ZINNAT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ZINNAT Potahovaná tableta 500MG
 • Dávkování:
 • 500MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ZINNAT Potahovaná tableta 500MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Cefuroxim
 • Přehled produktů:
 • ZINNAT

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 061/88-C/C/PI/001/12
 • Poslední aktualizace:
 • 05-03-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č. 2 krozhodnutí o povolenísouběžného dovozusp. zn.:sukls28454/2010

Příbalová informace.

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Název přípravku

Zinnat500 mg

(Cefuroximumaxetili)

Složenípřípravku

Léčivá látka:

Cefuroximumaxetili601,44mg,cožodpovídácefuroximum500mg,vjednépotahované

tabletě.

Pomocnélátky:mikrokrystalickácelulóza,sodnásůlkroskarmelózy,natrium-lauryl-sulfát,

hydrogenovaný rostlinný olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý,

hydroxypropylmethylcelulóza,propylenglykol,methylparaben,propylparaben,potahová

soustavaOpasprayM-1-7120Jbílá(hypromelóza,oxidtitaničitý(E171),natrium-benzoát

(E211), bezvodýethanoldenaturovanýmethanolem, čištěnávoda)

Léková forma a velikostbalení

Potahovanétablety.

10x500 mg.

Farmakoterapeutická skupina, způsob účinku

Antibiotikum.

Zinnatje širokospektré baktericidníantibiotikumcefalosporinové řady.

Držitelrozhodnutío registraci

Glaxo Wellcome UKLtd., Greenford, Middlesex,Velká Británie

Souběžný dovozce:

Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799, 190 00, Praha9, Česká republika

Výrobci

GlaxoSmithKline ManufacturingS.p.A.,Verona,Itálie

GlaxoOperationsUKLimited, Barnard Castle,Durham,Velká Británie

Indikace

Zinnatsepoužívákléčběinfekcehorníchadolníchcestdýchacích,močovéhoapohlavního

ústrojí, kůže aměkkých tkánía přionemocněnílymeskou boreliózou.

Přípravekmohou užívatdospělí, mladistvía dětistaršínež3 roky.

Kontraindikace

Zinnatsenesmíužívatpřipřecitlivělostinakteroukolivjehosložkunebonajiné

cefalosporiny.

Pro použitívtěhotenstvínebo vobdobíkojenímusíbýtzvlášťzávažné důvody.

Zvláštní upozornění

Léčbatímtopřípravkemvyžadujepravidelnélékařskékontroly.Bude-liVámprováděno

stanovenícukru vmoči, oznamte, že užíváte přípravekZinnat.

PřiužívánípřípravkuZinnatsemohouobjevitbolestihlavyazávratě.Přípravektakmůže

nepříznivěovlivnitčinnostivyžadujícízvýšenoupozornostasoustředěníjakojeřízení

motorových vozidelnebo obsluha strojů.

Předávkování:Připředávkovánínebonáhodnémpožitípřípravkudítětemseporaďtes

lékařem.

Přípravekobsahuje methylparaben, propylparaben. Může způsobovatalergické reakce.

Interakce

ÚčinkypřípravkuZinnataúčinkyjinýchsoučasněužívanýchlékůsemohounavzájem

ovlivňovat.Vášlékařbyprotomělbýtinformovánovšechlécích,kterévsoučasnédobě

užíváte,nebokterézačneteužívat,atonalékařskýpředpisibezněj.Nežzačnetesoučasněs

přípravkemZinnatužívatnějakývolněprodejnýlék,poraďtesesesvýmošetřujícímlékařem.

Antacida(přípravkyneutralizujícížaludečníkyselinuchlorovodíkovou)snižujívstřebávání

přípravkuZinnat.PodobnějakodalšíantibiotikamůžepřípravekZinnatsnižovatúčinek

antikoncepčních přípravků.

Dávkovánía způsob podávání

Přesnédávkovánívždyurčílékař.Přitěžšíchinfekcíchseužívádávka500mgdvakrátdenně,

častovnávaznostinainjekčnípodánípřípravku.Obvykládobaléčbyje7až10dní.

Přípravekužívejte 10 až15 minutpo jídle.

Nežádoucíúčinky

Nežádoucíúčinky,kterésemohouvyskytnoutpřiléčběpřípravkemZinnat,bývajíobvykle

mírnéapřechodné.Umaléčástinemocnýchužívajícíchtento přípraveksemohou vyskytnout

zažívacípotížejakoprůjem,nevolnost,zvraceníabolestbřicha.Velmivzácněsemůže

objevitžloutenka.Stejnějakopřiužíváníjinýchširokospektrýchantibiotik(tj.léčiv

působícíchprotimnoharůznýmdruhůmbakterií)bylhlášenvznikpseudomembranózní

kolitidy(akutníhozánětutlustéhostřeva).Přiužívánípřípravkusemůžetéžobjevit

kandidóza (kvasinkové onemocnění).Opřípadnémvýskytu těchto obtížíinformujte lékaře.

Stejnějakopřipodáváníjinýchpodobnýchléčiv(cefalosporinovýchantibiotik)bylyvzácně

hlášenykožníreakceareakcepřecitlivělosti,zahrnujícíkožnívyrážky,kopřivku,svědění,

horečku,sérovounemocavelmivzácněanafylaxi(cožjeprudkáreakcepřecitlivělosti,

projevujícísedušností,poklesemkrevníhotlakuaporuchamikrevníhooběhu).Přivýskytu

těchto obtížípřestaňte přípravekužívata ihned o tominformujte lékaře.

Vprůběhu léčbypřípravkemZinnatbylyhlášenytaké bolestihlavya závratě.

Doba použitelnosti

Přípraveknesmíbýtpoužíván po uplynutídobypoužitelnostivyznačenéna obalu.

Uchovávání

Uchovávejte přiteplotě do30°Cvpůvodnímobalu.

Uchovávejtemimo dosaha dohleddětí.

Překlad cizojazyčných výrazů uvedených na blistru:

LOT, BN–číslo šarže

EXP–použitelné do

Datum poslední revize textu

25.4. 2012