Advertisement

Zodon

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Zodon 264 mg
 • Léková forma:
 • Žvýkací tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Zodon 264 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Linkosamidy
 • Přehled produktů:
 • 9903577 - 1 x 6 tableta - blistr - -; 9903578 - 2 x 6 tableta - blistr - -; 9903579 - 16 x 6 tableta - blistr - -; 9903580 - 20 x 6 tableta - blistr - -; 9903581 - 40 x 6 tableta - blistr - -; 9904720 - 1 x 6 tableta - blistr - -; 9904721 - 2 x 6 tableta - blistr - -; 9904722 - 16 x 6 tableta - blistr - -; 9904723 - 20 x 6 tableta - blistr - -; 9904724 - 40 x 6 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/068/14-C
 • Datum autorizace:
 • 04-09-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Zodon 264 mg žvýkací tablety pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci.

Ceva Santé Animale

10 Avenue de La Ballastière

33500 Libourne

Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Ceva Santé Animale

200 avenue de Mayenne – Zone Industrielle

des Touches

53000 Laval

Francie

Ceva Santé Animale

Boulevard de la Communication

Zone Autoroutière

53950 Louverne

Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zodon 264 mg žvýkací tablety pro psy

Clindamycinum (ut. hydrochloridum)

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá látka:

Jedna tableta obsahuje:

Clindamycinum (ut. hydrochloridum)..........................264 mg

Žvýkací tablety.

Tableta béžové barvy tvaru jetelovitého listu s dělící rýhou. Tabletu lze dělit na čtyři stejné části.

4.

INDIKACE

Léčba infikovaných ran a abscesů a infekcí ústní dutiny/dentálních infekcí způsobených nebo

spojených se Staphylococcus

spp.,

Streptococcus

spp. (s výjimkou Enterococcus faecalis),

Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum a Clostridium perfringens.

Léčba povrchové pyodermie spojené se Staphylococcus pseudintermedius.

Léčba osteomyelitidy způsobené Staphylococcus aureus.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek nebo na

lincomycin.

Nepodávat králíkům, křečkům, morčatům, činčilám, koním, nebo přežvýkavcům, protože požití

klindamycinu u těchto druhů může mít za následek závažné gastrointestinální poruchy.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Občas byly pozorovány zvracení a průjem.

Klindamycin někdy způsobuje přemnožení necitlivých organismů, jako jsou klostridia a kvasinky.

V případě superinfekce je třeba přijmout vhodná opatření v závislosti na klinické situaci.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání

1. K léčbě infikovaných ran a infekcí ústní dutiny/dentálních infekcích podávejte buď:

- 5,5 mg/kg ž. hm. každých 12 hodin po dobu 7-10 dnů, nebo

- 11 mg/kg ž. hm. každých 24 hodin po dobu 7 až 10 dnů.

Pokud se neprojeví žádná klinická odpověď do 4 dnů, je potřeba přehodnotit diagnózu.

2. K léčbě povrchové pyodermie u psů podávejte a to buď:

- 5,5 mg/kg ž. hm. každých 12 hodin, nebo

- 11 mg/kg ž. hm. každých 24 hodin.

Doporučená délka léčby povrchové pyodermie je obvykle 21 dnů, s tím, že je možné na základě

klinického posouzení rozhodnout o jejím prodloužení.

3. K léčbě osteomyelitidy u psů podávat:

- 11 mg/kg ž. hm. každých 12 hodin po dobu nejméně 28 dnů.

Pokud se během 14 dnů nedostaví žádná klinická odezva, je nutné léčbu ukončit a přehodnotit

diagnózu.

