LADYBON 2,5MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TIBOLON (TIBOLONUM)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
G03CX01
INN (Mezinárodní Name):
TIBOLONE (TIBOLONUM)
Dávkování:
2,5MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
3X28; 1X28 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TIBOLON
Přehled produktů:
LADYBON
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
54/ 045/06-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8594739032859

Sp.zn.sukls215586/2018

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ladybon 2,5 mg tablety

tibolonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ladybon a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ladybon užívat

Jak se přípravek Ladybon užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ladybon uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Ladybon a k čemu se používá

Přípravek Ladybon je hormonální substituční léčba (HRT). Obsahuje tibolon,

což je látka, která má

příznivé účinky na různé tkáně v těle, jako jsou mozek, pochva a kosti. Přípravek Ladybon se používá

u žen po menopauze, které jsou alespoň 12 měsíců (jeden rok) od své poslední přirozené menstruace.

Přípravek Ladybon se užívá jako:

Úleva od příznaků vyskytujících se v období po menopauze

V období menopauzy (přirozené nebo po chirurgickém odstranění vaječníků) se snižuje množství

estrogenu, které si je schopno tělo samo vytvořit, což vyvolá řadu doprovodných příznaků jako např.

pocit horkosti v obličeji, na krku nebo na hrudníku („návaly horka“). Přípravek Ladybon ulevuje po

menopauze od těchto symptomů. Terapie přípravkem Ladybon je předepisována pouze v případě, že

příznaky menopauzy výrazným způsobem snižují kvalitu Vašeho života.

Prevence osteoporózy (řídnutí kostí)

U některých žen po menopauze může docházet k tzv. řídnutí kostí (osteoporóza). S Vaším lékařem

byste měla probrat všechny dostupné možnosti, jak jí předcházet.

Pokud Vám bude v období po menopauze prokázáno zvýšené riziko vzniku zlomenin způsobené

rozvojem osteoporózy a není možné zahájit léčbu jinými přípravky schválenými pro prevenci

osteoporózy, je možné, aby Vám Váš lékař doporučil užívání přípravku Ladybon.

V bodě 6 naleznete bližší informace o přípravku Ladybon a jeho použití.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ladybon užívat

Anamnéza a pravidelné prohlídky

Užívání hormonální substituční terapie provází rizika, která musí být při rozhodnutí, zda začít s jejím

užíváním nebo zda v jejím užívání pokračovat, zvážena.

Zkušenosti u žen léčených z důvodu předčasné menopauzy (kvůli selhání vaječníků nebo po

chirurgickém zákroku) jsou omezené. Pokud trpíte předčasnou menopauzou, rizika při užívání HRT

nebo tibolonu mohou být odlišná. Prosím, sdělte to svému lékaři.

Před zahájením (nebo obnovením) HRT je nutné, aby Váš lékař zhodnotil Vaši rodinnou a osobní

anamnézu, může také požadovat provedení některých fyzikálních vyšetření, včetně vyšetření prsou

a/nebo interních vyšetření, pokud to bude považovat za nezbytné.

V průběhu léčby přípravkem Ladybon by měla být prováděna pravidelná kontrolní vyšetření (vždy

nejméně jednou ročně). Během těchto kontrolních vyšetření byste měla s lékařem probrat přínosy a

rizika další léčby přípravkem Ladybon.

Ujistěte se, že:

chodíte na pravidelná vyšetření prsu a stěry z děložního čípku podle doporučení lékaře,

pravidelně kontrolujete svá prsa, abyste odhalila jakékoli změny, jako jsou důlky v kůži,

změny bradavky nebo jakékoliv bulky, které můžete vidět nebo cítit.

Neužívejte přípravek Ladybon

Pokud u Vás nastal některý z následujících stavů. V případě, že si nejste některým níže uvedeným

bodem jistá, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete přípravek Ladybon užívat.

Jestliže jste alergická na tibolon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Jestliže jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná.

Jestliže kojíte.

Jestliže máte nebo jste měla karcinom prsu, nebo pokud je na karcinom prsu podezření.

Jestliže máte estrogenně podmíněné nádory, např. rakovinu děložní sliznice (karcinom

endometria); nebo pokud je na tyto nádory podezření.

Jestliže se u Vás vyskytuje nevyšetřené krvácení z genitálií.

Jestliže u Vás dochází k nadměrnému růstu děložní sliznice (endometriální hyperplazie),

který není léčen.

Jestliže máte nebo jste měla krevní sraženinu v žilách (žilní tromboembolismus) jako např.

trombóza v dolní končetině (hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie).

Jestliže je u Vás známa porucha srážení krve (např. deficit proteinu C, proteinu S nebo

antitrombinu).

Jestliže máte nebo jste nedávno prodělala onemocnění způsobené krevní sraženinou v artériích

(tepnách) jako např. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo angina pectoris.

Jestliže se u Vás projevuje aktivní nebo v anamnéze uváděné onemocnění jater a Vaše jaterní

testy se nevrátily do normálu.

Jestliže máte diagnostikované vzácné dědičné onemocnění krve zvané „porfyrie“.

Pokud se u Vás poprvé vyskytne některý z výše uvedených stavů během užívání přípravku Ladybon,

přestaňte přípravek Ladybon užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.

Pokud u Vás začala menopauza, nemáte užívat přípravek Ladybon 12 měsíců od poslední přirozené

menstruace. Pokud přípravek užijete dříve, můžete mít nepravidelné krvácení.

Upozornění a opatření

Pokud máte nebo jste v minulosti měla některý z následujících stavů, je třeba to oznámit před

začátkem léčby svému lékaři. Tyto stavy by se totiž v průběhu léčby mohly zhoršit nebo opětovně

vyskytnout, a proto je třeba častěji provádět kontrolní vyšetření:

děložní fibroidy (myomy),

růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) nebo nadměrný růst děložní sliznice

(hyperplazie endometria) v anamnéze,

zvýšené riziko rozvoje krevních sraženin (viz bod „Krevní sraženiny v žilách [trombóza]“),

zvýšené riziko rozvoje estrogenně podmíněných nádorů (např. karcinom prsu u matky, sestry

nebo babičky),

vysoký krevní tlak (hypertenze),

onemocnění jater, jako např. nezhoubný nádor jater,

diabetes (cukrovka),

žlučové kameny,

migréna nebo těžké bolesti hlavy,

multiorgánové autoimunitní onemocnění (např. systémový lupus erythematodes, SLE),

epilepsie,

astma,

onemocnění postihující ušní bubínek a sluch (otoskleróza),

vysoká hladina tuku (triglyceridů) v krvi,

retence tekutin způsobená onemocněním srdce či ledvin.

Přestaňte užívat přípravek Ladybon a okamžitě vyhledejte lékaře, pokud při užívání HRT nebo

tibolonu zaznamenáte jakýkoli z následujících stavů:

jakýkoliv stav zmiňovaný v bodu „Neužívejte přípravek Ladybon“,

žloutenka (zežloutnutí kůže a bělma očí) – může být příznakem onemocnění jater,

významné zvýšení krevního tlaku (projevem může být bolest hlavy, únava, závrať),

nový výskyt migrenózních bolestí hlavy,

těhotenství,

příznaky trombofilních stavů, jako např.:

bolestivé otoky a zarudnutí dolních končetin,

náhlá bolest na hrudi,

obtížné dýchání.

Další informace viz bod „Krevní sraženiny v žilách (trombóza)“.

Upozornění: Přípravek Ladybon nepůsobí jako antikoncepce. Pokud je Vám méně než 50 let nebo

pokud od Vaší poslední menstruace uplynulo méně než 12 měsíců, je vhodné jako prevenci

případného těhotenství používat některou doplňující formu antikoncepce. Poraďte se se svým

lékařem.

HRT a rakovina

Nadměrný růst děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice (rakovina

endometria)

Existují zprávy o zvýšeném růstu buněk a o rakovině děložní sliznice (endometria) u žen užívajících

tibolon (léčivá látka přípravku Ladybon). Riziko vzniku rakoviny děložní sliznice se zvyšuje s délkou

užívání přípravku.

Nepravidelné krvácení

Během prvních 3-6 měsíců užívání přípravku Ladybon je možný výskyt nepravidelného krvácení nebo

špinění.

Pokud však nepravidelné krvácení:

bude trvat déle než 6 měsíců léčby,

začne až 6 měsíců po zahájení užívání přípravku Ladybon,

bude pokračovat i po vysazení přípravku Ladybon,

obraťte se co nejdříve na svého lékaře.

Rakovina prsu

Celkové údaje ukazují na zvýšené riziko karcinomu prsu u žen užívajících kombinace estrogen-

progestagen a možné zvýšení tohoto rizika je i u HRT obsahující samotný estrogen. Zvýšení rizika

závisí na délce užívání HRT. Projeví se po několika málo letech užívání, ale vrátí se zpět na původní

úroveň do několika (maximálně 5) let po ukončení léčby.

Srovnání

Ženy užívající přípravek Ladybon mají nižší riziko v porovnání s ženami užívajícími kombinovanou

HRT a porovnatelné riziko s ženami užívajícími HRT obsahující pouze estrogen.

Pravidelně provádějte samovyšetření prsu. Navštivte svého lékaře, pokud si všimnete

změn jako například:

dolíčky na kůži,

změny na prsních bradavkách,

jakékoliv bulky, které nahmatáte nebo ucítíte.

Karcinom vaječníků (ovarií)

Výskyt karcinomu vaječníků je poměrně vzácný – mnohem vzácnější než nádorové onemocnění prsu.

Užívání HRT obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogenu a progestagenu je spojeno s mírně

zvýšeným rizikem karcinomu vaječníků.

Riziko karcinomu vaječníků se mění s věkem. Například u přibližně 2 žen z 2 000 ve věku 50 až 54

let, které neužívají HRT, bude během 5letého období diagnostikován karcinom vaječníků. U žen,

které užívaly HRT po dobu 5 let, budou přibližně 3 případy z 2 000 (tj. přibližně 1 případ navíc).

Zvýšené riziko karcinomu vaječníků je při užívání přípravku Ladybon podobné jako při užívání jiných

typů HRT.

Účinky HRT na srdce a krevní oběh

Krevní sraženiny v žilách (trombóza)

Užívání HRT je spojováno s 1,3–3násobně vyšším rizikem vzniku krevních sraženin v žilách oproti

těm, které HRT neužívají, a to zejména v prvním roce léčby.

Vznik krevní sraženiny může být závažným problémem, protože se sraženina může uvolnit a

proniknout do plic, což se projeví bolestí na hrudi, dušností, mdlobou a může dojít i k úmrtí.

Riziko vzniku krevní sraženiny v žilách se zvyšuje s přibývajícím věkem a v přítomnosti následujících

stavů. Pokud se Vás některý z těchto stavů týká, informujte svého lékaře:

jste těhotná, nebo jste nedávno porodila,

užíváte estrogeny,

jste dlouhodobě nehybná z důvodu zranění, nemoci nebo velké operace (viz také bod 3 „Pokud

Vás čeká operace“),

máte výraznou obezitu (BMI > 30 kg/m²),

máte problémy s krevní srážlivostí vyžadující dlouhodobé užívání přípravků snižujících srážení

krve,

pokud u některého z Vašich blízkých příbuzných došlo ke vzniku krevní sraženiny v dolní

končetině, plicích nebo jiném orgánu,

máte systémový lupus erythematodes (SLE),

máte rakovinu.

Doprovodné příznaky vzniku krevní sraženiny jsou uvedeny v bodě „Přestaňte užívat přípravek

Ladybon a okamžitě vyhledejte lékaře“.

Srovnání

U 50letých žen, které neužívají HRT, je průměrně během 5letého období předpokládán vznik krevních

sraženin v žilách u 4-7 žen z 1000.

U 50letých žen, které užívají estrogen-progestagenovou HRT po dobu 5 let, je předpokládán vznik

krevních sraženin u 9-12 žen na 1000 (tj. o 5 případů více).

Zvýšené riziko vzniku krevní sraženiny v žilách je při užívání přípravku Ladybon nižší než při užívání

jiných typů HRT.

Onemocnění srdce (infarkt myokardu)

Není žádný důkaz toho, že by HRT byla prevencí infarktu myokardu.

U žen starších 60 let, které užívají estrogen-progestagenovou HRT, je prokázána mírně zvýšená

náchylnost ke vzniku srdečních onemocnění než u žen, které neužívají žádnou HRT. Vzhledem k

tomu, že riziko onemocnění srdce je výrazně závislé na věku, zvýšení tohoto rizika v důsledku

estrogen-progesteronové HRT je velmi malé u zdravých žen v období kolem menopauzy, nicméně

stoupá s vyšším věkem.

Neexistují důkazy o tom, že ženy užívající přípravek Ladybon mají riziko infarktu myokardu jiné než

ženy užívající jakoukoliv jinou HRT.

Cévní mozková příhoda (mrtvice)

Nedávný výzkum prokázal, že HRT a tibolon mají zvýšené riziko výskytu cévní mozkové příhody.

Toto zvýšené riziko bylo pozorováno převážně u žen starších 60 let. Mezi další faktory, které mohou

zvýšit riziko cévní mozkové příhody, patří:

stárnutí,

vysoký krevní tlak,

kouření,

pití přílišného množství alkoholu,

nepravidelná srdeční frekvence.

Srovnání

U 50letých žen, které neužívají tibolon, se průměrně v průběhu pětiletého období předpokládá výskyt

cévní mozkové příhody u 3 žen z 1 000. U 50letých žen, které tibolon užívají, je předpokládaný

výskyt cévní mozkové příhody u 7 z 1 000 (tj. o 4 případy více).

U 60letých žen, které neužívají tibolon, se průměrně v průběhu pětiletého období předpokládá výskyt

cévní mozkové příhody u 11 žen z 1 000. U 60letých žen, které užívají tibolon, je předpokládaný

výskyt cévní mozkové příhody u 24 z 1 000 (tj. o 13 případů více).

Další stavy

Užívání HRT není prevencí proti ztrátě paměti. Existují určité údaje týkající se zvýšeného

rizika ztráty paměti u žen, které začaly užívat HRT ve věku vyšším než 65 let. Poraďte se se

svým lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Ladybon

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala

nebo které možná budete užívat.

Některé léky mohou ovlivňovat účinek přípravku Ladybon. To může vést k nepravidelnému krvácení.

Toto se vztahuje na následující léky:

přípravky proti krevní srážlivosti (například warfarin),

přípravky k léčbě epilepsie (například fenobarbital, fenytoin a karbamazepin),

přípravky k léčbě tuberkulózy (například rifampicin),

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum).

Přípravek Ladybon s jídlem a pitím

Při užívání přípravku Ladybon můžete jíst i pít normálně.

Těhotenství a kojení

Přípravek Ladybon je určený pouze pro ženy po přechodu. V případě, že během léčby otěhotníte,

přestaňte přípravek Ladybon užívat a obraťte se na svého lékaře.

Přípravek Ladybon neužívejte, pokud jste těhotná nebo kojíte nebo můžete být těhotná.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud je známo, přípravek Ladybon nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Ladybon obsahuje monohydrát laktózy

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Ladybon užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Ladybon je určen k užívání ústy. Užívejte každý den jednu tabletu. Tablety se polykají

spolu s malým množstvím vody nebo jiného nápoje, nejlépe každý den ve stejnou dobu.

Léčba přípravkem Ladybon nemá být zahájena dříve než 12 měsíců po posledním přirozeném

menstruačním krvácení. Dřívější užívání přípravku Ladybon může zvýšit možnost nepravidelného

vaginálního krvácení.

Váš lékař Vám předepíše co možná nejnižší dávku přípravku k užívání po co možná nejkratší dobu.

Poraďte se se svým lékařem, pokud si myslíte, že Vaše dávka je příliš silná nebo naopak není

dostatečně silná.

Pokud Vás čeká operace

V případě operačního zákroku je třeba oznámit lékaři provádějícímu zákrok, že užíváte přípravek

Ladybon. V některých případech je nezbytné přerušit užívání přípravku Ladybon 4-6 týdnů před

operací, aby se snížilo riziko vzniku krevní sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny v žilách

[trombóza]“). Poraďte se se svým lékařem o tom, kdy bude bezpečné začít přípravek Ladybon opět

užívat.

Jestliže jste užila více přípravku Ladybon, než jste měla

Pokud jste užila více tablet přípravku Ladybon než jste měla, poraďte se ihned se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Pokud kdokoliv užije příliš mnoho tablet, není to důvod k vážným obavám. Přesto byste se měla ihned

poradit se svým lékařem. Mezi známky předávkování může patřit nevolnost, zvracení nebo vaginální

krvácení.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Ladybon

Pokud zapomenete užít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete, pokud jste nezmeškala

tabletu o více než 12 hodin. Pokud uplynulo více než 12 hodin, tabletu jednoduše vynechejte.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Ladybon

Nepřestávejte v užívání tohoto přípravku po předepsanou dobu bez vědomí svého ošetřujícího lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Většina těchto nežádoucích účinků je mírná.

Následující onemocnění jsou hlášena častěji u žen užívajících HRT, než u žen, které HRT neužívají:

karcinom prsu,

abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo rakovina endometria),

rakovina vaječníků,

krevní sraženiny v žilách dolních končetin (žilní tromboembolismus) nebo v plicích (plicní

embolie),

onemocnění srdce,

cévní mozková příhoda,

možná ztráta paměti, pokud je terapie HRT zahájena po 65. roce.

Více informací o těchto nežádoucích účincích viz bod 2.

Další nežádoucí účinky

Tyto nežádoucí účinky byly pozorovány v klinických studiích u žen užívajících tibolon, léčivou látku

přípravku Ladybon:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

vaginální krvácení nebo špinění,

bolesti břicha,

zvýšení tělesné hmotnosti,

citlivost prsou,

zvýšený růst ochlupení,

vaginální příznaky, jako je výtok, svědění nebo podráždění,

zesílení sliznice dělohy nebo sliznice děložního hrdla.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

oteklé ruce, kotníky nebo nohy – známka zadržování tekutin,

žaludeční nevolnost,

akné,

bolestivé bradavky nebo nepříjemný pocit v prsou,

vaginální infekce.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

svědící kůže.

Mezi další nežádoucí účinky pozorované po uvedení tibolonu na trh patří:

závrať, bolest hlavy, migréna, deprese,

vyrážka,

porucha zraku, ztráta vidění nebo rozmazané vidění,

bolest kloubů, bolest svalů,

změny jaterních funkcí.

Vyskytly se zprávy o výskytu rakoviny prsu a o zvýšeném růstu buněk nebo rakoviny děložní sliznice

u žen užívajících tibolon.

Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytne krvácení z pochvy nebo špinění, nebo pokud se

kterýkoliv z výše uvedených příznaků stane nepříjemným nebo přetrvává.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při užívání jiné HRT:

onemocnění žlučníku,

různé kožní projevy:

změny barvy kůže, zejména v obličeji nebo na krku známé jako „těhotenské skvrny“

(chloasma),

bolestivé načervenalé kožní uzliny (erythema nodosum),

vyrážka s ostře ohraničeným zarudnutím nebo vřídky (erythema multiforme).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Ladybon uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoliv viditelných známek poškození.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a

vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ladybon obsahuje

Léčivou látkou je tibolonum. Jedna tableta obsahuje tibolonum 2,5 mg.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, bramborový škrob, askorbyl-palmitát (E 304) a

magnesium-stearát.

Jak přípravek Ladybon vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety jsou bílé až téměř bílé, ploché, kulaté, na jedné straně mají vyraženo “

”.

Velikost balení: 1 x 28 nebo 3 x 28 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Více o přípravku Ladybon

Nejdůležitějšími přirozenými pohlavními hormony u žen jsou estrogen a progesteron. Jsou nezbytné

pro normální pohlavní vývoj a hrají důležitou roli v řízení menstruačního cyklu. Estrogeny hrají také

důležitou roli při tvorbě kostí. Kost se tvoří v mládí a nejvyšší kostní hmoty je dosaženo mezi 20-30

lety. Po tomto věku kostní hmoty ubývá, nejprve pomalu, ale v pozdějším období života se ztráta

kostní hmoty zrychluje, zvláště po menopauze. Menopauza je období (většinou kolem 50 let věku),

kdy vaječníky postupně přestávají tvořit estrogeny. Pokud jsou vaječníky odstraněny chirurgicky před

menopauzou, dochází k velmi prudkému poklesu tvorby hormonů.

Snížení tvorby hormonů má často za následek dobře známé klimakterické příznaky, jako jsou návaly

horka a noční pocení. Nedostatek pohlavních hormonů může způsobit ztenčení a vyschnutí poševní

sliznice. V důsledku toho může být pohlavní styk bolestivý a častěji se mohou vyskytovat vaginální

infekce. Tyto problémy u některých žen provází změny nálady, nervozita, deprese, podrážděnost a

ztráta sexuální žádostivosti.

Často nepovšimnutým problémem je zrychlený úbytek kostní hmoty ve věku kolem menopauzy a po

ní. Kosti se postupně stávají křehkými a mohou se snadno zlomit (osteoporóza); to platí zejména pro

páteř, kyčle a zápěstí. Osteoporóza může také vyvolávat bolesti zad, snížení tělesné výšky a ohnutí

zad.

Přípravek Ladybon obsahuje tibolon, látku, která má příznivé účinky na různé tělesné tkáně, jako jsou

mozek, pochva a kosti. V důsledku toho ustupují klimakterické příznaky, jako jsou návaly horka a

noční pocení, příznivě je ovlivněna sliznice pochvy, nálada a pohlavní žádostivost. Přípravek Ladybon

může také zastavit proces úbytku kostní hmoty, ke kterému dochází v páteři, kyčlích a v zápěstí po

menopauze. Na rozdíl od jiných druhů hormonální substituční léčby přípravek Ladybon nestimuluje

výstelku děložní. Proto léčba přípravkem Ladybon nevede k pravidelnému měsíčnímu krvácení.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Ladybon

Slovenská republika: Ladybon

Polsko: Ladybon

Portugalsko: Tibolona Zentiva

Maďarsko: Ladybon 2,5 mg tabletta

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 2. 2019.

Sp.zn.sukls215586/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ladybon 2,5 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje tibolonum 2,5 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 87 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Bílé až téměř bílé ploché kulaté tablety, na jedné straně vyraženo “

”.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba příznaků nedostatku estrogenů u žen, které jsou alespoň jeden rok od poslední

menstruace.

Prevence osteoporózy u žen po menopauze, u nichž je vysoké riziko vzniku budoucích zlomenin

a které netolerují nebo mají kontraindikovánu léčbu jinými přípravky schválenými pro prevenci

osteoporózy (viz také bod 4.4).

U všech žen musí být rozhodnutí o předepsání tibolonu založeno na zhodnocení jejich individuálních

celkových rizik, obzvláště u starších 60 let, a mělo by zahrnovat zvážení rizika cévní mozkové příhody

(viz body 4.4 a 4.8).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Užívá se jedna tableta denně. U starších pacientek není nutná úprava dávky. Tablety se polykají spolu

s malým množstvím vody nebo jiného nápoje, nejlépe každý den ve stejnou dobu.

Samostatný progestogen se nemá přidávat k léčbě přípravkem Ladybon.

Při zahájení a pokračování léčby postmenopauzálních symptomů je třeba použít nejnižší účinnou

dávku po co nejkratší dobu (viz také bod 4.4).

Začátek léčby přípravkem Ladybon

V případě přirozené menopauzy mají ženy zahájit léčbu přípravkem Ladybon 12 měsíců po posledním

přirozeném krvácení. V případě chirurgicky navozené menopauzy je možno zahájit léčbu přípravkem

Ladybon ihned.

Jakékoli nepravidelné vaginální krvácení či krvácení mimo předpokládaný termín, ať již při užívání

HRT nebo bez ní, má být vyšetřeno, aby se vyloučila malignita před začátkem léčby tibolonem (viz

bod 4.3).

Při přechodu ze sekvenčního nebo kontinuálně kombinovaného přípravku hormonální substituční

léčby (HRT)

Při přechodu ze sekvenčního přípravku hormonální substituční léčby je třeba zahájit léčbu přípravkem

Ladybon hned následující den po skončení předchozího léčebného cyklu. Při přechodu z kontinuálně

kombinovaného přípravku hormonální substituční léčby je možno zahájit léčbu kdykoliv.

Vynechání tablety

Vynechanou tabletu si má pacientka vzít ihned, jakmile si vzpomene, pokud nezmeškala užití tablety o

více než 12 hodin. V opačném případě má opomenutou tabletu vynechat a další si vzít v obvyklou

dobu. Vynechání tablety může zvýšit pravděpodobnost krvácení z průniku a špinění.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Těhotenství a kojení.

Karcinom prsu-potvrzený, suspektní nebo v anamnéze - tibolon zvyšoval riziko opětovného

výskytu karcinomu prsu v placebem kontrolované studii.

Známé nebo suspektní estrogenně podmíněné maligní tumory (např. karcinom endometria).

Nediagnostikované krvácení z genitálií.

Neléčená hyperplazie endometria.

Dřívější či současný žilní tromboembolismus (trombóza hlubokých žil, plicní embolie).

Známá trombofilní porucha (např. deficience proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu, viz bod

4.4).

Aktivní nebo nedávno prodělané arteriální tromboembolické onemocnění (např. angina pectoris,

infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, TIA).

Akutní onemocnění jater nebo v anamnéze uváděné onemocnění jater, pokud se jaterní testy

nevrátily do normálu.

Porfyrie.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Léčba postmenopauzálních symptomů hormonální substitucí by měla být zahájena pouze tehdy,

pokud symptomy nepříznivě ovlivňují kvalitu života. Ve všech případech je třeba podrobně

zvážit rizika a přínosy léčby, a to alespoň jednou ročně, a pokračovat v HRT pouze tehdy,

pokud přínosy převažují nad riziky.

Údaje týkající se rizik souvisejících s HRT v léčbě předčasné menopauzy jsou omezené.

Vzhledem k nízké úrovni absolutního rizika u mladších žen však může být poměr přínosů a

rizik u těchto žen příznivější než u starších žen.

Rizika cévní mozkové příhody, rakoviny prsu a u žen s intaktní dělohou karcinomu endometria

(viz bod 4.8) mají být pro každou ženu pečlivě uvážena z pohledu jednotlivých rizikových

faktorů a má se zohlednit jak frekvence, tak charakteristiky obou typů rakoviny a cévní

mozkové příhody podle jejich odezvy na léčbu, morbiditu a mortalitu.

Lékařská vyšetření/kontroly

Před zahájením nebo obnovením HRT je nutno zjistit kompletní osobní a rodinnou zdravotní

anamnézu. Lékařské vyšetření (včetně vyšetření pánve a prsou) se má řídit informacemi

vycházející z anamnézy, kontraindikacemi a upozornění pro HRT.

V průběhu léčby se doporučuje provádět pravidelná kontrolní vyšetření, jejichž frekvence a

charakter jsou individuální s ohledem na stav každé pacientky. Ženy je třeba poučit, jaké změny

v prsou mají hlásit svému lékaři nebo zdravotní sestře (viz níže „Karcinom prsu“). Vyšetření,

včetně vhodných zobrazovacích metod, např. mamografie, je třeba provádět v souladu s

aktuálně přijímanou screeningovou praxí, upravenou s ohledem na klinické potřeby

jednotlivých pacientek.

Stavy, které vyžadují sledování

Pokud je přítomen jakýkoliv z následujících stavů, nebo se vyskytl v minulosti a/nebo se zhoršil v

průběhu těhotenství či předchozí hormonální léčby, je třeba pacientku bedlivě sledovat. Je nutno vzít v

úvahu, že tyto stavy se mohou vyskytnout opakovaně nebo se mohou během léčby přípravkem

Ladybon zhoršit. Jedná se především o následující:

leiomyom (děložní fibroidy) nebo endometrióza,

rizikové faktory tromboembolických poruch (viz níže),

rizikové faktory estrogenně podmíněných tumorů, např. dědičná zátěž ke karcinomu prsu

z první linie,

hypertenze,

porucha činnosti jater (např. jaterní adenom),

diabetes mellitus s vaskulárním postižením nebo bez něj,

cholelitiáza,

migréna nebo (těžké) bolesti hlavy,

systémový lupus erythematodes,

hyperplazie endometria v anamnéze (viz níže),

epilepsie,

astma,

otoskleróza.

Důvody pro okamžité ukončení léčby

Léčbu je třeba vysadit v případě zjištění kontraindikací a v následujících situacích:

žloutenka nebo zhoršení funkce jater,

významné zvýšení krevního tlaku,

nový výskyt migrenózních bolestí hlavy.

Hyperplazie a karcinom endometria

Údaje dostupné z randomizovaných kontrolovaných studií jsou nejednoznačné, nicméně

observační studie shodně prokázaly, že u žen, kterým je předepsán tibolon v běžné klinické

praxi, existuje zvýšené riziko výskytu karcinomu endometria (viz bod 4.8). V těchto studiích se

riziko zvyšovalo s délkou užívání. Tibolon zvyšuje tloušťku stěny endometria, což bylo

naměřeno transvaginálním ultrazvukem.

V prvních měsících léčby se může objevit krvácení z průniku a špinění (viz bod 5.1). Ženy mají

být upozorněny na nutnost hlásit jakékoliv krvácení z průniku nebo špinění, pokud stále

přetrvává po šesti měsících léčby, pokud začne až po této době nebo pokud pokračuje i po

ukončení léčby. Ženu je třeba poslat na gynekologické vyšetření, které bude pravděpodobně

zahrnovat biopsii endometria k vyloučení malignity endometria.

Karcinom prsu

Důkazy s ohledem na riziko karcinomu prsu ve vztahu k tibolonu jsou nejednoznačné. Studie

The Million Women Study (MWS) identifikovala signifikantní nárůst rizik karcinomu prsu

spojený s užíváním dávky 2,5 mg. Toto riziko je zřejmé během několika let užívání, zvyšuje se

s jeho délkou a vrací se do původního stavu během mála (nejvíce 5) let po ukončení léčby (viz

bod 4.8). Tyto výsledky nebyly potvrzeny ve studii využívající GPRD (General Practitioners

Research Database).

Karcinom ovarií

Karcinom ovarií je mnohem vzácnější než karcinom prsu. Epidemiologické důkazy z rozsáhlé

metaanalýzy naznačují mírně zvýšené riziko karcinomu ovarií u žen, které užívají HRT

obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogen-progestagen. Toto riziko se projeví během 5

let užívání a po vysazení léčby se postupně snižuje.

Některé jiné studie, včetně hodnocení WHI, naznačují, že užívání kombinované HRT může být

spojeno s podobným nebo o něco nižším rizikem (viz bod 4.8).

Závěry Million Woman Study ukazují, že relativní riziko karcinomu ovarií je u tibolonu

podobné jako riziko spojené s užíváním jiných typů HRT.

Žilní tromboembolismus

HRT je spojována s 1,3-3násobným rizikem vzniku žilního tromboembolismu (VTE), tj.

trombózy hlubokých žil nebo plicní embolie. Výskyt takové příhody je mnohem

pravděpodobnější v prvním roce užívání HRT než později (viz bod 4.8). V epidemiologické

studii využívající britskou databázi bylo riziko VTE spojené s užíváním tibolonu nižší než

riziko spojené s užíváním konvenční HRT, ale pouze malá část zařazených žen užívala v

průběhu konání studie tibolon a malý nárůst rizika v porovnání s ženami, které tibolon

neužívaly, není možné vyloučit.

U pacientek se známými trombofilními stavy je zvýšené riziko vzniku VTE. Hormonální

substituční terapie může toto riziko dále zvyšovat. U těchto pacientek je proto HRT

kontraindikována (viz bod 4.3).

Obecně uznávané rizikové faktory vzniku VTE zahrnují užívání estrogenů, vyšší věk, velké

operace, delší nehybnost, obezitu (BMI > 30 kg/m

), těhotenství/poporodní období, systémový

lupus erythematodes (SLE) a onkologická onemocnění. V otázce, jakou roli mohou mít ve VTE

křečové žíly, neexistuje shoda.

Jako u všech pacientů po operaci je třeba zvážit preventivní opatření, aby se zabránilo vzniku

pooperační VTE. Pokud má po plánované operaci vzniknout delší nehybnost, doporučuje se

dočasně HRT vysadit 4 až 6 týdnů před touto operací. Léčba se nemá obnovit dříve, než bude

žena opět plně pohyblivá.

Ženám, které nemají VTE v osobní anamnéze, ale mají příbuzného první linie, který trpěl

trombózou v mladém věku, lze nabídnout screening po pečlivém vysvětlení jeho omezení

(screening zachytí pouze část trombofilních poruch). Pokud je zjištěn trombofilní defekt, který

je spojován s trombózou členů rodiny, nebo pokud se jedná o „závažný“ defekt (např. deficience

antitrombinu, proteinu S nebo proteinu C nebo kombinace defektů), je HRT kontraindikována.

U žen, které jsou již chronicky léčeny antikoagulačními přípravky, je nutno pečlivě zvážit

poměr přínosů a rizik léčby HRT nebo tibolonem.

Pokud po zahájení léčby dojde ke vzniku VTE, je třeba přípravek vysadit. Pacientky je třeba

upozornit, aby se na svého lékaře obrátily, jakmile si budou vědomy nástupu některého

potencionálního symptomu tromboembolismu (např. bolestivý otok dolní končetiny, náhlá

bolest na hrudi, dyspnoe).

Choroba věnčitých tepen (CAD)

Randomizovaná kontrolovaná hodnocení neposkytla žádný důkaz ochrany proti infarktu

myokardu u žen se stávající CAD nebo bez ní, které užívaly kombinovanou léčbu estrogenem a

progestagenem nebo HRT obsahující samotný estrogen. V epidemiologické studii využívající

databázi GPRD nebyly nalezeny důkazy svědčící proto, že by užívání tibolonu chránilo

postmenopauzální ženy proti infarktu myokardu

Ischemická cévní mozková příhoda

Tibolon zvyšuje riziko ischemické cévní mozkové příhody od prvního roku léčby (viz bod 4.8).

Základní riziko cévní mozkové příhody je závislé na věku a účinek tibolonu se s věkem zvyšuje.

Další stavy

Tibolon není určen k užití jako kontracepce.

Léčba tibolonem má za následek na dávce závislé snížení hladin HDL–cholesterolu (od 16,7 %

s dávkou 1,25 mg do 21,8 % s dávkou 2,5 mg během 2 let). Hladiny celkových triglyceridů a

lipoproteinů se rovněž snižují. Snížení hladiny celkového cholesterolu a VLDL nebylo závislé

na podané dávce. Hladiny LDL zůstaly nezměněné. Klinické důsledky těchto nálezů nejsou

známy.

Estrogeny mohou vyvolávat retenci tekutin, a proto je třeba pečlivě sledovat pacientky trpící

srdeční či renální dysfunkcí.

Ženy s preexistující hypertriglyceridemií je třeba v průběhu estrogenové či hormonální

substituční léčby bedlivě sledovat, neboť při estrogenové léčbě pacientek s tímto stavem byly

zaznamenány vzácné případy výrazného zvýšení triglyceridů v plazmě, což vedlo k

pankreatitidě.

Léčba tibolonem má za následek velmi mírné snížení hladiny globulinu, který váže hormony

štítné žlázy (thyroid binding globulin, TBG) a celkového T4. Hladiny celkového T3 zůstávají

nezměněny. Tibolon snižuje hladinu globulinu vázajícího pohlavní hormony (sex-hormone-

binding globulin, SHBG), zatímco hladiny globulinu vázajícího kortikoidy (corticoid binding

globulin, CBG) a volného kortisolu jsou nezměněny.

Užíváním HRT nedochází ke zlepšení kognitivních funkcí. Existují určité údaje týkající se

zvýšeného rizika pravděpodobné demence u žen, které začínají užívat kontinuální

kombinovanou HRT nebo HRT obsahující samotný estrogen ve věku vyšším než 65 let.

Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktosy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento

přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Protože tibolon může zvyšovat fibrinolytickou aktivitu krve, může zesilovat účinky antikoagulancií.

Tento účinek byl zaznamenán u warfarinu. Opatrnost je nutná při současném podávání tibolonu

s antikoagulancii, zvláště při zahájení nebo ukončení současné léčby tibolonem. Pokud je to nezbytné,

dávka warfarinu má být upravena.

Existují pouze omezené informace týkající se farmakokinetických interakcí tibolonu. Studie in vivo

prokázaly, že současná léčba tibolonem středně významně ovlivňuje farmakokinetiku midazolamu -

substrátu cytochromu P450 3A4. Na základě tohoto zjištění lze očekávat interakce s dalšími léky,

které jsou substrátem CYP3A4.

Léčiva indukující aktivitu CYP3A4, jako jsou barbituráty, karbamazepin, hydantoiny a rifampicin,

mohou zvyšovat metabolismus tibolonu, a tudíž ovlivnit jeho terapeutický účinek.

Rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) mohou indukovat

metabolismus estrogenů a progestogenů přes CYP3A4. Klinicky může zvýšený metabolismus

estrogenů a progestogenů vést ke sníženému účinku a změnám v profilu děložního krvácení.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Podávání tibolonu v těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3). Pokud dojde k otěhotnění během

léčby tibolonem, je třeba léčbu ihned ukončit. Pro tibolon neexistují žádné klinické údaje o expozici v

těhotenství. Studie u zvířat prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka

není známé.

Kojení

Podávání tibolonu v období kojení je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Fertilita

V důsledku svých hormonálních vlastností vykazoval tibolon ve studiích na zvířatech účinky

potlačující fertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tibolon nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Tato kapitola popisuje nežádoucí účinky zaznamenané v 21 placebem kontrolovaných studiích (včetně

studie LIFT), při nichž 4 079 žen užívalo terapeutické dávky (1,25 nebo 2,5 mg) tibolonu a 3 476 žen

užívalo placebo. Doba trvání léčby v těchto studiích se pohybovala v rozmezí od 2 měsíců do 4,5 let.

V tabulce 1 jsou uvedeny nežádoucí účinky, jejichž výskyt byl statisticky významně vyšší při užívání

tibolonu než při užívání placeba.

Tabulka 1:

Nežádoucí účinky tibolonu

Třídy orgánových systémů

podle databáze MedDRA

Časté

≥ 1/100 až < 1/10

Méně časté

≥ 1/1 000 až <

1/100

Vzácné

≥ 1/10 000 až

< 1/1 000

Poruchy metabolismu a výživy

Edém**

Gastrointestinální poruchy

Bolesti v podbřišku

Abdominální

diskomfort**

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Abnormální růst ochlupení

Akné

Svědění**

Poruchy reprodukčního systému

a prsu

Vaginální výtok

Hypertrofie endometria

Postmenopauzální krvácení

Zvýšená citlivost prsů

Svědění v oblasti genitálií

Vaginální kandidóza

Vaginální krvácení

Bolest v oblasti pánve

Cervikální dysplazie

Výtok z genitálií

Vulvovaginitida

Mírná bolest

prsů

Kvasinkové

infekce

Vaginální

mykózy

Bolest

bradavek

Vyšetření

Přírůstek tělesné hmotnosti

Abnormální cervikální

stěr*

* Většinou nezhoubné změny. Výskyt patologií cervixu (karcinom cervixu) nebyl zvýšen ve skupině

léčené tibolonem oproti placebu.

** Tyto nežádoucí účinky se vyskytly po uvedení přípravku na trh. Četnost byla odhadnuta na základě

relevantních klinických studií.

Po uvedení na trh byly pozorovány některé další nežádoucí účinky včetně závratě, vyrážky, seboroické

dermatitidy, bolesti hlavy, migrény, poruch zraku (včetně rozmazaného vidění), deprese, účinků na

muskuloskeletální systém, jako jsou bolesti kloubů nebo svalů a změny jaterních funkcí.

Riziko karcinomu prsu

U žen užívajících kombinovanou léčbu estrogenem a progestagenem po dobu přesahující 5 let

bylo hlášeno až dvojnásobně zvýšené riziko diagnózy karcinomu prsu.

Jakékoliv zvýšení rizika u žen léčených samotným estrogenem nebo tibolonem je výrazně nižší

než riziko pozorované u pacientek užívajících kombinace estrogen-progestagen.

Míra rizika závisí na délce užívání (viz bod 4.4).

Dále jsou uvedeny výsledky největší epidemiologické studie (MWS).

Tabulka 2:

Million Women Study – Odhad dodatečného rizika vzniku karcinomu prsu po

pětiletém užívání

Věkové

rozmezí

(roky)

Další případy na 1 000

žen, které HRT

nikdy neužívaly,

Poměr rizik 95% CI

Další případy na 1 000

žen, které užívaly HRT

v pětiletém období

v pětiletém

období٭

(95% CI)

HRT obsahující samotný estrogen

50-65

9-12

1-2 (0-3)

Kombinace estrogen-progestagen

50-65

9-12

6 (5-7)

Tibolon

50-65

9-12

3 (0-6)

Celkový poměr rizik. Poměr rizik není konstantní, ale bude se zvyšovat s prodlužující se dobou

užívání

٭Odvozeno ze základní incidence karcinomu prsu v rozvinutých zemích.

Riziko karcinomu endometria

Riziko karcinomu endometria je přibližně 5 na každých 1000 žen s dělohou, které nepoužívají HRT

nebo přípravek s tibolonem.

Randomizovaná placebem kontrolovaná studie zahrnující ženy, které neprošly screeningem na

endometriální abnormality (což odráželo klinickou praxi), identifikovala vyšší riziko endometriálního

karcinomu (studie LIFT, průměrný věk 68 let). V této studii nebyly diagnostikovány žádné případy

karcinomu endometria ve skupině s placebem (n = 1,773) po 2,9 letech, ve srovnání se 4 případy

karcinomu endometria ve skupině s tibolonem (n = 1,746). Toto koresponduje se zjištěním dalších 0,8

případů karcinomu endometria u 1 000 žen, které užívaly v této studii tibolon po dobu 1 roku (viz bod

4.4).

Riziko ischemické cévní mozkové příhody

Relativní riziko ischemické cévní mozkové příhody nezávisí na věku ani na délce užívání, ale

vzhledem k tomu, že vstupní riziko je na věku velice závislé, celkové riziko ischemické cévní

mozkové příhody u žen užívajících HRT nebo tibolon se bude s přibývajícím věkem zvyšovat, viz bod

4.4.

Randomizovaná placebem kontrolovaná studie trvající 2,9 roku stanovila 2,2násobný nárůst rizika

cévní mozkové příhody u žen (průměrný věk 68 let), které užívaly 1,25 mg tibolonu (28/2249) v

porovnání s placebem (13/2257). Většina (80 %) cévních mozkových příhod byla ischemická.

Základní riziko cévní mozkové příhody je silně závislé na věku. Incidence cévní mozkové příhody

během 5 let je stanovena na 3 z 1000 žen ve věku 50–59 let a 11 z 1 000 žen ve věku 60–69 let.

U žen, které užívaly tibolon po dobu 5 let, se očekával nárůst počtu případů okolo 4 z 1 000 žen ve

věku 50-59 let a 13 z 1 000 žen ve věku 60-69 let.

V souvislosti s estrogenní/gestagenní léčbou byly hlášeny další nežádoucí účinky:

Karcinom ovarií

Užívání HRT obsahující samotný estrogen nebo kombinaci estrogen-progestagen je spojováno s mírně

zvýšeným rizikem diagnózy karcinomu ovarií (viz bod 4.4).

Podle metaanalýzy 52 epidemiologických studií existuje u žen, které v současnosti užívají HRT,

zvýšené riziko karcinomu ovarií oproti ženám, které HRT nikdy neužívaly (RR 1,43, 95% CI 1,31–

1,56). U žen ve věku 50–54 let, které užívaly HRT po dobu 5 let, připadá přibližně 1 případ navíc na

2 000 uživatelek. U žen ve věku 50–54 let, které HRT neužívají, bude během 5letého období

diagnostikován karcinom ovarií přibližně u 2 žen z 2 000.

Pětiletá léčba spočívající v užívání tibolonu ve studii Million Women měla za následek 1 dodatečný

případ na 2 500 uživatelek (viz bod 4.4).

Žilního tromboembolismus

HRT je spojována s 1,3-3násobně zvýšeným relativním rizikem vzniku žilního tromboembolismu

(VTE), tj. trombózy hlubokých žil nebo plicní embolie. Výskyt takové příhody je pravděpodobnější v

prvním roce užívání hormonální léčby (viz bod 4.4). Výsledky studií WHI jsou uvedeny v následující

tabulce:

Tabulka 3:

Studie WHI – Dodatečné riziko VTE při pětiletém užívání

Věkové rozmezí

(roky)

Incidence na 1 000 žen

ve skupině užívající

placebo po dobu 5 let

Poměr rizik & 95 % CI

Další případy na 1 000

žen, které užívaly HRT

Samotný perorální estrogen٭

50-59

1,2 (0,6-2,4)

1 (-3-10)

Perorální kombinace estrogen-progestagen

50-59

2,3 (1,2-4,3)

5 (1-13)

٭ Studie u žen bez dělohy.

Riziko vzniku choroby věnčitých tepen u žen ve věku nad 60 let užívajících HRT obsahující

kombinaci estrogen-progestagen se mírně zvyšuje (viz bod 4.4). Neexistují důkazy o tom, že se

riziko infarktu myokardu spojené s tibolonem liší od rizika spojeného s jinou HRT.

Onemocnění žlučníku.

Poruchy kůže a podkožní tkáně: chloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulární

purpura.

Pravděpodobnost demence u starších 65 let věku (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Akutní toxicita tibolonu u zvířat je velmi nízká. Proto se nepředpokládá výskyt toxických příznaků ani

po užití několika tablet nebo tobolek najednou. V případě akutního předávkování se může vyskytnout

nauzea, zvracení a u žen vaginální krvácení. Není známé žádné specifické antidotum. V případě

potřeby je možno léčit symptomaticky.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Pohlavní hormony a modulátory genitálního systému, jiné estrogeny,

ATC kód: G03CX01.

Po perorálním podání je tibolon rychle metabolizován za vzniku tří sloučenin, které se podílejí na jeho

farmakologickém účinku. Dva z těchto metabolitů (3α-OH-tibolon a 3β-OH-tibolon) mají účinky

podobné účinkům estrogenů, zatímco třetí metabolit (Δ4-izomer tibolonu) má gestagenní účinky a

účinky podobné účinkům androgenů.

Tibolon slouží k substituci snížené produkce estrogenů u žen po menopauze a zmírňuje příznaky

menopauzy. Tibolon působí preventivně proti ztrátě kostní hmoty po menopauze či ovariektomii.

Údaje z klinických studií s tibolonem

Zmírnění příznaků deficitu estrogenů

Ke zmírnění příznaků menopauzy obvykle dochází během několika prvních týdnů léčby.

Ovlivnění endometria a krvácení

Byly hlášeny případy hyperplazie endometria a karcinomu endometria u pacientek

léčených tibolonem (viz body 4.4 a 4.8).

Amenorrhoea byla hlášena u 88 % žen užívajících 2,5 mg tibolonu po dobu 12 měsíců.

Krvácení z průniku a/nebo špinění bylo hlášeno u 32,6 % žen během prvních 3 měsíců

léčby a u 11,6 % žen po 11-12 měsících léčby.

Prevence osteoporózy

Deficit estrogenů v období menopauzy je spojen se zvýšeným metabolismem kosti a

úbytkem kostní hmoty. Zdá se, že ochrana působí po dobu trvání hormonální substituční

léčby. Po vysazení hormonální substituční léčby dochází ke ztrátě kostní hmoty

podobnou rychlostí jako u neléčených žen.

LIFT studie prokázala, že tibolon snižuje počet žen (průměrný věk 68 let) s novými

vertebrálními zlomeninami v porovnání s placebem během 3 let léčby (ITT: tibolon k

placebu odds ratio 0,57; 95 % CI [0,42, 0,78]).

Po 2 letech léčby tibolonem (2,5 mg) došlo ke zvýšení kostní minerální denzity (BMD-

bone mineral density) v kostech bederní páteře o 2,6±3,8 %. Podíl žen, u kterých se

hodnota BMD v bederní oblasti nezměnila nebo zvýšila, byl 76 %. Druhá studie tyto

výsledky potvrdila.

Tibolon (2,5 mg) ovlivnil rovněž BMD kyčle. Jedna studie vykazovala po 2 letech

zvýšení BMD v krčku femuru o 0,7±3,9 % a v celé kyčli o 1,7±3,0. Podíl žen, u kterých

se hodnota BMD v oblasti kyčle při léčbě nezměnila nebo zvýšila, byl 72,5 %. Druhá

studie vykazovala po 2 letech zvýšení BMD v krčku femuru o 1,3±5,1 % a v celé kyčli o

2,9±3,4. Podíl žen, u kterých se hodnota BMD v oblasti kyčle při léčbě nezměnila nebo

zvýšila, byl 84,7 %.

Účinky na prsa

U žen léčených tibolonem nebyla v klinických studiích zvýšena mamografická denzita ve

srovnání s placebem.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a biotransformace

Po perorálním podání je tibolon rychle a rozsáhle absorbován. Příjem jídla nemá na míru absorpce

významný vliv.

Z důvodu rychlého metabolismu je plazmatická hladina tibolonu velmi nízká. Plazmatická hladina Δ4-

izomeru tibolonu je také velmi nízká. Proto nebylo možno stanovit některé farmakokinetické

parametry. Vrcholy plazmatické hladiny 3α-OH a 3β-OH metabolitů jsou vyšší, ale k akumulaci

nedochází.

Tabulka 4:

Farmakokinetické parametry tibolonu (2,5 mg)

tibolon

SD MD

3α-OH metabolit

SD MD

3

-OH metabolit

SD MD

Δ4-izomer

SD MD

(ng/ml)

1,37

1,72

14,23

14,15

3,43

3,75

0,47

0,43

average

1,88

1,08

1,19

1,21

1,15

1,37

1,35

1,64

1,65

5,78

7,71

5,87

(ng/ml)

0,23

0-24

(ng/ml.h)

53,23

44,73

16,23

9,20

SD (single dose) = jednorázové podání, MD (multiple dose) = opakované podání.

Eliminace

Tibolon je vylučován převážně ve formě konjugovaných (většinou sulfátovaných) metabolitů. Část

podané dávky je vyloučena močí, ale většina je eliminována stolicí.

Další zvláštní skupiny pacientů

Bylo zjištěno, že farmakokinetické parametry tibolonu a jeho metabolitů nejsou závislé na funkci

ledvin.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve studiích u zvířat vykazoval tibolon v důsledku svých hormonálních vlastností účinky potlačující

fertilitu a embryotoxické účinky. U myší a laboratorních potkanů nebyl tibolon teratogenní. U králíků

vykazoval teratogenní potenciál v dávkách blízkých dávkám vyvolávajícím potrat (viz bod 4.6). V

podmínkách in vivo není tibolon genotoxický. Karcinogenní efekt byl pozorován u určitých kmenů

laboratorního potkana (jaterní tumory) a myši (tumory močového měchýře), klinický význam těchto

zjištění je však nejistý.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

monohydrát laktosy

bramborový škrob

askorbyl-palmitát (E 304)

magnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a

vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PVC/PVDC/Al blistr

Velikost balení: 1 x 28 nebo 3 x 28 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

54/045/06-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 1. 2. 2006

Datum posledního prodloužení registrace: 14. 2. 2016

10.

DATUM REVIZE TEXTU

16. 2. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace