LACTIPART 10.0 IU/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LACTIPART 10.0 IU/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 10.0IU/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LACTIPART 10.0 IU/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • feny, klisny, kočky, kozy, ovce, krávy, prasnice
 • Terapeutické oblasti:
 • Oxytocin a analogy
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9900212 - 1 x 10 ml - injekční lahvička; 9971813 - 50 x 1 ml - injekční lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/029/95-C
 • Datum autorizace:
 • 05-01-1995
 • Poslední aktualizace:
 • 11-06-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Package leaflet - CZ version

Lactipart 10

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

LACTIPART 10 IU/ml injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

KELA N.V., St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KELA N.V., St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

LACTIPART 10 IU/ml injekční roztok

Oxytocinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml čirého, bezbarvého roztoku obsahuje:

Léčivá látka: Oxytocinum 10 IU

Pomocné látky: Hemihydrát chlorbutanolu: 5 mg/ml

4.

INDIKACE

Primární a sekundární atonie dělohy, atonie při spontánních potratech, zadržení lůžka,

retroverze dělohy, odstranění zbytkového mléka při lokálním ošetření mastitid, insuficience

mléčné sekrece.

5.

KONTRAINDIKACE

Hypertonická dysfunkce uteru, tendence k ruptuře uteru, v případech vážné toxémie. Překážka

v porodních cestách, abnormálně velký plod.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Hypertenze, mozkové krvácení, vodní retence, hypersensitivita, koma, kardiální arytmie,

křečové stavy.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Krávy, klisny, ovce, kozy, prasnice, feny a kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Package leaflet - CZ version

Lactipart 10

Klisna 1-2 ml; kráva 3-6 ml; prasnice 2-4 ml; ovce/koza 1-1,5 ml; fena 0,5-1 ml; kočka 0,3-0,5 ml.

Intravenózně nebo intramuskulárně.

Je-li třeba aplikaci opakovat, je nutné zachovat časový odstup od prvního podání minimálně

2 hodiny.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nejsou.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso, mléko: Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Perioda mezi dvěma aplikacemi minimálně 2 hodiny. Aplikovat pozvolna a v nižších dávkách

v případech srdečních dysfunkcí.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Těhotné ženy a osoby, u nichž je známa přecitlivělost na oxytocin, by se měly vyhnout přímému

kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. V případě zasažení pokožky nebo očí

opláchněte exponovanou část ihned po expozici proudem vody.

Zabraňte náhodnému sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem. V případě náhodného

sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Použití v průběhu březosti nebo laktace

Nepoužívat v graviditě s výjimkou konce březosti. Indikace v laktaci je možná.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat léčivo současně oběma způsoby.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Zvýšení kontrakcí dělohy.

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

Package leaflet - CZ version

Lactipart 10

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

Balení 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

96/029/95-C.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.