VERAL NEO

Základní informace

 • Název přípravku:
 • VERAL NEO Gel 10MG/G
 • Dávkování:
 • 10MG/G
 • Léková forma:
 • Gel
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 50G II Tuba
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • VERAL NEO Gel 10MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Diklofenak
 • Přehled produktů:
 • VERAL NEO 1% GEL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 29/ 293/03-C
 • Datum autorizace:
 • 21-11-2012
 • EAN kód:
 • 8594002958848
 • Poslední aktualizace:
 • 05-03-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Přílohač.1 kesdělenísp.zn.sukls190569/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

VERALNEO1%GEL

gel

(Diclofenacumnatricum)

Přečtětesipozornětuto příbalovouinformaci, protožeobsahujepro vásdůležitéúdaje.

Tento přípravekjedostupnýbezlékařského předpisu.Přesto všakVERALNEO1%GELmusíte

používatpečlivěpodlenávodu, abyVámco nejvíceprospěl.

- Ponechtesipříbalovou informacipro případ, žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Požádejtesvéholékařenebolékárníka, pokud potřebujetedalšíinformaceneboradu.

- Pokud sevašepříznakyzhoršínebosenezlepšído7dnů, musíteseporaditslékařem!

- Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytnevzávažnémíře, nebo pokud sivšimnete

jakýchkolinežádoucích účinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalovéinformaci,prosím, sdělte

to svému lékařinebolékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. CojeVERALNEO1%GELakčemu sepoužívá

2. Čemumusítevěnovatpozornost, nežzačneteVERALNEO1%GELpoužívat

3. JakseVERALNEO1%GELpoužívá

4. Možnénežádoucíúčinky

5 JakVERALNEO1%GELuchovávat

6. Dalšíinformace

1. COJEVERALNEO1%GELAKČEMUSEPOUŽÍVÁ

Diclofenacumnatricum,léčiválátkageluVERALNEO1%GEL, patřídoskupinyléčiv, kterése

označujíjako nesteroidníprotizánětliváléčiva(NSAID). Diclofenacumnatricumtlumíbolest,působí

protizánětlivěazmírňujeotoky.

VERALNEO1%GELjeurčen kevtíránído pokožkynapostižených místech.

VERALNEO1%GELsepoužívákmístníléčběonemocněnípohybového aparátupoúrazového,

zánětlivéhonebodegenerativníhopůvodu, tj. kodstraněníbolestiazánětu svalů,kloubůaměkkých

tkánívokolíkloubů.

Přípraveklze běžněpoužítu následujících stavů:

Mladiství od14let

-krátkodobálokálníléčbaakutních poraněníjakojepodvrtnutí, pohmožděníatupáporanění(úrazy

utrpěnépřisportu)

Dospělí(od 18let)

-poraněníměkkých tkání,poúrazovéstavy:poraněníšlach, svalůakloubů např.přivymknutí,

natáhnutísvalunebopohmoždění

-bolestzad

apo poraděslékařemu těchto stavů:

-lokalizovanéformyrevmatizmuměkkých tkánínapř.u tenisovéholoktu

-bolestpřinezávažných artrózách periferních kloubůakolen

VERALNEO1%GELmohou užívatdospělíamladistvíod 14let.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEVERALNEO1%GEL

POUŽÍVAT

NepoužívejteVERALNEO1%GEL

- Jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)nadiklofenaknebo nakteroukolidalšísložkupřípravku

VERALNEO1%GELvyjmenovanou vtéto příbalovéinformaci.

- Jestližejstevminulostimělialergickou reakcinaléky, kteréobsahujíkyselinu

acetylsalicylovou, ibuprofennebojinánesteroidníprotizánětliváléčiva(NSAID). Pokud si

nejstejistí,poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkem.

Příznakyalergických reakcínatytolékymohou býtnásledující:astma, sípavédýchánínebo

potížesdýcháním,kopřivkanebo kožnívyrážka,oteklátvářnebojazyk, rýma.

- Jestližejsteve3. třetinětěhotenství.

- Jestližejstemladší14let.

PokudseVástýkáněkterázvýšeuvedených podmínek, nepoužívejte přípravekVERALNEO1%

GEL.

ZvláštníopatrnostipřipoužitíVERALNEO1%GELjezapotřebí

- NenanášejtepřípravekVERALNEO1%GELnamístaspostiženoukůží(svyrážkou,

ekzémem)nebonaotevřenérány.

- PřipoužitíVERALNEO1%GELnezakrývejtepostiženémísto neprodyšnýmobvazem.

Vpřípaděpodvrtrnutí, výronumůžetepoužítelastickýobvaz, dbejteovšemnato,abyste

přílišnýmutaženímneomezilicirkulacikrvevpostiženéoblastiaabyobvazbylprodyšný.

- ZameztekontaktuVERALNEO1%GELsočima.VERALNEO1%GELjepouzekvnějšímu

použití.

Pokud sepřípravekdostanedo očí, vypláchněteočiproudemčistévody, vpřípadě

přetrvávajícíchpotížínavštivtelékaře.

- Vyvarujtesekontaktu léčivasústnídutinouasliznicí.VERALNEO1%GELnepolykejte.

- Vyhýbejtesepřímému slunečnímu zářeníapobytu vsoláriu,tzn. běhemléčeníadvatýdnypoté

mějtedanámístachráněnaoděvem.

- PoužíváníVERALNEO1%GELpřerušte,jakmileseobjevívyrážka.

- Riziko nežádoucích účinků sevprůběhu času zvyšuje.Doporučenádobaléčenísenesmí

překročit.

- JestližejeVERALNEO1%GELpoužíván narozsáhlou plochu kůže, jepoužíván po dlouhou

dobu anebojepoužíván vkombinacisústně, nebo injekčněpodávanýminesteroidními

protizánětlivýmipřípravky,můžedojítkvýskytu celkových nežádoucích účinků.

Dětiamladiství(mladší14 let)

Udětíamladistvých mladších 14letnejsou dostupnédostatečnéúdajeo bezpečnostiaúčinnosti

přípravku,protopřípravekVERALNEO1%GELutétověkovékategorienepoužívejte.

Vzájemnépůsobenísdalšímiléčivýmipřípravky

Jestližeužívátenebojstenedávno užívalijinéléky, ity, kterénejsou vázánynalékařskýpředpis,

informujteotomsvého lékařenebolékárníka.

BezporadyslékařemnepoužívejtekléčběsoučasněsVERALNEO1%GELjinévolněprodejné

lékypro místnípoužívání.

Připředepisováníjiných léků upozornětelékaře, žepoužívátepřípravekVERALNEO1%GEL.

Těhotenstvíakojení

VERALNEO1%GELnesmípoužívattěhotnéženyvposlednímtrimestrutěhotenství.Přípravek

můžepoškoditVašenenarozenédítěnebo způsobitproblémypřiporodu.Vprvních šestiměsících

těhotenství bysenemělpřípravekpoužívat,protoženeexistujedostatek zkušeností

spoužívánímdikofenaku veforměgelu u těhotných žen.

PřípravekVERALNEO1%GELbysenemělpoužívatběhemkojení, pokud tonenínezbytněnutné.

Vodůvodněných případech,podoporučenílékařem,sepřipoužitínesmínanášetnaoblastprsou

nebo narozsáhléoblastikůžeanesmísepoužívatdlouhodobě.

Předtím, nežzačnetepoužívatjakýkolivpřípravek, poraďtesesVašímlékařemnebolékárníkem.

Řízenídopravníchprostředkůa obsluha strojů

Neníznámáskutečnostnepříznivého vlivuVERALNEO1%GELnaschopnostříditdopravní

prostředkynebo obsluhovatstroje.

DůležitéinformaceoněkterýchsložkáchpřípravkuVERALNEO1%GEL

Tatolékováformaobsahujepropylenglykol, kterýmůžezpůsobitpodrážděníkůže.

Zároveňobsahujemetylparaben apropylparaben, kterémohou vyvolatalergickéreakce.

3. JAKSEVERALNEO1%GELPOUŽÍVÁ

Dospělíamladistvíod14let:

-PoužívejteVERALNEO1%GEL3–4krátdenně.

-MalémnožstvílékuVERALNEO1%GELjemněvtírejtedo pokožkyvmístěbolestinebo otoku.

Potřebnémnožstvíléku závisínavelikostipostiženéplochy. Najednopodáníobvyklepostačí

množství2–4 g(5–10cmgelu), maximálnídávkaje16gdenně. Běhemnanášenígelu můžete

pocítitjemnýchladivýefekt.

-Před prvnímpoužitímpropíchnětemembránutrnemvplastovémuzávěru.

-Po nanesenílékuVERALNEO1%GELsiumyjteruce, pokud nejsouošetřovanýmmístem.

Dospělínad 18let:

-NepoužívejteVERALNEO1%GELdélenež2 týdnypřiporaněnísvalůakloubů (tj. vymknutí,

natažení, pohmoždění)nebo přiléčběbolestizad,pokud VámVášlékařnenařídildelšíléčbu.

Jestližesepříznakyonemocněnípo 7 dnechléčbynezlepšínebosezhorší,poraďteseo

dalšímpostupuslékařem.

-Přiléčběbolestídoprovázejících revmatickáonemocněnísevždyporaďteslékařem.

Dospívajícíod 14do 18let:

-Připoraněnísvalů akloubůnepoužívejtebezporadyslékařempřípravekdélenež7 dní.

Jestližejstepoužil(a)víceVERALNEO1%GEL,nežjsteměl(a)

Pokud jsteomylempožilipřípravekVERALNEO1%GELnebovpřípaděžejstepoužilivětší

množstvíléku nežjedoporučenévyhledejtelékaře, abyvyhodnotilrizikaaporadilVám.

Jestližejstezapomněl(a)víceVERALNEO1%GEL

Pokud jstezapomněliaplikovatpřípravekVERALNEO1%GELvesprávnýčas,aplikujteho,jakmile

sivzpomeneteapakpokračujtejako obvykle. Neaplikujtedvojnásobnémnožství, abybyladoplněna

chybějícídávka. Máte-lijakékolidalšíotázky, týkajícísepoužívánítohoto přípravku, zeptejtese

svéholékařenebolékárníka.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podobnějako všechnyléky, můžemítiVERALNEO1%GELnežádoucíúčinky, kterésealenemusí

vyskytnoutu každého.

Časté(≥1/100 až<1/10):

kožnívyrážky, pocitysvědění,zarudnutíaotokykůževmístěaplikacegelu.

Vzácné(≥1/10000 až<1/1000):

puchýřenakůživmístěpodánígelu.

Velmivzácné(>1/10000):

alergickáreakcenakůži,potížesdýcháním, angioedém(otokkůžeasliznic, např.vetvářiana

kloubech prstů),zvýšenácitlivostkůženaslunečnízáření.

Pokud seuvásvyskytnekterýkoliznásledujícíchpříznaků, přestaňtepoužívatVERALNEO1%GEL

aokamžitěseporaďteslékařem:

-Kopřivkanebo vyrážkynavelkýchplocháchkůžespuchýři.

-Potížesdýcháním, pocitnedostatku vzduchu (otokhrdla),sípání, dušnost, pocitnapětína

hrudníku (astma).

-Otokoličeje,rtůnebojazyka.

Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytnevzávažnémíře, nebo pokud sivšimnetejakýchkoli

nežádoucích účinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalovéinformaci, prosím, sděltetosvému lékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAKVERALNEO1%GELUCHOVÁVAT

-Uchovávejtepřiteplotědo25 ˚C, vpůvodnímobalu, abybylpřípravekchráněnpřed vlhkostí.

-Uchovávejtemimo dosah adohleddětí.

-PřípravekVERALNEO1%GELnepoužívejtepo uplynutídobypoužitelnosti, uvedenénaobalu

za„EXP“.Dobapoužitelnostisevztahujekposlednímu dniuvedeného měsíce.

-Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadních vod nebo domácího odpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tato opatřenípomáhajíchránit

životníprostředí.

6. DALŠÍINFORMACE

CoVERALNEO1%GELobsahuje

Léčivou látkoujediclofenacumnatricum1,0 g(1%)ve100 ggelu.

Pomocnýmilátkamijsouhydroxid sodný,hyetelosa, karbomer, propylenglykol, střednínasycené

triacylglyceroly, propylparaben, methylparaben,čištěnávoda.

JakVERALNEO1%GELvypadá a coobsahujetoto balení

VERALNEO1%GELjebílý, hladkýgel, slabého charakteristického zápachu.

Popisobalu:

1)Altubauzavřenámembránou,šroubovacíPPuzávěrspropichovacímtrnem, krabička

2)Laminátovátubauzavřenámembránou, šroubovacíPPuzávěr, krabička

Velikostbalení:30 g,50 g,100 ga150 ggelu.

Natrhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

HerbacosRecordati, s.r.o.,Štrossova239, 530 03 Pardubice, Českárepublika

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:26.9.2012

Document Outline