Vasotop P

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Vasotop P 2,5 mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Vasotop P 2,5 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • ACE inhibitory, prostý
 • Přehled produktů:
 • 9902162 - 1 x 28 tableta - obal na tablety - -; 9902163 - 3 x 28 tableta - obal na tablety - -; 9902164 - 6 x 28 tableta - obal na tablety - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/011/13-C
 • Datum autorizace:
 • 28-03-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Vasotop P 1,25 mg tablety

Vasotop P 2,5 mg tablety

Vasotop P 5 mg tablety

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci :

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet GesmbH

Siemensstrasse 105

1210 Wien

Rakousko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vasotop P 1,25 mg tablety

Vasotop P 2,5 mg tablety

Vasotop P 5 mg tablety

Ramiprilum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Vasotop P 1,25 mg tablety

Léčivá látka

Ramiprilum 1,25 mg/tableta

Béžové, oválné tablety s půlící rýhou na obou stranách

Vasotop P 2,5 mg tablety

Léčivá látka

Ramiprilum 2,5 mg/tableta

Pomocné látky

Žlutý oxid železitý (E 172) 0,50 mg/tableta

Žluté, oválné, ochucené tablety s půlící rýhou po obou stranách.

Vasotop P 5 mg tablety

Léčivá látka

Ramiprilum 5 mg/tableta

Pomocné látky

Červený oxid železitý (E 172) 0,250 mg/tableta

Růžové, oválné tablety s půlící rýhou na obou stranách

4.

INDIKACE

K léčbě městnavého srdečního selhání (podle klasifikace New York Heart Association (NYHA)

stupňů II, III a IV) způsobených nedostatečností chlopní kvůli chronickému degenerativnímu

onemocnění srdečních chlopní (endokardiosis) nebo kardiomyopatií, s nebo bez pomocné léčby

diuretikem (furosemid) a/nebo srdečními glykosidy (digoxin nebo methyldigoxin) u psů.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepodávat při hemodynamicky relevantních stenózách (např. stenóza aorty, stenóza mitrální chlopně)

nebo obstrukční hypertrofické kardiomyopatii.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Na začátku léčby inhibitory ACE nebo po zvýšení dávky se může v ojedinělých případech objevit

snížení krevního tlaku, což se může projevovat únavou, otupělostí nebo ataxií. V takových případech

by se léčba měla přerušit až do doby než se pacientův stav navrátí k normálu a teprve poté pokračovat

v léčbě s 50% původní dávky. Vysoké dávky diuretik mohou také vést k poklesu krevního tlaku a

proto by se současnému podávání diuretik v počáteční fázi léčby ACE-inhibitory u těchto pacientů

mělo zabránit.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Podává se jednou denně perorálně v léčebné dávce 0,125 mg ramiprilu / kg živé váhy (tj. Vasotop P

1,25 = 1 tableta / 10 kg ž.hm. , Vasotop 2,5 = 1 tableta/20 kg ž.hm.,Vasotop P 5 = 1 tableta/40 kg

ž.hm.).

Léčba se vždy začíná s nejnižší doporučenou dávkou. Dávka se zvyšuje pouze tehdy, jestliže pacient

neodpovídá na doporučenou počáteční dávku 0,125 mg ramiprilu / kg ž. hm..

Dávku lze podle závažnosti plicní kongesce u pacientů s kašlem nebo plicním edémem po 2 týdnech

zvýšit na 0,25 mg ramiprilu / kg ž. hm. / den (tj. Vasotop P 1,25 = 1 tableta / 5 kg, Vasotop P 2,5 = 1

tableta /10 kg, Vasotop P 5 = 1 tableta / 20 kg).

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Žádné.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

Po každém otevření znovu dobře zavřete víčko.

Neodstraňujte vysušující kapsli.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale.

Doba použitelnosti po prvním otevření obalu: 28 dní

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Podání ACE-inhibitorů hypovolemickým nebo dehydratovaným psům (např. v důsledku léčby

diuretiky, zvracení nebo průjmu) může vést k akutní hypotenzi. V takových případech by se okamžitě

mělo u pacienta začít s obnovou rovnováhy tekutin a elektrolytů a léčbu s přípravkem Vasotop P

přerušit až do její stabilizace.

U pacientů s rizikem hypovolemie by se mělo s léčbou přípravkem Vasotop P začít postupně během

jednoho týdne (začínat s poloviční dávkou).

1-2 dny před a po zahájení léčby ACE-inhibitory by se měl vyšetřit stav hydratace pacienta a funkce

ledvin. Toto je také nezbytné, pokud se zvýšila dávka přípravku Vasotop P nebo pokud se současně

podávají diuretika. U pacientů léčených přípravkem Vasotop P a současně i furosemidem je možné

dávku diuretika snížit, aby se dosáhlo stejného diuretického účinku jako při samostatné léčbě

furosemidem.

U psů s potížemi s ledvinami by se měla monitorovat při léčbě přípravkem renální funkce.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Těhotné ženy by měly dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k náhodnému pozření přípravku, protože

bylo zjištěno, že inhibitory ACE poškozují lidský plod během těhotenství.

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo některou z pomocných látek by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2013

15.

DALŠÍ INFORMACE

Jestliže se během léčby přípravkem objeví příznaky jako otupělost nebo ataxie (možné příznaky

hypotenze), podávání přípravku by se mělo přerušit až po ustoupení příznaků a poté pokračovat

v léčbě s 50% původní dávky.

Interakce

Diuretika a diety s nízkým obsahem draslíku potencují účinnost ACE-inhibitorů aktivací systému

renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS). Během léčby ACE-Inhibitory by se proto mělo zamezit

podávání vysokých dávek diuretik a diet s nízkým obsahem draslíku, aby se předešlo hypotenzi (s

příznaky jako jsou otupělost, ataxie a zcela výjimečně krátká ztráta vědomí nebo akutní selhání

ledvin).

Kvůli riziku hyperkalémie by se mělo zabránit současnému podávání draslíku nebo draslík

zvyšujúcích diuretik.

Použití v průběhu březosti, laktace

Přípravek by se neměl používat u březích a kojících fen, protože údaje o jeho použití během březosti a

laktace nejsou k dispozici.

Registrované velikosti balení:

1 x 28 tablet

3 x 28 tablet

6 x 28 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.