Příklad dávkování:

• Pro dávkování 11mg/kg

Hmotnost (kg)

Počet podávaných

tablet

4,5 – 6,0

¼ tab

6,1 – 9,0

použijte Zodon 88 mg

9,1 – 12,0

½ tab

12,1 – 18,0

¾ tab

18,1 – 24,0

1 tab

24,1 – 30,0

1 + ¼ tab

30,1 – 36,0

1 + ½ tab

36,1 – 42,0

1 + ¾ tab

42,1 – 48,0

2 tab

• Pro dávkování 5,5 mg/kg

Hmotnost (kg)

Počet podávaných

tablet

4,5 – 6,0

použijte Zodon 88 mg

6,1 – 12,0

¼ tab

12,1 – 24,0

½ tab

24,1 – 36,0

¾ tab

36,1 – 48,0

1 tab

Pro zajištění správného dávkování by měla být hmotnost zvířete stanovena co nejpřesněji, aby se

předešlo poddávkování.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tablety jsou ochucené. Mohou být podávány přímo do dutiny ústní zvířete nebo s malým množstvím

potravy.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Zbylé nepoužité části tablet uchovávejte v blistru.

Zbylé nepoužité části tablet po 72 hodinách zlikvidujte.

Uchovávejte blistr v krabičce.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po

“EXP”. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Žvýkací tablety jsou ochucené. K zamezení náhodnému požití, skladujte tablety mimo dosah zvířat.

Přípravek by měl být používán na základě výsledku stanovení citlivosti bakterií izolovaných ze zvířete.

Při použití tohoto přípravku by měly být vzaty v úvahu principy oficiální a národní antibiotické politiky.

Použití přípravku v rozporu s pokyny uvedenými v SPC může způsobit nárůst prevalence kmenů

bakterií rezistentních na klindamycin a může snížit účinnost léčby linkomycinem nebo antimikrobiky ze

skupiny makrolidů z důvodů možné zkřížené rezistence.

Klindamycin a erythromycin vykazují zkříženou rezistenci. Částečná zkřížená rezistence byla prokázána

mezi klindamycinem, erythromycinem a jinými makrolidovými antibiotiky.

Během dlouhodobé léčby po dobu jednoho měsíce nebo delší, by měly být pravidelně prováděny

testy funkce jater a ledvin a testy krevního obrazu.

U zvířat se závažnými poruchami funkce ledvin nebo jater doprovázenými

závažnými změnami v metabolismu je třeba zvlášť opatrně zvažovat dávkování přípravku a v případě

použití režimu s vysokou dávkou klindamycinu musí být zdravotní stav zvířat monitorován

biochemickým vyšetřením krevního séra.

Použití přípravku se nedoporučuje u sajících štěňat.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Lidé se známou přecitlivělostí na linkosamidy (linkomycin a klindamycin) by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Po manipulaci s tabletami si umyjte ruce.

Náhodné požití může způsobit gastrointestinální potíže, jako je bolest břicha a průjem. Předcházejte

náhodnému požití.

V případě náhodného požití, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Březost a laktace:

Zatímco studie s použitím vysoké dávky u potkanů nepodaly důkaz o teratogenním účinku klindamycinu

ani o účinku klindamycinu na reprodukci u samců a samic, nebyla stanovena bezpečnost u březích fen

nebo chovných psů.

Klindamycin prochází placentární bariérou a přechází do mléka.

Léčba laktujících fen může způsobit průjem u štěňat sajících jejich mléko.

Používejte přípravek jen na základě posouzení terapeutického přínosu/rizika příslušným veterinárním

lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Bylo prokázáno, že klindamycin hydrochlorid má schopnost blokovat nervosvalový přenos signálů,

což může zvyšovat účinek ostatních nervosvalových blokátorů. U zvířat, kterým jsou takové látky

podávány, musí být přípravek podáván obezřetně.

Klindamycin nesmí být podáván současně s erythromycinem nebo jinými makrolidy, aby se zabránilo

makrolidy indukované rezistenci na klindamycin.

Klindamycin může snižovat plazmatické hladiny cyklosporinu s rizikem nedostatečné aktivity.

Při současném užívání klindamycinu a aminoglykosidů (např. gentamicinu) nelze vyloučit riziko

nežádoucích interakcí (akutní selhání ledvin).

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

U psů, perorální dávky klindamycinu až do 300 mg/kg/den nevedly k toxicitě. U psů užívajících

600 mg/kg/den klindamycinu se rozvinuly příznaky anorexie, zvracení a úbytky hmotnosti. V případech

předávkování je nutno přerušit léčbu okamžitě a stanovit symptomatickou léčbu.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikosti balení:

Papírová krabička s 6 tabletami.

Papírová krabička s 12 tabletami.

Papírová krabička s 96 tabletami.

Papírová krabička se 120 tabletami.

Papírová krabička s 240 tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného

místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

13-3-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [McKesson Corporation]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

ANTIROBE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Zoetis Inc.]

ANTIROBE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

ANTIROBE AQUADROPS (Clindamycin Hydrochloride) Liquid [Zoetis Inc.]

ANTIROBE AQUADROPS (Clindamycin Hydrochloride) Liquid [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [GlaxoSmithKline Inc]

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [GlaxoSmithKline Inc]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Proficient Rx LP]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Proficient Rx LP]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Cleocin vs. Bactrim

Cleocin vs. Bactrim

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Bactrim (sulfamethoxazole and trimethoprim) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Cipro

Cleocin vs. Cipro

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Cipro (ciprofloxacin) are antibiotics used to treat infections caused by bacteria.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria. Cleocin and Flagyl belong to different antibiotic drug classes. Cleocin is a lincomycin antibiotic and Flagyl is a nitroimidazole antibiotic.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Keflex

Cleocin vs. Keflex

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Keflex (cephalexin) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and vancomycin hydrochloride are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

20-2-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [A-S Medication Solutions]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [AvPAK]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE (Clindamycin Phosphate) Solution [Teligent Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE (Clindamycin Phosphate) Solution [Teligent Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

NEUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [Medimetriks Pharmaceuticals]

NEUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [Medimetriks Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [AvKARE, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

CLINDAMYCIN (Clindamycin Phosphate) Injection, Solution [Cardinal Health]

CLINDAMYCIN (Clindamycin Phosphate) Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Cadila Healthcare Limited]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

ZYDACLIN (Clindamycin) Solution/ Drops [MWI ]

ZYDACLIN (Clindamycin) Solution/ Drops [MWI ]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Cream [A-S Medication Solutions]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE AND TRETINOIN Gel [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE AND TRETINOIN Gel [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Denton Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

CLINDAMYCIN Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

CLINDAMYCIN Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE AND BENZOYL PEROXIDE Gel [Oceanside Pharmaceuticals]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE AND BENZOYL PEROXIDE Gel [Oceanside Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Injection, Solution [Alvogen, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Injection, Solution [Alvogen, Inc.]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Lotion [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Lotion [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Gel [A-S Medication Solutions]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Gel [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

CLINDAMED (Clindamycin) Liquid [Bimeda, Inc., Division Of Cross Vetpharm Group]

CLINDAMED (Clindamycin) Liquid [Bimeda, Inc., Division Of Cross Vetpharm Group]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

5-10-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 5, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

CLINDAGEL (Clindamycin) Gel [Onset Dermatologics LLC]

CLINDAGEL (Clindamycin) Gel [Onset Dermatologics LLC]

Updated Date: Oct 2, 2017 EST

US - DailyMed

20-9-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 20, 2017 EST

US - DailyMed

1-9-2017

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [Stiefel Laboratories Inc]

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [Stiefel Laboratories Inc]

Updated Date: Sep 1, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Cream [Greenstone LLC]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Cream [Greenstone LLC]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

16-8-2017

CLINDAMYCIN AND BENZOYL PEROXIDE Kit [Sandoz Inc.]

CLINDAMYCIN AND BENZOYL PEROXIDE Kit [Sandoz Inc.]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

14-8-2017

CLINDAMYCIN PALMITATE HYDROCHLORIDE Solution [Greenstone LLC]

CLINDAMYCIN PALMITATE HYDROCHLORIDE Solution [Greenstone LLC]

Updated Date: Aug 14, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

CLINDAMYCIN IN 5 PERCENT DEXTROSE Injection, Solution [Sandoz Inc]

CLINDAMYCIN IN 5 PERCENT DEXTROSE Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

1-8-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Aug 1, 2017 EST

US - DailyMed

21-7-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Cardinal Health]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Cardinal Health]

Updated Date: Jul 21, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Greenstone LLC]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Greenstone LLC]

Updated Date: Jul 17, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement