Ursofferan

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Ursofferan 200 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Ursofferan 200 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata, selata
 • Terapeutické oblasti:
 • PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ ŽELEZO
 • Přehled produktů:
 • 9902220 - 1 x 100 ml - lahvička - sklo; 9902221 - 10 x 100 ml - lahvička - sklo; 9902222 - 1 x 100 ml - lahvička - plast; 9902223 - 10 x 100 ml - lahvička - plast; 9902905 - 1 x 100 ml - lahvička - sklo; 9902906 - 10 x 100 ml - lahvička - sklo; 9902907 - 1 x 100 ml - lahvička - plast; 9902908 - 10 x 100 ml - lahvička - plast; 9906332 - 1 x 200 ml - láhev - plast; 9906333 - 10 x 200 ml - láhev - plast; 9906425 - 1 x 100 ml - lahvička - sklo; 9906426 - 10 x 100 ml - lahvička - sklo; 9906427 - 1 x 100 ml - lahvička - plast; 9906428 - 10 x 100 ml - lahvička - plast; 9906429 - 1 x 200 ml - láhev - plast; 9906430 - 10 x 200 ml - láhev - plast

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/019/13-C
 • Datum autorizace:
 • 16-05-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 25-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

URSOFERRAN

200 mg/ml injekční roztok pro prasata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE.

Držitel rozhodnutí o registraci:

BAYER s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5, ČR

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Serumwerk Bernburg AG

Hallesche Landstr. 105 b

06406 Bernburg

Německo

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

URSOFERRAN

200 mg/ml injekční roztok pro prasata

Ferrum-ion (3+)) (ut gleptoferronum)

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden ml obsahuje:

Léčivé látky:

Ferrum-ion (3+)

200,0 mg

ut gleptoferronum

532,6 mg

Pomocné látky:

Fenol

5,0 mg

Tmavě hnědý mírně viskózní sterilní koloidní vodný roztok

4.

INDIKACE

Prevence a léčba anémie z nedostatku železa u selat.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepodávat selatům, u kterých je podezření na nedostatek vitamínu E a/nebo selenu. Nepoužívat

v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u klinicky nemocných zvířat, zejména ne v případě průjmových onemocnění.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Méně často je možno místě injekčního podání pozorovat zabarvení tkáně a/nebo mírný měkký otok.

Ten by měl během několika dnů vymizet. Mohou se objevit také reakce z přecitlivělosti.

Vzácně se u selat po podání parenterálních přípravků na bázi komplexu železa s dextranem vyskytly

úhyny. Tyto úhyny jsou spojeny s genetickými faktory nebo nedostatkem vitamínu E a/nebo selenu.

Velmi vzácně byly hlášeny úhyny selat, které byly spojovány se zvýšenou vnímavostí k infekci v

důsledku dočasné blokády retikuloendotelového systému.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky, a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, nebo si myslíte, že léčivý přípravek není účinný, oznamte to, prosím, vašemu

veterinárnímu lékaři.

Můžete také hlásit prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků {www.uskvbl.cz}.

7. CÍLOVÉ DRUHY

Prasata (selata)

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pouze pro intramuskulární podání.

Selata:

200 mg Fe

(odpovídá 1 ml přípravku) pro toto. Aplikujte jedenkrát mezi 1. a 3. dnem života.

Doporučuje se použít injekční automat. K opětovnému naplnění injekční stříkačky použijte

natahovací jehlu, aby se zamezilo nadměrnému rozpíchání zátky. Zátka se nesmí propíchnout více než

10krát. Při ošetřování skupin zvířat v jednom běhu použijte natahovací jehlu umístěnou do zátky

injekční lahvičky, aby se zabránilo nadměrnému rozpíchání zátky. Po ošetření je nutno natahovací

jehlu vyjmout.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nejsou

10. OCHRANNÁ (É) LHŮTA (Y)

Maso: Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě po

EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Po prvním otevření vnitřního obalu (propíchnutí zátky) stanovte datum likvidace zbylého množství

přípravku v tomto obalu a to na základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené v této

příbalové informaci. Toto datum napište na místo k tomu určené na etiketě.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Lidé se známou přecitlivělostí na komplex železa s dextranem nebo osoby s hemochromatózou by se

měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Předcházejte náhodnému samopodání, stejně jako kontaktu s očima a ústy.

V případě náhodného samopodání vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci

nebo etiketu praktickému lékaři.

Po použití si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti a laktace:

Neuplatňuje se

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce:

Při současném perorálním podávání železa může být jeho absorpce snížena.

Viz odstavec Inkompatibility.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Může být dosaženo hladin železa, které vedou k saturaci transferinu, což vede ke zvýšené vnímavosti

k (systémovým) bakteriálním onemocněním, v místě injekčního podání se může vyskytnout

bolestivost, zánětlivé reakce nebo abscesy.

V místě injekčního podání může dojít k trvalému zabarvení svalové tkáně.

Iatrogenní intoxikace s následujícími příznaky: bledé sliznice, hemoragická gastroenteritida, zvracení,

tachykardie, hypotenze, dušnost, otoky končetin, kulhání, šok, smrt, poškození jater. Mohou být

použita podpůrná opatření, jako jsou chelatující prostředky.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2018

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Druh a složení vnitřního obalu:

100ml injekční lahvička z čirého skla (typu II), 100ml nebo 200ml LDPE lahev s chlorobutylovou

gumovou zátkou (typu I) a hliníkovou/polypropylenovou pertlí.

1 skleněná injekční lahvička o obsahu 100 ml v papírové krabičce

10 skleněných injekčních lahviček o obsahu 100 ml v papírové krabičce

10 LDPE lahví o obsahu 100 ml v papírové krabičce

1 LDPE lahev o obsahu 100 ml v plastovém obalu

10 LDPE lahví o obsahu 200 ml v papírové krabičce

1 LDPE lahev o obsahu 200 ml v plastovém obalu

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.