LAMEGOM Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
AGOMELATIN S KYSELINOU CITRONOVOU (AGOMELATINUM ET ACIDUM CITRICUM)
Dostupné s:
Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto
ATC kód:
N06AX22
INN (Mezinárodní Name):
AGOMELATINE WITH CITRIC ACID (AGOMELATINE ET ACIDUM CITRICUM)
Dávkování:
25MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
56; 84; 98; 30; 28
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
AGOMELATIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
30/ 039/18-C
Datum autorizace:
2022-01-07

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls13802/2021

Příbalová informace: informace pro pacienta

Lamegom 25 mg potahované tablety

agomelatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Lamegom a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lamegom užívat

Jak se přípravek Lamegom užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Lamegom uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Lamegom a k čemu se používá

Přípravek Lamegom obsahuje léčivou látku agomelatin. Lamegom patří do skupiny léků nazývaných

antidepresiva a byl Vám předepsán k léčbě deprese.

Přípravek Lamegom se používá u dospělých.

Deprese je nepřetržitá porucha nálady, která zasahuje do každodenního života. Příznaky deprese se

u jednotlivých lidí liší, ale často mezi ně patří hluboký smutek, pocit bezcennosti, ztráta zájmu

o oblíbené činnosti, poruchy spánku, pocit vlastní zpomalenosti, pocity úzkosti, změny tělesné

hmotnosti.

Mezi očekávané výhody přípravku Lamegom patří zmírnění a postupné odstranění příznaků

související s Vaší depresí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lamegom užívat

Neužívejte přípravek Lamegom

jestliže jste alergický(á) na agomelatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže Vaše játra správně nepracují (porucha funkce jater).

jestliže užíváte fluvoxamin (jiný přípravek používaný k léčbě deprese) nebo ciprofloxacin

(antibiotikum).

Upozornění a opatření

Mohou existovat určité důvody, kvůli kterým pro Vás přípravek Lamegom nemusí být vhodný:

Jestliže užíváte léky, o nichž je známo, že ovlivňují játra. Poraďte se se svým lékařem, o které

léky se jedná.

Jestliže jste obézní nebo máte nadváhu, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste diabetik/diabetička (máte cukrovku), poraďte se se svým lékařem.

Jestliže máte zvýšené hladiny jaterních enzymů před léčbou, lékař rozhodne, zda je přípravek

Lamegom pro Vás vhodný.

Jestliže máte bipolární poruchu, jestliže jste prodělal(a) nebo se u Vás rozvinou manické

příznaky (období neobvykle vysoké podrážděnosti a rozrušení), poraďte se se svým lékařem

dříve, než začnete užívat tento přípravek nebo dříve, než budete pokračovat v jeho užívání (viz

také „Možné nežádoucí účinky“ v bodě 4).

Jestliže trpíte demencí, lékař individuálně zhodnotí, zda je vhodné, abyste přípravek Lamegom

užíval(a).

Během léčby přípravkem Lamegom:

Co dělat, aby se zabránilo možným závažným jaterním problémům

Lékař by měl

před zahájením léčby

zkontrolovat, zda Vaše játra správně pracují. Někteří

pacienti mohou mít během léčby přípravkem Lamegom zvýšené hladiny jaterních enzymů

v krvi. Proto další kontrolní testy mají být provedeny v následujících časových rozmezích:

Před zahájením

léčby nebo při

zvýšení dávky

asi za

3 týdny

asi za

6 týdnů

asi za 12

týdnů

asi za

24 týdnů

Krevní testy

Na základě vyhodnocení těchto testů lékař rozhodne, zda byste měl(a) přípravek Lamegom dostat

nebo pokračovat v jeho užívání (viz také „Jak se přípravek Lamegom užívá“ v bodě 3).

Buďte pozorný(á) k projevům nebo příznakům, že Vaše játra nepracují správně

Jestliže pozorujete

některé z těchto projevů a příznaků problémů s játry:

neobvykle tmavé

zbarvení moči, světlé zbarvení stolice, zežloutnutí kůže/očí, bolest v pravé horní části

břicha, neobvyklá únava (zejména společně s ostatními výše uvedenými příznaky),

vyhledejte okamžitě lékaře, který Vám může poradit, abyste přestal(a) užívat přípravek

Lamegom.

Účinek přípravku Lamegom nebyl prokázán u pacientů ve věku 75 let a starších. Proto by tito pacienti

neměli přípravek Lamegom užívat.

Myšlenky na sebevraždu a zhoršení deprese

Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se

mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než

tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete takto uvažovat:

jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

jestliže

jste

mladý

dospělý.

Informace

klinických

studií

ukazují

zvýšené

riziko

sebevražedného

chování

mladých

dospělých

(mladších

let)

psychiatrickým

onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoliv vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned

svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice.

Možná bude užitečné, když řeknete příbuznému nebo blízkému příteli, že máte deprese a požádáte

ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud

si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Děti a dospívající

Přípravek Lamegom nemají užívat děti a dospívající (do 18 let).

Další léčivé přípravky a přípravek Lamegom

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte

přípravek

Lamegom

dohromady

určitými

léky

(viz

také

„Neužívejte

přípravek

Lamegom“

bodě

fluvoxamin

(jiný

přípravek

užívaný

léčbě

deprese),

ciprofloxacin

(antibiotikum) mohou měnit očekávanou dávku agomelatinu ve Vaší krvi.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: propranolol (betablokátor

používaný k léčbě vysokého tlaku), enoxacin (antibiotikum).

Informujte svého lékaře pokud kouříte více než 15 cigaret denně.

Přípravek Lamegom a alkohol

Během léčby přípravkem Lamegom není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Kojení by mělo být ukončeno, pokud užíváte přípravek Lamegom.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete pociťovat závrať nebo spavost, které by mohly ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje. Před řízením nebo obsluhou strojů se ujistěte, že jsou Vaše reakce normální.

Přípravek Lamegom obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Lamegom užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku Lamegom je jedna tableta (25 mg) před spaním. V některých případech

může Vám lékař předepsat vyšší dávku (50 mg), což jsou dvě tablety užité najednou před spaním.

Způsob podání

Lamegom je určen k podávání ústy. Tabletu spolkněte a zapijte vodou. Lamegom můžete užívat

s jídlem i bez jídla.

Délka léčby

Přípravek Lamegom začíná působit na příznaky deprese u většiny depresivních lidí během dvou

týdnů po zahájení léčby. Deprese by měla být léčena dostatečně dlouhou dobu, nejméně 6 měsíců,

aby se zajistilo odeznění příznaků.

Lékař může pokračovat s podáváním přípravku Lamegom, i když se budete cítit lépe, aby se zabránilo

návratu deprese.

Pokud máte problémy s ledvinami, lékař vyhodnotí individuálně, zda je pro Vás bezpečné Lamegom

užívat.

Sledování funkce jater (viz také bod 2):

Před zahájením léčby lékař provede laboratorní vyšetření, zda Vaše játra správně pracují, a potom

pravidelně během léčby, obvykle po 3 týdnech, 6 týdnech, 12 týdnech a 24 týdnech.

Pokud Vám lékař zvýší dávku na 50 mg, bude zapotřebí provést laboratorní testy, a to při změně

dávky, a potom pravidelně během léčby, obvykle za 3 týdny, 6 týdnů, 12 týdnů a 24 týdnů. Poté

budou vyšetření prováděna, pokud to lékař bude pokládat za nutné.

Nesmíte užívat Lamegom, pokud nemáte v pořádku játra.

Jak přejít z antidepresiva (SSRI/SNRI) na přípravek Lamegom?

Pokud lékař změní předchozí léčbu antidepresivem ze skupiny SSRI nebo SNRI na přípravek

Lamegom, poučí Vás, jak máte ukončit léčbu předchozím lékem při zahájení léčby přípravkem

Lamegom. Během několika týdnů můžete zaznamenat příznaky z vysazení související s vysazením

předchozího přípravku, a to i v případě, že dávka předchozího antidepresiva byla snižována postupně.

Mezi příznaky z vysazení patří: závrať, mravenčení, poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolest

hlavy, nevolnost, zvracení a třes. Tyto účinky jsou obvykle lehké až středně těžké a samy vymizí za

několik dnů.

Pokud je zahájena léčba přípravkem Lamegom při postupném vysazování dávky předchozího léku,

možné příznaky z vysazení se nemají dávat do souvislosti s nedostatečnou počáteční účinností

přípravku Lamegom.

zapotřebí,

abyste

lékařem

probral(a)

nejlepší

způsob,

ukončit

léčbu

předchozím

antidepresivem při zahájení léčby přípravkem Lamegom.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lamegom, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku Lamegom, než jste měl(a), nebo pokud přípravek například užilo

náhodně dítě, ihned kontaktujte svého lékaře.

Zkušenosti s předávkováním přípravkem Lamegom jsou omezené, ale zaznamenané příznaky

zahrnují bolest v horní části břicha, spavost, únavu, rozrušení, úzkost, napětí, závrať, cyanózu

(zmodrání kůže a sliznic) nebo malátnost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lamegom

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze pokračujte další

dávkou v obvyklém čase.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lamegom

I když se cítíte lépe, nepřestávejte užívat přípravek bez porady s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou většinou lehké nebo středně těžké. Většinou se vyskytují během prvních dvou

týdnů léčby a obvykle jsou přechodné.

Mezi nežádoucí účinky patří:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí): bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): závrať, ospalost (spavost), potíže

se spaním (nespavost), nevolnost (pocit na zvracení), průjem, zácpa, bolest břicha, bolest zad,

únava, úzkost, abnormální sny, zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi, zvracení, zvýšení

tělesné hmotnosti.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): migréna, mravenčení prstů

na rukou a nohou (parestézie), rozmazané vidění, syndrom neklidných nohou (porucha, která

je charakterizována nekontrolovatelným nutkáním pohybovat nohama), ušní šelest (zvonění

v uších), nadměrné pocení (hyperhidróza), ekzém, svědění, kopřivka, rozrušení, podrážděnost,

neklid, agresivní chování, noční můry, mánie/hypománie (viz také „Upozornění a opatření“ v

bodě 2), sebevražedné myšlenky nebo chování, zmatenost, snížení tělesné hmotnosti, svalová

bolest.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí): závažná kožní vyrážka

(erytematózní vyrážka), otok obličeje a angioedém (otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla,

který může způsobit obtíže s dýcháním nebo s polykáním), zánět jater (hepatitida), žluté

zabarvení kůže nebo očního bělma (žloutenka), jaterní selhání*, halucinace, neschopnost

zůstat v klidu (kvůli fyzickému a duševnímu neklidu), nemožnost zcela vyprázdnit močový

měchýř.

*Bylo hlášeno několik případů, které vedly k transplantaci jater nebo k úmrtí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Lamegom uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Tento přípravek nevyžaduje

žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Lamegom obsahuje

Léčivou látkou je agomelatinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje agomelatinum et acidum

citricum odpovídající agomelatinum 25 mg.

Pomocné látky v jádru tablety:

koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, mannitol, povidon 30, koloidní

bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, natrium-stearyl-fumarát, magnesium-stearát, kyselina

stearová. Viz bod 2 „Přípravek Lamegom obsahuje sodík.“

Pomocné látky v potahové vrstvě:

hypromelosa, makrogol, oxid titaničitý (E 171), mastek, žlutý oxid železitý (E 172).

Jak přípravek Lamegom vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Lamegom 25 mg potahované tablety (tablety) jsou žluté podlouhlé bikonvexní potahované

tablety, o velikosti 9×4,5 mm.

Přípravek Lamegom 25 mg potahované tablety jsou dostupné v blistrech. Balení obsahují 28, 30, 56,

84 a 98 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce

MEDIS International a.s., výrobní závod Bolatice, Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Česká

republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Česká republika, Estonsko, Polsko

Lamegom

Litva

Lamegom 25 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

Lamegom 25 mg apvalkotās tabletes

Maďarsko

Lamegom 25 mg filmtabletta

Nizozemsko

Lamegom 25 mg, filmomhulde tablet

Slovenská republika

Lamegom 25 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7. 4. 2021

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního

ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz).

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls13802/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Lamegom 25 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje agomelatinum et acidum citricum odpovídající agomelatinum

25 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta)

Žluté, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety, 9,0 mm dlouhé, 4,5 mm široké.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Agomelatin je indikován k léčbě depresivních epizod u dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je 25 mg jednou denně užitá perorálně před spaním.

Po dvou týdnech léčby, pokud nedojde ke zlepšení příznaků, může být dávka zvýšena na 50 mg

jednou denně, tedy dvě 25mg tablety, užité najednou před spaním.

Rozhodnutí zvýšit dávku musí být učiněno s přihlédnutím k vyššímu riziku zvýšení aminotransferáz.

Jakékoliv zvýšení dávky na 50 mg má být provedeno na základě zhodnocení poměru přínos/riziko

pro pacienta a s pečlivým monitorováním jaterních funkcí.

U všech pacientů mají být provedeny testy jaterních funkcí před zahájením léčby. Léčba nemá být

zahájena, pokud aminotransferázy přesahují 3násobek horního limitu normálního rozmezí (viz body

4.3 a 4.4). Během léčby mají být aminotransferázy pravidelně monitorovány po přibližně třech

týdnech, šesti týdnech léčby (konec akutní fáze), dvanácti týdnech a dvaceti čtyřech týdnech (konec

udržovací fáze) a poté, pokud je to klinicky indikováno (viz také bod 4.4). Léčba má být zastavena,

pokud aminotransferázy dosáhnou 3násobku horního limitu normálního rozmezí (viz body 4.3 a 4.4).

Při zvýšení dávky mají být znovu provedeny testy jaterních funkcí se stejnou četností, jako při

zahájení léčby.

Délka léčby

Pacienti trpící depresí mají být léčeni dostatečně dlouhou dobu, nejméně 6 měsíců, aby bylo zajištěno,

že již nemají žádné příznaky.

Převedení léčby z antidepresiv SSRI/SNRI na agomelatin

Po vysazení antidepresiva ze skupiny SSRI/SNRI mohou pacienti zaznamenat příznaky z vysazení.

O ukončení léčby je třeba se informovat v SmPC aktuálního SSRI/SNRI, aby se těmto příznakům

předešlo. Léčba agomelatinem může být zahájena ihned, jakmile se začne s postupným vysazováním

SSRI/SNRI (viz bod 5.1).

Ukončení léčby

Při ukončení léčby není nutné postupné snižování dávky.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Účinnost a bezpečnost agomelatinu (25 až 50 mg/den) byla stanovena u starších depresivních

pacientů (< 75 let). U pacientů starších ≥75 let nebyl účinek agomelatinu prokázán. Proto pacienti

této věkové skupiny nemají agomelatin užívat (viz body 4.4 a 5.1). Není třeba úprava dávkování

v souvislosti s věkem (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

pacientů

těžkou

poruchou

funkce

ledvin

nebyly

pozorovány

významné

změny

farmakokinetických

parametrů

agomelatinu.

Existují

však

pouze

omezené

údaje

použití

agomelatinu u depresivních pacientů s těžkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin. Proto je

nutná opatrnost, je-li agomelatin předepisován těmto pacientům.

Porucha funkce jater

Agomelatin je kontraindikován u pacientů s poruchou funkce jater (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost agomelatinu u dětí od 2 let v léčbě depresivních epizod nebyla dosud

stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje (viz bod 4.4).

Neexistuje žádné relevantní použití agomelatinu u dětí od narození do 2 let při léčbě depresivních

epizod.

Způsob podání

Perorální podání.

Přípravek Lamegom potahované tablety může být užíván nezávisle na jídle.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Porucha funkce jater (tj. cirhóza nebo aktivní jaterní onemocnění) nebo aminotransferázy převyšující

3násobek horního limitu normálního rozmezí (viz body 4.2 a 4.4).

Souběžné podávání silných inhibitorů CYP1A2 (např. fluvoxamin, ciprofloxacin) (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Monitorování jaterních funkcí

Po uvedení na trh byly u pacientů léčených agomelatinem hlášeny případy poškození jater včetně

jaterního selhání (u pacientů s jaterními rizikovými faktory bylo výjimečně hlášeno několik případů

s fatálním následkem nebo transplantací jater), zvýšení hladiny jaterních enzymů na více než

10násobek horní hranice normálního rozmezí, hepatitidy a žloutenky (viz bod 4.8). K většině případů

došlo během prvních měsíců léčby. Forma jaterního poškození je převážně hepatocelulární se

zvýšenou koncentrací aminotransferáz v séru, které se obvykle vrátí k normálním hodnotám po

ukončení léčby agomelatinem.

Opatrnosti je třeba před zahájením léčby a pečlivé monitorování má být prováděno po celou

dobu léčby u všech pacientů, zvláště u pacientů s rizikovými faktory poškození jater nebo se

souběžným užíváním léčivých přípravků spojených s rizikem poškození jater.

Před zahájením léčby

Léčba agomelatinem má být předepsána pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika u pacientů

s rizikovými faktory poškození jater např. s:

obezitou/ nadváhou/ nealkoholovým steatotickým postižením jater, diabetem,

abúzem alkoholu a/nebo značným příjmem alkoholu a u pacientů souběžně užívající léčivé

přípravky spojené s rizikem poškození jater.

Vstupní testy jaterních funkcí mají být provedeny u všech pacientů a léčba nesmí být zahájena

u pacientů se vstupními hodnotami ALT a/nebo AST > 3násobek horního limitu normálního rozmezí

(viz

4.3).

Opatrnosti

třeba

při

podávání

agomelatinu

pacientům

zvýšenými

aminotransferázami před léčbou (> horní limit normálního rozmezí a ≤ 3násobek horního limitu

normálního rozmezí).

Frekvence jaterních testů

- před zahájením léčby

- a poté:

po přibližně 3 týdnech,

po přibližně 6 týdnech (konec akutní fáze),

po přibližně 12 a 24 týdnech (konec udržovací fáze)

a poté, pokud je to klinicky indikováno.

- Při zvýšení dávky mají být znovu provedeny testy jaterních funkcí se stejnou četností, jako při

zahájení léčby.

U každého pacienta, u něhož dojde ke zvýšení koncentrací sérových aminotransferáz, mají být

testy

jaterních funkcí opakovány do 48 hodin.

Během léčby

Léčba agomelatinem má být okamžitě ukončena, jestliže:

se u pacienta objeví symptomy nebo projevy možného jaterního poškození (např. tmavá moč,

světlé zbarvení stolice, zežloutnutí kůže/očí, bolest v pravé horní části břicha, neustupující

nově vzniklá a nevysvětlitelná únava).

zvýšení koncentrací sérových aminotransferáz převýší 3násobek horního limitu normálního

rozmezí.

Po ukončení léčby agomelatinem mají být opakovány testy jaterních funkcí do té doby, dokud se

hladiny sérových aminotransferáz nevrátí do normálního rozmezí.

Pediatrická populace

Agomelatin se nedoporučuje k léčbě deprese u pacientů do 18 let, jelikož bezpečnost a účinnost

agomelatinu v této věkové skupině nebyla stanovena. V klinických studiích u dětí a dospívajících,

léčených jinými antidepresivy, bylo častěji pozorováno suicidální chování (sebevražedné pokusy a

myšlenky na

sebevraždu)

hostilní

chování

(především

agresivita,

projevy

odporu a

hněv)

ve srovnání s těmi, kteří byli léčeni placebem (viz bod 4.2).

Starší pacienti

U pacientů starších ≥ 75 let nebyl účinek agomelatinu prokázán, proto pacienti této věkové skupiny

nemají agomelatin užívat (viz také body 4.2 a 5.1).

Použití u starších pacientů s demencí

Agomelatin nemá být užíván k léčbě depresivních epizod u starších pacientů s demencí vzhledem

k tomu, že u těchto pacientů nebyla stanovena bezpečnost a účinnost agomelatinu.

Bipolární porucha / mánie / hypománie

Agomelatin

být používán s opatrností u pacientů s bipolární

poruchou,

manickou

nebo

hypomanickou epizodou v anamnéze a má být vysazen, pokud se u pacienta rozvinou manické

příznaky (viz bod 4.8).

Sebevražda / myšlenky na sebevraždu

Depresivní porucha je spojena se zvýšeným rizikem myšlenek na sebevraždu, sebepoškozování a

sebevraždy (příhody související se sebevraždou). Toto riziko přetrvává až do nástupu významné

remise depresivní poruchy. Jelikož ke zlepšení nemusí dojít během několika prvních týdnů léčby

nebo déle, pacienti mají být pečlivě sledováni, dokud k takovému zlepšení nedojde. Všeobecná

klinická zkušenost je, že riziko sebevraždy se může zvýšit v časných fázích uzdravování.

Pacienti, kteří mají v anamnéze před zahájením léčby příhody související se sebevraždou, nebo ti,

kteří vykazují významný stupeň sebevražedných představ, mají vyšší riziko myšlenek na sebevraždu

nebo pokusů o sebevraždu a musí být během léčby pečlivě sledováni. Metaanalýza placebem

kontrolovaných klinických studií prováděných na dospělých pacientech trpících psychiatrickými

poruchami prokázala u antidepresiv vyšší riziko sebevražedného chování u pacientů do 25 let ve

srovnání s placebem.

Pacienti a zvláště ti, kteří mají vysoké riziko, mají být během léčby pečlivě sledováni, a to především

na začátku léčby a po změně dávkování. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) mají být upozorněni na to, že

je nutné sledovat jakékoliv zhoršení jejich stavu, známky sebevražedného chování nebo myšlenek na

sebevraždu a neobvyklé změny chování, a že pokud se tyto příznaky objeví, musí okamžitě vyhledat

lékařskou pomoc.

Kombinace s inhibitory CYP1A2 (viz body 4.3 a 4.5)

Opatrnosti je třeba, pokud je agomelatin předepsán se středně silnými inhibitory CYP1A2 (např.

propranolol, enoxacin), což může vést ke zvýšení expozice agomelatinu.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Možné interakce ovlivňující agomelatin

Agomelatin

metabolizován

zejména

prostřednictvím

cytochromu

P450,

izoenzymu

(CYP1A2) (90 %) a CYP2C9/19 (10 %). Léčiva, která interagují s těmito izoenzymy, mohou snížit

nebo zvýšit biologickou dostupnost agomelatinu.

Fluvoxamin, což je silný inhibitor CYP1A2 a středně silný inhibitor CYP2C9, významně inhibuje

metabolismus

agomelatinu,

což

vede

60násobnému

(rozmezí

12-412)

zvýšení

expozice

agomelatinu.

Proto

souběžné

podávání

agomelatinu

silnými

inhibitory

CYP1A2

(např.

fluvoxamin,

ciprofloxacin) kontraindikováno.

Kombinace

agomelatinu

estrogeny

(středně

silnými

inhibitory

CYP1A2)

vede

k několikanásobnému zvýšení expozice agomelatinu. Ačkoli se u 800 pacientů léčených v kombinaci

s estrogeny neobjevily specifické bezpečnostní signály, je třeba opatrnosti, pokud je předepsán

agomelatin s ostatními středně silnými inhibitory CYP1A2 (např. propranolol, enoxacin), a to až do

doby, kdy bude získáno více zkušeností (viz bod 4.4).

Rifampicin, který je induktorem všech tří cytochromů podílejících se na metabolismu agomelatinu,

může snížit biologickou dostupnost agomelatinu.

Kouření indukuje CYP1A2 a bylo prokázáno, že snižuje biologickou dostupnost agomelatinu,

zejména u těžkých kuřáků (> 15 cigaret/den) (viz bod 5.2).

Potenciál agomelatinu ovlivňovat jiné léčivé přípravky

In vivo

agomelatin neindukuje izoenzymy cytochromu P450. Agomelatin neinhibuje

in vivo

CYP1A2

ani ostatní izoenzymy cytochromu P450

in vitro

. Proto agomelatin neovlivňuje expozici léčivých

přípravků metabolizovaných prostřednictvím cytochromu P450.

Ostatní léčivé přípravky

V cílové populaci v I. fázi klinického hodnocení nebyly zjištěny důkazy o farmakokinetické nebo

farmakodynamické interakci s léčivými přípravky, které by mohly být předepsány souběžně

s agomelatinem: benzodiazepiny, lithium, paroxetin, flukonazol a theofylin.

Alkohol

Kombinace agomelatinu a alkoholu se nedoporučuje.

Elektrokonvulzivní terapie (ECT)

Nejsou zkušenosti se souběžným používáním agomelatinu a ECT. Studie na zvířatech neprokázaly

prokonvulzivní vlastnosti (viz bod 5.3). Z toho důvodu jsou klinické dopady ECT se souběžnou

léčbou agomelatinem považovány za nepravděpodobné.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje

podávání

agomelatinu

těhotným

ženám

jsou

omezené

(méně

než

ukončených

těhotenství) nebo nejsou k dispozici. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé

účinky na průběh těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Podávání agomelatinu v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se agomelatin/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Dostupné

farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování agomelatinu/metabolitů do

mléka (viz bod 5.3). Riziko pro novorozence/kojence nelze vyloučit. Na základě posouzení

prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení

nebo ukončit/přerušit podávání agomelatinu.

Fertilita

Reprodukční studie na potkanech a králících neprokázaly žádný účinek agomelatinu na fertilitu (viz

bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Agomelatin na malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Vzhledem k tomu, že závrať a ospalost jsou časté nežádoucí účinky, pacienti mají být upozorněni,

aby sledovali svou schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nežádoucí účinky byly obvykle lehké nebo středně těžké a vyskytovaly se v průběhu prvních dvou

týdnů léčby.

Nejčastějšími nežádoucími účinky byly bolest hlavy, nauzea a závrať.

Tyto nežádoucí účinky byly obvykle přechodné a obecně nevedly k ukončení léčby.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky uvedené v tabulce níže byly pozorovány v placebem kontrolovaných nebo aktivně

kontrolovaných klinických studiích.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle následujícího systému: velmi časté (≥ 1/10); časté

(≥ 1/100 až <1/10); méně časté (≥ 1/1000 až <1/100); vzácné (≥ 1/10000 až <1/1000); velmi vzácné

(<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Četnosti nebyly upraveny pro placebo.

Třídy orgánových

systémů

Četnost

Preferovaný termín

Psychiatrické poruchy

Časté

Úzkost

Abnormální sny*

Méně časté

Sebevražedné myšlenky nebo chování (viz bod 4.4)

Agitovanost

související

symptomy*

(jako

podrážděnost a neklid)

Agresivita*

Noční můry*

Stav zmatenosti*

Mánie/hypománie*

Tyto symptomy mohou být také způsobeny základním

onemocněním (viz bod 4.4).

Vzácné

Halucinace*

Poruchy nervového

systému

Velmi časté

Bolest hlavy

Časté

Závrať

Somnolence

Insomnie

Méně časté

Parestezie

Syndrom neklidných nohou*

Migréna

Vzácné

Akatizie*

Poruchy oka

Méně časté

Rozmazané vidění

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Tinitus*

Gastrointestinální

poruchy

Časté

Nauzea

Průjem

Zácpa

Bolest břicha

Zvracení*

Poruchy jater a žlučových

cest

Časté

Zvýšené hladiny ALT a/nebo AST (v klinických

studiích,

vyšší

hodnoty

než

>3násobek

horní

hranice normálních hodnot pro ALT a/nebo AST

byly zaznamenány u 1,2 % pacientů

léčených

agomelatinem

dávce

mg/den

pacientů

léčených

agomelatinem

dávce

mg/den versus 0,5 % pacientů užívajících placebo.

Méně časté

Zvýšení hladiny gamaglutamyltransferázy* (GGT) (>

3násobek horní hranice normálních hodnot)

Vzácné

Hepatitida

Zvýšení

hladiny alkalické

fosfatázy*

(>

3násobek

horní hranice normálních hodnot)

Jaterní selhání*(1)

Žloutenka*

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Méně

časté

Hyperhidróza

Ekzém

Pruritus*

Kopřivka*

Vzácné

Erytematózní vyrážka

Otok obličeje a angioedém*

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Časté

Bolest zad

Méně

časté

Myalgie*

Poruchy

ledvin

močových cest

Vzácné

Retence moči*

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Časté

Únava

Vyšetření

Časté

Zvýšení tělesné hmotnosti*

Méně časté

Snížení tělesné hmotnosti*

*Frekvence je vypočtena z klinických studií na nežádoucí účinky zjištěných ze spontánního hlášení

(1) U pacientů s jaterními rizikovými faktory bylo výjimečně hlášeno několik případů s fatálním

následkem nebo transplantací jater.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat

sledování

poměru

přínosů

rizik

léčivého

přípravku.

Žádáme

zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Symptomy

Existují pouze omezené zkušenosti s předávkováním agomelatinem. Zkušenosti ukázaly, že při

předávkování agomelatinem byly hlášeny bolesti epigastria, somnolence, únava, agitovanost, úzkost,

napětí, závrať, cyanóza nebo malátnost.

Jedna osoba, která užila 2450 mg agomelatinu, se spontánně uzdravila bez kardiovaskulárních a

biologických abnormalit.

Léčba předávkování

Specifické antidotum agomelatinu není známo. Léčba předávkování má spočívat v léčbě klinických

symptomů a v běžném monitorování. Doporučuje se lékařský dohled na specializovaném pracovišti.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Psychoanaleptika, jiná antidepresiva, ATC kód: N06AX22

Mechanismus účinku

Agomelatin je melatoninergní agonista (receptorů MT

a MT

) a antagonista 5-HT

receptorů. Studie

zjišťující vazbu na receptory ukazují, že agomelatin nemá účinek na vychytávání monoaminů a nemá

afinitu vůči α, β adrenergním, histaminergním, cholinergním, dopaminergním a benzodiazepinovým

receptorům.

Agomelatin resynchronizuje cirkadiánní rytmy u zvířecích modelů s narušením cirkadiánní rytmicity.

Agomelatin zvyšuje uvolňování noradrenalinu a dopaminu specificky ve frontální kůře a nemá žádný

vliv na extracelulární hladiny serotoninu.

Farmakodynamické účinky

Agomelatin prokázal antidepresivům podobný účinek na zvířecích modelech deprese (test naučené

bezmocnosti, test beznaděje, chronický mírný stres) i na modelech s desynchronizací cirkadiánního

rytmu a na modelech souvisejících se stresem a úzkostí.

U lidí má agomelatin pozitivní vliv na posun fází; vyvolává předsunutí fáze spánku, pokles tělesné

teploty a uvolňování melatoninu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost agomelatinu u depresivních epizod byla testována v klinickém programu

zahrnujícím 7 900 pacientů léčených agomelatinem.

Bylo

provedeno

deset

placebem

kontrolovaných

studií

zhodnocení

krátkodobé

účinnosti

agomelatinu u depresivních poruch u dospělých, s fixní dávkou a/nebo zvýšením dávky. Na konci

léčby

nebo

týdnů)

byla

šesti

deseti

krátkodobých,

dvojitě

zaslepených

placebem

kontrolovaných studií prokázána signifikantní účinnost agomelatinu v dávce 25-50 mg. Primární

cílový parametr byl změna v HAMD-17 skóre oproti vstupním hodnotám. Ve dvou studiích

agomelatin neprokázal rozdíl proti placebu, v těchto dvou studiích prokázal aktivní komparátor

paroxetin a fluoxetin citlivost vůči testu. Agomelatin nebyl přímo porovnán s paroxetinem a

fluoxetinem, protože tyto komparátory byly přidány, aby zajistily zkoušku senzitivity ve studii.

V dalších dvou studiích nebylo možno dospět k žádnému závěru, jelikož aktivní komparátory,

paroxetin a fluoxetin, neprokázaly rozdíl oproti placebu. Nicméně v těchto studiích nebylo povoleno

zvýšit počáteční dávku agomelatinu, paroxetinu nebo fluoxetinu, i když odpověď nebyla adekvátní.

Účinnost byla také prokázána u pacientů s těžšími depresivními epizodami (vstupní HAM-D ≥ 25)

ve všech pozitivních, placebem kontrolovaných studiích.

Procenta terapeutických odpovědí byla statisticky signifikantně vyšší u agomelatinu v porovnání

s placebem.

Superiorita (2 studie) nebo noninferiorita (4 studie) byly prokázány v šesti ze sedmi studií účinnosti

u heterogenní populace depresivních dospělých pacientů versus SSRI/SNRI (sertralin, escitalopram,

fluoxetin, venlafaxin nebo duloxetin). Antidepresivní účinek byl zhodnocen pomocí HAMD-17 skóre

jako primární nebo sekundární cílový parametr.

Zachování antidepresivní účinnosti bylo prokázáno ve studii prevence relapsu. Pacienti odpovídající

na akutní otevřenou léčbu agomelatinem v dávce 25-50 mg jednou denně během 8/10 týdnů byli

randomizováni k léčbě agomelatinem v dávce 25-50 mg jednou denně nebo placebem po dobu dalších

6 měsíců. Agomelatin v dávce 25-50 mg jednou denně prokázal statisticky signifikantní superioritu

ve srovnání s placebem (p=0,0001) v primárním parametru účinnosti v prevenci relapsu deprese,

hodnoceným na základě doby do relapsu. Výskyt relapsu během šestiměsíčního dvojitě zaslepeného

období následného sledování byl 22 % ve skupině léčené agomelatinem a 47 % u placeba.

Agomelatin nemění bdělost během dne a paměť u zdravých dobrovolníků. U pacientů s depresí léčba

agomelatinem v dávce 25 mg zvýšila podíl spánku pomalých vln bez ovlivnění zastoupení a latence

REM spánku (Rapid Eye Movement). Agomelatin v dávce 25 mg také vyvolal zvýšení rychlosti

nástupu spánku a v minimální míře zvýšení srdeční frekvence. Na základě hodnocení pacientů

agomelatin od prvního týdne léčby významně zkrátil spánkovou latenci, zlepšil kvalitu spánku, a to

bez výskytu ospalosti během dne.

Ve specifické srovnávací studii sexuálních dysfunkcí, kde bylo porovnáváno skóre navození vzrušení

nebo orgasmu pomocí stupnice SEXFX (Sex Effects Scale), byl u pacientů v remisi deprese léčených

agomelatinem zjištěn numerický trend (ne statisticky signifikantní) k nižšímu výskytu sexuálních

dysfunkcí oproti pacientům léčeným venlafaxinem. Souhrnná analýza studií pomocí stupnice ASEX

(Arizona Sexual Experience Scale) prokázala, že agomelatin nezpůsoboval sexuální dysfunkce. U

zdravých dobrovolníků agomelatin zachovával sexuální funkce ve srovnání s paroxetinem.

Agomelatin měl v klinických studiích neutrální účinek na srdeční frekvenci a krevní tlak.

Ve studii navržené ke zhodnocení symptomů z vysazení pomocí seznamu Discontinuation Emergent

Signs and Symptoms (DESS) u pacientů v remisi deprese agomelatin nevyvolal syndrom z vysazení

po náhlém ukončení léčby.

Na základě hodnocení studií na zdravých dobrovolnících pomocí zvláštní vizuální analogové

stupnice nebo podle dotazníku ARCI (Addiction Research Center Inventory 49 check-list) nemá

agomelatin potenciál k tomu, aby byl zneužíván.

Placebem

kontrolovaná

8týdenní

studie

agomelatinem

v dávce

25-50

mg/den

starších

depresivních pacientů (≥ 65 let, n=222, z toho 151 pacientů léčených agomelatinem) prokázala

statisticky

signifikantní

rozdíl

2,67

bodů

celkového

skóre

HAM-D,

primárního

sledovaného

ukazatele. Analýza poměru respondérů byla ve prospěch agomelatinu. Žádné zlepšení nebylo

pozorováno u velmi starých pacientů (≥ 75 let, n=69, z toho 48 pacientů léčených agomelatinem).

Tolerance agomelatinu u starších pacientů byla srovnatelná s tolerancí u mladších dospělých.

Specifická,

kontrolovaná,

3týdenní

studie

byla

provedena

pacientů

trpících

depresivním

onemocněním, u nichž nedošlo k dostatečnému zlepšení při léčbě paroxetinem (SSRI) nebo

venlafaxinem (SNRI). Pokud byla léčba převedena z těchto antidepresiv na agomelatin, po ukončení

léčby SSRI nebo SNRI se objevují příznaky z vysazení, a to po náhlém ukončení nebo postupném

vysazování předchozí léčby. Tyto příznaky z vysazení mohou být zaměněny s nedostatečnou ranou

účinností agomelatinu.

Procento pacientů s nejméně jedním příznakem z vysazení za jeden týden po ukončení léčby

SSRI/SNRI bylo nižší ve skupině s dlouhým vysazováním (postupné vysazování předchozího

SSRI/SNRI

během

týdnů)

než

skupině

krátkým

vysazováním

(postupné

vysazování

předchozího SSRI/SNRI během 1 týdne) a ve skupině s náhlou změnou léčby (náhlé vysazení): 56,1

%, 62,6 % a 79,8 %, v daném pořadí.

Pediatrická populace

Evropská

agentura

léčivé

přípravky

udělila

odklad

povinnosti

předložit

výsledky

studií

s referenčním přípravkem obsahujícím agomelatin u jedné nebo více podskupin pediatrické populace

v léčbě depresivních epizod (informace o použití u pediatrické populace viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a biologická dostupnost

Po perorálním podání je agomelatin rychle a dobře (≥ 80 %) absorbován. Absolutní biologická

dostupnost je nízká (< 5 % při terapeutické perorální dávce) a interindividuální variabilita je značná.

Biologická dostupnost je vyšší u žen ve srovnání s muži. Biologická dostupnost se zvyšuje užíváním

perorálních kontraceptiv a snižuje kouřením. Maximálních plazmatických koncentrací je dosaženo

za 1 až 2 hodiny.

V terapeutickém dávkovacím rozmezí se systémová expozice agomelatinu zvyšuje proporcionálně

s dávkou. Při vyšších dávkách dochází k saturaci efektu prvního průchodu játry.

Příjem potravy (běžné jídlo nebo jídlo s vysokým obsahem tuku) nemění biologickou dostupnost

nebo rychlost absorpce. Variabilita se zvyšuje s hodně tučným jídlem.

Distribuce

Distribuční objem v ustáleném stavu je přibližně 35 litrů a vazba na proteiny krevní plazmy je 95 %

bez ohledu na koncentraci a nemění se s věkem ani u pacientů s poruchou funkce ledvin, ale volná

frakce je dvojnásobná u pacientů s poruchou funkce jater.

Biotransformace

Po perorálním podání je agomelatin rychle metabolizován, především cestou jaterního CYP1A2;

izoenzymy CYP2C9 a CYP2C19 jsou také zahrnuty, ale s nízkým přispěním.

Hlavní metabolity, hydroxylovaný a demetylovaný agomelatin, jsou neúčinné, rychle se konjugují a

vylučují močí.

Eliminace

Eliminace je rychlá, průměrný plazmatický poločas činí 1 až 2 hodiny a clearance je vysoká (přibližně

1100 ml/min) a převážně metabolická.

Exkrece probíhá převážně močí (80 %), a to ve formě metabolitů, zatímco množství nezměněného

agomelatinu v moči je zanedbatelné.

Kinetika se při opakovaném podávání nemění.

Porucha funkce ledvin

pacientů

těžkou

poruchou

funkce

ledvin

nebyly

pozorovány

významné

změny

farmakokinetických parametrů agomelatinu (n=8, jediná dávka 25 mg), ale opatrnost je nutná

u pacientů s těžkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin, protože jsou u těchto pacientů

k dispozici pouze omezené klinické údaje (viz bod 4.2).

Porucha funkce jater

Ve specifické studii zahrnující cirhotické pacienty s chronickou lehkou (Child-Pugh typ A) nebo

středně těžkou (Child-Pugh typ B) poruchou funkce jater byla expozice agomelatinu v dávce 25 mg

výrazně zvýšena (70krát u pacientů s Child-Pugh typ A a 140krát s Child-Pugh typ B) ve srovnání se

srovnatelnými zdravými dobrovolníky (věk, tělesná hmotnost a kouření) bez poruchy funkce jater

(viz bod 4.2, 4.3 a 4.4).

Starší pacienti

Ve farmakokinetické studii u starších pacientů (≥ 65 let) bylo prokázáno, že při dávce 25 mg byly

průměrné hodnoty AUC přibližně 4krát vyšší a průměrné hodnoty C

13krát vyšší u starších

pacientů ≥ 75 let v porovnání s pacienty mladšími < 75 let. Celkový počet pacientů užívajících dávku

50 mg byl příliš nízký na vyvození jakýchkoliv závěrů. Není třeba žádná úprava dávkování u starších

pacientů.

Etnické skupiny

Nejsou k dispozici údaje o vlivu rasy na farmakokinetiku agomelatinu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Po jednorázovém a opakovaném podání vysokých dávek byly pozorovány sedativní účinky u myší,

potkanů a opic.

U hlodavců byla pozorována výrazná indukce CYP2B a středně silná indukce CYP1A a CYP3A od

dávky

mg/kg/den,

zatímco

opic

byla

indukce

mírná

CYP2B

CYP3A

dávce

375 mg/kg/den. Ve studiích toxicity po opakovaném podávání nebyla u hlodavců ani u opic

pozorována hepatotoxicita.

Agomelatin prostupuje do placenty a plodů březích potkaních samic.

Reprodukční studie provedené na potkanech a králících neprokázaly žádný účinek agomelatinu na

fertilitu, embryofetální vývoj a prenatální a postnatální vývoj.

Řada standardních

in vitro

in vivo

testů genotoxicity neprokázala mutagenní nebo klastogenní

potenciál agomelatinu.

Ve studiích kancerogenity agomelatin vyvolal zvýšení výskytu jaterních nádorů u potkanů a myší při

dávce nejméně 110krát vyšší, než je terapeutická dávka. Jaterní nádory nejpravděpodobněji souvisí s

indukcí enzymů specifickou pro hlodavce. Četnost benigních fibroadenomů mammy pozorovaná u

potkanů byla zvýšená u vysokých expozicí (60násobek expozice terapeutické dávky), ale zůstala ve

stejných rozmezích jako u kontrol.

Farmakologické studie bezpečnosti neprokázaly účinek agomelatinu na hERG (human Ether à-go-go

Related Gene) proud nebo na akční potenciál Purkyňových buněk u psů. Agomelatin neprokázal

prokonvulzivní

vlastnosti

myší

potkanů

při

dávkách

mg/kg

aplikovaných

intraperitoneálně.

Nebyly pozorovány žádné účinky agomelatinu na chování mláďat, na zrakové a reprodukční funkce.

Byly

zaznamenány

mírné

dávce

nezávislé

poklesy

tělesné

hmotnosti

závislosti

farmakologických vlastnostech a zanedbatelné vlivy na mužský reprodukční systém bez poškození

reprodukční schopnosti.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Mikrokrystalická celulosa

Mannitol

Povidon 30

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace