TRIMETAZIDIN SANDOZ 35 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • TRIMETAZIDIN SANDOZ 35 MG, POR TBL PRO 60X35MG III
 • Dávkování:
 • 35MG
 • Léková forma:
 • Tableta s prodlouženým uvolňováním
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 III, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • TRIMETAZIDIN SANDOZ 35 MG, POR TBL PRO 60X35MG III
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 83/ 228/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls161617/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Trimetazidin Sandoz 35 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním

trimetazidini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento  přípravek  byl  předepsán  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí  ublížit,  a to 

i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře, nebo  pokud  si  všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Trimetazidin Sandoz a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Trimetazidin Sandoz užívat

3. Jak se přípravek Trimetazidin Sandoz užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Trimetazidin Sandoz uchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK TRIMETAZIDIN SANDOZ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Trimetazidin optimalizuje energetické procesy v buňce a chrání srdeční buňky před účinky sníženého

přísunu kyslíku.

Přípravek Trimetazidin Sandoz se používá:

 k dlouhodobé léčbě ischemické (snížený přísun kyslíku) choroby srdeční – k prevenci záchvatů 

   anginy pectoris, a to v kombinaci s jinými léky.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE  PŘÍPRAVEK 

TRIMETAZIDIN SANDOZ UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Trimetazidin Sandoz

jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Trimetazidin 

Sandoz (viz bod 6 Další informace)

jestliže máte vážné problémy s ledvinami

jestliže máte vážné problémy s játry.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Trimetazidin Sandoz je zapotřebí

jestliže máte problémy s ledvinami, může Váš lékař potřebovat upravit dávku.

Děti a dospívající (do 18 let)

Přípravek Trimetazidin Sandoz se pacientům mladším 18 let nesmí podávat.

Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Interakce s jinými léčivými přípravky dosud nebyly zjištěny.

Užívání přípravku Trimetazidin Sandoz s jídlem a pitím

Přípravek Trimetazidin Sandoz lze užívat bez ohledu na jídlo a pití.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

S užíváním přípravku Trimetazidin Sandoz během těhotenství a kojení nejsou žádné zkušenosti. 

Neužívejte přípravek Trimetazidin Sandoz, jste-li těhotná nebo pokud kojíte, ledaže by to Váš lékař 

považoval za nutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Trimetazidin Sandoz nemá na schopnost řídit a obsluhovat stroje vliv.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TRIMETAZIDIN SANDOZ UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Trimetazidin Sandoz přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si

nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka

1 tableta dvakrát denně, ráno a večer.

Způsob užití

Tablety jsou určeny k vnitřnímu užití.

Tabletu zapijte dostatečným množstvím tekutiny, např. sklenicí vody.

Děti a dospívající (do 18 let věku)

Přípravek Trimetazidin Sandoz se u dětí a dospívajících do 18 let věku nedoporučuje kvůli 

nedostatečným údajům o účinnosti a bezpečnosti.

Starší pacienti

Úprava dávkování není nutná.

Onemocnění ledvin a/nebo jater

Pacienti s onemocněním ledvin a/nebo jater se musí před tím, než začnou tento lék užívat, poradit se 

svým lékařem, protože může být potřeba upravit dávkování.

Jestliže jste užil/a více přípravku Trimetazidin Sandoz, než jste měl/a

Žádné případy otravy v důsledku předávkování přípravkem Trimetazidin Sandoz nebyly dosud 

hlášeny.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Trimetazidin Sandoz

Pokud zapomenete dávku užít, užijte další dávku v obvyklý čas. Nezdvojujte následující dávku, 

abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Trimetazidin Sandoz

Bez porady s lékařem svůj lék nepřestávejte užívat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Trimetazidin Sandoz nežádoucí účinky, které se ale 

nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Trimetazidin Sandoz je obvykle dobře snášen.

Časté (postihují méně než 1 z 10, ale více než  1 ze 100 pacientů)

Bolesti hlavy.

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000, ale více než 1 z 10 000 pacientů)

Poruchy trávicího ústrojí mírné intenzity (nevolnost, zvracení, bolesti žaludku).

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů)

Třes, ztuhlost a šoupavá chůze (parkinsonismus).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK TRIMETAZIDIN SANDOZ UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Trimetazidin Sandoz nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a 

blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Trimetazidin Sandoz obsahuje

Léčivou látkou je trimetazidini dihydrochloridum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním 

obsahuje 35,0 mg trimetazidini dihydrochloridum, což odpovídá 27,5 mg trimetazidinum.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, mikrokrystalická celulosa, povidon K30, 

xanthanová klovatina, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Potah tablety: hypromelosa 2910/6, oxid titaničitý (E171), makrogol 400 a červený oxid železitý 

(E172).

Jak Trimetazidin Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Trimetazidin Sandoz jsou růžové, kulaté bikonvexní tablety s prodlouženým uvolňováním s 

vyraženým '35' na jedné straně, na druhé straně hladké.

Přípravek Trimetazidin Sandoz je k dispozici v blistrech obsahujících 10, 20, 30, 40, 60 a 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Lupin (Europe) Ltd, Victoria Court, Bexton Road, Knutsford, Cheshire WA16 0PF, Velká Británie

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Německo

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru

pod těmito názvy:

Bulharsko: Energotrim

Česká republika: Trimetazidin Sandoz 35 mg

Německo: Trimeluzine 35 mg Retardtablette

Estonsko Zidmetin

Maďarsko: Trimetazidine Sandoz 35 mg retard tabletta 

Litva: Zidmetin 35mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Lotyšsko: Zidmetin 35mg ilgstošās darbības tabletes

Polsko: Dimesar

Portugalsko: Trimetazidina Itraxel

Rumunsko: Trimeluzine 35 mg  comprimate cu eliberare prelungită

Slovinsko: Trimeluzine 35 mg tablete s podaljšanim sproščanjem

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 14.4.2012