Vetmedin

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Vetmedin 0,75 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Vetmedin 0,75 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Inhibitorů fosfodiesterázy
 • Přehled produktů:
 • 9904485 - 1 x 5 ml - injekční lahvička - sklo; 9904486 - 1 x 10 ml - injekční lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/084/15-C
 • Datum autorizace:
 • 03-09-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Vetmedin 0,75 mg/ml injekční roztok pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

Německo

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Labiana Life Sciences S.A.

Calle Venus 26

Pol Ind Can Parellada Industrial

08228 Terrassa

Španělsko

nebo

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Straße 324

24106 Kiel

Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vetmedin 0,75 mg/ml injekční roztok pro psy

Pimobendanum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden ml obsahuje:

Léčivá látka:

Pimobendanum 0,75 mg

Čirý bezbarvý roztok.

4.

INDIKACE

K zahájení léčby městnavého srdečního selhání u psů vyvolaného nedostatečností srdečních chlopní

(nedomykavost mitrální a/nebo trikuspidální chlopně) nebo dilatační kardiomyopatií.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat v případech hypertrofických kardiomyopatií nebo v případech takových klinických stavů,

kdy zvýšení srdečného výdeje není z funkčních nebo anatomických důvodů možné (např. stenóza

aorty).

Viz také bod “Použití v průběhu březosti a laktace”.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vzácně se mohou dostavit mírný pozitivně chronotropní účinek a zvracení.

Ve vzácných případech byly pozorovány přechodný průjem, anorexie nebo letargie.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření )

časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

velmi vzácné (u méně než 1, z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Jedna intravenózní injekce v dávce 0,15 mg pimobendanu/kg živé hmotnosti (i.e. 2 ml/10 kg živé

hmotnosti).

Pro pokračování v léčbě lze použít Vetmedin žvýkací tablety nebo Vetmedin tvrdé tobolky pro psy v

doporučené dávce, první dávku lze podat 12 hodin po podání injekce.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

5 ml a 10 ml injekční lahvička by měla postačit pro psa o živé hmotnosti až 25 kg, respektive až 50 kg.

Lahvička je určena pouze pro jednorázové použití.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Tento přípravek neobsahuje žádnou antimikrobiální konzervační látku.

Tento přípravek je určen pouze pro jednorázové použití.

Jakékoliv množství přípravku, které v lahvičce zbyde po odebrání požadované dávky, musí být

zlikvidováno.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: ihned spotřebujte.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a

injekční lahvičce po EXP.

Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případě náhodného subkutánního injekčního podání se mohou v místě podání nebo pod ním objevit

dočasný otok a slabé až mírné resorpční zánětlivé reakce.

Pouze pro jednorázové podání.

Přípravek je určen k zahájení léčby městnavého srdečního selhání u psů, po posouzení terapeutického

poměru rizika a prospěchu zodpovědným veterinárním lékařem, s přihlédnutím k celkovému

zdravotnímu stavu psa.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného samopodání injekce vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po použití si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti a laktace

Ve studiích s potkany a s králíky neměl pimobendan žádný vliv na fertlitu. Embryotoxické účinky

byly pozorovány pouze při maternotoxických dávkách. Pokusy s potkany prokázaly, že je pimobendan

vylučován do mléka. Přípravek by měl být proto podáván březím a laktujícím fenám pouze tehdy,

pokud očekávaný terapeutický prospěch převáží možné riziko (viz také bod “Kontraindikace”).

Interakce

Farmakologickými studiemi nebyla prokázána interakce mezi srdečním glykosidem oubainem a

pimobendanem. Zvýšená kontraktilita srdečního svalu navozená pimobendanem je zeslabována v

přítomnosti antagonistů kalcia verapamilu a ß-blokátoru propanololu.

Předávkování

V případě předávkování je nutné zahájit symptomatickopu léčbu.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

5 ml nebo10 ml injekční lahvička pro jednorázové použití.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.