TRIMETAZIDIN SANDOZ 35 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • TRIMETAZIDIN SANDOZ 35 MG, POR TBL PRO 40X35MG II
 • Dávkování:
 • 35MG
 • Léková forma:
 • Tableta s prodlouženým uvolňováním
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 40 II, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • TRIMETAZIDIN SANDOZ 35 MG, POR TBL PRO 40X35MG II
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 83/ 228/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č. 2k rozhodnutí o změněregistrace sp.zn. sukls161617/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Trimetazidin Sandoz35 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním

trimetazidini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,ato

itehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím,sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co jepřípravekTrimetazidin Sandoza k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnetepřípravekTrimetazidin Sandozužívat

3. Jak sepřípravekTrimetazidin Sandozužívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. JakpřípravekTrimetazidin Sandozuchovávat

6. Další informace

1. CO JEPŘÍPRAVEKTRIMETAZIDIN SANDOZA K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Trimetazidin optimalizuje energetické procesy v buňce a chrání srdeční buňky před účinky sníženého

přísunu kyslíku.

PřípravekTrimetazidin Sandozsepoužívá:

k dlouhodobé léčbě ischemické (snížený přísunkyslíku) choroby srdeční–kprevenci záchvatů

anginy pectoris, a tov kombinaci s jinými léky.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETEPŘÍPRAVEK

TRIMETAZIDIN SANDOZUŽÍVAT

NeužívejtepřípravekTrimetazidin Sandoz

jestližejste přecitlivělý/á na léčivoulátkunebonakteroukolidalší složku přípravkuTrimetazidin

Sandoz(viz bod 6 Další informace)

jestližemátevážnéproblémys ledvinami

jestliže mátevážnéproblémy s játry.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuTrimetazidin Sandozjezapotřebí

jestližemáteproblémy sledvinami, může Váš lékař potřebovat upravit dávku.

Děti adospívající(do 18 let)

PřípravekTrimetazidin Sandozse pacientům mladším 18 let nesmí podávat.

Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Interakcesjinými léčivými přípravky dosud nebyly zjištěny.

Užívání přípravkuTrimetazidin Sandozs jídlemapitím

PřípravekTrimetazidin Sandozlzeužívat bez ohleduna jídloa pití.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Sužíváním přípravkuTrimetazidin Sandozběhem těhotenství a kojenínejsoužádnézkušenosti.

Neužívejte přípravekTrimetazidin Sandoz,jste-li těhotná nebopokudkojíte,ledaže byto Váš lékař

považoval zanutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

PřípravekTrimetazidin Sandoznemánaschopnost řídita obsluhovatstroje vliv.

3. JAK SEPŘÍPRAVEKTRIMETAZIDIN SANDOZUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekTrimetazidin Sandozpřesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si

nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka

1 tableta dvakrát denně,ráno a večer.

Způsob užití

Tablety jsou určeny k vnitřnímu užití.

Tabletuzapijtedostatečným množstvím tekutiny, např. sklenicí vody.

Děti a dospívající (do 18 let věku)

PřípravekTrimetazidin Sandozse u dětí a dospívajících do 18 let věku nedoporučujekvůli

nedostatečným údajům o účinnosti a bezpečnosti.

Starší pacienti

Úprava dávkování není nutná.

Onemocnění ledvin a/nebo jater

Pacientisonemocněním ledvin a/nebo jater se musí předtím, než začnou tento lék užívat, poradit se

svým lékařem, protože může být potřeba upravit dávkování.

Jestliže jste užil/a více přípravkuTrimetazidin Sandoz, než jste měl/a

Žádnépřípadyotravy vdůsledkupředávkovánípřípravkemTrimetazidin Sandoznebyly dosud

hlášeny.

Jestliže jste zapomněl/aužítpřípravekTrimetazidin Sandoz

Pokud zapomenete dávku užít, užijte další dávku vobvyklý čas.Nezdvojujte následující dávku,

abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/aužívat přípravekTrimetazidin Sandoz

Bez porady slékařem svůj lék nepřestávejte užívat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít ipřípravekTrimetazidin Sandoznežádoucí účinky, kteréseale

nemusí vyskytnout u každého.

PřípravekTrimetazidin Sandozjeobvykle dobře snášen.

Časté (postihujíméně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 pacientů)

Bolesti hlavy.

Vzácné (postihujíméně než 1 z 1 000, ale více než 1 z 10 000 pacientů)

Poruchytrávicíhoústrojí mírné intenzity (nevolnost, zvracení, bolesti žaludku).

Velmi vzácné (postihujíméně než 1 z 10 000 pacientů)

Třes, ztuhlost a šoupavá chůze(parkinsonismus).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAKPŘÍPRAVEKTRIMETAZIDIN SANDOZUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

PřípravekTrimetazidin Sandoznepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené nakrabičce a

blistru. Doba použitelnostisevztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotědo25°C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatřenípomáhají chránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

CopřípravekTrimetazidin Sandozobsahuje

Léčivou látkou je trimetazidini dihydrochloridum. Jedna tableta sprodlouženýmuvolňováním

obsahuje35,0 mg trimetazidinidihydrochloridum,což odpovídá 27,5mg trimetazidinum.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:dihydráthydrogenfosforečnanuvápenatého, mikrokrystalická celulosa, povidon K30,

xanthanováklovatina,koloidníbezvodýoxid křemičitý, magnesium-stearát.

Potah tablety:hypromelosa2910/6, oxidtitaničitý (E171), makrogol 400ačervenýoxid železitý

(E172).

JakTrimetazidin Sandozvypadá a co obsahuje toto balení

PřípravekTrimetazidin Sandozjsou růžové,kulatébikonvexní tablety sprodlouženým uvolňováním s

vyraženým '35' na jedné straně, nadruhé straně hladké.

PřípravekTrimetazidin Sandozjekdispozici vblistrech obsahujících 10, 20, 30, 40, 60 a90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Lupin(Europe) Ltd,Victoria Court, Bexton Road, Knutsford, Cheshire WA16 0PF,Velká Británie

Salutas Pharma GmbH,Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Německo

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru

pod těmito názvy:

Bulharsko: Energotrim

Česká republika: Trimetazidin Sandoz35 mg

Německo: Trimeluzine 35mg Retardtablette

Estonsko Zidmetin

Maďarsko: Trimetazidine Sandoz 35 mg retard tabletta

Litva: Zidmetin35mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Lotyšsko: Zidmetin35mg ilgstošās darbības tabletes

Polsko: Dimesar

Portugalsko: Trimetazidina Itraxel

Rumunsko: Trimeluzine35 mg comprimate cu eliberare prelungită

Slovinsko: Trimeluzine35 mg tablete s podaljšanim sproščanjem

Tato příbalová informace bylanaposledy schválena14.4.2012