Zorabel

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Zorabel 50 mg/ml
 • Léková forma:
 • Perorální suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Zorabel 50 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • selata
 • Terapeutické oblasti:
 • Triazinů
 • Přehled produktů:
 • 9903006 - 1 x 100 ml - lahvička - plast; 9903007 - 1 x 250 ml - lahvička - plast; 9903008 - 15 x 250 ml - lahvička - plast; 9904019 - 1 x 1 l - láhev - plast; 9904904 - 1 x 100 ml - lahvička - plast; 9904905 - 1 x 250 ml - lahvička - plast; 9904906 - 15 x 250 ml - lahvička - plast; 9904907 - 1 x 1 l - lahvička - plast

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/018/14-C
 • Datum autorizace:
 • 19-03-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

ZORABEL 50 mg/ml, perorální suspenze pro prasata

Toltrazurilum

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci :

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L

Les Corts, 23

08028 Barcelona

Španělsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

MEVET S.A.U

Pol. Ind. El Segre, p.409-410

25191 Lleida

Španělsko

Distributor pro ČR:

WERFFT, spol. sr. o.

CZ Brno

Tel: +420 541212183

E-mail: pharma@brn.pvtnet.cz

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ZORABEL50 mg/ml, perorální suspenze pro prasata

Toltrazurilum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje

Léčivá látka:

Toltrazurilum

50 mg

Pomocné látky:

Natrium-benzoát (E211)

2,1 mg

Natrium-propionát (E281)

2,1 mg

4.

INDIKACE

Prevence klinických příznaků kokcidiózy u novorozených selat (ve stáří 3-5 dní ) na farmách

s potvrzeným dřívějším výskytem kokcidiózy způsobené Isospora suis.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nebyly zaznamenány.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata (selata stará 3-5 dní).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

K individuální léčbě.

Každé sele by mělo být léčeno ve stáří 3.-5. dnů po narození jednorázovou perorální dávkou v

množství 20 mg totrazurilu/kg ž. hm., což odpovídá 0,4 ml perorální suspenze na kg ž..hm..

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vzhledem k malým objemům potřebným k léčbě jednotlivých selat se doporučuje používat

dávkovací zařízení, které umožňuje odměřovat objemy s přesností na 0,1 ml

Suspenze musí být před použitím řádně protřepána.

Léčba již probíhajícího onemocnění může mít u jednotlivých selat omezený účinek, protože

již došlo k poškození tenkého střeva.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 73 dnů

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Po prvním otevření obalu stanovte datum likvidace zbylého množství přípravku v tomto obalu

a to na základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené v této příbalové informaci.

Toto datum napište na místo k tomu určené na etiketě.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Doporučuje se ošetřit všechna zvířata z vrhu.

Hygienická opatření mohou snižovat riziko kokcidiózy prasat. Proto se doporučuje souběžně

zlepšovat hygienické podmínky v dotčeném zařízení, především je nutno dbát na sucho a

čistotu.

K zmírnění průběhu rozvinuté klinické kokcidiózy u jednotlivých zvířat s příznaky průjmů

může být nutná také podpůrná terapie.

Tak jako u ostatních antiparazitik, časté a opakované použití antiprotozoik stejné

farmakologické skupiny může vést ke vzniku rezistence.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na toltrazuril nebo pomocné látky, by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima.

V případě zasažení kůže nebo očí přípravkem okamžitě opláchněte zasažené místo vodou.

Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy. Nedochází k interakcím při použití v kombinaci s doplňky železa.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být

mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Veterinární léčivý přípravek je balen do HDPE lahvičky o objemu 100 ml, 250 ml a 1 l, uzavřené

HDPE víčkem s pojistkou.

Lahvičky o objemu 100 ml a 250 ml jsou baleny do papírové krabičky.

Velikost balení:

1 x 100 ml

1x 250 ml

15 x 250 ml

1 x 1 l

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

WERFFT, spol. sr. o.

CZ Brno

Tel: +420 541212183

E-mail: pharma@brn.pvtnet.cz

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

16-7-2018

Procox (Bayer Animal Health GmbH)

Procox (Bayer Animal Health GmbH)

Procox (Active substance: emodepside and toltrazuril) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4753 of Mon, 16 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety