Zodon

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Zodon 150 mg
 • Léková forma:
 • Žvýkací tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Zodon 150 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Linkosamidy
 • Přehled produktů:
 • 9903573 - 1 x 8 tableta - blistr - -; 9903574 - 2 x 8 tableta - blistr - -; 9903575 - 12 x 8 tableta - blistr - -; 9903576 - 30 x 8 tableta - blistr - -; 9904716 - 1 x 8 tableta - blistr - -; 9904717 - 2 x 8 tableta - blistr - -; 9904718 - 12 x 8 tableta - blistr - -; 9904719 - 30 x 8 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/067/14-C
 • Datum autorizace:
 • 04-09-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Zodon 150 mg žvýkací tablety pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci.

Ceva Santé Animale

10 Avenue de La Ballastière

33500 Libourne

Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Ceva Santé Animale

Boulevard de la Communication

Zone Autoroutière

53950 Louverné

Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zodon 150 mg žvýkací tablety pro psy

Clindamycinum (ut hydrochloridum)

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá látka:

Jedna tableta obsahuje:

Clindamycinum (ut hydrochloridum)...........................150 mg

Žvýkací tablety.

Tableta béžové barvy tvaru jetelového listu s dělící rýhou. Tabletu lze dělit na čtyři stejné části.

4.

INDIKACE

Léčba infikovaných ran a abscesů a infekcí ústní dutiny/dentálních infekcí způsobených nebo

spojených se Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (s výjimkou Enterococcus faecalis),

Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum a Clostridium perfringens.

Léčba povrchové pyodermie spojené se Staphylococcus pseudintermedius.

Léčba osteomyelitidy způsobené Staphylococcus aureus.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek nebo na

lincomycin.

Nepodávat králíkům, křečkům, morčatům, činčilám, koním, nebo přežvýkavcům, protože požití

klindamycinu u těchto druhů může mít za následek závažné gastrointestinální poruchy.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Občas byly pozorovány zvracení a průjem.

Klindamycin někdy způsobuje přemnožení necitlivých organismů, jako jsou klostridia a kvasinky.

V případě superinfekce je třeba přijmout vhodná opatření v závislosti na klinické situaci.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání

1. K léčbě infikovaných ran a infekcí ústní dutiny/dentálních infekcích podávejte buď:

- 5,5 mg/kg ž. hm. každých 12 hodin po dobu 7-10 dnů, nebo

- 11 mg/kg ž. hm. každých 24 hodin po dobu 7 až 10 dnů.

Pokud se neprojeví žádná klinická odpověď do 4 dnů, je potřeba přehodnotit diagnózu.

2. K léčbě povrchové pyodermie u psů podávejte a to buď:

- 5,5 mg/kg ž. hm. každých 12 hodin, nebo

- 11 mg/kg ž. hm. každých 24 hodin.

Doporučená délka léčby povrchové pyodermie je obvykle 21 dnů, s tím, že je možné na základě

klinického posouzení rozhodnout o jejím prodloužení.

3. K léčbě osteomyelitidy u psů podávat:

- 11 mg/kg ž. hm. každých 12 hodin po dobu nejméně 28 dnů.

Pokud se během 14 dnů nedostaví žádná klinická odezva, je nutné léčbu ukončit a přehodnotit diagnózu.

Příklad dávkování:

Pro dávkování 11mg/kg

Hmotnost (kg)

Počet podávaných

tablet

2,5 – 3,4

¼ tab

3,4 – 4,4

použijte Zodon 88 mg

4,5 – 6,5

½ tab

6,6 – 10,0

¾ tab

10,1 – 13,5

1 tab

13,6 – 17,0

1 + ¼ tab

17,1 – 20,5

1 + ½ tab

20,6 – 23,9

1 + ¾ tab

24,0 – 27,0

2 tab

Pro dávkování 5,5 mg/kg

Hmotnost (kg)

Počet podávaných

tablet

2,5 – 4.4

použijte Zodon 88 mg

4,5 – 6,5

¼ tab

6,6 – 13,5

½ tab

13,6 – 20,5

¾ tab

20,6 – 27,0

1 tab

Pro zajištění správného dávkování by měla být hmotnost zvířete stanovena co nejpřesněji, aby se

předešlo poddávkování.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tablety jsou ochucené. Mohou být podávány přímo do dutiny ústní zvířete nebo s malým množstvím

potravy.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Zbylé nepoužité části tablet uchovávejte v blistru.

Zbylé nepoužité části tablet po 72 hodinách zlikvidujte.

Uchovávejte blistr v krabičce.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po

“EXP”. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Žvýkací tablety jsou ochucené. K zamezení náhodnému požití, skladujte tablety mimo dosah zvířat.

Přípravek by měl být používán na základě výsledku stanovení citlivosti bakterií izolovaných ze zvířete.

Při použití tohoto přípravku by měly být vzaty v úvahu principy oficiální a národní antibiotické politiky.

Použití přípravku v rozporu s pokyny uvedenými v SPC může způsobit nárůst prevalence kmenů

bakterií rezistentních na klindamycin a může snížit účinnost léčby linkomycinem nebo antimikrobiky ze

skupiny makrolidů z důvodů možné zkřížené rezistence.

Klindamycin a erythromycin vykazují zkříženou rezistenci. Částečná zkřížená rezistence byla prokázána

mezi klindamycinem, erythromycinem a jinými makrolidovými antibiotiky.

Během dlouhodobé léčby po dobu jednoho měsíce nebo delší, by měly být pravidelně prováděny

testy funkce jater a ledvin a testy krevního obrazu.

U zvířat se závažnými poruchami funkce ledvin nebo jater doprovázenými závažnými změnami

v metabolismu je třeba zvlášť opatrně zvažovat dávkování přípravku a v případě použití režimu

s vysokou dávkou klindamycinu musí být zdravotní stav zvířat monitorován biochemickým vyšetřením

krevního séra.

Použití přípravku se nedoporučuje u sajících štěňat.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Lidé se známou přecitlivělostí na linkosamidy (linkomycin a klindamycin) by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Po manipulaci s tabletami si umyjte ruce.

Náhodné požití může způsobit gastrointestinální potíže, jako je bolest břicha a průjem. Předcházejte

náhodnému požití.

V případě náhodného požití, zejména dětmi, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Březost a laktace:

Zatímco studie s použitím vysoké dávky u potkanů nepodaly důkaz o teratogenním účinku klindamycinu

ani o účinku klindamycinu na reprodukci u samců a samic, nebyla stanovena bezpečnost u březích fen

nebo chovných psů.

Klindamycin prochází placentární bariérou a přechází do mléka.

Léčba laktujících fen může způsobit průjem u štěňat sajících jejich mléko.

Používejte přípravek jen na základě posouzení terapeutického přínosu/rizika příslušným veterinárním

lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Bylo prokázáno, že klindamycin hydrochlorid má schopnost blokovat nervosvalový přenos signálů,

což může zvyšovat účinek ostatních nervosvalových blokátorů. U zvířat, kterým jsou takové látky

podávány, musí být přípravek podáván obezřetně.

Klindamycin nesmí být podáván současně s erythromycinem nebo jinými makrolidy, aby se zabránilo

makrolidy indukované rezistenci na klindamycin.

Klindamycin může snižovat plazmatické hladiny cyklosporinu s rizikem nedostatečné aktivity.

Při současném užívání klindamycinu a aminoglykosidů (např. gentamicinu) nelze vyloučit riziko

nežádoucích interakcí (akutní selhání ledvin).

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

U psů, perorální dávky klindamycinu až do 300 mg/kg/den nevedly k toxicitě. U psů užívajících

600 mg/kg/den klindamycinu se rozvinuly příznaky anorexie, zvracení a úbytky hmotnosti. V případech

předávkování je nutno přerušit léčbu okamžitě a stanovit symptomatickou léčbu.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikosti balení:

Papírová krabička s 8 tabletami.

Papírová krabička s 16 tabletami.

Papírová krabička s 96 tabletami.

Papírová krabička s 240 tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného

místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.