Advertisement

TROZEL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • TROZEL Potahovaná tableta 2,5MG
 • Dávkování:
 • 2,5MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • TROZEL Potahovaná tableta 2,5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LETROZOL
 • Přehled produktů:
 • TROZEL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 646/09-C
 • EAN kód:
 • 8595112673294
 • Poslední aktualizace:
 • 25-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn. sukls126465/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

TROZEL

2,5 mg potahované tablety

letrozolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

u Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Trozel 2,5 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Trozel 2,5 mg užívat

Jak se přípravek Trozel 2,5 mg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Trozel 2,5 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Trozel 2,5 mg a k čemu se používá

Přípravek Trozel obsahuje léčivou látku zvanou letrozol. Patří mezi skupinu léčiv zvanou inhibitory

aromatázy. Léčivé přípravky této skupiny slouží k hormonální („endokrinní“) léčbě rakoviny prsu.

Růst prsního nádoru je často podporován estrogeny, což jsou ženské pohlavní hormony. Přípravek

Trozel snižuje množství estrogenu v těle tím, že blokuje enzym (aromatázu) podílející se na tvorbě

estrogenu,a proto může blokovat růst karcinomu prsu, k jehož růstu je nezbytný estrogen. Následkem

toho se zpomaluje nebo zastavuje růst nádorových buněk a/nebo jejich šíření do jiných částí těla.

K čemu se přípravek Trozel se používá:

Přípravek Trozel se používá k léčbě rakoviny prsu u žen po menopauze, tj. po ukončení pravidelného

menstruačního krvácení.

Přípravek je užíván k prevenci návratu onemocnění. Může být použit jako první linie léčby před

operací rakoviny prsu v případě, kdy okamžitá operace není vhodná nebo jako první linie léčby po

operaci rakoviny prsu nebo jako následná léčba po předchozí pětileté léčbě tamoxifenem. Přípravek

Trozel

také

používá

prevenci

rozšíření

nádoru

prsu

ostatních

částí

těla

pacientek

s pokročilým stádiem rakoviny prsu.

Máte-li jakékoli otázky týkající se toho, jak přípravek Trozel působí nebo proč Vám byl tento lék

předepsán, zeptejte se svého lékaře.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Trozel 2,5 mg užívat

Řiďte se

přesně

pokyny

svého

lékaře.

Mohou se lišit od

obecných informací

v této příbalové

informaci.

Neužívejte přípravek Trozel:

jestliže jste alergická na letrozol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v

bodě 6,

jestliže máte doposud menstruační krvácení, tj. ještě jste neprodělala menopauzu,

jste-li těhotná,

jestliže kojíte.

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených podmínek, neužívejte tento lék a sdělte to svému

lékaři.

Upozornění a opatření:

Před užitím přípravku Trozel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin,

jestliže trpíte závažným onemocněním jater,

jestliže jste měla osteoporózu nebo zlomeniny kostí (viz také Sledování Vaší léčby přípravkem

Trozel v bodě 3).

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených podmínek, sdělte to svému lékaři. Lékař to vezme

v úvahu během léčby přípravkem Trozel.

Děti a dospívající (mladší 18 let)

Děti a dospívající nesmí tento léčivý přípravek užívat.

Starší pacientky (65 a více let)

Pacientky ve věku 65 let a více mohou užívat tento přípravek ve stejných dávkách jako ostatní dospělé

pacientky.

Další léčivé přípravky a přípravek Trozel

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala

nebo které možná budete užívat, včetně léků, které nejsou na lékařský předpis.

Těhotenství, kojení a fertilita

Přípravek Trozel smíte užívat, jen pokud u Vás proběhla menopauza. Nicméně se poraďte s Vaším

lékařem o použití vhodné antikoncepce, protože během léčby přípravkem Trozel je potenciálně stále

možné otěhotnět.

Nesmíte užívat přípravek Trozel 2,5 mg, pokud jste těhotná nebo kojíte, protože by to mohlo poškodit

Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud pociťujete závratě, únavu, ospalost nebo se celkově necítíte dobře, neřiďte dopravní prostředky

a neobsluhujte stroje, dokud se nebudete cítit opět normálně.

Trozel obsauje oranžovou žluť

Tento přípravek obsahuje oranžovou žluť (E110). Tato složka může způsobovat alergické reakce.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK TROZEL 2,5 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si

nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je jedna tableta přípravku Trozel jednou denně. Budete-li užívat přípravek Trozel vždy

ve stejnou denní dobu, snadněji si zapamatujete, kdy je čas si vzít tabletu.

Tableta může být užívána s jídlem nebo bez jídla a polyká se celá a zapíjí se sklenicí vody nebo jiné

tekutiny.

Jak dlouho se přípravek Trozel užívá

Pokračujte v užívání přípravku Trozel každý den tak dlouho, jak Vám doporučí Váš lékař. Možná ho

budete muset užívat po dobu několika měsíců nebo dokonce let. Máte-li jakékoli otázky, jak dlouho

máte pokračovat v užívání přípravku Trozel, poraďte se s lékařem.

Sledování Vaší léčby přípravkem Trozel

Tento přípravek musí být užíván pouze pod přísným lékařským dohledem. Váš lékař bude pravidelně

sledovat Váš zdravotní stav a kontrolovat, zda léčba správně účinkuje.

Přípravek Trozel může způsobit řídnutí nebo slábnutí kostí (osteoporózu) kvůli úbytku estrogenů ve

Vašem těle. To znamená, že lékař může rozhodnout měřit hustotu Vašich kostí (způsob sledování

osteoporózy) před, během i po léčbě.

Jestliže jste užila více přípravku Trozel, než jste měla:

Jestliže jste užila příliš mnoho přípravku Trozel, anebo jestliže někdo jiný omylem požije Vaše

tablety, okamžitě vyhledejte lékaře nebo nemocnici. Ukažte jim balení s tabletami. Možná bude nutná

lékařská péče.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Trozel:

Jestliže je to již téměř v době, kdy byste měla užít další dávku (např. zbývají 2 nebo 3 hodiny),

vynecháte zameškanou dávku a vezměte si následující dávku v obvyklé době.

V ostatních případech užijte dávku, jakmile si vzpomenete, a poté si vezměte další tabletu

v obvyklé době.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Trozel:

Nepřestávejte užívat přípravek Trozel, pokud Vám lékař neřekne. Viz též odstavec „Doba trvání

léčby“.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Většina nežádoucích účinků je mírná až středně závažná a obvykle odezní po několika dnech až

týdnech léčby.

Některé z těchto nežádoucích účinků, jako jsou návaly horka,

vypadávání vlasů nebo krvácení

z pochvy mohou být způsobeny nedostatkem estrogenů ve Vašem těle.

Neznepokojujte se tímto seznamem možných nežádoucích účinků. Je možné, že se u Vás žádný z nich

neprojeví.

Některé nežádoucí účinky by mohly být závažné:

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob) nebo méně časté nežádoucí účinky (mohou

postihnout až 1 ze 100 osob):

Slabost,

ochrnutí

nebo

ztráta

citlivosti

části

těla

(zejména

rukou

nebo

nohou),

ztráta

koordinace, nevolnost, potíže s mluvením nebo dýcháním (příznak mozkové poruchy, např.

mrtvice).

Náhlá svíravá bolest na hrudi (příznak srdeční poruchy).

Potíže s dýcháním, bolest na hrudi, mdloby, zrychlený srdeční tep, modravé zabarvení kůže

nebo náhlá bolest rukou, nohou nebo chodidel (příznaky vzniku krevní sraženiny).

Otok a zarudnutí podél žíly, která je velmi citlivá a případně bolestivá na dotek.

Vysoká

horečka,

zimnice

nebo

vředy

v ústech

způsobené

infekcemi

(nedostatek

bílých

krvinek).

Závažné přetrvávající rozmazané vidění.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, ihned informujte

svého lékaře.

Informujte také ihned svého lékaře, pokud se u Vás během léčby přípravkem Trozel objeví některý z

následujících příznaků:

Otoky, zejména na obličeji a krku (známky alergické reakce).

Žlutá barva kůže a očí, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavě zbarvená moč (známky hepatitidy

(zánětu jater)).

Vyrážka, zrudnutí kůže, puchýře na rtech, očích nebo v ústech, olupování kůže, horečka

(známky kožního onemocnění).

Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté. Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 z 10

osob.

Návaly horka

Zvýšená hladina cholesterolu (hypercholesterolemie)

Únava

Zvýšené pocení

Bolest v kostech a kloubech (artralgie)

Pokud pociťujete jako závažný kterýkoli z výše uvedených účinků, řekněte to svému lékaři.

Některé nežádoucí účinky jsou časté. Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 z 10 osob.

Kožní vyrážka

Bolest hlavy

Závratě

Malátnost (celkový pocit nevolnosti)

Poruchy trávicího ústrojí jako jsou nevolnost, zvracení, špatné trávení, zácpa, průjmy

Zvýšená nebo snížená chuť k jídlu

Bolest ve svalech

Řídnutí nebo slábnutí kostí (osteoporóza), vedoucí v některých případech ke zlomeninám viz

také Sledování Vaší léčby přípravkem Trozel v bodě 3)

Otoky paží, rukou, nohou, kotníků (edém)

Deprese

Zvýšení tělesné hmotnosti

Vypadávání vlasů

Zvýšený tlak krve (hypertenze)

Bolest žaludku

Suchá kůže

Krvácení z pochvy

Pokud pociťujete jako závažný kterýkoli z výše uvedených účinků, řekněte to svému lékaři.

Další nežádoucí účinky jsou méně časté. Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 ze 100 osob.

Nervové

poruchy

jako

jsou

úzkost,

nervozita,

podrážděnost,

ospalost,

poruchy

paměti,

spavost, nespavost

Bolest nebo pocit pálení na rukách nebo zápěstí (syndrom karpálního tunelu)

Změny citlivosti (zejména citlivosti na dotyk)

Oční poruchy jako jsou rozmazané vidění nebo podráždění oka

Bušení srdce (palpitace), rychlý tep

Kožní problémy jako je svědění (kopřivka)

Výtok z pochvy nebo suchost pochvy

Ztuhnutí kloubů (artritida)

Bolest prsů

Horečka

Žízeň, poruchy vnímání chuti, sucho v ústech

Suchost sliznic

Infekce močového ústrojí, nutnost často močit

Kašel

Zvýšená hladina enzymů

Nežádoucí účinky s četností není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

Lupavý prst, stav při kterém se Váš prst nebo palec zůstává ohnutý.

Pokud je některý z těchto nežádoucích účinků závažný, sdělte to svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Trozel 2,5 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru

za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Trozel obsahuje:

Léčivou látkou je letrozol. Jedna potahovaná tableta obsahuje letrozolum 2,5 mg.

Tableta dále obsahuje mikrokrystalickou celulózu, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodnou sůl

karboxymethylškrobu

(typ

magnesium-stearát.

Potahová

vrstva

tablety

obsahuje

polyvinylalkohol, makrogol, oxid titaničitý (E171), mastek, žlutý oxid železitý (E172) a oranžovou

žluť (E110).

Jak přípravek Trozel 2,5 mg vypadá a co obsahuje toto balení:

Přípravek Trozel je k dostání ve formě potahovaných tablet. Potahované tablety jsou žluté a kulaté.

Jedno balení s blistry obsahuje 10, 14, 28, 30 nebo 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

Výrobce:

EirGen Pharma Limited

64/65 Westside Business park,

Old Kilmeaden Road, Waterford

Irsko

Genepharm S.A

Km. Marathon Ave., 153 51 Pallini

Řecko

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

s místem propouštění Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika

Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícími názvy:

Česká republika

Trozel 2,5 mg potahované tablety

Polsko

Trozel

Rumunsko

Trozel 2,5 mg comprimate filmate

Slovenská republika

Trozel 2,5 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.10.2015

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

7-3-2018

LETROZOLE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

LETROZOLE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

LETROZOLE Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

LETROZOLE Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

14-12-2017

Anastrozole vs. Letrozole

Anastrozole vs. Letrozole

Title: Anastrozole vs. LetrozoleCategory: MedicationsCreated: 12/14/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/14/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-12-2017

Arimidex vs. Femara

Arimidex vs. Femara

Arimidex (anastrozole) and Femara (letrozole) are non-steroidal aromatase inhibitors (lowers estrogen production) used to treat breast cancer in postmenopausal women. Arimidex and Femara are often given to women whose cancer has progressed even after taking tamoxifen (Nolvadex, Soltamox) for some time.

US - RxList

22-11-2017

LETROZOLE Tablet [Breckenridge Pharmaceutical, Inc.]

LETROZOLE Tablet [Breckenridge Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

6-10-2017

LETROZOLE Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

LETROZOLE Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

Updated Date: Oct 6, 2017 EST

US - DailyMed

18-8-2017

LETROZOLE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

LETROZOLE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

8-8-2017

LETROZOLE Tablet [Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.]

LETROZOLE Tablet [Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.]

Updated Date: Aug 8, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

FEMARA (Letrozole) Tablet, Film Coated [Novartis Pharmaceuticals Corporation]

FEMARA (Letrozole) Tablet, Film Coated [Novartis Pharmaceuticals Corporation]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

11-7-2017

Letrozole

Letrozole

Letrozole is a prescription drug is used to treat certain types of breast cancer (such as hormone-receptor-positive breast cancer) in women after menopause.

US - RxList

Advertisement