YAZ

Základní informace

 • Název přípravku:
 • YAZ Potahovaná tableta 0,02MG/3MG
 • Dávkování:
 • 0,02MG/3MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 13X28 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • YAZ Potahovaná tableta 0,02MG/3MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DROSPIRENON A ETHINYLESTRADIOL
 • Přehled produktů:
 • YAZ

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 17/ 316/08-C
 • Poslední aktualizace:
 • 29-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls129713/2014 

Příbalová informace: Informace pro uživatelky 

YAZ  0,02 mg/3 mg potahované tablety 

ethinylestradiolum / drospirenonum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC). 

-  Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní metody antikoncepce, pokud jsou používány správně. 

-  Mírně zvyšují riziko krevní sraženiny v žilách a tepnách, zvláště v prvním roce nebo při 

znovuzahájení kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo déle. 

-  Buďte prosím opatrná a navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že máte příznaky krevní 

sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny“). 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je přípravek YAZ a k čemu se používá                                                    2 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek YAZ užívat   2 

Kdy byste neměla užívat přípravek YAZ           3             

Upozornění a opatření                                       4 

Krevní sraženiny                                                                                                  5  

Přípravek YAZ a rakovina               10 

Krvácení mezi periodami               10 

Co musíte udělat, jestliže se neobjeví krvácení během užívání placebo tablet  11  

Další léčivé přípravky a přípravek YAZ           11 

Přípravek YAZ s jídlem a pitím              11 

Laboratorní vyšetření                12 

Těhotenství                  12  

Kojení                    12  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů          12  

Přípravek YAZ obsahuje laktosu             12 

3.   Jak se přípravek YAZ užívá              12 

Příprava blistru                   13 

Kdy můžete začít užívat první blistr?            13 

Jestliže jste užila více tablet přípravku YAZ, než jste měla      13 

Jestliže jste zapomněla přípravek YAZ užít          13 

Co musíte dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu      15 

Oddálení krvácení: co musíte vědět            16 

Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co musíte vědět      16 

Jestliže jste přestala přípravek YAZ užívat          17 

4.  Možné nežádoucí účinky              16 

5.  Jak přípravek YAZ uchovávat            18 

6.  Obsah balení a další informace            19 

1.  Co je přípravek YAZ a k čemu se používá  

  YAZ je antikoncepční pilulka a používá se k zabránění otěhotnění.  

  Každá z 24 světle růžových tablet obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů. 

Jsou to drospirenon a ethinylestradiol. 

  4 bílé tablety neobsahují žádné léčivé látky; říká se jim také placebo tablety. 

  Antikoncepční pilulky obsahující dva hormony se nazývají „kombinované pilulky“. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek YAZ užívat 

Obecné poznámky 

Předtím, než začnete užívat přípravek YAZ, měla byste si přečíst informace o krevních 

sraženinách v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin – viz 

bod 2 „Krevní sraženiny“. 

Než začnete užívat přípravek YAZ, lékař Vám položí několik otázek ohledně zdravotního stavu 

Vašeho i Vašich blízkých příbuzných. Lékař Vám také změří krevní tlak a může provést ještě 

další vyšetření, v závislosti na Vaší osobní situaci. 

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých máte užívání přípravku YAZ 

přerušit, nebo za kterých může být spolehlivost přípravku YAZ snížena. V takových případech 

se máte vyhnout pohlavnímu styku nebo máte použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční 

metodu, například kondom nebo jinou, tak zvanou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu 

neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože 

přípravek YAZ ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují 

během menstruačního cyklu.  

Přípravek YAZ, stejně jako jiná hormonální antikoncepce, nechrání proti HIV infekci 

(AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám. 

Kdy byste neměla užívat přípravek YAZ 

Neměla byste užívat přípravek YAZ, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud 

máte níže uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, 

jaká jiná antikoncepční metoda by pro Vás byla vhodná. 

Neužívejte přípravek YAZ: 

  pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní 

trombóza, DVT), plících (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech; 

  pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost - například deficit proteinu C, 

deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu; 

  pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny“); 

  pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu; 

  pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na 

hrudi a může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku 

TIA – dočasné příznaky cévní mozkové příhody); 

  pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, 

jako je: 

–  těžký diabetes s poškozením krevních cév; 

–  velmi vysoký krevní tlak; 

–  velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy); 

–  onemocnění označované jako hyperhomocysteinémie; 

  pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“; 

  pokud máte (nebo jste v minulosti měla) onemocnění jater a jaterní funkce ještě není v 

normě; 

  pokud Vaše ledviny správně nepracují (selhávání ledvin); 

  pokud máte (nebo jste měla) nádor jater; 

  pokud máte (nebo jste měla) rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů nebo pokud na ni 

existuje podezření; 

  pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není objasněna; 

  jestliže jste alergická na ethinylestradiol, drospirenon nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). Přecitlivělost se může projevit svěděním, vyrážkou nebo 

otoky.  

Upozornění a opatření 

Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře? 

Vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc 

-  pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že 

máte krevní sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v 

plících (tj. plicní embolie), srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz 

bod "Krevní sraženiny“ níže). 

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak 

rozpoznat krevní sraženinu“. 

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů. 

V některých situacích můžete potřebovat při užívání přípravku YAZ nebo jiné kombinované 

antikoncepce zvláštní péči; pak je nutné, aby Vás lékař pravidelně kontroloval. Pokud se stav 

vyvine nebo se zhorší během užívání přípravku YAZ, měla byste také informovat svého lékaře. 

někdo z Vašich přímých příbuzných má nebo někdy měl rakovinu prsu; 

  máte onemocnění jater nebo žlučníku;  

  jestliže máte cukrovku; 

  jestliže trpíte depresí; 

  pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní 

onemocnění); 

  pokud máte systémový lupus erytematodes (SLE - onemocnění, které postihuje Váš 

přirozený obranný systém); 

  pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS - porucha srážení krve, která vede k 

selhání ledvin); 

  pokud máte srpkovitou anémii (dědičné onemocnění červených krvinek); 

  pokud máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridémie) nebo pozitivní rodinnou 

anamnézu tohoto onemocnění. Hypertriglyceridémie souvisí se zvýšeným rizikem rozvoje 

pankreatitidy (zánět slinivky břišní); 

  pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny“); 

  pokud jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Měla byste se zeptat svého 

lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek YAZ; 

  pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida); 

  pokud máte křečové žíly; 

  pokud trpíte epilepsií (viz strana 11 „Další léčivé přípravky a přípravek YAZ“); 

  pokud máte onemocnění, které se poprvé objevilo v těhotenství nebo v době předchozího 

užívání pohlavních hormonů, například porucha sluchu, krevní choroba zvaná porfyrie, kožní 

vyrážka s puchýřky během těhotenství (těhotenský herpes), nervové onemocnění projevující 

se nečekanými pohyby těla (Sydenhamova chorea); 

  pokud máte nebo jste měla chloasma (žluto - hnědavé pigmentové skvrny na kůži, zvané 

těhotenské skvrny, zvláště v obličeji). Pokud ano – vyhněte se přímému slunečnímu světlu 

nebo ultrafialovému záření. 

  pokud máte vrozený angioedém; přípravky obsahující estrogeny mohou navodit nebo zhoršit 

příznaky angioedému. Jestliže se u Vás objeví příznaky jako otok obličeje, jazyka a/nebo 

hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka spolu s obtížemi při dýchání, okamžitě 

musíte navštívit lékaře. 

Poraďte se s lékařem před začátkem užívání přípravku YAZ. 

KREVNÍ SRAŽENINY 

Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek YAZ zvyšuje Vaše riziko 

rozvoje krevní sraženiny v porovnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může krevní 

sraženina zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy. 

Krevní sraženiny se mohou vyvinout 

  v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE); 

  v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo 

ATE). 

Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, trvalé 

následky nebo velmi vzácně mohou být fatální. 

Je důležité si pamatovat, že celkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku 

YAZ je malé. 

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU 

Vyhledejte rychlou lékařskou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo 

příznaků. 

Máte některé z těchto známek?  Čím pravděpodobně 

trpíte? 

  otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo 

chodidle, zvláště doprovázený: 

  bolestí nebo citlivostí v noze, která může být  Hluboká žilní trombóza 

pociťována pouze vstoje nebo při chůzi 

  zvýšenou teplotou postižené nohy 

změnou barvy kůže na noze, např. zblednutí, zčervenání 

nebo zmodrání 

  náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo rychlého 

dýchání 

  náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může způsobit 

vykašlávání krve 

  ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při 

hlubokém dýchání 

  těžké točení hlavy nebo závrať způsobené světlem 

  rychlý nebo nepravidelný srdeční tep 

  těžká bolest žaludku 

Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře, protože 

některé z těchto příznaků, jako je kašel nebo dušnost, 

mohou být zaměněny za mírnější onemocnění, jako je 

Plicní embolie 

Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku: 

  okamžitá ztráta zraku nebo 

  bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do 

ztráty zraku 

Trombóza retinální žíly 

(krevní sraženina v oku) 

  bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže 

  pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod 

hrudní kostí 

  plnost, porucha trávení nebo pocit dušení 

  nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující do zad, 

čelisti, hrdla, paže a břicha 

  pocení, nevolnost, zvracení nebo závratě 

  extrémní slabost, úzkost nebo dušnost 

  rychlý nebo nepravidelný srdeční tep 

Srdeční záchvat 

  náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo 

nohy, zvláště na jedné straně těla 

  náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním 

  náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích  Cévní mozková příhoda 

  náhlé potíže s chůzí, závratě, ztráta rovnováhy nebo 

koordinace 

  náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy 

neznámé příčiny 

  ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu 

Někdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké 

s téměř okamžitým a plným zotavením, ale měla byste 

vyhledat okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít 

riziko další cévní mozkové příhody. 

  otok a lehké zmodrání končetiny 

  těžká bolest žaludku (akutní břicho)  Krevní sraženiny blokující 

jiné cévy 

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE 

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina? 

  Používání kombinované hormonální antikoncepce souviselo se zvýšeným rizikem krevních 

sraženin v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. 

Nejčastěji se objevují v prvním roce používání kombinované hormonální antikoncepce. 

  Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou žilní 

trombózu (DVT). 

  Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plících, může způsobit plicní embolii. 

  Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza 

retinální žíly). 

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší? 

Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované 

hormonální antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání 

kombinované hormonální antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny 

nebo déle. 

Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste neužívala 

kombinovanou hormonální antikoncepci. 

Když ukončíte užívání přípravku YAZ, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální úrovni 

během několika týdnů. 

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny? 

Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální 

antikoncepce, jakou používáte. 

Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku YAZ  je malé. 

-  Z 10 000 žen, které nepoužívají kombinovanou hormonální antikoncepci, a nejsou těhotné, se 

u dvou z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku. 

-  Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující 

levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během 

jednoho roku. 

-  Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující 

drospirenon, jako je přípravek YAZ se asi u 9 až 12 žen vyvine krevní sraženina během 

jednoho roku. 

-  Riziko, že se u vás vyvine krevní sraženina, se liší podle vaší lékařské anamnézy (viz níže 

„Faktory, které zvyšují vaše riziko krevní sraženiny“). 

Riziko rozvoje krevní 

sraženiny za rok 

Ženy, které neužívají kombinovanou hormonální 

pilulku a nejsou těhotné  Asi 2 z 10 000 žen 

Ženy, které užívají kombinovanou hormonální 

antikoncepční pilulku obsahující levonorgestrel, 

norethisteron nebo norgestimát  Asi 5-7 z 10 000 žen 

Ženy, které užívají přípravek YAZ  Asi 9-12 z 10 000 žen 

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle 

Riziko krevní sraženiny u přípravku YAZ je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. Vaše 

riziko je vyšší, pokud: 

  máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m 2 ); 

  někdo z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném orgánu 

v mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou poruchu 

srážení krve; 

  potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění, nebo 

pokud máte nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku YAZ  přerušit na několik týdnů 

před operací nebo když máte omezenou pohyblivost. Pokud musíte přerušit užívání 

přípravku YAZ, zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat; 

  jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let); 

  jste porodila před méně než několika týdny. 

Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte. 

Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit Vaše riziko krevní sraženiny, zvláště 

pokud máte některé z dalších uvedených faktorů. 

Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když si 

nejste jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku YAZ  ukončit. 

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku YAZ, například se 

u přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše 

tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem. 

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ 

Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina? 

Podobně jako krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsobit závažné problémy. Může 

například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu. 

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v tepně 

Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při užívání 

přípravku YAZ  je velmi malé, ale může se zvyšovat: 

  se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku); 

  pokud kouříte. Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek 

YAZ  je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám 

více než 35 let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce; 

  pokud máte nadváhu; 

  pokud máte vysoký krevní tlak; 

  pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém 

věku (do 50 let věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdečního záchvatu nebo 

cévní mozkové příhody; 

  pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má vysokou hladinu tuku v krvi 

(cholesterol nebo triglyceridy); 

  pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou; 

  pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace 

síní); 

  pokud máte diabetes. 

Pokud máte více než jeden z těchto stavů nebo pokud je některý z nich zvláště závažný, může 

být riziko rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno. 

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku YAZ, například 

začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se 

zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem. 

Přípravek YAZ a rakovina 

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají kombinované pilulky, ale 

není známo, zda je toto opravdu způsobeno léčbou. Je možné, že více nádorů je zjištěno u žen 

užívajících kombinované pilulky proto, že tyto ženy jsou lékařem vyšetřovány častěji. Po 

ukončení užívání kombinované hormonální antikoncepce výskyt nádorů prsu postupně klesá. Je 

důležité, abyste si pravidelně kontrolovala prsa, a v případě, že nahmatáte nějakou bulku, 

kontaktovala svého lékaře. 

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulek pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě 

vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Pokud pocítíte nezvykle silnou bolest břicha, okamžitě 

kontaktujte lékaře. 

Krvácení mezi periodami  

Během několika prvních měsíců užívání přípravku YAZ můžete mít neočekávané krvácení 

(mimo období, kdy užíváte placebo tablety). Pokud krvácení trvá déle než několik měsíců nebo 

pokud se objeví až za několik měsíců užívání, musí lékař zjistit příčinu. 

Co musíte udělat, jestliže se neobjeví krvácení během užívání placebo tablet 

Pokud jste světle růžové (aktivní) tablety užívala pravidelně, nezvracela jste ani neměla těžší 

průjem ani jste neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. 

Pokud se očekávané krvácení nedostavilo dvakrát za sebou, mohlo dojít k otěhotnění. Ihned 

kontaktujte svého lékaře. Nezačínejte užívání dalšího blistru, pokud nemáte jistotu, že nejste 

těhotná. 

Další léčivé přípravky a přípravek YAZ  

Vždy informujte lékaře o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte. Také 

informujte každého lékaře nebo zubního lékaře, který Vám předepisuje další lék (nebo lékárníka, 

který Vám lék vydává), že užíváte přípravek YAZ. Mohou Vám poradit, zda máte používat navíc 

další antikoncepční opatření (například kondom), a pokud ano, na jak dlouhou dobu, nebo zda 

musí být změněno užívání dalších léků, které potřebujete.  

Některé léky  

  mohou mít vliv na množství přípravku YAZ v krvi   

  mohou způsobit, že má přípravek nižší antikoncepční účinek 

  mohou způsobit neočekávané krvácení.  

  Mezi tyto léky patří léky k léčbě  

epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin)  

tuberkulózy (například rifampicin)  

HIV infekce a infekce virem hepatitidy C (takzvané inhibitory proteáz a nenukleosidové 

inhibitory reverzní transkriptázy jako jsou ritonavir, nevirapin a efavirenz) 

mykotických (houbových) onemocnění (např. griseofulvin, ketokonazol) 

zánětu a onemocnění kloubů (etorikoxib) 

vysokého krevního tlaku v plicních cévách (bosentan) 

  přípravky obsahující třezalku tečkovanou. 

  Přípravek YAZ může ovlivnit účinnost jiných léků, například  

léků obsahujících cyklosporin  

antiepileptika lamotriginu (to může vést ke zvýšení četnosti záchvatů) 

theofylinu (používaného k léčbě dechových obtíží) 

tizanidinu (používaného k léčbě svalových bolestí a/nebo křečí)  

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Přípravek YAZ s jídlem a pitím 

Přípravek YAZ můžete užívat s jídlem i bez jídla, v případě potřeby zapijte malým množstvím 

vody. 

Laboratorní vyšetření 

Pokud potřebujete vyšetření krve, sdělte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte pilulku, 

protože hormonální antikoncepce může ovlivnit výsledek některých testů. 

Těhotenství 

Přípravek YAZ nesmíte užívat, jste-li těhotná. Pokud během jeho užívání otěhotníte, ihned 

užívání ukončete a kontaktujte lékaře. Pokud si přejete otěhotnět, můžete užívání přípravku YAZ 

kdykoli ukončit (viz také strana 17 “ Jestliže jste přestala přípravek  YAZ užívat”). 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Kojení 

Obecně se užívání přípravku YAZ během kojení nedoporučuje. Pokud si přejete pilulku během 

kojení užívat, poraďte se s lékařem. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Neexistují informace, které by naznačovaly, že přípravek YAZ ovlivňuje řízení nebo obsluhu 

strojů. 

Přípravek YAZ obsahuje laktosu  

Pokud nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek YAZ užívat. 

3.  Jak se přípravek YAZ užívá 

Každé balení (blistr) obsahuje 24 světle růžových potahovaných tablet s léčivou látkou a 4 bílé 

potahované tablety placeba. 

Tablety obou barev jsou seřazeny podle pořadí, v němž je užíváte. Blistr obsahuje 28 tablet. 

Užívejte jednu tabletu přípravku YAZ denně, v případě potřeby zapijte trochou vody. Můžete 

užívat tabletu nezávisle na jídle, ale musíte ji užívat každý den přibližně ve stejnou dobu.  

Dejte pozor na záměnu tablet: světle růžové tablety užívejte prvních 24 dní a poté další 4 dny 

bílé tablety. Poté musíte ihned začít užívat nový blistr (24 světle růžových a poté 4 bílé tablety). 

Mezi blistry tedy není přestávka. 

Vzhledem k různému složení tablet je nutné začít první tabletou vlevo nahoře a užívat jednu 

tabletu denně. K zajištění správného pořadí dodržujte směr šipek na blistru. 

Příprava blistru 

K usnadnění kontroly užívání je ke každému balení přibaleno 7 samolepících proužků (s různou 

kombinací dní v týdnu). Zvolte proužek začínající dnem, kdy začínáte užívat tablety. Například 

pokud začnete ve středu, použijte proužek, jehož týden začíná “ST". 

Nalepte proužek podél horní hrany blistru přes nápis “Zde nalepte proužek se dny v týdnu" tak, 

aby byl první den nad tabletou označenou číslem 1.  

Teď máte nad každou tabletou uvedený den a ihned uvidíte, zda jste si v daný den tabletu vzala. 

Šipky ukazují pořadí, v němž tablety máte užívat. 

Během 4 dnů, kdy užíváte bílé tablety (placebové období) by se mělo dostavit krvácení (tzv. 

„krvácení z vysazení“). Toto krvácení obvykle začíná druhý nebo třetí den po poslední světle 

růžové (účinné) tabletě přípravku YAZ. Další blistr začněte užívat ihned po užití poslední bílé 

tablety předchozího blistru, nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nový 

blistr budete vždy načínat ve stejném dnu v týdnu, a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba 

ve stejných dnech každý měsíc. 

Pokud budete přípravek YAZ užívat uvedeným způsobem, budete chráněna před otěhotněním i 

během čtyř dní užívání placebo tablet. 

Kdy můžete začít užívat první blistr? 

  Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala 

Přípravek YAZ začněte užívat první den cyklu (to znamená první den menstruačního 

krvácení). Pokud jej začnete užívat první den krvácení, jste okamžitě chráněna proti 

otěhotnění. Můžete začít užívat také 2. až 5. den Vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte 

navíc používat ještě další antikoncepční metodu (například kondom) prvních 7 dní. 

  Přechod z jiného typu kombinované hormonální antikoncepce nebo kombinované 

antikoncepce pomocí  vaginálního kroužku nebo náplasti  

Přípravek YAZ můžete začít užívat nejlépe ihned další den po ukončení užívání poslední 

aktivní tablety (poslední tableta obsahující léčivé látky) předchozí antikoncepční pilulky, 

nejpozději však následující den po ukončení období bez užívání tablet (nebo po poslední 

neaktivní tabletě) Vaší předchozí antikoncepce.  Při přechodu z kombinované antikoncepce 

pomocí vaginálního kroužku nebo náplasti, postupujte podle pokynů lékaře. 

  Přechod z antikoncepce obsahující pouze progestagen (progestagenová pilulka, injekce, 

implantát nebo nitroděložní tělísko uvolňující progestagen - IUD) 

Z užívání pilulek s progestagenem můžete přejít na užívání přípravku YAZ kdykoliv (z 

implantátů nebo IUD můžete přejít v den jejich vyjmutí, v případě injekcí v den, kdy by měla 

být aplikována další injekce), ale ve všech případech musíte prvních 7 dní používat další 

antikoncepční opatření (například kondom).  

  Po potratu 

Poraďte se se svým lékařem. 

  Po porodu 

Po porodu můžete začít užívat přípravek YAZ mezi 21. a 28. dnem. Pokud začnete užívat po 

28. dnu, musíte použít prvních sedm dní bariérovou metodu (například kondom). 

Pokud jste po porodu měla pohlavní styk předtím, než jste znovu začala užívat přípravek 

YAZ, musíte si být jistá, že nejste těhotná nebo musíte vyčkat do příští menstruace. 

  Pokud kojíte a chcete po porodu (znovu) začít užívat přípravek YAZ  

Přečtěte si část „Kojení“, strana 12. 

Pokud si nejste jista, kdy můžete začít přípravek užívat, poraďte se s lékařem. 

Jestliže jste užila více tablet přípravku YAZ, než jste měla 

Nejsou žádné zprávy o závažném poškození zdraví při užití více tablet přípravku YAZ. 

Pokud užijete několik tablet najednou, může Vám být nevolno nebo můžete zvracet. Mladé 

dívky mohou mít krvácení z pochvy. 

Pokud jste užila příliš mnoho tablet přípravku YAZ, nebo pokud zjistíte, že několik tablet požilo 

dítě, zeptejte se na radu lékaře nebo lékárníka. 

Jestliže jste zapomněla přípravek YAZ užít 

Poslední 4 tablety ve 4. řádku blistru jsou placebo tablety. Jestliže některou z nich zapomenete 

užít, nemá to žádný vliv na spolehlivost přípravku. Zapomenutou placebovou tabletu vyřaďte. 

Pokud vynecháte světle růžovou, účinnou tabletu (tablety 1-24 v blistru), postupujte takto: 

  Pokud uplynulo méně než 24 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, účinnost ochrany 

před otěhotněním není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte, a následující 

tabletu užijte v obvyklou dobu. 

  Pokud uplynulo více než 24 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, účinnost ochrany 

před otěhotněním může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím 

větší je riziko otěhotnění. 

Zvlášť vysoké riziko nedostatečné ochrany proti otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala 

tabletu na začátku nebo na konci blistru. Máte se proto řídit následujícími pravidly (viz také níže 

uvedený diagram na straně 15): 

  Více než jedna vynechaná tableta v tomto balení (blistru) 

Poraďte se se svým lékařem. 

  1 tableta vynechaná v den 1 - 7 (první řádek) 

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. 

Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc 

další antikoncepční opatření (například kondom). Pokud jste měla pohlavní styk během týdne 

před vynecháním tablety, existuje riziko otěhotnění. V takovém případě kontaktujte lékaře. 

  1 tableta vynechaná v den 8 - 14 (druhý řádek) 

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. 

Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Ochrana před otěhotněním není snížena a 

nepotřebujete žádná další opatření. 

  Jedna tableta vynechaná v den 15 - 24 (třetí nebo čtvrtý řádek) 

Můžete si zvolit jednu ze dvou možností: 

1.  Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety 

současně. Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Místo užívání bílých 

placebových tablet v tomto blistru tyto tablety vyřaďte, a začněte užívat další blistr (den 

zahájení užívání bude odlišný). 

Krvácení z vysazení pravděpodobně budete mít až po využívání druhého blistru (až 

budete užívat bílé placebo tablety), ale v době užívání druhého blistru se může objevit 

špinění a krvácení podobné menstruačnímu. 

2.  Můžete také ukončit užívání účinných světle růžových tablet a rovnou začít užívat 4 bílé 

tablety placeba (před užíváním placeba si zaznamenejte den, kdy jste tabletu 

zapomněla užít).   Pokud budete chtít začít užívat nový blistr ve Vašem obvyklém dnu v 

týdnu, zkraťte užívání tablet placeba na méně než 4 dny. 

Pokud se budete řídit některým z těchto dvou doporučení, zůstanete chráněná proti otěhotnění. 

  Pokud jste zapomněla užít některou z tablet v blistru a očekávané krvácení v placebovém 

období se nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího blistru, 

vyhledejte lékaře. 

Více než 1 vynechaná světle 

růžová tableta v 1 blistru            Poraďte se s lékařem 

     

                                               ⇑ 

              Ano 

                                               ⇑ 

Den 1-7      Měla jste pohlavní styk v týdnu před vynecháním 

tablet? 

     

                                               ⇓ 

     Ne 

                                                ⇓ 

      Užijte vynechanou tabletu 

  Následujících 7 dnů používejte navíc bariérovou 

metodu antikoncepce (kondom) 

  A dokončete užívání blistru 

     

Pouze 1 vynechaná světle 

růžová tableta      Den  8 - 14        Užijte vynechanou tabletu a 

  Dokončete užívání blistru 

(opoždění o více než 24 

hodin)             

     

      Užijte vynechanou tabletu a 

  Dokončete užívání světle růžových tablet 

      Vyřaďte 4 bílé tablety 

  Začněte užívání z dalšího blistru 

     

Den 15 - 24      Nebo 

     

      Ihned přerušte užívání světle růžových tablet 

  Pokračujte v užívání čtyřmi bílými tabletami 

  Poté začněte užívání z dalšího blistru 

Co musíte dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu 

Pokud zvracíte za 3 – 4 hodiny po užití účinné, světle růžové tablety nebo máte průjem, léčivé 

látky se nemusely zcela vstřebat do těla. Důsledek je stejný, jako byste tabletu zapomněla užít. 

Po zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít jinou světle růžovou tabletu z náhradního 

(rezervního) blistru. Pokud možno tabletu užijte do 24 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. 

Pokud to není možné nebo 24 hodin již uplynulo, řiďte se pokyny uvedenými v části „Jestliže 

jste zapomněla přípravek YAZ užít“, strana 14. 

Oddálení krvácení: co musíte vědět 

Menstruaci je možné oddálit, i když se to příliš nedoporučuje. Místo obvyklého užívání bílých 

tablet placeba ze 4. řádku začněte užívat další blistr přípravku YAZ a tento blistr dokončete. V 

průběhu užívání druhého blistru se může objevit špinění nebo menstruaci podobné krvácení. 

Dokončete druhý blistr užitím 4 bílých tablet ze 4. řádku. Pak začněte užívat další blistr. 

Než se rozhodnete pro oddálení krvácení, měla byste se poradit s lékařem. 

Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co musíte vědět 

Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, budete pokaždé začínat krvácet v některý den 

v době užívání placebových tablet. Pokud tento den potřebujete změnit, zkraťte (nikdy 

neprodlužujte - 4 dny je maximum!) počet dní, kdy užíváte bílé placebo tablety. Například, 

pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), 

musíte začít užívat z příštího blistru o 3 dny dříve než obvykle. Může se stát, že v této době 

nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit špinění (kapky nebo skvrny) nebo krvácení 

podobné menstruačnímu. 

Nejste-li si jistá, jak postupovat, poraďte se s lékařem. 

Jestliže jste přestala přípravek YAZ užívat 

Užívání přípravku YAZ můžete ukončit, kdykoliv budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět, 

požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou spolehlivou metodu antikoncepce. Chcete-li 

otěhotnět, užívání přípravku YAZ ukončete, a před pokusem o otěhotnění vyčkejte na 

menstruaci. Pak budete moci snáze vypočítat očekávané datum porodu. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky  

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je 

závažný a trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si 

myslíte, že je v důsledku užívání přípravku YAZ, informujte prosím svého lékaře. 

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE)) nebo krevní 

sraženiny v tepnách (arteriální tromboembolismus (ATE)) je přítomné u všech žen, které 

používají kombinovanou hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v 

důsledku používání kombinované hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte 

věnovat pozornost, než začnete přípravek YAZ užívat“. 

Seznam nežádoucích účinků spojených s užitím přípravku YAZ: 

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 žen ze 100): 

  změny nálady 

  bolesti hlavy 

  nevolnost 

  bolest prsů, problémy s periodou (např. nepravidelné periody nebo jejich vymizení). 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 žen z 1000): 

  deprese, nervozita, ospalost 

  závratě, pocit mravenčení 

  migréna, křečové žíly, zvýšený krevní tlak 

  bolesti žaludku, zvracení, poruchy trávení, střevní plyny, zánět žaludku, průjem 

  akné, svědění, vyrážka 

  bolesti, například zad a končetin, svalové křeče 

  plísňové infekce pochvy, pánevní bolesti, zvětšení prsů, benigní bulky na prsu, děložní a 

vaginální krvácení (které obvykle vymizí při dalším užívání přípravku), výtok z genitálií, 

návaly horka, zánět pochvy (vaginitida), potíže s periodou, bolestivé periody, 

nepřítomnost menstruačního krvácení, velmi silné menstruační krvácení, suchost pochvy, 

abnormální nález ve stěru děložního hrdla, snížení zájmu o sex 

  nedostatek energie, zvýšené pocení, zadržování tekutin 

  zvýšení tělesné hmotnosti 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 osob z 10 000): 

  kvasinky (plísňové infekce) 

  anémie, nárůst počtu krevních destiček v krvi 

  alergická reakce 

  hormonální (endokrinní) poruchy 

  zvýšená chuť k jídlu, nechutenství, abnormálně vysoká koncentrace draslíku či 

abnormálně nízká koncentrace sodíku v krvi 

  neschopnost dosáhnout orgasmu, nespavost 

  závrať, třes 

  oční poruchy, například zánět očního víčka, suché oči 

  abnormálně rychlý srdeční tep 

  zánět žil, krvácení z nosu, mdloby 

  zvětšení břicha, střevní poruchy, pocit nadmutí, kýla žaludku, plísňová infekce úst, zácpa, 

pocit sucha v ústech 

  bolesti žlučovodu nebo žlučníku, zánět žlučníku 

  žlutohnědé skvrny na kůži, ekzém, vypadávání vlasů, zánět kůže podobný akné, suchost 

kůže, zánět kůže s bulkami, nadměrný růst ochlupení, kožní poruchy, pajizévky (strie) na 

kůži, zánět kůže, zánět kůže s citlivostí na světlo, uzlíky v kůži 

  obtíže nebo bolest při pohlavním styku, zánět pochvy (vulvovaginitida), krvácení po 

pohlavním styku, krvácení při vysazení léku, cysty v prsu, zvýšený počet buněk prsu 

(hyperplazie), zhoubné bulky v prsech, abnormální nárůst na sliznici hrdla děložního, 

úbytek nebo ztráta děložní sliznice, cysty na vaječnících, zvětšení dělohy 

  celkový pocit nevolnosti 

  snížení tělesné hmotnosti 

-  škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například: 

  v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza) 

  v plících (tj. plicní embolie) 

  srdeční záchvat 

  cévní mozková příhoda 

  příznaky malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody 

známé jako tranzitorní ischemická ataka (TIA) 

  krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku. 

Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která 

zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o 

příznacích krevní sraženiny viz bod 2). 

Dále byly také zaznamenány následující nežádoucí účinky, frekvence výskytu však pro ně 

nemůže být z dostupných údajů stanovena: hypersensitivita (přecitlivělost), multiformní erytém 

(vyrážka s terčovitým zarudnutím nebo vředy).   

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  

Webové stránky http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek   

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku.  

5.  Jak přípravek YAZ uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za slovy 

„Použitelné do:“ nebo "EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 

měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek YAZ obsahuje 

  Léčivými látkami jsou: ethinylestradiolum (ve formě betadexum clathratum) a 

drospirenonum. 

Jedna účinná světle růžová potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,020 mg (ve 

formě betadexum clathratum) a drospirenonum 3 mg. 

  Bílé potahované tablety neobsahují léčivé látky. 

  Pomocnými látkami jsou:  

  Účinné světle růžové potahované tablety: 

Jádro tablety: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát (E470b) 

Obal tablety: hypromelosa (E464), mastek (E553b), oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý 

(E172). 

  Neúčinné (inaktivní) bílé potahované tablety: 

Jádro tablety: monohydrát laktosy,  mikrokrystalická celulosa , magnesium-stearát (E470b) 

Obal tablety: hypromelosa (E464), mastek (E553b), oxid titaničitý (E171) 

Jak přípravek YAZ vypadá a co obsahuje toto balení 

  Každé balení (blistr) přípravku YAZ obsahuje 24 účinných světle růžových potahovaných 

tablet v 1.,2.,3. a 4. řadě a 4 neúčinné bílé potahované tablety ve 4. řadě.  

  Tablety YAZ (světle růžové i bílé) jsou tak zvané potahované tablety; jádro tablety je 

potaženo obalovou vrstvou. 

  Tablety s léčivými látkami jsou světle růžové, kulaté a bikonvexní, na jedné straně mají 

vyražena písmena „DS“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku. 

  Tablety s placebem jsou bílé, kulaté a bikonvexní, na jedné straně mají vyražena písmena 

„DP“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku. 

  YAZ je dostupný v baleních s 1, 3, 6 a 13 blistry (každý blistr obsahuje 28 tablet). 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Bayer Pharma AG 

D-13342 Berlín 

Německo 

Výrobce 

Bayer Pharma AG, 13342 Berlín, Německo a 

Bayer Weimar GmbH und Co KG, Döbereinerstr. 20, 99427 Weimar, Německo 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod následujícími názvy: 

  Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Francie, Německo, Island, Irsko, Itálie, Litva, 

Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, 

Španělsko:  YAZ 

  Rakousko, Belgie, Chorvatsko,  Dánsko, Finsko, Norsko, Portugalsko, Švédsko, Velká 

Británie:  Yaz 

  Nizozemsko:  YAZ 24+4 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31.7.2015  

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration