Advertisement

YTTRIUM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • YTTRIUM Injekční suspenze 37-370MBQ/ML
 • Dávkování:
 • 37-370MBQ/ML
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Podání:
 • Intraartikulární podání
 • Jednotky v balení:
 • 1900MBQ anglicky
 • Druh předpisu:
 • Injekční lahvička
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • YTTRIUM Injekční suspenze 37-370MBQ/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • V10AA01
 • Přehled produktů:
 • YTTRIUM (90Y) COLLOID SUSPENSION FOR LOCAL INJECTION

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 88/ 008/93-C
 • Poslední aktualizace:
 • 13-01-2018

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls174761/2012

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Yttrium (

90

Y) colloid suspension for local injection

YTTRII-(

90

Y) CITRAS

injekční suspenze

(V této příbalové informaci dále nazývaný Yttrium-(

Y)).

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento

přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst

znovu.

- Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře z centra pro nukleární

medicínu, který bude vyšetření provádět.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři

z centra

nukleární

medicínu.

Stejně

postupujte

případě

jakýchkoliv

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Yttrium-(

Y) a k čemu se používá?

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podán přípravek Yttrium-(

3. Jak se přípravek Yttrium-(

Y) používá?

4. Možné nežádoucí účinky.

5. Jak se přípravek Yttrium-(

Y) uchovává?

6. Obsah balení a další informace.

1. Co je Yttrium-(

90

Y) a k čemu se používá?

Yttrium-(

Y) obsahuje léčivou látku citronan yttritý-(

Tento přípravek je radiofarmakum, které je určeno pouze k léčebným účelům.

Yttrium-(

Y) se používá pro terapeutickou iradiaci synoviální hypertrofie kolenního

kloubu (izotopická radiační synovektomie) zejména u mono- nebo oligoartikulární

artritidy chronického zánětlivého revmatismu, zejména u revmatoidní artritidy.

Použití Yttria-(

Y) je spojeno s vystavením malému množství radioaktivity, avšak

Váš ošetřující lékař nebo lékař z centra nukleární medicíny zhodnotili, že klinický

přínos, který získáte díky tomuto vyšetření za použití radiofarmaka, převažuje nad

rizikem v důsledku ozáření.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podáno Yttrium-(

90

Y)?

Yttrium-(

90

Y) Vám nesmí být podáno:

- jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná,

- jestliže kojíte,

- v případě septické artritidy,

- pokud existuje lokalizovaná infekce nebo kožní poruchy v místě injekce,

- u ruptury podkolenních / zákolenních cyst,

- jestliže jste alergický(á) na citronan yttritý-(

Y) nebo na kteroukoliv další složku

tohoto léku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Je nutné dbát zvláštní opatrnosti při použití Yttria-(

Podávání Yttria-(

Y) je třeba se co nejvíce vyhýbat:

- u dětí a dospívajících v růstové fázi,

- u pacientů, kteří jsou stále v reprodukčním věku,

- u těžkého poškození kolenního kloubu.

Před podáním Yttria-(

90

Y) byste měli:

Pokud jste žena v reprodukčním věku, musíte před léčbou zahájit užívání efektivní

antikoncepce a musíte v jejím užívání pokračovat po dobu několika měsíců.

Děti a dospívající

Podávání yttria-(

Y) je třeba se vyhýbat u dětí a dospívajících, kteří jsou v růstové

fázi.

Poraďte se se svým lékařem z centra pro nukleární medicínu, pokud je Vám méně

než 18 let.

Další léčivé přípravky a Yttrium-(

90

Y)

Informujte, svého lékaře z centra pro nukleární medicínu o všech lécích, které

užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Některé

přípravky

používané

zvýšení

záření

mohou

reagovat

s Yttriem-(

Y), proto se doporučuje, aby injekce Yttria-(

Y) byla odložena alespoň

po dobu 3 dnů po lokálním použití takových kontrastních látek.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete

otěhotnět, poraďte se se svým lékařem z centra pro nukleární medicínu dříve, než

začnete tento přípravek používat.

Pokud si nejste jistá, poraďte se svým lékařem z centra pro nukleární medicínu, který

bude Vaše vyšetření provádět.

Pokud jste těhotná

Yttrium-(

Y) se nesmí podávat u těhotných žen.

Je nutné stanovit, že nejste těhotná před použitím tohoto přípravku.

Pokud kojíte

Jak je uvedeno výše, Yttrium-(

Y) se nesmí podávat kojícím ženám.

Před podáním radiofarmaka matkám, které kojí, je třeba zvážit, zda není možné

léčbu přiměřeně odložit do doby, než matka přestane kojit.

Yttrium-(

90

Y) obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na podanou dávku, tzn. že

je v podstatě “bez sodíku”.

3. Jak se přípravek Yttrium-(

90

Y) používá?

Použití radiofarmak, manipulace s nimi a jejich likvidace se řídí přísnými zákony.

Yttrium-(

Y) se bude používat pouze ve speciálních kontrolovaných prostorách.

S tímto

přípravkem

mohou

manipulovat

Vám

podávat

pouze

osoby

se zaškolením a s kvalifikací pro jejich bezpečné použití. Tyto osoby budou zvláště

pečlivě dbát o bezpečné použití tohoto přípravku a budou Vás průběžně informovat

o své činnosti.

Lékař z centra pro nukleární medicínu, který dohlíží na Vaše vyšetření, rozhodne

o množství Yttria-(

Y), které má být ve Vašem případě podáno-bude to nejmenší

množství nezbytné k získání požadované informace.

Doporučené podané množství pro dospělou osobu se obvykle pohybuje v rozmezí od

185 MBq do 222 MBq (megabecquerel, jednotka používaná k vyjádření radioaktivity)

do jednoho kloubu.

Několik

radiačních

synovektomií

možné

provést

simultánně,

nebo

sobě.

Opakovaná injekce radioaktivního koloidu do jednoho kloubu se může provést po

uplynutí 6 měsíců v případě relapsu. Doporučené rozmezí aktivity při opakované

léčbě je 111 - 222 MBq. V případě dvou neúspěšných injekcí nemá následovat další

léčba radiosynovektomií. Roční aktivita nemá překročit 444 MBq.

Podávání Yttria-(

90

Y) a provedení vyšetření

Yttrium-(

podává

injekčně do

kloubu

evakuaci

jakéhokoliv

kloubního

výpotku.

Délka trvání vyšetření

Váš lékař z centra pro nukleární medicínu Vás bude informovat o obvyklé délce

trvání vyšetření.

Po podání Yttria-(

90

Y) byste měli:

být v klidu na lůžku a udržovat své koleno imobilizované po dobu 2 - 3

dnů.Tím se minimalizuje cirkulace tekutiny v těle.

Lékař z centra pro nukleární medicínu Vás bude informovat, zda je třeba, abyste

prováděli jakákoliv zvláštní opatření po podání tohoto léku. Poraďte se se svým

lékařem z centra pro nukleární medicínu, pokud máte nějaké otázky.

Pokud Vám bylo podáno více Yttria-(

90

Y), než bylo třeba:

Předávkování je nepravděpodobné, protože Vám bude podána pouze jedna dávka

Yttria-(

Y), kterou bude přesně kontrolovat lékař z centra pro nukleární medicínu,

který

dohlíží

na celé

vyšetření.

Nicméně,

v případě

předávkování

obdržíte

odpovídající léčbu.

Pokud byste měl(a) jakékoliv další otázky týkající se použití Yttria-(

Y), poraďte se

prosím, se svým lékařem z centra pro nukleární medicínu, který na vyšetření dohlíží.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek

nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastější nežádoucí účinky zjištěné po synoviortéze pomocí Yttria-90 jsou:

Časté (až 1 pacient z 10): horečka;

Méně časté (až 1 pacient ze 100): přecitlivělost, kožní nekróza, poruchy

pigmentace, bolest, zánět;

Velmi vzácné (až 1 pacient z 10 000): infekce kloubu, myeloidní leukemie,

lymfom, cytogenetické abnormality.

Dále byly popsány následující účinky, jejich četnost však z dostupných údajů nelze

stanovit (četnost není známa): osteonekróza.

Přechodná teplota může být pozorována během 24 hodin po radiační synovektomii

u asi 2 % případů.

U některých případů byly pozorovány alergické reakce.

Injekce radioaktivního koloidu může být v některých případech bolestivá.

Po dobu několika hodin nebo dnů může být po radiační synovektomii pozorován

zánět v kloubu. K léčbě je možno použít analgetika a nesteroidní antiflogistika.

Existují určité případy, kdy se objevila kožní nekróza nebo změna barvy kůže

v důsledku použití daného léku.

Sekundární kloubní infekce po radiační synovektomii je výjimečná.

Byly nahlášeny případy destrukce kostní tkáně kolene.

Toto radiofarmakum dodá nízká množství ionizujícího záření s velmi nízkou mírou

rizika vzniku rakoviny a hereditárních abnormalit.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také

přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak se přípravek Yttrium-(

90

Y) uchovává?

Tento

přípravek

nebudete

muset

uchovávat.

uchovávání

tohoto

přípravku

odpovídá

kvalifikovaný

pracovník

centra

nukleární

medicíny.

Uchovávání

radiofarmak

bude

probíhat

souladu

národními

předpisy

nakládání

s radioaktivními materiály.

Tato informace je určena pouze pro odborníky.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu.

Po prvním použití: uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Yttrium-(

Y) se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti, které je uvedené

na štítku.

6. Obsah balení a další informace

Co Yttrium-(

90

Y) obsahuje

- Léčivá látka je: YTTRII-(

90

Y) CITRAS: 37 - 370 MBq / ml k datu kalibrace

Pomocnými

látkami

jsou:

chlorid

sodný,

hydroxid

sodný,

kyselina

dusičná,

natrium-citrát, voda na injekci.

Jak přípravek Yttrium-(

90

Y) vypadá a jaký je obsah balení?

Nebudete muset pořizovat ani manipulovat s balením nebo lahvičkou, následující

řádky jsou pouze pro Vaši informaci.

Yttrium-(

Y) je koloidní, mléčně bílá, sterilní suspenze, která je připravena k použití.

Lahvička je určena k opakovanému odběru.

Velikost balení: 111; 148; 185; 222; 259; 296; 333; 370; 407; 444; 481; 518; 555;

740; 925; 1110; 1480; 1800; 1900 MBq / lahvička.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

CIS bio international

R.N. 306 – Saclay B.P. 32

91192 GIF-sur-Yvette Cedex,

Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o

registraci:

LACOMED, spol. s r. o.

tel., fax: 220 940 162

Registrační číslo: 88/008/93-C

Datum poslední revize příbalové informace: 26.3.2014.

Podrobné

informace

tomto

léčivém

přípravku

jsou

dispozici

webových

stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv: www.sukl.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro odborné zdravotnické pracovníky:

Úplný text souhrnu údajů o přípravku Yttrium-(

Y) se dodává jako samostatný

dokument

v obalu

výrobku

cílem

poskytnout

zdravotnickému

personálu

další

dodatečné vědecké a praktické informace o podávání a použití tohoto radiofarmaka.

Viz souhrn údajů o přípravku (souhrn údajů o přípravku musí být přiložen v krabičce).

12-12-2017

eRecept: Praxe při vyzvedávání léků v lékárnách zůstane stejná

eRecept: Praxe při vyzvedávání léků v lékárnách zůstane stejná

eRecept je lékařský předpis, jak jej všichni známe, pouze v elektronické podobě. Proto ani praxe v lékárnách při vyzvedávání léků se po Novém roce nijak nezmění.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

15-8-2017

Kvůli zneužívání budou léky na kašel s dextromethorfanem nově vydávány na lékařský předpis

Kvůli zneužívání budou léky na kašel s dextromethorfanem nově vydávány na lékařský předpis

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje u léčivého přípravku STOPEX NA SUCHÝ KAŠEL 30 MG TABLETY a MEDDEX VICKS PASTILKY NA SUCHÝ KAŠEL S MEDEM.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.

Advertisement