Vetracyclin LA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Vetracyclin LA 200 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Vetracyclin LA 200 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot, ovce, prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • 9903267 - 1 x 100 ml - injekční lahvička - -; 9903268 - 1 x 250 ml - injekční lahvička - -; 9903269 - 12 x 100 ml - injekční lahvička - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/047/14-C
 • Datum autorizace:
 • 16-07-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příbalová informace:

CZ

VETRACYCLIN LA 200 mg/ml injekční roztok

1/ Výrobce / Držitel rozhodnutí o registraci

Univet Ltd., Tullyvin, Cootehill, Co. Cavan, Irsko

Reg. číslo: 96/047/14-C

Distribuce pro ČR

Sevaron s.r.o

Palackého třída 163a,

612 00,

BRNO,

Česká republika

2/ Název veter. léčivého přípravku

VETRACYCLIN LA 200 mg/ml injekční roztok

Oxytretracyclinum

3/ Obsah léčivých a ostatních látek

1ml obsahuje:

Léčivá látka:

Oxytetracyclinum (ut dihydricum) 200 mg

Pomocné látky:

Natrium-hydroxymethansulfinát

3 mg

Čirý hnědožlutý roztok.

4/ Indikace

Léčba celkových a lokálních infekčních onemocnění, vyvolaných mikroorganismy citlivými

k oxytetracyklinu.

5/ Kontraindikace

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na účinnou látku nebo na pomocné látky.

Nepoužívat při těžkých poruchách funkce jater a ledvin.

Nepodávat intravenózně.

Nepoužívat u koní, psů a koček.

6/ Nežádoucí účinky

V místě injekčního podání se mohou přechodně objevit místní reakce, nelze též zcela vyloučit

možnost vzniku alergických a anafylaktických reakcí.

Vystavení slunečnímu světlu během léčby může vést u zvířete s málo pigmentovanou kůží

k fotodermatitidě.

V období růstu, kdy oxytetracyklin může inhibovat kalcifikaci a / nebo vést k žlutohnědému

zabarvení zubů, použijte přípravek pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika

příslušným veterinárním lékařem.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7/ Cílový druh zvířat

Skot, ovce a prasata.

8/ Dávkování pro každý druh, cesta(y) a způsob podání

Způsob podání: hluboko intramuskulárně

Obecná dávka: 1ml/10 kg ž. hm. (odpovídá 20 mg oxytetracyklinu/kg ž. hm.)

Dávkování – doporučení

skot

10,0 ml/ 100 kg ž. hm.

tele

5,0 ml/ 50 kg ž hm.

ovce

2,5 ml/ 25 kg ž. hm.

jehně

1,0 ml/ 10 kg ž. hm.

sele

0,5 ml/ 5 kg ž. hm.

běhoun

2,0 ml/ 20 kg ž. hm.

Prasata výkrm, prasnice

7,5 ml/ 75 kg ž. hm.

Na jedno místo injekčního podání lze aplikovat maximálně: 20 ml u skotu, 10 ml u prasat a 5

ml u ovce.

V běžném případě je jednorázová aplikace doporučené dávky dostačující. Dle potřeby se

aplikace může opakovat za 4 dny u skotu a ovcí a za 3 dny u prasat.

Je nutné zajistit správné dávkování podle živé hmotnosti zvířete, aby se vyloučilo

poddávkování.

9/ Pokyny pro správné podání

Přípravek by měl být použit na základě výsledků citlivosti bakterií izolovaných ze zvířat.

Jestliže během prvních 3 dnů není patrný léčebný úspěch, je třeba testy citlivosti zopakovat.

Bude-li to nezbytné, antibiotická léčba musí být změněna.

Použití během březosti:

Použití není doporučeno během posledního trimestru březosti, protože tetracykliny mohou

způsobit odbarvování zubů a bránit kalcifikaci.

Nemíchat a současně neaplikovat s přípravky obsahujícími polyvalentní kationty jako Ca, Mg,

Fe a to z důvodu možného snížení resorpce.

10/ Ochranné lhůty

Maso:

28 dnů

Mléko skotu:

7 dnů

Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

11/ Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a na krabičce.

12/ Zvláštní upozornění

Zabraňte přímému kontaktu veterinárního léčivého přípravku s pokožkou. Po použití

přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem. V případě zasažení očí, vypláchněte zasažené oko

ihned velkým množstvím vody. V případě podráždění exponovaného místa vyhledejte

lékařskou pomoc. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem

vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému

lékaři.

13/ Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud je

jich třeba

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14/ Datum poslední revize textu příbalové informace:

Říjen 2014

Další informace

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení: 1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 12 x 100 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Farmakodynamické vlastnosti

Oxytetracyklin

působí

bakteriostaticky

tím,

blokuje

syntézu

bílkovin

bakterií

na ribosomech.

Jeho

širokospektrální

účinek

zahrnuje

většinu

grampozitivních

a gramnegativních aerobních a anaerobních bakterií včetně Mycoplasma spp., Chlamydia spp.

a Rickettsia spp. S rezistencí k oxytetracyklinu se musí počítat u četných bakterií,

např. Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Staphylococcus aureus, Streptococcus

spp. a Arcanobacterium pyogenes, ta je často druhově specifická.

Farmakokinetické údaje

Při injekční aplikaci je oxytetracyklin rychle vstřebán. Maximální koncentrace v plazmě

dosahuje v rozmezí 2 – 6 hodin, terapeuticky účinná hladina v plazmě přetrvává po dobu 48

až 72 hodin v závislosti na druhu zvířete.

Oxytetracyklin je rychle distribuován do všech tkání vč. reprodukčních orgánů, dýchacího a

zažívacího traktu, kloubů a chronicky zanícených tkání. Usazuje se ve tkáních, kde dochází ke

kalcifikaci. Prochází placentou a je obsažen ve fetálním oběhu. Koncentrace oxytetracyklinu

v krvi plodu odpovídá polovině měřitelného množství koncentrace v krvi matky. V nízké

koncentraci prochází též mozkovými plenami do krve v mozku.

Oxytetracyklin je metabolizován enterohepatálním oběhem a je vylučován v antimikrobiální

aktivní formě hlavně ledvinami.

Méně než 2 % jsou vylučována mlékem.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte

prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Sevaron s.r.o

Palackého třída 163a,

612 00,

BRNO,

Česká republika

Tel: +420 426 370

e-mail: info@sevaron.cz