreduktázy, takže přidlouhodobé terapiiexistuje

možnostinterference smetabolismemfolátů(vizbod4.6). Běhemsledovanéjednoročníaplikace však

lamotrigin ulidínevyvolalvýznamné změnykoncentrace hemoglobinu,průměrného objemu

erytrocytů(MCV)anikoncentracefolátů vséruaniverytrocytech.Významné změnykoncentrace

folátů verytrocytechlamotrigin nevyvolalaniběhempětiletéaplikace.

Renálníselhání

Vestudiích sjednorázovýmidávkamilamotriginu subjektůmsterminálnímrenálnímselhánímnebyly

zjištěnyvýznamně odlišnéplazmatické koncentracelamotriginu. Upacientů srenálnímselhánímje

všaknutné očekávatkumulaciglukuronidovaných metabolitůlamotriginu, aprotoje přiléčbě těchto

nemocných potřebná zvláštníopatrnost.

Pacientiužívajícíjiné přípravkyobsahujícílamotrigin

Bezdoporučenílékařenelze podávatpřípravekLamictalpacientůmléčenýmjinýmipřípravky

obsahujícímilamotrigin.

Tablety 25,50a100mg:

Pomocnélátkypřípravku Lamictaltablety:

Tabletypřípravku Lamictalobsahujímonohydrátlaktózy. Pacientisevzácnýmidědičnýmiproblémy

sintolerancígalaktózy,vrozenýmnedostatkemlaktázy nebo malabsorpcíglukózyagalaktózybytento

přípravekneměliužívat.

Vývojdětí

Nejsoudostupnádata zkoumajícívlivlamotriginu narůst,sexuálnídospívání, kognitivní

aemocionálnívývojanavývojtýkajícísechováníudětí.

13/26

Bezpečnostníopatřeníspojenásepilepsií

Takjakoje tomu uostatních antiepileptik, náhlé ukončeníaplikace lamotriginu může znovu

vyprovokovatepileptické záchvaty(rebound).Pokud nejsouurgentníbezpečnostnídůvody(například

exantém)knáhlému vysazenítohotoléčiva, má se Lamictalvysazovatpostupnýmsnižovánímdávky

vprůběhu dvou týdnů.

Existujíliterárníúdajeotom,že těžkékonvulzivnízáchvaty,včetně status epilepticus, mohou vést

krhabdomyolýze,multiorgánové dysfunkciadiseminovanéintravaskulárníkoagulaci, někdy

sfatálnímzakončením. Podobné případysevyskytlyvsouvislostisléčbou lamotriginem.

Může býtpozorovánoklinickyvýznamnézhoršeníčetnostikřečímísto zlepšení.Upacientůsvícenež

jednímtypemkřečíbymělbýtzvážen přínos kontrolyjednoho typu křečíoprotipozorovanému

zhoršeníujiného typu křečí.

Lamotrigin může zhoršitmyoklonické křeče.

Dosavadnídatapoukazujína to, že klinické odpovědina kombinacisinduktoryenzymů jsou menší,

nežnakombinacibezenzymů indukujícího antiepileptika. Příčinajeneznámá.

Udětíužívajícíchlamotrigin kléčbězáchvatůtypickýchabsencínemusíbýtúčinnostsetrvalá uvšech

pacientů.

Bezpečnostníopatřeníspojenásbipolárníporuchou

Dětiadospívajícído 18let

Udětíadospívajícíchse závažnou depresivníporuchou ajinýmipsychiatrickýmiporuchamijeléčba

antidepresivyspojenásezvýšenýmrizikemvýskytu sebevražedného myšleníachování.

4.5Interakcesjinýmiléčivýmipřípravky ajinéformy interakce

Studie interakcíbylyprovedenypouzeudospělých.

Bylo prokázáno, že enzymUDP-glukuronyltransferáza se podílína metabolismu lamotriginu. Není

prokázáno,že bylamotrigin způsobovalklinickyvýznamnou indukcineboinhibicijaterníchenzymů

zprostředkovávajících oxidačníbiotransformaciléčiv,ainterakcemezilamotriginemaléčivými

přípravkymetabolizovanýmicestou cytochromu P450jsourovněžnepravděpodobné. Lamotrigin

může indukovatsvou vlastnímetabolizaci, avšaktentoefektje mírnýanenípravděpodobné, že byměl

významné klinické důsledky.

Tabulka6:působeníjinýchléčivých přípravkůna glukuronidacilamotriginu

Přípravky, které

signifikantně inhibují

glukuronidacilamotriginu Přípravky, kterésignifikantně

indukujíglukuronidaci

lamotriginu Přípravky, které nemají

signifikantníinhibičníani

indukčníúčinek na

glukuronidacilamotriginu

valproát fenytoin

karbamazepin

fenobarbital

primidon

rifampicin

lopinavir/ritonavir

kombinace

ethinylestradiol/levonorgestrel**

oxkarbazepin

felbamát

gabapentin

levetiracetam

pregabalin

topiramát

zonisamid

lithium

bupropion

olanzapin

aripiprazol

14/26

*Doporučeníprodávkování(vizbod4.2)

**Ostatníperorálníkontraceptiva aHRTléčba nebylystudovány, mohouvšakmítpodobnývlivna

farmakokinetiku lamotriginu (vizbody4.2 a4.4).

Interakcezahrnujícíantiepileptika

Valproát,jenžinhibuje glukuronidacilamotriginu, zpomaluje metabolismus lamotriginu apřibližně na

dvojnásobekprodlužuje průměrnýpoločas lamotriginu.Upacientůužívajícíchsouběžnou léčbu

svalproátemjetřeba užítvhodnýléčebnýrežim(vizbod4.2).

Antiepileptika svlastnostmiinduktorů hepatálních enzymů biotransformujícíchléčiva ainduktorů

lamotriginové glukuronidace(jakojefenytoin, karbamazepin, fenobarbitalaprimidon)urychlují

metabolizacilamotriginu.Upacientůsouběžně užívajících léčbusfenytoinem, karbamazepinem,

fenobarbitalemnebo primidonemjetřebaužítvhodnýléčebnýrežim(vizbod 4.2).

Upacientůužívajících karbamazepin bylypo přídatnémzavedenílamotriginové terapie hlášeny

nežádoucípříznakyze stranycentrálního nervového systému zahrnujícízávrať, ataxii,diplopii,

rozmazanéviděníanevolnost.Takovéto příhodyobvykle ustoupípo sníženídávkykarbamazepinu.

Podobné účinkybylypozoroványběhemstudiíslamotriginemaoxkarbazepinemuzdravých

dospělých dobrovolníků, ale snížené dávkovánínebylo zkoumáno.

Zliterárníchúdajů vyplývá, že přiužívánílamotriginuvkombinacisoxkarbazepinemdocházíke

sníženíhladinylamotriginu. Vprospektivnístudiina zdravých dospělých dobrovolnících užívajících

dávky200mglamotriginua1200mgoxkarbazepinusevšakprokázalo, že oxkarbazepinneovlivňuje

metabolismus lamotriginualamotrigin neovlivňuje metabolismus oxkarbazepinu.Protobyupacientů

užívajících souběžnou léčbu soxkarbazepinemmělbýtpoužitléčebnýrežimpro lamotrigin

vpodpůrnéléčbě bezvalproátuabezinduktorůlamotriginové glukoronidace (vizbod4.2).

Vestudiích nazdravých dospělých dobrovolnícíchsesoučasné užívánífelbamátu(1200mgdvakrát

denně)slamotriginem(100mgdvakrátdenněpo dobu10dnů)neprojevilo klinickyvýznamným

účinkemna farmakokinetiku lamotriginu.

Na základěretrospektivních analýzplazmatických hladin upacientů, kteříužívalilamotrigin

sgabapentinemnebo pouze lamotrigin, gabapentin nevedlke zjevné změněclearancelamotriginu.

Vprůběhuplacebemkontrolovaných klinických studiíbylyposouzenypotenciálnílékové interakce

mezilevetiracetamemalamotriginempomocísledováníplazmatických koncentracíobou činitelů.

Tato dataukazují, že lamotrigin neovlivňujefarmakokinetiku levetiracetamu alevetiracetam

neovlivňujefarmakokinetiku lamotriginu.

Minimálníplazmatické koncentracelamotriginuvustálenémstavunebylyovlivněnysouběžným

podánímpregabalinu (200mgtřikrátdenně). Mezilamotriginema pregabalinemnedochází

kfarmakokinetickýminterakcím.

Topiramátnezměnilplazmatickou koncentracilamotriginu. Podánílamotriginu mělo za následek15%

zvýšeníkoncentracetopiramátu.

Vestudiiupacientůsepilepsiípřisouběžnémužitízonisamidu (200až400mg/den)slamotriginem

(150až500mg/den)po dobu 35dnůnebylpozorovánsignifikantníúčinekna farmakokinetiku

lamotriginu.

Ikdyžbylyhlášenyzměnyplazmatických koncentracíjiných antiepileptik, vkontrolovaných studiích

nebylo zjištěno, žebylamotrigin ovlivňovalplazmatické koncentrace souběžně aplikovaných

antiepileptik. Výsledkystudiíin vitroukazují, želamotrigin nevytěsňujejináantiepileptika zjejich

vazbyna plazmatické proteiny.

Interakcezahrnujícíjiné psychoaktivnípřípravky

15/26

Farmakokinetika lithia podávaného 20zdravýmdobrovolníkůmve formě 2gbezvodého glukonátu

lithia dvakrátdenně podobu šestidnů nebyla ovlivněna podánímlamotriginu vdávce100mg/den.

Opakovanépodáníperorálnídávkybupropionu nemělo statistickyvýznamnýefektna farmakokinetiku

jednédávkylamotriginu u12dobrovolníků avedlopouze kmírnémuvzestupu hodnotAUC

glukuronidovaného metabolitu lamotriginu.

Vestudiích nazdravých dospělých dobrovolnících seprokázalo, že 15mgolanzapinu snižujeAUC

lamotriginu průměrně o24%aC

o20%. Obecněse nepředpokládá, že bytakovývlivbylklinicky

relevantní. Lamotrigin vdávce200mgneovlivňuje farmakokinetiku olanzapinu.

Opakovanépodáníperorálnídávkylamotriginu 400mgdenněnemělo klinickysignifikantníefekt

nafarmakokinetikujednédávky2mgrisperidonu u14zdravých dospělých dobrovolníků. Při

souběžnémužití2mgrisperidonu slamotriginem, 12ze14dobrovolníků hlásiloospalost,ve srovnání

s1z20vpřípadech, kdybylrisperidon podánsamostatněanikdo ospalostnehlásil,pokud byl

samostatněpodán lamotrigin.

Vestudiihodnotící18dospělých pacientů sbipolárníafektivníporuchouI, kteřídostávalilamotrigin

podlezavedeného dávkovacíhorežimu(100-400mg/den), bylydávkyaripiprazolu zvýšeny

z10mg/den nacílovou dávku 30mg/den vprůběhu 7dnů apotésearipiprazolpodávaljednou denně

podobu dalších7dnů. Bylo pozorováno průměrnésníženíC

aAUClamotriginu přibližněo10%.

Nepředpokládáse, že byúčinektohotorozsahu mělklinické důsledky.

In vitroinhibičnístudie ukázaly, ževznikprimárníhometabolitulamotriginu,2-N-glukuronidu,je

minimálně inhibován amitriptylinem, bupropionem, klonazepamem, haloperidolemnebo

lorazepamem. Výsledkytěchtoprovedených studiírovněžnaznačují, že metabolismus lamotriginu

nenípravděpodobněinhibován klozapinem, fluoxetinem, fenelzinem, risperidonem, sertralinemnebo

trazodonem. Údaje bufuralolového metabolismu získaného zlidských jaterních mikrosomůdále

naznačují, že lamotrigin nevede kredukciclearanceléčivmetabolizovanýchpřevážně pomocí

CYP2D6.

Interakcezahrnujícíhormonálníantikoncepci

Účinekhormonálníantikoncepcena farmakokinetikulamotriginu

Vestudiích na16dobrovolnicích, kterýmbyla podávánakombinace perorálních kontraceptiv30μg

ethinylestradiolu/150μglevonorgestrelu vjedné tabletě, došlo kpřibližně dvojnásobnému zvýšení

clearanceperorálně podávaného lamotriginu, kterýseprojevilprůměrně 52%a39%poklesemhodnot

AUCaC

max lamotriginu.Koncentracesérovéholamotriginu sepostupně zvyšovalyvprůběhutýdne

bezaktivnímedikace (“týden beztablet”), přičemžbylykoncentracena koncitýdne bezaktivní

medikace před podánímdalšídávkydvojnásobně vyššínežpřisoučasnémpodávánílamotriginu

aperorálních kontraceptiv(vizbod4.4). Nemělo bybýtzapotřebíupravovatdoporučeníproeskalaci

dáveklamotriginu pouze nazákladěužíváníhormonálníantikoncepce,aleudržovacídávku

lamotriginu budeve většiněpřípadůtřeba zvýšitnebo snížitna začátku nebo přiukončenípodávání

hormonálníantikoncepce(vizbod4.2).

Účineklamotriginu nafarmakokinetikuhormonálních kontraceptiv

Vestudiích na16dobrovolnicích neměla dávka 300mglamotriginu přiustálenémstavu žádnýúčinek

na farmakokinetiku ethinylestradiolové složkykombinovaných perorálních kontraceptiv. Bylvšak

pozorován mírnývzestup perorálníclearancelevonorgestrelu vedoucíke sníženíAUClevonorgestrelu

vprůměru o19%aC

levonorgestrelu o12%. Plazmatické hodnotyFSH, LHaestradiolu během

studie ukazovalyuněkterých žen načástečnou ztrátu suprese ovariálníhormonálníaktivity, ačkoliv

sérové hodnotyprogesteronu ukazovaly,že nebylpřítomen hormonálnídůkazovulaceužádné

z16dobrovolnic. Dopad mírného zvýšeníclearancelevonorgestrelu azměnyFSHaLHvséru na

ovariálníovulačníaktivituneníznám(vizbod4.4). Účinkydáveklamotriginujiných než300mg/den

nebylystudoványastudiesjinýmiženskýmihormonálnímipřípravkynebylyprováděny.

Interakcezahrnujícíjináléčiva

16/26

Vestudiích na10mužských dobrovolnících zvyšovalrifampicinclearancelamotriginu asnižoval

poločaslamotriginu vzhledemkindukcijaterních enzymů odpovědnýchza glukuronidaci. Upacientů,

kterýmjesoučasněpodáván rifampicin, bymělbýtpoužitvhodnýléčebnýrežim(vizbod4.2).

Vestudiích nazdravých dobrovolnících snížilylopinavir/ritonavirpřibližněna polovinu plazmatické

koncentracelamotriginu pravděpodobněindukcíglukuronidace. Upacientů užívajících současněléčbu

slopinavirem/ritonavirembymělbýtpoužitvhodnýléčebnýrežim(vizbod4.2).

Vestudiisezdravýmidospělýmidobrovolníkysnižovalatazanavir/ritonavir(300mg/100mg),

podávanýpo dobu 9dnů, plasmatické AUCaC

lamotriginu (jednotlivá dávka 100mg)průměrně

o32%,resp. 6%. Upacientů,kteřídostávajísouběžnou léčbu atazanavirem/ritonavirem, jetřeba

použítvhodnýrežimléčby(vizbod4.2).

Údaje zhodnoceníinvitroukazují, želamotrigin,nikolivvšakmetabolitN(2)-glukuronid,jepři

potenciálněklinickyvýznamných koncentracíchinhibitoremorganickýchkationtovýchtransportérů2

(organic cationic transporter2,OCT2).Tytoúdaje ukazují, že lamotriginjeinhibitorOCT2,

shodnotouIC50:53,8μmol.Společné podávánílamotriginu sléčivýmipřípravkyvylučovanými

ledvinami, kteréjsou substrátyOCT2(např. metformin, gabapentinavareniklin),můžemítza

následekzvýšeníplazmatickýchhladin těchto léčivýchpřípravků.

Klinickývýznamtohotonálezunebyljasněstanovený,avšakupacientů, kterýmjsou tyto léčivé

přípravkypodáványsoučasně,jetřebapostupovatsopatrností.

4.6Těhotenstvíakojení

Riziko spojené santiepileptikyobecně

Ženámve fertilnímvěkumápodánídoporučitspecialista.Vpřípadě, že ženaplánuje otěhotnět,je

třeba přehodnotitpotřebuantiepileptické léčby.Jetřeba se vyhnoutnáhlému přerušeníantiepileptické

léčbyvzhledemkmožnému výskytu křečí, které mohou mítzávažné důsledkypro ženu aplod.

Kdykolivje to možné,mábýtpreferovánamonoterapie, protože kombinovanáantiepileptická léčba

může býtspojenasvyššímrizikemvýskytu vrozenýchmalformací, nežjetomu umonoterapie,

vzávislostinadalšíchpoužitýchantiepilepticích.

Riziko spojené sužívánímlamotriginu

Těhotenství

Velké množstvídatutěhotných žen, které dostávalylamotrigin vmonoterapiivprůběhu prvního

trimestrutěhotenství(vícenež8700),nenasvědčujezásadnímu zvýšenírizika závažných

kongenitálních malformacívčetně rozštěpových vad obličeje.Studiena zvířatech prokázaly

reprodukčnítoxicitu(vizbod5.3).

Je-liléčbapřípravkemLamictalvobdobítěhotenstvípovažovánaza nezbytnou, doporučujesepodat

nejnižšímožnou terapeutickou dávku.

Lamotriginjeslabýminhibitoremdihydrofolátreduktázy, aproto teoretickymůže véstke zvýšení

rizika poškozeníplodu cestou sníženíhladinykyselinylistové. Připlánovánítěhotenstvíavčasném

obdobítěhotenstvíbymělo býtzváženo podáváníkyselinylistové.

Fyziologické změnyběhemtěhotenstvímohou ovlivnithladinylamotriginua/nebojeholéčebné

působení.Vprůběhu těhotenstvíbylo pozorovánosníženíhladinylamotriginusmožnýmrizikem

ztrátykontrolyepileptických záchvatů. Po porodusehladinylamotriginu mohou rychle zvýšit

srizikemvýskytu nežádoucích účinků spojených sdávkou, proto bysérové hladinylamotriginu měly

býtsledoványpřed, vprůběhu apo obdobítěhotenství,taktéžvkrátkémobdobípoporodu.Pokudje

to nutné, dávkamá býtpřizpůsobena tak, abyudržela sérové koncentrace lamotriginu nastejné úrovni

jako předotěhotněním, nebo přizpůsobenaklinické odpovědi. Navíc bypoporodu mělybýtsledovány

nežádoucíúčinkyspojenésdávkou.

17/26

Kojení

Bylo zaznamenáno, že lamotrigin proniká do mateřského mléka vevelmivariabilních koncentracích,

cožmáza následekcelkové hladinylamotriginuukojenců odpovídajícíažpřibližně 50%hodnot

umatky. Proto mohou uněkterých kojenců sérové koncentrace lamotriginu dosahovathodnot, při

kterých sejižobjevujífarmakologické účinky. Vomezenéskupině kojenců, kteříbylivystaveni

lamotriginu,nebylypozoroványžádnénežádoucíúčinky.

Jetřeba zvážitmožné přínosykojeníoprotimožnému riziku nežádoucích účinků,ježbysemohly

vyskytnoutukojence. Pokud seženarozhodnekojit, zatímcoužívá lamotrigin,jetřebakojence

sledovatpro možnývýskytnežádoucích účinků.

Fertilita

Vreprodukčníchstudiíchnazvířatechpodávánílamotriginu nepoškodilofertilitu (vizbod5.3).

4.7Účinky na schopnostříditaobsluhovatstroje

Jelikožodezva najakoukoliantiepileptickou farmakoterapiibývá individuálně variabilní,pacientimají

specifické záležitostitýkajícíse řízenívozidelaepilepsie konzultovatsesvýmlékařem.

Studie hodnotícíúčinkyna schopnostříditneboobsluhovatstroje nebylyprovedeny. Dvě studie na

dobrovolnících prokázaly, že vlivlamotriginu najemnou vizuálně motorickou koordinaci, pohybyočí,

kývánítělaasubjektivně pociťovanésedativníúčinkysenelišilod vlivu placeba.Vklinických

studiích slamotriginembylyhlášenynežádoucíúčinky neurologického charakterujako závrať

adiplopie, proto před řízenímmotorového vozidla nebo obsluze strojůmusípacientizjistit

individuálnívnímavostna léčbupřípravkemLamictal.

4.8Nežádoucíúčinky

Nežádoucíúčinkypro indikaceepilepsieabipolárníporuchyvycházejízdostupných údajů

zkontrolovaných klinických studiíadalších klinických zkušenostíajsou uvedenyvtabulce níže.

Kategorie četnostíjsou odvozenézkontrolovaných klinických studií[monoterapie epilepsie

(označené † )abipolárníporucha(označené § )].Tam, kde se kategoriečetnostílišímeziúdaji

zklinických studiísepilepsiíabipolárníporuchou,jezobrazenanejvícekonzervativníčetnost.Tam,

kde nejsou kdispoziciúdaje zkontrolovanýchklinických studií,jsou kategoriečetnostíodvozeny

zdalšíchklinických zkušeností.

Pro přehlednostbylapoužita následujícíklasifikacenežádoucíchúčinků:

velmičasté(≥1/10), časté (≥1/100až<1/10), méněčasté(≥1/1000až<1/100),vzácné (≥1/10000

až<1/1000), velmivzácné (<1/10000),neníznámo (zdostupných údajů nelze určit).

Třída orgánových

systémů Nežádoucíúčinek Četnost

Poruchykrve

alymfatického

systému Hematologické abnormality 1 včetně neutropenie,

leukopenie, anémie, trombocytopenie, pancytopenie,

aplastické anémie, agranulocytózy

Lymfadenopatie 1

Velmivzácné

Neníznámo

Poruchyimunitního

systému Hypersenzitivnísyndrom 2 (včetně takových příznaků,

jakoje horečka, lymfadenopatie, otokobličeje,

abnormalitykrve ajater, diseminovanáintravaskulární

koagulace, multiorgánové selhání) Velmivzácné

Psychiatrické

poruchy Agresivita, podrážděnost

Zmatenost, halucinace,tiky

Nočnímůry Časté

Velmivzácné

Neníznámo

18/26

Poruchynervového

systému Bolesthlavy †§

Somnolence †§ ,závrať †§ , tremor † ,nespavost † ,

agitovanost §

Ataxie †

Nystagmus †

Labilita, pohybové poruchy, zhoršeníParkinsonovy

choroby 3 , extrapyramidové účinky, choreoatetóza † ,

zvýšeníčetnostizáchvatů

Velmivzácné

Časté

Méněčasté

Vzácné

Velmivzácné

Vzácné

Poruchyoka Diplopie † ,rozmazanévidění †

Konjunktivitida Méněčasté

Vzácné

Gastrointestinální

poruchy Nevolnost † ,zvracení † ,průjem † , sucho vústech § Časté

Poruchyjater

ažlučových cest Jaterníselhání,jaternídysfunkce 4 , zvýšeníhodnot

jaterníchtestů Velmivzácné

Poruchykůže

apodkožnítkáně Kožnívyrážka 5†§

Alopecie

Stevens-Johnsonůvsyndrom §

Toxickáepidermálnínekrolýza

Velmičasté

Méněčasté

Vzácné

Velmivzácné

Velmivzácné

Poruchysvalové

akosternísoustavy

apojivové tkáně Artralgie §

Lupoidníreakce Časté

Velmivzácné

Celkové poruchy

areakcevmístě

aplikace Únava † , bolest § , bolestzad § Časté

Popisvybraných nežádoucích účinků

Abnormálníhematologické nálezyalymfadenopatiemohou, ale nemusí,býtspojenysesyndromem

přecitlivělosti(vizPoruchyimunitního systému).

Exantémbylhlášen takéjako součástsyndromu přecitlivělosti, charakterizovaného proměnlivým

obrazemsystémových příznaků zahrnujících horečku,lymfadenopatii,faciálníedémaabnormální

hematologické ajaternínálezy.Tentosyndrommůže nabýtnejrůznějších stupňů klinické závažnosti

avzácně může véstkdiseminovanéintravaskulárníkoagulaciamultiorgánovému selhání.Jedůležité

upozornitnato, že časnámanifestace přecitlivělosti(např. horečka, lymfadenopatie)může být

přítomna ibezzjevného exantému. Objeví-lisetakovéto příznaky,má býtpacientokamžitě vyšetřen,

ajestliže nelze prokázatjejichjinou příčinu, má se zastavitaplikacelamotriginu.

Tyto nežádoucíúčinkybylyhlášenyběhemjiných klinických zkušeností.Existujíúdaje otom, že

lamotrigin může zhoršitparkinsonské symptomyupacientůsjiždříve existujícíParkinsonovou

chorobou, aojediněláhlášeníextrapyramidových účinků achoreoatetózyupacientůbeztétodiagnózy.

Jaternídysfunkcilze obvykle očekávatspolečně sreakcípřecitlivělosti, alebylhlášen výskyt

izolovaných případů bezzjevných příznaků přecitlivělosti.

19/26

Vklinických studiíchudospělých pacientůsekožnívyrážka objevovala ažu8-12%pacientů

užívajících lamotrigin au5-6%pacientů užívajících placebo.Kožnívyrážkyvedlykukončeníléčby

lamotriginemu2%pacientů. Vyrážka, obvyklemakulopapulózní, seobvykle objevovala běhemosmi

týdnů po zahájeníléčbypřípravkemLamictalavymizela po ukončenítétoléčby(vizbod4.4).

Bylyhlášenyzávažné potenciálně životohrožujícíkožníreakcezahrnujícíStevens-Johnsonův

syndromatoxickou epidermálnínekrolýzu (Lyellůvsyndrom)aléková reakceseozinofilií

asystémovýmipříznaky(DRESS). Ikdyžuvětšinypostižených po vysazenílamotriginutyto

syndromyustoupily, uněkterých pacientů zůstaloireverzibilnízjizveníavyskytly sevzácné případy

úmrtívsouvislostistoutokomplikací(vizbod4.4).

Zdá se, že celkové riziko exantému úzcesouvisí:

-svysokýmiúvodnímidávkamilamotriginu aspřekročenímdoporučenéhozvyšováníjeho

dávkování(vizbod4.2);

-sesoučasnou aplikacívalproátu(vizbod4.2).

Exantémbylhlášentakéjako součástsyndromu přecitlivělosticharakterizovaného proměnlivým

obrazemsystémových příznaků (vizPoruchyimunitního systému).

Upacientůdlouhodobě léčených lamotriginembylyhlášenypřípadysnížené kostnídenzity,

osteopenie, osteoporózyazlomenin. Mechanismus, kterýmlamotrigin ovlivňuje kostnímetabolismus,

nebylrozpoznán.

Hlášenípodezřenína nežádoucíúčinky

Hlášenípodezřenína nežádoucíúčinkypo registraciléčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovatve sledovánípoměru přínosů arizikléčivého přípravku.Žádámezdravotnické pracovníky,

abyhlásilipodezřenína nežádoucíúčinkyna adresu:

Státníústavpro kontroluléčiv

Šrobárova48

10041Praha10

Webové stránky:http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9Předávkování

Příznaky

Bylo popsánoakutnípožitídávekpřesahujícíchdesetiaždvacetinásobekmaximálníterapeutické

dávky,včetně smrtelných případů. Příznakypředávkovánízahrnovalynystagmus, ataxii,poruchy

vědomí,epileptické záchvatytypu grand-malakóma.Upředávkovaných pacientů bylotaké

pozorováno prodlouženíkomplexuQRS (zpožděnípřenosukomorového vzruchu). Prodloužení

komplexuQRS na vícenež100msmůže býtspojeno se závažnějšítoxicitou.

Terapie

Pacient, uněhoždošlo kpředávkování, má býthospitalizován amámu býtposkytovánanáležitá

podpůrná terapie. Mábýtposkytnuta léčbascílemsníženíabsorpce (aktivovanéživočišnéuhlí). Další

léčba seodvíjíod klinického stavu pacienta. Upředávkovánínejsou zkušenostishemodialýzou.

Ušestidobrovolníků sporuchou ledvin bylo 20%lamotriginu odstraněno zorganismu vprůběhu

čtyřhodinové hemodialýzy(vizbod5.2).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:jiná antiepileptika.

ATCkód:N03AX09

20/26

Mechanismus účinku

Výsledkyfarmakologických studiísvědčíotom, že lamotriginjefrekvenčně anapěťově závislým

(„use-and voltage-dependent”)blokátoremnapěťově řízených sodíkových kanálů.Blokuje rychle

opakovanévýbojeakčníchpotenciálů na neuronech ainhibuje uvolňováníglutamátu(neurotransmiter,

kterýhraje klíčovou úlohuve vzniku epileptických záchvatů).Tyto účinkypravděpodobněpřispívají

kantikonvulzívnímvlastnostemlamotriginu.

Na rozdílod toho nebylmechanismus, kterýmjelamotrigin účinnývléčběbipolárníporuchy,

stanoven,ačkolivjepatrnědůležitá interakcesnapěťově řízenýmisodíkovýmikanály.

Farmakodynamické účinky

Vestudiích uspořádaných ke zhodnoceníúčinků léčivna centrálnínervovýsystémsevýsledky

získanépo aplikacidávek240mglamotriginu podaných zdravýmdobrovolníkůmnelišilyod výsledků

po aplikaciplaceba, zatímcojakfenytoin vdávce1000mg, takdiazepamvdávce10mg, významně

narušilyjemnou vizuálně motorickou koordinaciapohybyočí, zvětšilykývánítělaanavodily

subjektivnísedativnípříznaky.

Vjinéstudiijednotlivé perorálnídávky600mgkarbamazepinu významně narušilyjemnou vizuálně

motorickou koordinaciapohybyočí, zvětšilykývánítěla azrychlilysrdečnífrekvenci, zatímco

výsledkyzískanépo aplikacilamotriginu vdávkách 150mga300mgsenelišilyod výsledků

poaplikaciplaceba.

Klinická účinnostabezpečnostudětíve věku 1až24měsíců

Účinnostabezpečnostpřídatnéléčbyupacientů ve věku 1až24měsícůsparciálnímizáchvatybyla

sledovánavmalé dvojitězaslepenéplacebemkontrolovanévyřazovacístudii. Léčba byla zahájena

u177jedinců sdávkovacímtitračnímschématempodobnýmjako udětíve věku2až12let.

Plazmatické hladinybylyměřenyna konci2.týdne titraceanásledujícídávka byla buďsnížena,nebo

nebyla zvýšena, pokud koncentrace přesáhla0,41μg/ml, tj. očekávanou koncentraciudospělých ve

stejnémčase. Sníženídávkyažo90%bylo nutné uněkterých pacientů na konci2.týdne.

38respondérů(>40%sníženíčetnostivýskytu křečí)bylo randomizováno kléčbě placebemnebo

kpokračováníléčbylamotriginem. Poměrjedinců, ukterých došlo kselháníléčby,byl84%

(16/19jedinců)ve skupiněsplacebema58%(11/19jedinců)ve skupině slamotriginem. Rozdíl

nebylstatistickyvýznamný:26,3%, CI95%-2,6%<> 50,2%;p=0,07.

Celkovýpočet256jedincůve věkumezi1až24měsícibylvystaven lamotriginuvdávkovémrozmezí

1až15mg/kg/den po vícenež72týdnů. Bezpečnostníprofillamotriginu byludětíve věku 1měsíce

až2rokypodobnýprofiluustarších dětíkromě toho,že bylo klinickysignifikantnízhoršeníkřečí

(>=50%)hlášeno častějiudětímladších 2let(26%)ve srovnánísestaršímidětmi(14%).

Klinická účinnostabezpečnostuLennox-Gastautovasyndromu

Nejsoudostupnádata promonoterapiiukřečíspojených sLennox-Gastautovýmsyndromem.

Klinická účinnostvprevencivýskytu epizod poruchynáladyupacientůsbipolárníporuchou

Účinnostlamotriginu vprevencivýskytu epizod poruchynáladyupacientů sbipolárníporuchou

typuIbylahodnocenave dvou klinických studiích.

SCAB2003 byla multicentrickou,dvojitě zaslepenou,placebemalithiemkontrolovanou,

randomizovanoustudiísfixnídávkou zaměřenou na dlouhodobou prevencirelapsů arekurenci

výskytu depresía/nebo výskytu manických projevů upacientůsbipolárníporuchou typuI,ukterých

vnedávné době proběhla, nebo vté době probíhala depresivníepizoda. Po úvodnístabilizaci

lamotriginemvmonoterapiinebopřídatnéléčbě bylipacientináhodně přiřazenídojedné zpěti

21/26

terapeutických skupin:lamotrigin (50, 200, 400mg/den), lithium(hladina vséruod 0,8do 1,1mmol/l)

nebo placebo po dobu maximálně 76týdnů (18měsíců).

Primárnímcílovýmparametrembyla„dobado intervence pro poruchunálady”(TIME), kde intervencí

byla buďpřídatnáfarmakoterapie nebo elektrokonvulzivníléčba (ECT). Studie SCAB2006měla

podobnoustrukturujako studie SCAB2003, ale odstudie SCAB2003selišila hodnocenímflexibilní

dávkylamotriginu (100až400mg/den)azahrnutímpacientůsbipolárníporuchou typuI, ukterých

vnedávné doběproběhlanebo vtédobě probíhalamanickáepizoda. Výsledekjeznázorněn

vtabulce7.

Tabulka7:souhrn výsledkůzestudiízkoumajícíchúčinnostlamotriginuvprevencivýskytuepizod

poruchy nálady upacientůsbipolárníporuchou typuI

„Poměr“ pacientů bezpříznaků v76.týdnu

Studie SCAB2003

BipolarI Studie SCAB2006

BipolarI

Vstupníkritéria Depresivníepizoda Manická epizoda

lamotriginlithium placebo lamotriginlithium placebo

bezintervence 0,22 0,21 0,12 0,17 0,24 0,04

p-hodnotaLogrank

test 0,004 0,006 - 0,023 0,006 -

bezdepresí 0,51 0,46 0,41 0,82 0,71 0,40

p-hodnotaLogrank

test 0,047 0,209 - 0,015 0,167 -

bezmánie 0,70 0,86 0,67 0,53 0,64 0,37

p-hodnotaLogrank

test 0,339 0,026 - 0,280 0,006 -

Podpůrné analýzydobydo výskytu prvnídepresivníepizodyadobydo výskytu prvních příznaků

mánie/hypománie nebo smíšených epizod prokázaly, žepacientiléčenílamotriginemmajívýrazně

delšídobu kvýskytu prvníepizodydepresenežpacientisplacebemarozdílyléčbyzhlediska času

dovýskytu mánie/hypománie nebo smíšených epizod nebylystatistickyvýznamné.

Účinnostlamotriginu vkombinacispřípravkystabilizujícímináladu nebylaodpovídajícímzpůsobem

studována.

Děti(10-12letvěku)adospívající(13-17let)

Multicentrická, placebemkontrolovaná, dvojitězaslepená, randomizovaná, vyřazovacístudie

sparalelnímiskupinamihodnotilaúčinnostabezpečnostlamotriginu IRjako přídatnéudržovacíléčby

koddáleníepizod poruchnáladydětíadospívajícíchmužského aženského pohlaví(ve věku 10-

17let), kteříbylidiagnostikovánisbipolárníporuchoutypuIaukterých byla zaznamenána úleva

nebo zlepšeníbipolárníepizodyběhemléčbylamotriginemvkombinacisjinýmsoučasně podávaným

antipsychotikemnebojinýmináladustabilizujícímiléky. Výsledekprimárníanalýzyúčinnosti(doba

do výskytu bipolárníepizody-TOBE)nedosáhlstatistické významnosti(p= 0,0717),takže účinnost

nebyla prokázána. Kromě tohobezpečnostnívýsledkyukázalynárůsthlášenísebevražedného chování

ulamotriginemléčenýchpacientů:5%(4pacienti)vlamotriginové větvivporovnánís0uplaceba

(vizbod4.2).

Studie vlivu lamotriginu nasrdečnípřevodnísystém

Studieuzdravých dospělých dobrovolníkůhodnotilavlivopakovaných dáveklamotriginu (až

400mg/den)na srdečnípřevodnísystémpomocí12svodového EKG. Nedošlo ke klinicky

signifikantnímúčinkůmlamotriginu naintervalQTve srovnánísplacebem.

22/26

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Lamotrigin serychleabezezbytku vstřebává ze střeva anepodléhá významnémetabolizacipřiprvním

průchodujátry. Maximálních plazmatickýchkoncentracídosahujelamotrigin asi2,5hodiny

poperorálnímpodání. Po požitípotravysedoba nutnákdosaženímaximálních koncentracíponěkud

prodlouží, avšakrozsah vstřebáváníneníovlivněn.

Existuje značnéinterindividuálníkolísánívhodnotáchmaximálníchkoncentracívustálenémstavu,

nadruhé straněse všakindividuálníkoncentraceměnízřídka.

Distribuce

Na plazmatické bílkovinyse váže přibližně 55%lamotriginu.Je velminepravděpodobné, že by

uvolněnízvazbyna plazmatické bílkovinymohlo navodittoxické projevy.

Distribučníobjempředstavuje 0,92až1,22l/kg.

Biotransformace

UDP-glukuronyltransferázybylyidentifikoványjako enzymyodpovědnéza metabolismus

lamotriginu.

Lamotrigin navozuje svůjvlastnímetabolismus vmírnémrozsahu závislémna dávce. Neexistuje však

důkazotom,že bylamotrigin ovlivňovalfarmakokinetiku ostatníchantiepileptik,aúdaje svědčí

otom, že pravděpodobněnedocházíkinterakcimezilamotriginemapřípravkymetabolizovanými

enzymycytochromu P

.

Eliminace

Plazmatická clearancejeuzdravýchjedincůpřibližně30ml/min. Clearancelamotriginuje hlavně

metabolická snáslednýmvylučovánímglukuronidovaných metabolitů do moče.Méněnež10%

lamotriginusevylučuje močíbeze změny. Pouze asi2%metabolitůlamotriginu se vylučuje stolicí.

Clearance apoločasrozpadu nezávisejínadávce.Plazmatickýpoločas eliminaceuzdravých jedincůje

přibližně 33hodin (vrozsahu 14až103hodiny).Vestudiijedinců sGilbertovýmsyndromemse

průměrná clearancesnížilavporovnánísnormálnímikoncentracemio32%, avšakhodnotybyly

vrozmezípozorovanémucelkové populace.

Poločas eliminace lamotriginuje do značné míryovlivňován průvodnímedikací.

Průměrnýpoločassepřisouběžnémpodávánílamotriginu aléčivindukujících glukuronidaci,jakými

jsou karbamazepin afenytoin, snižuje přibližně na14hodin apřipodávánílamotriginu pouze

svalproátemsezvyšuje vprůměru na 70hodin (vizbod4.2).

Linearita

Farmakokinetikalamotriginujelineárníaždo 450mg, cožbyla nejvyššítestovanádávka.

Zvláštnískupinypacientů

Pediatrickápopulace

Clearance lamotriginu přepočtena natělesnou hmotnostjevyššíudětínežudospělých. Nejvyšší

hodnotyclearanceje dosaženo udětímladších než5let.

Poločaseliminacelamotriginuje obecně kratšíudětínežudospělých, sprůměrnou hodnotou

přibližně 7hodin, pokud selamotrigin podává spolu sinduktoryjaterníchenzymů,jakýmijsou

karbamazepin afenytoin. Přisoučasnémpodávánípouze valproátu seudětípoločaseliminacezvyšuje

na 45až50hodin(vizbod4.2).

23/26

Kojencive věku 2až 26měsíců

U143pediatrických pacientů ve věku 2až26měsíců vážících3až16kgbyla clearance snížená

vesrovnáníse staršímidětmisestejnoutělesnouhmotnostíužívajícímipodobnéperorálnídávky

přepočtené nakgtělesnéhmotnostijako dětistarší2let. Průměrnýpoločaseliminacebylodhadován

na 23hodinyukojencůmladšíchnež26měsícůléčených induktoryjaterníchenzymů, 136hodin

přisouběžnémužitísvalproátema38hodin ujedincůléčených bezinduktorů/inhibitorů enzymů.

Variabilitaperorálníclearancebyla vysoká uskupinypediatrických pacientů ve věku 2až26měsíců

(47%). Předpokládanésérové koncentrace udětíod 2do 26měsíců bylyobecněve stejnémrozsahu,

jako ustaršíchdětí,ačkolivje pravděpodobné, žeuněkterých dětístělesnou hmotnostímenší10kg

budou pozoroványvyššíhladinyC

.

Staršípacienti

Výsledkyfarmakokinetických analýzmladšíchastarších pacientů sepilepsiízaznamenaných

vestejných studiích ukazují, že clearancelamotriginuseklinickyvýznamněnezměnila. Po

jednotlivých dávkách kleslapředpokládanáclearance o12%z35ml/min ve věkové skupině 20let

ana 31ml/min ve věkové skupině 70let.Poklespo48týdenníléčbě byl10%, ze41 na37ml/min ve

skupině mladšíchistaršíchpacientů. Navícbyla zkoumánafarmakokinetika lamotriginu

u12zdravých starších dobrovolníků po užití150mgjednorázové dávkylamotriginu. Průměrná

clearancestarších pacientů(0,39ml/min/kg)sepohybuje vrozsahu průměrných hodnotclearance(od

0,31do 0,65ml/min/kg)získaných zproběhlých devítiklinických studiína mladších pacientech po

podáníjednorázové dávkypohybujícíse od 30do 450mg.

Pacientisporuchou funkceledvin

Dvacetidobrovolníkůmschronickýmrenálnímselhánímadalšímšestihemodialyzovanýmpacientům

byla podávánajednotlivá dávka 100mglamotriginu. Průměrnéhodnotyclearancebyly

0,42ml/min/kg(upacientůschronickýmrenálnímselháním), 0,33ml/min/kg(vobdobímezi

hemodialýzami)a1,57ml/min/kg(vprůběhu hemodialýz)ve srovnánísezdravýmidobrovolníky, kde

byla tato hodnota 0,58ml/min/kg. Průměrnépoločasyeliminace byly42,9hodin(upacientů

schronickýmrenálnímselháním), 57,4hodin(vobdobímezihemodialýzami)a13hodin(vprůběhu

hemodialýz)ve srovnánísezdravýmidobrovolníky,kde byla tatohodnota 26,2hodin.Zcelkového

množstvílamotriginu vtělebylo vprůměru 20%(rozmezí= 5,6až35,1)eliminováno hemodialýzou

vprůběhu čtyřhodin. Úvodnídávka pro tyto pacientybyseměla říditpůvodnímedikací.Upacientů

svýznamnouporuchoufunkce ledvinmůže býtúčinnásníženáudržovacídávka(vizbody4.2 a4.4).

Pacientisporuchou funkcejater

Bylyprovedenyfarmakokinetické studiesjednorázovoudávkou na 24pacientechsrůznýmstupněm

jaterního poškozeníana12zdravých dobrovolnícíchsloužícíchjako kontrolnískupina. Střední

hodnota(medián)clearancelamotriginubyla 0,31,resp.0,24, resp.0,10ml/min/kg ve skupinách

sporuchoufunkcejaterstupněA,resp.B,resp.C(podle Child-Pughovyklasifikace)ve srovnání

s0,34ml/min/kgve skupině zdravých dobrovolníků.Úvodní,vzestupné audržovacídávkybyobecně

mělybýtsníženéupacientůse střednětěžkounebo těžkouporuchoufunkcejater(vizbod4.2).

5.3Předklinické údaje vztahujícíse kbezpečnosti

Neklinické údaje získanéna základěkonvenčníchfarmakologických studiíbezpečnosti,toxicitypo

opakovanémpodávání,genotoxicityahodnoceníkancerogenního potenciálu neodhalilyžádnézvláštní

riziko pro člověka.

Studie reprodukčníavývojové toxicityuhlodavců akrálíků neprokázalyteratogenníúčinky, ale bylo

pozorováno sníženíhmotnostiplodu aopožděnáosifikace skeletupřivystavenínižšímnebo stejným

dávkámočekávanýmuklinické expozice.Vyššíexpozičníhladinynemohlybýttestoványna zvířatech

vzhledemkmaternálnítoxicitě, teratogennípotenciállamotriginu nebylurčen prodávkyvyššínež

odpovídajíklinické expozici.

24/26

Připodánílamotriginu vpozdějšímobdobígestace byla pozorována upotkanů zvýšená fetální

apostnatálnímortalita.Tyto účinkybylypozoroványpřidávkách odpovídajícíchočekávanéklinické

expozici.

Umladých potkanů bylpozorován vlivna učenívBielově testu bludiště,mírné zpožděnívoddělení

žaludu od předkožky, na průchodnostvagínyasníženípostnatálníhotělesného váhového přírůstku

uF1 zvířatpřiexpozicipřibližně dvojnásobně vyššínežuterapeutických expozicíudospělých lidí.

Vexperimentálních studiích na zvířatech nebylo pozorováno zhoršenífertilityzpůsobené

lamotriginem. Lamotrigin snížilupotkanů hladinykyselinylistové uplodu. Nedostatekkyseliny

listovéjepravděpodobněspojensezvýšenýmrizikemvýskytu vrozených malformacíuzvířatiulidí.

Lamotrigin způsobilinhibicizávislouna dávceukoncového hERGkanálu ulidských zárodečných

ledvinových buněk. IC50 bylo přibližně devětkrátnadmaximálníterapeutickou koncentrací.

Lamotrigin nezpůsobilprodlouženíintervaluQTuzvířatpřivystavenípřibližně dvojnásobné

maximálníterapeutické koncentrace.Vklinických studiích nebylpřítomen žádnýklinickyvýznamný

účineklamotriginuna intervalQTuzdravých dospělých dobrovolníků (vizbod5.1).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocnýchlátek

25,50,a100mgtablety:

monohydrátlaktózy;

mikrokrystalická celulóza;

sodnásůlkarboxymethylškrobu(typA);

povidonK30;

žlutýoxid železitý(E172);

magnesium-stearát.

2,5,25a100mgžvýkací/dispergovatelnétablety:

uhličitan vápenatý;

částečně substituovanáhyprolóza;

křemičitan hořečnato-hlinitý;

sodnásůlkarboxymethylškrobu(typA);

povidonK30;

magnesium-stearát;

sodnásůlsacharinu;

aroma černého rybízu.

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

Blistr

25,50a100mgtablety

5,25a100mgžvýkací/dispergovatelnétablety:

3roky

Lahvička

5mgžvýkací/dispergovatelné tablety:

12měsíců

2mgžvýkací/dispergovatelné tablety:

25/26

2roky

6.4Zvláštní opatřenípro uchovávání

Tyto léčivé přípravkynevyžadujížádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

6.5Druh obalu aobsahbalení

25mgtablety:

PVC/Alblistr

Balenípo 14,21,28,30,42,50,56nebo 100tabletách.

Starterpackpo 21nebo42tabletách.

50mgtablety:

PVC/Alblistr

Balenípo 14,28,30,42,56,90,98nebo 100tabletách.

Starterpackpo 42tabletách.

100mgtablety:

PVC/Alblistr

Balenípo 28,30,42,50,56,60,90,98nebo100tabletách.

2mg žvýkací/dispergovatelné tablety:

HDPElékovka sdětskýmbezpečnostnímuzávěrem.

Balenípo 30žvýkacích/dispergovatelnýchtabletách

5mg žvýkací/dispergovatelné tablety:

PVC/PVDC/Alblistr

Balenípo 10,14,28,30,42,50nebo56žvýkacích/dispergovatelnýchtabletách.

5mg žvýkací/dispergovatelné tablety:

HDPElahvičkasuzávěremopatřenýmdětskou pojistkou.

Balenípo 14,28,30,42,56nebo 60žvýkacích/dispergovatelných tabletách.

25mg žvýkací/dispergovatelnétablety:

PVC/PVDC/Alblistr

Balenípo 10,14,21,28,30,42,50,56nebo60žvýkacích/dispergovatelných tabletách.

Starterpackpo 21nebo42žvýkacích/dispergovatelných tabletách.

100mg žvýkací/dispergovatelné tablety:

PVC/PVDC/Alblistr

Balenípo 10,14,28,30,42,50,56,60,90,98,100,196nebo 200žvýkacích/dispergovatelných

tabletách.

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

6.6Zvláštní opatřenípro likvidacipřípravkuapro zacházenísním

Žádnézvláštnípožadavkynalikvidaci.

26/26

7. DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

TheWellcomeFoundationLtd.,980GreatWestRoad,Brentford,MiddlesexTW89GS,VelkáBritánie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Lamictal25mg, tablety 21/802/92-A/C

Lamictal50mg, tablety 21/802/92-B/C

Lamictal100mg, tablety 21/802/92-C/C

Lamictal2mg, žvýkací/dispergovatelné tablety 21/330/01-C

Lamictal5mg, žvýkací/dispergovatelné tablety 21/483/96-A/C

Lamictal25mg,žvýkací/dispergovatelnétablety 21/483/96-B/C

Lamictal100mg,žvýkací/dispergovatelné tablety 21/483/96-C/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Lamictal25mg, tablety 16.12.1992/27.4.2009

Lamictal50mg, tablety 16.12.1992/27.4.2009

Lamictal100mg, tablety 16.12.1992/27.4.2009

Lamictal2mg, žvýkací/dispergovatelné tablety 10.10.2001/27.4.2009

Lamictal5mg, žvýkací/dispergovatelné tablety 14.8.1996/27.4.2009

Lamictal25mg,žvýkací/dispergovatelnétablety 14.8.1996/27.4.2009

Lamictal100mg,žvýkací/dispergovatelné tablety 14.8.1996/27.4.2009

10.DATUM REVIZETEXTU

5.10.2016

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace