VERAL NEO

Základní informace

 • Název přípravku:
 • VERAL NEO Gel 10MG/G
 • Dávkování:
 • 10MG/G
 • Léková forma:
 • Gel
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 150G II Tuba
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • VERAL NEO Gel 10MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Diklofenak
 • Přehled produktů:
 • VERAL NEO 1% GEL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 29/ 293/03-C
 • Datum autorizace:
 • 21-11-2012
 • Poslední aktualizace:
 • 05-03-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls190569/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

VERAL NEO 1% GEL  

gel 

(Diclofenacum natricum) 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však VERAL NEO 1% GEL musíte 

používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem! 

-  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete:  

1.  Co je VERAL NEO 1% GEL a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete VERAL NEO 1% GEL používat 

3.  Jak se VERAL NEO 1% GEL používá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5  Jak VERAL NEO 1% GEL uchovávat 

6.  Další informace 

1.  CO JE VERAL NEO 1% GEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Diclofenacum natricum, léčivá látka gelu VERAL NEO 1% GEL, patří do skupiny léčiv, které se 

označují jako nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAID). Diclofenacum natricum tlumí bolest, působí 

protizánětlivě a zmírňuje otoky. 

VERAL NEO 1% GEL je určen ke vtírání do pokožky na postižených místech. 

VERAL NEO 1% GEL se používá k místní léčbě onemocnění pohybového aparátu poúrazového, 

zánětlivého nebo degenerativního původu, tj. k odstranění bolesti a zánětu svalů, kloubů a měkkých 

tkání v okolí kloubů.  

Přípravek  lze  běžně použít u následujících stavů: 

Mladiství od 14 let  

- krátkodobá lokální léčba akutních poranění jako je podvrtnutí, pohmoždění a tupá poranění (úrazy 

utrpěné při sportu)  

Dospělí (od 18 let)  

- poranění měkkých tkání, poúrazové stavy: poranění šlach, svalů a kloubů např. při vymknutí, 

natáhnutí svalu nebo pohmoždění  

- bolest zad  

a po poradě s lékařem u těchto stavů:  

- lokalizované formy revmatizmu měkkých tkání např. u tenisového loktu  

- bolest při nezávažných artrózách periferních kloubů a kolen  

VERAL NEO 1% GEL mohou užívat dospělí a mladiství od 14 let. 

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VERAL NEO 1% GEL 

POUŽÍVAT  

Nepoužívejte VERAL NEO 1% GEL  

-  Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo na kteroukoli další složku přípravku 

VERAL NEO 1% GEL vyjmenovanou v této příbalové informaci. 

-  Jestliže jste v minulosti měli alergickou reakci na léky, které obsahují kyselinu 

acetylsalicylovou, ibuprofen nebo jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAID). Pokud si 

nejste jistí, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Příznaky alergických reakcí na tyto léky mohou být následující: astma, sípavé dýchání nebo 

potíže s dýcháním, kopřivka nebo kožní vyrážka, oteklá tvář nebo jazyk, rýma. 

-  Jestliže jste ve 3. třetině těhotenství.  

-  Jestliže jste mladší 14 let. 

Pokud se Vás týká  některá z výše uvedených podmínek, nepoužívejte  přípravek VERAL NEO 1% 

GEL. 

Zvláštní opatrnosti při použití VERAL NEO 1% GEL je zapotřebí 

-  Nenanášejte přípravek VERAL NEO 1% GEL na místa s postiženou kůží (s vyrážkou, 

ekzémem) nebo na otevřené rány.  

-  Při použití VERAL NEO 1% GEL nezakrývejte postižené místo neprodyšným obvazem. 

V případě podvrtrnutí, výronu můžete použít elastický obvaz, dbejte ovšem na to, abyste 

přílišným utažením neomezili cirkulaci krve v postižené oblasti a aby obvaz byl prodyšný. 

-      Zamezte kontaktu VERAL NEO 1% GEL s očima. VERAL NEO 1% GEL je pouze k vnějšímu 

použití. 

    Pokud se přípravek dostane do očí, vypláchněte oči proudem čisté vody, v případě 

    přetrvávajících potíží navštivte lékaře. 

-  Vyvarujte se kontaktu léčiva s ústní dutinou a sliznicí. VERAL NEO 1% GEL nepolykejte. 

-  Vyhýbejte se přímému slunečnímu záření a pobytu v soláriu, tzn. během léčení a dva týdny poté 

mějte daná místa chráněna oděvem. 

-  Používání VERAL NEO 1% GEL přerušte, jakmile se objeví vyrážka. 

-  Riziko nežádoucích účinků se v průběhu času zvyšuje. Doporučená doba léčení se nesmí 

překročit. 

-     Jestliže je VERAL NEO 1% GEL používán na rozsáhlou plochu kůže, je používán po dlouhou 

dobu anebo je používán v kombinaci s ústně, nebo injekčně podávanými nesteroidními 

   protizánětlivými přípravky, může dojít k výskytu celkových nežádoucích účinků.  

Děti a mladiství (mladší 14 let)  

U dětí a mladistvých mladších 14 let nejsou dostupné dostatečné údaje o bezpečnosti a účinnosti 

přípravku, proto přípravek VERAL NEO 1% GEL u této věkové kategorie nepoužívejte.  

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Jestliže užíváte nebo jste nedávno užívali jiné léky, i ty, které nejsou vázány na lékařský předpis, 

informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.  

Bez porady s lékařem nepoužívejte k léčbě současně s VERAL NEO 1% GEL jiné volně prodejné 

léky pro místní používání.  

Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte přípravek VERAL NEO 1% GEL. 

Těhotenství a kojení 

VERAL NEO 1% GEL nesmí používat těhotné ženy v posledním trimestru těhotenství. Přípravek 

může poškodit Vaše nenarozené dítě nebo způsobit problémy při porodu. V prvních šesti měsících 

těhotenství  by se neměl přípravek používat, protože neexistuje dostatek zkušeností 

s používáním dikofenaku ve formě gelu u těhotných žen.  

Přípravek VERAL NEO 1% GEL by se neměl používat během kojení, pokud to není nezbytně nutné. 

V odůvodněných  případech, po doporučení lékařem, se při použití nesmí nanášet na oblast prsou 

nebo na rozsáhlé oblasti kůže a nesmí se používat dlouhodobě. 

Předtím, než začnete používat jakýkoliv přípravek, poraďte se s Vaším lékařem nebo lékárníkem.  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Není známá skutečnost nepříznivého vlivu VERAL NEO 1% GEL na schopnost řídit dopravní 

prostředky nebo obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách přípravku VERAL NEO 1% GEL  

Tato léková forma obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.  

Zároveň obsahuje metylparaben a propylparaben, které mohou vyvolat alergické reakce. 

3.  JAK SE VERAL NEO 1% GEL POUŽÍVÁ 

Dospělí a mladiství od 14 let: 

-  Používejte VERAL NEO 1% GEL 3 – 4krát denně. 

-  Malé množství léku VERAL NEO 1% GEL jemně vtírejte do pokožky v místě bolesti nebo otoku. 

Potřebné množství léku závisí na velikosti postižené plochy. Na jedno podání obvykle postačí 

množství 2 – 4 g (5 – 10 cm gelu), maximální dávka je 16 g denně. Během nanášení gelu můžete 

pocítit jemný chladivý efekt. 

-  Před prvním použitím propíchněte membránu trnem v plastovém uzávěru. 

-  Po nanesení léku VERAL NEO 1% GEL si umyjte ruce, pokud nejsou ošetřovaným místem. 

Dospělí nad 18 let: 

-  Nepoužívejte VERAL NEO 1% GEL déle než 2 týdny při poranění svalů a kloubů (tj. vymknutí, 

natažení, pohmoždění) nebo při léčbě bolesti zad, pokud Vám Váš lékař nenařídil delší léčbu.  

Jestliže se příznaky onemocnění  po 7 dnech léčby nezlepší nebo se zhorší, poraďte se o 

dalším postupu s lékařem.  

-  Při léčbě bolestí doprovázejících revmatická onemocnění se vždy poraďte s lékařem. 

Dospívající od 14 do 18 let:  

-  Při poranění svalů a kloubů  nepoužívejte bez porady s lékařem přípravek déle než 7 dní. 

Jestliže jste použil(a) více VERAL NEO 1% GEL, než jste měl(a) 

Pokud jste omylem požili přípravek VERAL NEO 1% GEL nebo v případě že jste použili větší 

množství léku než je doporučené vyhledejte lékaře, aby vyhodnotil rizika a poradil Vám. 

Jestliže jste zapomněl(a) více VERAL NEO 1% GEL 

Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek VERAL NEO 1% GEL ve správný čas, aplikujte ho, jakmile 

si vzpomenete a pak pokračujte jako obvykle. Neaplikujte dvojnásobné množství, aby byla doplněna 

chybějící dávka. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se 

svého lékaře nebo lékárníka. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i VERAL NEO 1% GEL nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého.  

Časté (≥ 1/100 až < 1/10):  

kožní vyrážky, pocity svědění, zarudnutí a otoky kůže v místě aplikace gelu. 

Vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000):  

puchýře na kůži v místě podání gelu. 

Velmi vzácné (>1/10000):  

alergická reakce na kůži, potíže s dýcháním, angioedém (otok kůže a sliznic, např. ve tváři a na 

kloubech prstů), zvýšená citlivost kůže na sluneční záření. 

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte používat VERAL NEO 1% GEL 

a okamžitě se poraďte s lékařem: 

-  Kopřivka nebo vyrážky na velkých plochách kůže s puchýři. 

-  Potíže s dýcháním, pocit nedostatku vzduchu (otok hrdla), sípání, dušnost, pocit napětí na 

hrudníku (astma). 

-  Otok oličeje, rtů nebo jazyka. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. 

5.  JAK VERAL NEO 1% GEL UCHOVÁVAT  

-  Uchovávejte při teplotě do 25 ˚C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

-  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

-  Přípravek VERAL NEO 1% GEL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu 

za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

-  Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co VERAL NEO 1% GEL obsahuje 

Léčivou látkou je diclofenacum natricum 1,0 g (1%) ve 100 g gelu.  

Pomocnými látkami jsou hydroxid sodný, hyetelosa, karbomer, propylenglykol, střední nasycené 

triacylglyceroly, propylparaben, methylparaben, čištěná voda. 

Jak VERAL NEO 1% GEL vypadá a co obsahuje toto balení 

VERAL NEO 1% GEL je bílý, hladký gel, slabého charakteristického zápachu. 

Popis obalu: 

1)  Al tuba uzavřená membránou, šroubovací PP uzávěr s propichovacím trnem, krabička 

2) Laminátová tuba uzavřená membránou, šroubovací PP uzávěr, krabička 

Velikost balení: 30 g, 50 g, 100 g a 150 g gelu.  

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Herbacos Recordati, s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 26.9.2012 

Document Outline