TRAMYLPA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • TRAMYLPA Potahovaná tableta 37,5MG/325MG
 • Dávkování:
 • 37,5MG/325MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 70 I Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • TRAMYLPA Potahovaná tableta 37,5MG/325MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • TRAMADOL A PARACETAMOL
 • Přehled produktů:
 • TRAMYLPA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 65/ 071/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 25-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Sp.zn.

sukls157203/2018

P

říbalová informace: informace pro uživatele

Tramylpa 37,5 mg / 325 mg

potahované tablety

tramadoli hydrochloridum 37,5 mg

paracetamolum 325 mg

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci:

1. Co je přípravek Tramylpa a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tramylpa užívat

3. Jak se přípravek Tramylpa užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Tramylpa uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Tramylpa a k čemu se používá

Přípravek Tramylpa je kombinací dvou analgetik, tramadol hydrochloridu a paracetamolu, které

společně ulevují od bolesti.

Přípravek Tramylpa se užívá při středně silných až silných bolestech. Lékař vám tento lék předepíše,

pokud usoudí, že je pro vás kombinace tramadol hydrochloridu s paracetamolem vhodná.

Přípravek Tramylpa je určen dospělým a mladistvým ve věku 12 let a starším.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tramylpa užívat

Neužívejte přípravek Tramylpa,

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na tramadol, paracetamol nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

v případech akutní otravy alkoholem;

jestliže užíváte léky na spaní, léky proti bolesti nebo léky ovlivňující náladu a psychiku

(psychotropní látky);

jestliže užíváte současně léky zvané inhibitory monoaminoxidázy (MAOI) nebo jestliže od

doby, kdy jste je přestal(a) užívat, uplynulo méně než dva týdny; léky skupiny MAOI se užívají

při depresích nebo při Parkinsonově nemoci;

jestliže trpíte závažnou poruchou funkce jater;

jestliže máte epilepsii, kterou vaše současná léčba dostatečně neupravuje.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku

Tramylpa

se poraďte se svým lékařem pokud:

jestliže máte závažné ledvinové obtíže; v takovém případě se přípravek Tramylpa nedoporučuje.

Při středně těžkém onemocnění ledvin může být potřeba prodloužit interval mezi dávkami;

jestliže máte jiné poruchy funkce jater nebo pokud si všimnete zežloutnutí očí a pokožky, což

může svědčit o žloutence nebo problémech se žlučovými cestami;

jestliže máte závažné dechové obtíže, například astma nebo závažné plicní obtíže;

jestliže jste nebo jste někdy byl/ a závislý/á na nějakém léku, včetně léků užívaných k úlevě od

bolesti (například na morfinu);

jestliže jste v nedávné době utrpěl(a) úraz hlavy, šok nebo jste měl(a) silné bolesti hlavy spojené

se zvracením;

jestliže máte epilepsii nebo jste již někdy měl(a) záchvat(y);

jestliže jste z neznámých důvodů ve stavu sníženého vědomí.

Ve všech těchto případech je při užívání léku zapotřebí opatrnosti.

Tramadol se nesmí užívat jako substituční léčba u pacientů závislých na opioidech, protože nepotlačuje

abstinenční příznaky morfinového typu.

Tramadol může i při doporučeném dávkování vyvolávat křeče. Proto se přípravek Tramylpa nemá

předepisovat epileptickým pacientům během jejich léčby ani osobám citlivým k záchvatům, pokud to

není naprosto nezbytné.

Děti

U dětí mladších 12 let se přípravek Tramylpa nedoporučuje. Účinnost a bezpečnost u dětí nebyla

stanovena.

Zneužívání

Tramadol v léčebných dávkách může vyvolávat abstinenční příznaky. Byly zaznamenány vzácné

případy závislosti a zneužívání.

Chirurgické zákroky

Tramadol ve spojení s anestetiky enfluranem a oxidem dusným může při celkové anestezii napomáhat

tomu, aby pomohl anesteziologovi k přivedení pacienta k vědomí v případě potřeby během operace.

Proto je třeba vyhýbat se při lehké anestezii užívání tramadolu do doby, než budou známy další

informace. Pokud budete podstupovat anestezii, sdělte to svému lékaři nebo zubaři.

Další léčivé přípravky a přípravek

Tramylpa

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Důležité: Tento léčivý přípravek obsahuje paracetamol a tramadol. Informujte svého lékaře,

pokud užíváte jakýkoli jiný lék obsahující paracetamol nebo tramadol, aby nedošlo k překročení

maximální denní dávky.

Přípravek Tramylpa se nesmí užívat současně s: inhibitory MAO (sloužícími k léčbě depresí nebo

Parkinsonovy choroby), protože hrozí nebezpečí serotoninového syndromu. Serotoninový syndrom se

může projevovat průjmy, bušením srdce, pocením, třasem, zmateností a případně i bezvědomím. Pokud

jste inhibitory MAO v nedávné době užíval(a), musí mezi jejich vysazením a nasazením přípravku

Tramylpa uplynout doba přinejmenším dvou týdnů.

Přípravek Tramylpa by se neměl užívat současně s:

karbamazepinem (lékem na epilepsii a některé druhy bolestí jako je silná bolest obličeje během

stavu zvaného trigeminální neuralgie). Pokud tyto léky užíváte současně, účinnost a doba

působení tramadolu se sníží;

léky proti bolestem na bázi opioidů (buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin). Pokud tyto léky

užíváte současně, účinnost přípravku Tramylpa proti bolestem se sníží a hrozí nebezpečí vzniku

abstinenčních příznaků.

Riziko vedlejších účinků zvyšuje:

pokud současně užíváte léky, které mohou způsobit křeče (záchvaty), jako jsou například

některá antidepresiva nebo antipsychotika. Riziko křečí se může zvýšit, pokud tyto přípravky

užíváte současně s přípravkem Tramylpa. Váš lékař Vám řekne, zda je pro Vás přípravek

Tramylpa vhodný.

pokud užíváte některá antidepresiva (jako jsou například inhibitory zpětného vychytávání

serotoninu (SSRI) nebo triptanová léčiva (k léčbě migrény)). Přípravek Tramylpa může

interagovat s těmito přípravky a může u Vás dojít k rozvoji příznaků jako jsou mimovolní,

rytmické stahy svalů, včetně těch svalů, které kontrolují pohyb oka, neklid, nadměrné pocení,

třes, zvýrazněné reflexy, zvýšené svalové napětí, tělesná teplota nad 38°C.

užívání jiných derivátů opioidů (včetně léků proti kašli a prostředků substituční léčby),

barbituráty a benzodiazepiny (sedativa). Při současném užívání těchto léků se může zvyšovat

nebezpečí útlumu dechu, což může mít při předávkování smrtelné následky.

užívání přípravků tlumících centrální nervovou soustavu, anxiolytika (léky k potlačování

úzkostí), hypnotika, sedativní antidepresiva, sedativní antihistaminika (léky proti alergiím),

neuroleptika (přípravky k léčbě psychózy), centrálně působící léky proti vysokému krevnímu

tlaku, thalidomid (sedativum) a baklofen (lék na uvolňování svalů). Tyto léky mohou zhoršovat

útlum centrálního nervového systému. Snižují pozornost, takže řídit nebo obsluhovat stroje pod

jejich vlivem může být nebezpečné.

užívání warfarinu nebo jiných antikoagulancií například fenprokumonu (přípravky na ředění

krve). Účinnost těchto léků může být změněna, a může dojít ke krvácení. Váš lékař možná bude

muset pravidelně kontrolovat tzv. protrombinový čas. Jakékoli prodloužené nebo neočekávané

krvácení oznamte okamžitě Vašemu lékaři.

užívání

dalších

léků,

které

blokují

jaterní

enzym

CYP3A4,

jako

ketokonazol

nebo

erytromycin (léky proti infekcím)

užívání metoklopramidu nebo domperidonu (léky na nevolnost a zvracení). Pokud byste tyto

léky

užívali

současně

přípravkem

Tramylpa,

mohlo

Vás

zvýšit

vstřebávání

paracetamolu.

užívání

cholestyraminu

(lék

snižování

cholesterolu

krvi),

protože

může

snižovat

vstřebávání přípravku Tramylpa.

užívání ondansetronu (lék na nevolnost) se může změnit účinnost přípravku Tramylpa.

Přípravek

Tramylpa s alkoholem

Během léčby byste neměl(a) pít alkoholické nápoje, protože alkohol může v kombinaci s přípravkem

Tramylpa způsobovat ospalost.

Těhotenství

a kojení

Vzhledem k tomu, že tento přípravek Tramylpa obsahuje tramadol, neužívejte ho během těhotenství.

Tramadol se vylučuje do mateřského mléka. Z toho důvodu byste neměla přípravek Tramylpa užít během

kojení více než jednou. Pokud užijete přípravek Tramylpa více než jednou, měla byste přestat kojit.

Na základě zkušeností u lidí se neočekává, že tramadol má vliv na ženskou nebo mužskou plodnost. O

současném užívání kombinace tramadolu a paracetamolu nejsou dostupná žádná data.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Lék může vyvolávat ospalost a závratě, které se mohou zhoršit vlivem alkoholu nebo jiných látek

tlumících centrální nervový systém. Jestliže pociťujete ospalost a závratě, neměl(a) byste řídit ani

obsluhovat stroje.

3.

Jak se

přípravek

Tramylpa užívá

Vždy užívejte přípravek Tramylpa přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a mladiství (ve věku 12 let nebo vyšším):

Lékař Vám dávku upraví individuálně podle toho, jak silné bolestí máte a jak reagujete na léčbu.

Doporučená počáteční dávka jsou dvě tablety, pokud lékař neurčí jinak. Interval mezi dvěma

dávkami by neměl být kratší než 6 hodin.

V případě nutnosti a na doporučení lékaře můžete užívat i více tablet za den, nepřekračujte však

maximální denní dávku 8 tablet (což představuje 300 mg tramadolu a 2600 mg paracetamolu) a

neužívejte žádné další léky obsahující paracetamol nebo tramadol hydrochlorid; mohli byste se

předávkovat.

Interval mezi dvěma dávkami by neměl být kratší než 6 hodin.

Dávka by měla být upravena tak, aby odpovídala intenzitě Vaší bolesti a Vaší individuální

citlivosti na bolest. Obecně platí, že by měla být podána nejnižší bolest zmírňující dávka.

Starší osoby (nad 75 let):

U starších pacientů (nad 75 let) může být zpomalené vylučování tramadolu. Pokud se Vás toto týká,

může Váš lékař doporučit prodloužení dávkovacího intervalu.

Závažná porucha funkce jater a/nebo ledvin (nedostatečnost) a/dialyzovaní pacienti:

Pacienti se závažnou poruchou funkce jater a/nebo ledvin by neměli přípravek Tramylpa užívat. Pokud

je ve Vašem případě nedostatečnost mírná nebo středně závažná, může Váš lékař doporučit prodloužení

dávkovacího intervalu.

Použití u dětí do 12 let věku

Přípravek Tramylpa se nedoporučuje pro použití u dětí do 12 let věku.

Způsob podání

Tablety se užívají ústy.

Polykají se celé a zapíjejí se dostatečným množstvím vody (například 200 ml sklenicí vody).

Nemají se lámat ani kousat.

Přípravek Tramylpa lze užívat s jídlem i nalačno.

Délka léčby

Neužívejte lék déle, než je naprosto nezbytné.

Pokud je nutné (vzhledem k povaze a závažnosti onemocnění) lék užívat opakovaně nebo dlouhodobě,

budete pečlivě pravidelně sledováni, aby bylo možné posoudit, zda je nutné v léčbě pokračovat.

Kdykoliv je to možné, je třeba dlouhodobou léčbu přerušovat přestávkami. Pokud si myslíte, že účinek

přípravku Tramylpa je příliš silný (tj. cítíte se velmi ospalí nebo máte potíže s dýcháním) nebo příliš

slabý (tj. máte nedostatečnou úlevy od bolesti), obraťte se na svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tramylpa, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měli, musíte se okamžitě spojit se svým lékařem nebo s

nejbližší pohotovostní službou a to i přesto, že se cítíte dobře, protože existuje riziko pozdějšího

závažného postižení jater.

Při předávkování můžete pociťovat nevolnost, miózu (zúžení zornic), zvracení, anorexii

(nechutenství), bolesti břicha, závažné kardiovaskulární selhání (oběhový kolaps), poruchy

vědomí až kóma (bezvědomí), křeče, dechový útlum, který může vyústit v zástavu dechu a

bledost kůže.

Během 12 až 48 hodin po požití může dojít k poškození jater. Při závažné otravě může selhání

jater vést až k závažnému mozkovému onemocnění (encefalopatii), kómatu a smrti. Může nastat

akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou (rozpadem buněk), a to i když nedošlo k závažnému

poškození jater. Byly také zaznamenány případy srdeční arytmie (nepravidelného srdečního

tepu) a pankreatitidy (zánětu slinivky břišní).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tramylpa

Jestliže jste zapomněl(a) lék vzít, můžete zapomenutou dávku vynechat a pokračovat v léčbě

zavedeným způsobem, nebo si můžete zapomenutou tabletu vzít, ale než užijete další dávku, musíte 6

hodin počkat.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tramylpa

Bez porady s lékařem nepřestávejte lék užívat.

Obecně nedojde po ukončení léčby přípravkem Tramylpa k žádným dodatečným příznakům. Nicméně,

ve vzácných případech se mohou lidé, kteří užívali tramadol nějakou dobu, cítit špatně, pokud léčbu

náhle ukončí.

Pokud již není léčba zapotřebí, vysazuje se lék postupným snižováním dávky, tak aby se předešlo

abstinenčním příznakům, viz níže.

Pacienti mohou:

pociťovat neklid, úzkost, nervozitu nebo třes

být nadmíru aktivní

mít problémy se spánkem

mít žaludeční nebo střevní poruchy.

Velmi zřídka se mohou také objevit:

záchvaty paniky

halucinace, neobvyklé vnímání jako svědění, brnění a necitlivost

zvonění v uších.

Pokud se u Vás po skončení léčby přípravkem Tramylpa některý z těchto příznaků objeví, obraťte se na

svého lékaře nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Tramylpa nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud si myslíte, že můžete mít

některý

z následujících nežádoucích účinků,

okamžitě

přestaňte

tento

přípravek užívat a kontaktujte svého lékaře nebo navštivte

nejbližší lékařskou pohotovost.

Tyto nežádoucí účinky mohou vyžadovat

lékařskou pomoc:

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)

krev ve stolici (Vaše stolice může být černá a dehtovitá nebo mít na povrchu čerstvou červenou

krev)

potíže nebo bolesti při močení

Vzácné (postihují

až 1 z 1000 pacientů)

náhlé příznaky alergické reakce, jako je vyrážka, svědění nebo kopřivka na kůži, otok obličeje,

rtů, jazyka a jiných částí těla, dušnost, sípání nebo potíže s dýcháním, nízký krevní tlak

záchvaty

mělký dech

extrémní stavy zmatenosti, které mohou být spojovány s halucinacemi (sluchové, zrakové

vjemy nebo pocity, které ve skutečnosti neexistují), zvýšená nebo snížená aktivita a problémy

se spánkem (delirium).

Velmi vzácné (postihují

až 1 z

10

000 pacientů)

velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit

)

změny v účinku warfarinu (používá se na ředění krve), včetně prodloužení protrombinového

času (vede ke snížení srážlivosti krve),

změny v množství krevních buněk (na krevním testu) s častými infekcemi (horečka, silná

zimnice, bolest v krku nebo vředy v ústech).

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů

)

závratě, ospalost,

nevolnost.

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů

)

zmatenost, změny nálady, úzkostnost, nervozita, rozjařenost (euforie), poruchy spánku,

bolest hlavy, třes,

zvracení, zácpa, sucho v ústech, průjem, bolest v žaludku, zažívací potíže, nepříjemný pocit v

žaludku, plynatost

pocení, svědění.

Méně

časté (postihují až 1 ze 100 pacientů

)

deprese, halucinace (sluchové, zrakové vjemy nebo pocity, které ve skutečnosti neexistují),

noční můry, ztráta paměti,

mimovolní svalové záškuby, brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou, zvonění v uších,

vysoký krevní tlak, bušení srdce, rychlý nebo nepravidelný srdeční tep,

poruchy v elektrické aktivitě srdce (arytmie)

obtížné dýchání,

obtíže při polykání,

zvýšené hladiny transaminázy (jaterního enzymu),

kožní reakce (např. vyrážka, kopřivka),

albumin (bílkovina) v moči (albuminurie),

třesavka, návaly horka, bolesti na hrudi.

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů

)

léková závislost,

ztráta koordinace,

problémy s řečí

rozostřené vidění, rozšíření nebo zúžení zorniček

přechodná ztráta vědomí (synkopa)/ kolaps.

Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů

)

předávkování,

Není známo (z dostupných údajů nelze určit

)

nízká hladina cukru (glukózy) v krvi, což způsobuje pocení, slabost, hlad, závratě, třes, bolest

hlavy, návaly horka nebo bledost, necitlivost, rychlý tep, bušení srdce.

Kromě toho byly pacienty užívajícími léky, které obsahují pouze tramadol nebo paracetamol hlášeny

následující nežádoucí účinky:

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů

)

změny v chuti k jídlu, svalová slabost

Není známo (z dostupných údajů

nelze určit

)

pocit na omdlení při vstávání z lehu nebo sedu, pomalý srdeční tep, změny v množství krevních

buněk (na krevním testu) s krvácením případně snadnější tvorbou podlitin než je běžné,

změny nálady, změny v aktivitě a změny ve vnímání,

zhoršení existujícího onemocnění astmatem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. J

ak přípravek Tramylpa uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte

tento přípravek

po uplynutí

doby použitelnosti,

uvedené na

obalu

EXP.

Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

O

bsah balení a další informace

Co

přípravek

Tramylpa obsahuje

Léčivými látkami jsou tramadol hydrochlorid a paracetamol. Jedna potahovaná tableta obsahuje

tramadoli hydrochloridum 37,5 mg a paracetamolum 325 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro potahované tablety:

Předbobtnalý škrob

Kukuřičný škrob

Sodná sůl karboxymethylškrobu

Mikrokrystalická celulosa

Magnesium-stearát

Potahová vrstva:

(Hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), triacetin, žlutý oxid železitý (E172))

Jak

přípravek

Tramylpa vypadá a co obsahuje toto balení

Váš přípravek je ve formě světle žlutých podlouhlých bikonvexních potahovaných tablet.

Přípravek je dostupný ve formě PVC/PVdC/Al nebo PVC/Al blistrů v baleních po 2, 10, 20, 30, 40,

50, 60, 70, 80, 90 a 100 potahovaných tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Generics (UK) Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie

Výrobci:

Laboratoires BTT, Zone Industrielle de Krafft, 67150 Erstein, Francie

Medis International a.s., Výrobní závod Bolatice, Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Česká republika

Generics [UK] Ltd, Station lose Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Velká Británie

McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories T/A Mylan Dublin, 35-36 Baldoyle Industrial

estate, Grange Road, Dublin 13, Irsko.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Portugalsko – TRAMADOL+PARACETAMOL SUBSTIPHARM 37.5 mg/325 mg, comprimidos

revestidos por película

Česká

republika - Tramylpa 37,5 mg/325 mg, potahované tablety

Španělsko

- CALONE 37.5 mg/325 mg,comprimidos recubiertos

Polsko - CALONE

Slovenská republika

- Tramylpa 37.5 mg/325

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

:12. 3. 2018

23-8-2018

Tramadol-hydrochlorid 100 mg/1 ml ve formě perorálních kapek, roztoku - upozornění SÚKL na riziko neúmyslného předávkování

Tramadol-hydrochlorid 100 mg/1 ml ve formě perorálních kapek, roztoku - upozornění SÚKL na riziko neúmyslného předávkování

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že u přípravků s obsahem tramadol-hydrochloridu 100 mg/1 ml ve formě perorálních kapek, roztoku, je třeba důsledně dodržovat dávkování v kapkách nebo v počtu stisků dávkovací pumpy v závislosti na 2 různých typech obalů.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.