Advertisement

Ulcergold

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Ulcergold 370 mg/g
 • Léková forma:
 • Perorální pasta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Ulcergold 370 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně
 • Terapeutické oblasti:
 • Inhibitory protonové pumpy
 • Přehled produktů:
 • 9903158 - 1 x 7.57 g - aplikátor - -; 9903159 - 7 x 7.57 g - aplikátor - -; 9903160 - 72 x 7.57 g - aplikátor - -; 9903244 - 1 x 7.57 g - aplikátor - -; 9903245 - 7 x 7.57 g - aplikátor - -; 9903246 - 72 x 7.57 g - aplikátor - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/028/14-C
 • Datum autorizace:
 • 02-04-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

ULCERGOLD 370 MG/G PERORÁLNÍ PASTA PRO KONĚ

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Spojené království

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road

Newry

Co. Down, BT35 6PU

Spojené království

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ulcergold

370 mg/g perorální pasta pro koně

Omeprazolum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden gram obsahuje:

Omeprazolum:

370 mg

Žlutý oxid železitý (E 172):

2 mg

Žlutá až světle hnědá olejovitá pasta

4.

INDIKACE

Léčba a prevence recidivy vředové choroby žaludku.

5.

KONTRAINDIKACE

Nedoporučuje se podávat zvířatům mladším 4 týdnů nebo lehčím než 70 kg.

Použití se nedoporučuje u klisen březích a v laktaci.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy klinické nežádoucí účinky, které by se vyskytly v souvislosti s léčbou.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Léčba vředové choroby žaludku:4 mg omeprazolu na kg ž.hm. (1 dílek na aplikátoru /50 kg ž.hm.)

podávané jedenkrát denně po dobu 28 po sobě následujících dní, následované bez přerušení jako

prevence recidivy v průběhu léčby podáváním 1 mg omeprazolu na kg ž.hm. jedenkrát denně po dobu

28 po sobě následujících dní.

Pokud dojde k recidivě, doporučuje se opakování léčby v dávce 4 mg omeprazolu na kg ž.hm.(1 dílek

na aplikátoru/50 kg ž.hm.).

Pokud dojde k recidivě, doporučuje se opakování léčby v dávce 4 mg omeprazolu na kg ž.hm. (1 dílek

na stříkačce/50 kg hmotnosti).

Léčbu je vhodné doplnit úpravami ve způsobu chovu a tréninku. Viz také informace v bodu 12.

Prevence recidivy vředové choroby:: 1 mg omeprazolu na kgž.hm. podávaný jedenkrát denně.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Omeprazol je účinný u koní různých plemen a v různých typech chovu; u hříbat již ve věku čtyř týdnů

věku a hmotnosti nad 70 kg a také v chovech hřebců.

Perorální podání.

Léčba vředové choroby žaludku:4 mg omeprazolu na kg ž.hm. (1 dílek na aplikátoru /50 kg ž.hm.)

podávané jedenkrát denně po dobu 28 po sobě následujících dní, následované bez přerušení jako

prevence recidivy v průběhu léčby podáváním 1 mg omeprazolu na kg ž.hm. jedenkrát denně po dobu

28 po sobě následujících dní.

Pokud dojde k recidivě, doporučuje se opakování léčby v dávce 4 mg omeprazolu na kg ž.hm.(1 dílek

na aplikátoru/50 kg ž.hm.).

Léčbu je vhodné doplnit úpravami ve způsobu chovu a tréninku. Viz také bod ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ.

Prevence recidivy vředové choroby: : 1 mg omeprazolu na kg ž.hm. podávaný jedenkrát denně.

Chcete-li aplikovat 4 mg omeprazolu/kg ž.hm., nastavte píst aplikátoru tak, aby to odpovídalo

hmotnosti koně. Každý dílek na aplikátoru je dávka omeprazolu na 50 kg ž.hm.. Obsah jednoho

aplikátoru postačí na léčebnou dávku 4 mg omeprazolu/kg pro koně o hmotnosti 700kg .

K dávce1 mg omeprazolu/kg ž.hm., nastavte píst aplikátoru tak, aby to odpovídalo jedné čtvrtině

hmotnosti koně. Například k léčbě koně o hmotnosti 400 kg nastavte píst na 100 kg. Při této dávce

každý dílek na aplikátoru zajistí dostatek omeprazolu na 200 kg ž.hm.

Přípravek po použití dobře uzavřete.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Kůň: Maso: 1 den

Nepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a stříkačce za „EXP“.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Před rozhodnutím o léčebném režimu a stanovení dávkování musí veterinární lékař zvážit potřebu

provedení příslušných diagnostických testů.

Nedoporučuje se podávat zvířatům mladším 4 týdnů nebo lehčím než 70 kg.

Stres (včetně intenzivního tréninku a soutěží), některé postupy v oblasti výživy a krmení, způsobu

chovu a řízení chovu mohou přispívat k rozvoji vředové choroby žaludku u koní. Osoby odpovědné za

dobré životní podmínky v chovu koní by měly formou úpravy podmínek chovu usilovat o snížení

vlivu faktorů, které mohou přispívat k rozvoji vředové choroby a zajistit jednoho nebo více

následujících cílů: snížení stresu, omezení hladovění zvířat, zvýšení příjmu vlákniny a přístup k

pastvě.

Upozornění pro uživatele: Přípravek může způsobovat podráždění a reakce z přecitlivělosti, zabraňte

proto přímému kontaktu přípravku

s kůží a očima. Při zacházení s přípravkem a jeho podávání používejte nepropustné rukavice, nejezte a

nepijte. Po použití si umyjte ruce a zasaženou kůži. V případě zasažení očí je okamžitě vypláchněte

proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Lidé, u nichž dojde po kontaktu s přípravkem k

reakci, by měli vyhledat lékařskou pomoc a do budoucna se vyhnout manipulaci s přípravkem.

Použití v průběhu březosti, laktace a snášky

Laboratorní testy u potkanů a králíků nepodaly žádný důkaz o teratogenním účinku.

Vzhledem k absenci údajů o účincích během březosti a laktace se podávání omeprazolu nedoporučuje

u klisen březích nebo v laktaci.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Omeprazol může zpomalit eliminaci warfarinu. Žádné jiné interakce s léčivy běžně používanými v

léčbě koní se neočekávají, i když je nelze vyloučit u přípravků metabolizovaných jaterními enzymy.

U dospělých koní a u hříbat starších 2 měsíců nebyly při každodenním podávání omeprazolu v dávce

až 20 mg/kg ž.hm. po dobu 91 dní pozorovány žádné nežádoucí účinky související s léčbou.

U plemenných hřebců nebyly při každodenním podávání omeprazolu v dávce 12 mg/kg ž.hm. po dobu

71 dní pozorovány žádné nežádoucí účinky související s léčbou.

U dospělých koní nebyly při každodenním podávání omeprazolu v dávce 40 mg/kg ž.hm. po dobu 21

dní pozorovány žádné nežádoucí účinky související s léčbou.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního

odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším

veterinárním lékařem nebo lékárníkem. Tato opatření napomáhají chránit životní

prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pasta je dodávána v těchto baleních:

papírová krabička s 1 aplikátorem

papírová krabička se 7 aplikátory

dóza se 72 aplikátory.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Stroupežnického 17,

150 00 Praha 5,

Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

12-3-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [CVS Pharmacy]

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Walgreen Company]

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Walgreen Company]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [H E B]

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [H E B]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Perrigo New York Inc]

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [CVS Pharmacy]

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Major Pharmaceuticals]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

CARE ONE OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [American Sales Company]

CARE ONE OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [American Sales Company]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Apotex Corp]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Apotex Corp]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

SOUND BODY OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Big Lots Stores, Inc.]

SOUND BODY OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Big Lots Stores, Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

Protonix vs. Prilosec

Protonix vs. Prilosec

Protonix (pantoprazole sodium) and Prilosec (omeprazole) are proton pump inhibitors (PPIs) used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and a history of erosive esophagitis. Prilosec is also used to treat ulcers and frequent heartburn. Protonix is available by prescription while Prilosec is available over-the-counter (OTC) and as a generic.

US - RxList

6-2-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Denton Pharma, Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

OMEPRAZOLE/SODIUM BICARBONATE Powder, For Suspension [Ajanta Pharma Limited]

OMEPRAZOLE/SODIUM BICARBONATE Powder, For Suspension [Ajanta Pharma Limited]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

OMEPRAZOLE AND SODIUM BICARBONATE Capsule [Ajanta Pharma Limited]

OMEPRAZOLE AND SODIUM BICARBONATE Capsule [Ajanta Pharma Limited]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Chain Drug Consortium, LLC]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Chain Drug Consortium, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule [Bi-Mart]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule [Bi-Mart]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

ZEGERID OTC (Omeprazole And Sodium Bicarbonate) Capsule [Bayer HealthCare LLC]

ZEGERID OTC (Omeprazole And Sodium Bicarbonate) Capsule [Bayer HealthCare LLC]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Albertsons Companies]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Albertsons Companies]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Meijer Distribution Inc]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Meijer Distribution Inc]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [CVS Health Corp.]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [CVS Health Corp.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [HEB]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [HEB]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals Inc]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Kaiser Permanente]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Kaiser Permanente]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Chain Drug Marketing Association]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Chain Drug Marketing Association]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [A-S Medication Solutions]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Cadila Healthcare Limited]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

Zantac vs. Prilosec

Zantac vs. Prilosec

Zantac (ranitidine hydrochloride) and Prilosec (omeprazole) are used for the treatment of conditions such as heartburn, ulcers, gastroesophageal reflux disease (GERD), erosive esophagitis, and Zollinger-Ellison syndrome, which are all caused by stomach acid.

US - RxList

13-11-2017

OMEPRAZOLE Capsule [Reliable 1 Laboratories LLC]

OMEPRAZOLE Capsule [Reliable 1 Laboratories LLC]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

27-10-2017

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Gericare Pharmaceuticals]

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Gericare Pharmaceuticals]

Updated Date: Oct 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-10-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Golden State Medical Supply, Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Oct 20, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

YOSPRALA (Aspirin And Omeprazole) Tablet, Film Coated [Aralez Pharmaceuticals Us Inc.]

YOSPRALA (Aspirin And Omeprazole) Tablet, Film Coated [Aralez Pharmaceuticals Us Inc.]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

WELBY OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Aldi Inc]

WELBY OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Aldi Inc]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

GENOZOL (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Genomma Lab USA, Inc.]

GENOZOL (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Genomma Lab USA, Inc.]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Mylan Institutional Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [NorthStar Rx LLC]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

HARRIS TEETER OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Harris Teeter, LLC]

HARRIS TEETER OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Harris Teeter, LLC]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

19-9-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Contract Pharmacy Services-PA]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 19, 2017 EST

US - DailyMed

14-9-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [American Health Packaging]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [American Health Packaging]

Updated Date: Sep 14, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Clinical Solutions Wholesale]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Clinical Solutions Wholesale]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

5-9-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

Updated Date: Sep 5, 2017 EST

US - DailyMed

28-8-2017

AX PHARMACEUTICAL CORP (Omeprazole Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Omeprazole Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Aug 28, 2017 EST

US - DailyMed

25-8-2017

PRILOSEC (Omeprazole Magnesium) Granule, Delayed Release [Covis Pharma]

PRILOSEC (Omeprazole Magnesium) Granule, Delayed Release [Covis Pharma]

Updated Date: Aug 25, 2017 EST

US - DailyMed

18-8-2017

BASIC CARE OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [L. Perrigo Company]

BASIC CARE OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [L. Perrigo Company]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-8-2017

BASIC CARE OMEPRAZOLE (Omeprazole) Capsule, Delayed Release [L. Perrigo Company]

BASIC CARE OMEPRAZOLE (Omeprazole) Capsule, Delayed Release [L. Perrigo Company]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

17-8-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Mas Management Group, Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Mas Management Group, Inc.]

Updated Date: Aug 17, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement