Tylan

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Tylan 100 mg/g
 • Léková forma:
 • Premix pro medikaci krmiva
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Tylan 100 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Makrolidy
 • Přehled produktů:
 • 9999529 - 1 x 25 kg - vak - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 98/688/92-C
 • Datum autorizace:
 • 16-09-1992
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace = etiketa

TYLAN 100 mg/g premix pro medikaci krmiva pro prasata

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 gram obsahuje

Léčivá látka:

Tylosinum (ut phosphas)

100 mg aktivity (odpovídá 100 000 IU)

Pomocné látky:

Mouka ze sojových slupek

q.s. 1,0 g

LÉKOVÁ FORMA

Premix pro medikaci krmiva

Sypký, světle hnědý granulovaný prášek

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata.

VELIKOST BALENÍ

25 kg

INDIKACE

Pro prevenci a tlumení dyzenterie a enzootické pneumonie. Pro léčbu a tlumení

proliferativní enteropatie prasat (ileitidy), způsobené Lawsonia intracellularis.

Informace týkající se dyzenterie prasat viz bod „Zvláštní upozornění“ (zde níže).

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jestliže zaznamenáte jakékoliv neuvedené závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, oznamte

to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro perorální podání po zamíchání do krmiv pro prasata.

Množství podávané pro všechny indikace: 3-6 mg tylosinu (báze) /kg ž.hm. nepřetržitě po

dobu 21 dnů, podávat jako jediný zdroj krmiva. Pro dosažení výše uvedené dávky je třeba

zamíchat 1 kg přípravku do jedné tuny kompletního krmiva tak, aby bylo dosaženo

koncentrace 100 g tylosinu (báze) na tunu kompletní krmné směsi. Tato zamíchaná dávka

předpokládá denní příjem krmiva rovnající se 4 – 5 % hmotnosti zvířete, proto stanovte

příjem krmiva a hmotnost zvířat tak, aby se předešlo poddávkování. U prasat starších nebo u

prasat se sníženým apetitem může být pro dosažení potřebné hladiny dávka zvýšena.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Aby byla zajištěna homogenita zamíchání přípravku, doporučuje se nejprve zamíchat

příslušné množství přípravku do 20 – 50 kg vhodného množství doplňku nebo krmného

komponentu před zamícháním do kompletního krmiva.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Je správnou klinickou praxí založit léčbu na testu citlivosti bakterií izolovaných ze zvířete.

Pokud toto není možné, měla by být léčba založena na místní (regionální, farmové)

epizootologické informaci o citlivosti cílové bakterie.

U evropských kmenů bakterie Brachyspira hyodysenteriae byla in vitro prokázána vysoká

míra rezistence, což naznačuje, že přípravek nebude proti dyzenterii prasat dostatečně účinný.

Protože nemusí být dosaženo eradikace cílových patogenů, měla by léčba probíhat v

kombinaci s osvědčenými provozními postupy, např. dodržování správné hygieny,

dostatečného větrání a prostoru pro zvířata.

Upozornění pro uživatele:

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné

prostředky skládající se z ochranného oděvu, gumových rukavic a respirátoru. Po náhodném

vniknutí do oka proveďte okamžitý důkladný výplach oka vodou. Pokud se dostaví potíže,

vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po manipulaci s produktem si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

V průběhu aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

Lidé se známou přecitlivělostí na makrolidy by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

Musí být respektována úřední pravidla pro míchání medikovaných premixů do

konečných krmiv.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po EXP.

Doba použitelnosti po zamíchání do sypkého krmiva: 3 měsíce

Doba použitelnosti po zamíchání do peletovaného krmiva: 2 měsíce.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ.

POUZE PRO ZVÍŘATA.

VETERINÁRNÍ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK JE VYDÁVÁN POUZE NA PŘEDPIS.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE:

Duben 2015

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A):

98/688/92-C

ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.: {číslo}

EXSPIRACE

Exp.: {měsíc/rok}

VELIKOST BALENÍ

25 kg

Držitel rozhodnutí o registraci:

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

:

Eli Lilly Regional Operations GesmbH

Eli Lilly and Company Limited

ELANCO A.H.

Speke Operations, Fleming Road

Kölblgasse 8-10

Speke, Liverpool

A-1030 Vienna

L24 9LN, Velká Británie

Rakousko

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Eli Lilly ČR, s.r.o.

Pobrezni 394/12

186 00 Praha 8

Tel.: +420 234 664 158

Fax.: +420 234 664 891