Advertisement

VENOFER

Základní informace

 • Název přípravku:
 • VENOFER Injekční roztok 20MG/ML
 • Dávkování:
 • 20MG/ML
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 5X5ML Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • VENOFER Injekční roztok 20MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ŽELEZO, PARENTERÁLNÍ PŘÍPRAVKY
 • Přehled produktů:
 • VENOFER

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 12/ 051/04-C
 • Poslední aktualizace:
 • 13-01-2018

Příbalovou informaci pro pacienta


Page 1 / 9

sp.zn. sukls54513/2017

Příbalová informace: informace pro

pacienta

VENOFER

injekční roztok

Ferri oxidum saccharatum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás

vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek

podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Venofer a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Venofer podán

Jak se přípravek Venofer podává

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Venofer uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Venofer a k čemu se používá

Venofer je přípravek, který obsahuje železo a může u pacientů s jeho nedostatkem doplnit

úbytek.

Tento přípravek může být užíván pacienty pouze v následujících případech:

pacienty, kteří netolerují perorální terapii železem (léčbu podávanou ústy) nebo pro ni

nejsou vhodní

pacienty s klinickou potřebou rychlého doplnění železa

pacienty, u kterých jsou perorálně podávané přípravky železa neúčinné (např. pacienti se

zánětlivým onemocněním střev).

Musíte si být vědom(a), že musí být provedeno vyšetření krve, aby bylo zjištěno, zda je léčba

tímto přípravkem vhodná.

Page 2 / 9

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Venofer

podán

Nepoužívejte přípravek Venofer:

jestliže jste alergický(á) na přípravek nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

pokud máte zkušenost se závažnou alergickou (hypersenzitivní) reakcí na jiné injekční

přípravky s obsahem železa,

trpíte-li anemií, která není způsobena nedostatkem železa,

jestliže máte v těle nadbytek železa nebo máte potíže s tím, jak Vaše tělo železo

využívá.

Venofer Vám nesmí být podán, vztahuje-li se na Vás jakýkoliv z výše uvedených případů.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Venofer se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Venofer se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou pokud:

jste někdy měl(a) alergii na nějaký lék,

trpíte systémovým lupus erytematosus (zánětlivé onemocnění),

trpíte revmatoidní artritidou,

trpíte závažným astmatem, ekzémem či jinou alergií,

máte potíže s játry,

máte jakékoli infekce.

Pokud si nejste jistý(á), zda se na Vás vztahuje jakýkoliv z výše uvedených případů, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem předtím, než Vám bude přípravek Venofer podán.

Další léčivé přípravky

a Venofer

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Týká se to i léků, které jsou dostupné bez

lékařského předpisu. Venofer se nesmí podávat ve stejnou dobu s jinými přípravky železa

podávanými ústy.

Těhotenství a kojení

Podávání přípravku Venofer nebylo testováno u žen, které jsou v prvních třech měsících

těhotenství. Je důležité, abyste sdělila svému lékaři, že jste těhotná nebo plánujete mít dítě.

Pokud během léčby otěhotníte, poraďte se se svým lékařem.

Váš lékař rozhodne, zda Vám má nebo nemá být podán tento přípravek.

Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem dříve, než Vám přípravek Venofer bude podán.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Page 3 / 9

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po podání přípravku Venofer pociťovat závratě, zmatenost nebo můžete mít pocit, že se Vám

točí hlava. V

takovém případě neřiďte

dopravní prostředky

ani nepoužívejte žádné nástroje

nebo stroje. Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře.

3.

J

ak se přípravek Venofer podává

Váš lékař rozhodne, jaká dávka přípravku Venofer Vám bude podána. Rovněž rozhodne, jak

často a jak dlouho jej potřebujete užívat. Váš lékař provede vyšetření krve, aby mohl stanovit

správnou

dávku.

Přípravek Venofer Vám podá lékař nebo zdravotní sestra jednou z následujících metod:

pomalou injekcí do žíly – jednou až 3krát za týden,

ve formě infuze (kapačky) do žíly – jednou až 3krát za týden,

během dialýzy – přidáním do žilní větve dialyzačního přístroje.

Přípravek Venofer s

e podává v místě, kde lze v případě imunoalergických reakcí poskytnout

správnou a okamžitou léčbu.

Váš lékař nebo zdravotní sestra Vás budou sledovat po dobu 30 minut po každém podání

přípravku.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky Venoferu jsou dočasné změny chuti, nízký nebo vysoký krevní

tlak, pocit na zvracení (nauzea) a reakce v místě injekce/infuze.

. Obecně jsou alergické reakce

potenciálně nejzávažnějšími nežádoucími účinky.

Alergické reakce

(mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

Jestliže se u Vás objeví alergická reakce, informujte okamžitě svého lékaře nebo zdravotní

sestru. Známky takové reakce mohou zahrnovat:

nízký krevní tlak (závratě, pocity točení hlavy nebo mdloby)

otok v oblasti obličeje,

obtížné dýchání.

Okamžitě upozorněte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud se domníváte, že máte

alergickou reakci.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 osob)

změny chuti jako například kovová pachuť v ústech (obvykle netrvá dlouho),

nízký krevní tlak nebo vysoký krevní tlak,

pocit na zvracení (nauzea),

reakce v místě injekce/infuze jako například bolest, podráždění, svědění, hematom nebo změna

barvy po úniku aplikované látky do kůže.

Page 4 / 9

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

mdloby,

bolest hlavy nebo závratě,

oběhový kolaps,

rychlou tepovou frekvenci,

bušení srdce (palpitace),

zrudnutí,

bolest žaludku nebo průjem,

akutní zúžení dýchacích cest,

sípání, obtížné dýchání,

svědění, vyrážka, kopřivku nebo zarudnutí kůže,

svalové spasmy, křeče nebo bolest svalů,

pocit pálení,

brnění nebo mravenčení,

snížená citlivost na dotek,

záněty žil,

povrchový zánět žil,

zácpa,

bolest kloubů,

bolest končetin,

bolest zad,

bolest na hrudi,

otoky rukou a nohou,

celkový pocit jako při nemoci,

třesavka,

horečka,

slabost, únava,

bolesti,

zvýšené hladiny gamaglutamyltransferázy,

zvýšené hladiny feritinu v séru.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

náhlé život ohrožující alergické reakce (alergické šoky),

pocit horka,

otoky,

ospalost či spavost,

změna barvy moči,

zvýšené pocení,

suchá ústa,

Další nežádoucí účinky s neznámou četností zahrnují: snížené vědomí, stav zmatenosti, ztrátu vědomí,

úzkost, třes nebo chvění, otoky tváře, úst, jazyka nebo hrdla, které mohou způsobovat potíže s

dýcháním, nízkou tepovou frekvenci, studený pot, bledá kůže.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Page 5 / 9

Státní

ústav

kontrolu

léčiv,

Šrobárova

Praha

webové

stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Venofer

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné

do:.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte ampulky nebo injekční lahvičky v krabičce,

aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

Ampulky nebo lahvičky přípravku Venofer je třeba použít ihned po jejich otevření, Po

naředění roztokem chloridu sodného se má naředěný roztok okamžitě použít.

6.

Obsah balení a další

informace

Co Venofer obsahuje

Léčivou látkou je ferri oxidum saccharatum. Jedna 5ml ampulka nebo 5ml injekční

lahvička obsahuje ferrum (železo - Fe

III) 100 mg, tj. 20mg/ml.

Roztok obsahuje také roztok hydroxidu sodného 100 g/l (k úpravě pH) a vodu na injekci.

Jak Venofer vypadá a co obsahuje toto balení

Venofer je tmavě hnědý, viskózní, neprůhledný vodný roztok železa.

Venofer se dodává v následujících velikostech balení:

5ml skleněné

ampulky

injekční

lahvičky a obsahuje 100 mg železa (tj. 20 mg/ml).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Vifor France

100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8

92042 Paris La Défense Cedex

Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 9. 3. 2017

Page 6 / 9

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Podání

U pacientů je třeba pečlivě sledovat příznaky a projevy hypersensitivity během každého

podání přípravku Venofer a následně po něm.

Přípravek Venofer může být podán pouze personálem kvalifikovaným pro vyhodnocení a

zvládnutí anafylaktických reakcí a v zařízení, ve kterém je zajištěno kompletní vybavení k

resuscitaci.

Pacienty je nutné sledovat z hlediska možnosti vzniku nežádoucích reakcí minimálně po

dobu 30 minut od každého podání přípravku Venofer.

Dávkování

Kumulativní dávka Venoferu musí být vypočtena pro každého pacienta individuálně a nesmí

být překročena.

Výpočet dávky

Celková kumulativní dávka Venoferu, odpovídající celkovému deficitu železa (mg), se

stanovuje na základě hladiny hemoglobinu (Hb) a tělesné hmotnosti (BW). Dávka Venoferu

musí být vypočtena pro každého pacienta individuálně, na základě celkového deficitu železa,

podle následujícího Ganzoniho vzorce, například:

Celkový deficit železa [mg] = BW [kg] x (cílový Hb –

současný Hb) [g/dl] x 2,4* +

depotní železo [mg]

Do 35 kg BW:

Cílový Hb = 13 g/dl a depotní železo = 15 mg/kg BW

35 kg BW a více:

Cílový Hb = 15 g/dl a depotní železo = 500 mg

* Faktor 2,4 = 0,0034 (obsah železa v Hb = 0,34 %) x 0,07 (objem krve = 7 % BW) x

1000 (konverze [g] na [mg]) x 10

Celkové množství Venoferu, které má

být aplikováno (v ml) =

Celkové množství Venoferu, které má být

aplikováno, dle tělesné hmotnosti, současné

hladiny Hb a cílové hladiny Hb*:

Celkový

počet

ampulek

nebo

lahviček,

který

se

aplikovat:

(1 ampulka nebo 1

lahvička Venoferu odpovídá 5

ml)

Hb 6,0 g/dl

Hb 7,5 g/dl

Hb 9,0 g/dl

Hb 10,5 g/dl

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

Celkový deficit železa [mg]

20 mg železa/ml

Page 7 / 9

Celkový

počet

ampulek

nebo

lahviček,

který

se

aplikovat:

(1 ampulka nebo 1

lahvička Venoferu odpovídá 5

ml)

Hb 6,0 g/dl

Hb 7,5 g/dl

Hb 9,0 g/dl

Hb 10,5 g/dl

25 kg

30 kg

35 kg

12,5

11,5

40 kg

13,5

45 kg

11,5

50 kg

10,5

55 kg

60 kg

13,5

11,5

65 kg

16,5

14,5

70 kg

17,5

12,5

75 kg

18,5

80 kg

22,5

19,5

16,5

13,5

85 kg

23,5

20,5

90 kg

24,5

21,5

14,5

Do 35 kg BW:

Cílový Hb = 13 g/dl

35 kg BW a více:

Cílový Hb = 15 g/dl

Pro konverzi Hb (mM) na Hb (g/dl) vynásobte výše uvedené hodnoty číslem 1,6.

V případě, že celková nezbytná dávka přesahuje maximální povolenou jednorázovou dávku,

musí

být

rozdělena.

Nedojde-li

jednom

dvou

týdnech

změně,

úpravě

hematologických parametrů, musí být původní diagnóza přehodnocena.

Výpočet dávky v případě náhrady železa v souvislosti s krevními ztrátami a na podporu

autologního darování krve

Požadovanou dávku Venoferu k vyrovnání deficitu železa lze vypočítat podle těchto vzorců:

Jestliže je znám objem krevních ztrát: aplikace 200 mg železa (10 ml Venoferu) by měla vést

ke zvýšení hodnoty Hb, ekvivalentnímu přibližně jedné krevní jednotce (400 ml s Hb

15 g/dl).

Železo, které se má nahradit [mg]

= počet ztracených krevních jednotek x 200, nebo

Potřebné množství Venoferu [ml]

= počet ztracených krevních jednotek x 10

V případě nižších hodnot Hb, než je žádoucí: vzorec předpokládá, že depotní železo není

třeba obnovit.

Železo, jež se má nahradit [mg] = BW [kg] x 2,4 (cílový Hb – současný Hb) [g/dl]

Příklad: pro BW = 60 kg a pokles Hb = 1 g/dl

150 mg železa, které se má

nahradit

je zapotřebí 7,5 ml Venoferu

Page 8 / 9

Normální dávkování:

Dospělí

5–10 ml Venoferu (100–200 mg železa) jednou až třikrát týdně. Doba podání a poměr ředění

viz část „Způsob podání“.

Pediatrická populace

Jsou k dispozici středně rozsáhlé údaje o dětech, získané z klinických studií. Existuje-li

klinická potřeba, doporučuje se nepřekračovat dávku 0,15 ml Venoferu (3 mg železa) / kg

tělesné hmotnosti maximálně třikrát týdně. Doba podání a poměr ředění viz část „Způsob

podání“.

Maximální tolerované jednorázové a

týdenní dávky

Dospělí

Ve formě injekce, maximální tolerovaná dávka za den podávaná maximálně 3krát týdně:

10 ml Venoferu (200 mg železa) aplikovat injekčně minimálně po dobu 10 minut

Ve formě infuze, maximální tolerovaná dávka za den podávaná maximálně jednou týdně:

pacienti s tělesnou hmotností nad 70 kg: 500 mg železa (25 ml Venoferu) po dobu

nejméně 3,5 hodiny

pacienti s tělesnou hmotností 70 kg a méně: 7 mg železa/kg tělesné hmotnosti po dobu

nejméně 3,5 hodiny

Je třeba přísně dodržovat trvání (dobu) infuze, tak jak je uvedena v bodě „Způsob podání“ a

to i v případě, že pacientovi není aplikována maximálně tolerovaná jednotlivá dávka.

Způsob podání

Venofer se smí aplikovat pouze nitrožilní cestou. To lze provádět formou kapací infuze,

pomalé injekce nebo přímo do žilní větve dialyzačního přístroje.

Intravenózní kapací infuze

Venofer se smí ředit pouze ve sterilním 0,9% (m/V) roztoku chloridu sodného (NaCl).

Ředění musí být provedeno bezprostředně před aplikací infuze a roztok by měl být aplikován

následovně:

Dávka

Venoferu

(mg železa)

Dávka

Venoferu

(ml Venoferu)

Maximální

objem

ředění

sterilního

0,9%

(m/V)

roztoku NaCl

Minimální

doba infuze

100 mg

5 ml

100 ml

15 minut

200 mg

10 ml

200 ml

30 minut

300 mg

15 ml

300 ml

1,5 hodiny

400 mg

20 ml

400 ml

2,5 hodiny

500 mg

25 ml

500 ml

3,5 hodiny

Page 9 / 9

Intravenózní injekce

Venofer lze aplikovat pomalou, intravenózní injekcí při rychlosti 1 ml neředěného roztoku za

1 minutu, přičemž se nesmí překročit 10 ml (200 mg železa) na injekci.

Injekce do žilní větve dialyzačního přístroje

Venofer může být za stejných podmínek jako při intravenózním podání aplikován v průběhu

hemodialýzy přímo do žilní větve dialyzačního přístroje.

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou sterilního

0,9% (m/V) roztoku chloridu sodného. V případě smísení s jinými roztoky nebo léčivými

přípravky

existuje

nebezpečí

precipitace

anebo

interakce.

Kompatibilita

s jinými

než

skleněnými, polyetylenovými a PVC obaly není známa.

Doba použitelnosti a uchovávání

3 roky

Doba použitelnosti po naředění 0,9% roztokem chloridu sodného:

Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit okamžitě po přípravě.

Doba použitelnosti po prvním otevření:

Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek použit okamžitě.

Pokyny k použití a další zacházení

Před použitím je nutné provést optickou kontrolu ampulek nebo lahviček zda v nich není

patrná

usazenina,

nebo

nejsou

poškozeny.

Používejte

pouze

ampulky

nebo

lahvičky

obsahující homogenní roztok bez usazenin. Naředěný roztok musí být čirý a mít hnědou

barvu.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

Advertisement