Advertisement

Torbugesic Vet

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Torbugesic Vet 10 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Torbugesic Vet 10 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně, kočky, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Morphinan deriváty
 • Přehled produktů:
 • 9902554 - 1 x 10 ml - lahvička - -; 9902555 - 1 x 50 ml - lahvička - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/012/13-C
 • Datum autorizace:
 • 02-05-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 20-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

Torbugesic Vet 10 mg/ml injekční roztok pro koně, psy a kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Ctra. Camprodón s/nº, Finca La Riba

17813 Vall de Bianya (Gerona)

Španělsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Torbugesic Vet 10 mg/ml injekční roztok pro koně, psy a kočky

Butorphanolum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Butorphanolum 10 mg

(jako butorphanoli tartras 14,58 mg)

Pomocné látky:

Benzenthonium-chlorid

0,1 mg

Čirý, bezbarvý roztok.

4.

INDIKACE

KŮŇ

Jako analgetikum

Pro tlumení bolesti související s kolikou gastrointestinálního původu.

Jako sedativum

K sedaci po podání stanovených agonistů

2-adrenoceptoru (detomidine, romifidin).

Pro léčebné a diagnostické postupy jako jsou drobné chirurgické zákroky na stojícím zvířeti.

PES

Jako analgetikum

Pro tlumení mírné až střední viscerální bolesti a bolesti související s pooperačními postupy.

Jako sedativum

V kombinaci s medetomidin hydrochloridem.

Jako preanestetikum

Použití přípravku k preanestézii vedlo v závislosti na velikosti použité dávky ke snížení dávky

anestetik používaných pro úvod do anestézie, jako je sodná sůl thiopentalu.

Jako anestetikum: Pro anstézii v kombinaci s medetomidinem a ketaminem.

KOČKA

Jako analgetikum

Pro tlumení mírné až stření viscerální bolesti. Pro předoperační použití k zajištění analgezie v průběhu

operace. Pro pooperační analgezii po různých chirurgických úkonech.

Jako sedativum

V kombinaci s medetomidin hydrochloridem.

Jako anestetikum: Pro anestézii v kombinaci s medetomidinem a ketaminem.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat pro léčbu zvířat s těžkou dysfunkcí jater nebo ledvin.

Použití butorfanolu je kontraindikováno v případě poranění mozku, přítomností organických lézí na

mozku a u zvířat trpících obstrukčními onemocněními dýchacího ústrojí, srdeční dysfunkci nebo

v případě křečových stavů.

KŮŇ

Kombinace butorfanol/detomidin hydrochlorid

Kombinace by neměla být používána u koní postižených srdeční arytmií nebo bradykardií.

Kombinace způsobuje utlumení gastrointestinální motility, a proto by neměla být používána

v případech koliky spojené s obstipací

Z důvodu možného tlumícího účinku na respirační systém je přípravek kontraindikován u koní trpících

rozedmou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků, a to i takové, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu

lékaři.

VŠECHNY DRUHY

Ve vzácných případech může být po intramuskulárním podání v místě vpichu pozorována bolestivost.

KŮŇ

Nejčastějším nežádoucím účinkem je slabá ataxie, která může přetrvávat po dobu 3 až 10 minut. V

případě kombinace přípravku s detomidinem se může dostavit mírná až těžká ataxie, ale v klinických

studiích se ukázalo, že je nepravděpodobné, aby u koní došlo k ulehnutí. Je nutno dodržovat běžná

opatření, aby bylo zabráněno poranění koní.

Ve velmi vzácných případech může mít butorfanol rovněž nepříznivý účinek na motilitu

gastrointestinálního traktu u koní, ačkoli nedochází k ovlivnění času průchodnosti gastrointestinálního

traktu. Tyto účinky jsou závislé na podané dávce a obecně jsou mírné a přechodné.

Velmi vzácně může butorfanol způsobit excitaci lokomočních reflexů (pacing).

Při použití v kombinaci s agonisty α2-adrenoceptoru může velmi vzácně dojít k depresi

kardiopulmonálního systému. To může mít ve vzácných případech fatální následky.

PES

Ve vzácných případech byl hlášen výskyt přechodné poruchy koordinace pohybu, nechutenství a

průjmu. .

Ve velmi vzácných případech se může dostavit deprese dechové a srdeční činnosti (projevující se

snížením dechové frekvence, vývojem bradykardie a poklesem diastolického tlaku). Stupeň deprese je

závislý na dávce.

Ve velmi vzácných případech může dojít ke snížení gastrointestinální motility.

KOČKA

Ve velmi vzácných případech se může dostavit deprese dýchání.

Velmi vzácně se může po podáníbutorfanolu dostavit excitace, úzkost, dezorientace, dysforie a

mydriasa.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, psi a kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Kůň: intravenózní podání (i.v.).

Pes a kočka: intravenózní (i.v.), subkutánní (s.c.) a intramuskulární (i.m.) podání.

Pokud přípravek podáváte jako intravenózní injekci, nepodávejte jej jako bolus.

Při opakovaném s.c. nebo i.m. podání aplikujte na odlišná injekční místa.

Vyvarujte se příliš rychlému podání intravenózní injekce.

Zátku lze propíchnout max. 40krát.

Pro informace ohledně délky trvání analgezie, kterou lze očekávat po léčbě, viz bod Zvláštní

upozornění.

KŮŇ

Jako analgetikum

Butorfanol bez dalších léčivých látek

0,1 mg/kg (1 ml/100 kg ž.hm.) i.v. Dávku lze opakovat podle potřeby. Analgetický efekt nastupuje

během 15 minut po aplikaci.

Jako sedativum

Butorfanol v

kombinaci s

detomidinem:

Detomidin hydrochlorid: 0,012 mg/kg ž.hm. i.v., následovaný během 5 minut

Butorfanol: 0,025 mg/kg ž.hm. i.v.

Butorfanol v

kombinaci s

romifidinem:

Romifidin: 0,04 – 0,12 mg/kg ž.hm. i.v., následovaný během 5 minut

Butorfanol: 0,02 mg/kg ž.hm. i.v.

PES

Jako analgetikum

Butorfanol bez dalších léčivých látek

0,2 – 0,3 mg/kg (0,02 – 0,03 ml/kg ž.hm.) i.v., i.m. nebo s.c.

Přípravek se aplikuje 15 minut před ukončením anestezie, aby došlo k analgetickému účinku ve fázi

zotavení.

Opakujte dávku podle potřeby.

Jako sedativum

Butorfanol v

kombinaci s

metomidinem:

Butorfanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg ž.hm.) i.v. nebo i.m.

Medetomidin: 0,01 – 0,025 mg/kg ž.hm. i.v.nebo i.m.

Pro docílení sedace vyčkejte před zahájením léčebného zákroku 20 minut.

Jako premedikace/preanestetikum:

Pro sedaci a jako premedikace k barbiturátové anestézii

Butorfanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg ž.hm.) i.v. nebo i.m.

Medetomidin: 0,01 mg/kg ž.hm. i.v. nebo i.m.

Jako preanestetikum

Butorfanol podávaný samostatně pro analgezii psů

Butorfanol: 0,1 – 0,2 mg/kg (0,01 – 0,02 ml/kg ž.hm.) i.v., i.m. nebo s.c. aplikováno 15 minut před

navozením anestezie.

Jako anestetikum

kombinaci s

medetomidinem a ketaminem:

Butorfanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg ž.hm.) i.m.

Medetomidin: 0,025 mg/kg ž.hm. i.m., následováno po 15 minutách

Ketamin: 5 mg/kg ž.hm. i.m.

Pro zrušení účinků anestezie po použití této kombinace není doporučeno použití atipamezolu.

KOČKA

Jako analgetikum

Před operací:

Butorfanol: 0,4 mg/kg (0,04 ml/kg ž.hm.) i.m. nebo s.c.

Při použití intravenózních anestetik k úvodu do anestézie aplikujte butorfanol s 15 – 30 minutovým

předstihem.

Při úvodu do anestézie za použití intramuskulárně podaných anestetik jako je acepromazin/ketamin

nebo xylazin/ketamin aplikujte butorfanol 5 minut před aplikací anestetika. Pro více informací ohledně

délky trvání analgezie viz bod Zvláštní upozornění.

Po operaci:

Aplikujte butorfanol 15 minut před vyvedením z anestézie:

buď:

0,4 mg/kg (0,04 ml/kg ž.hm.) s.c. nebo i.m.

nebo:

0,1 mg/kg (0,01 ml/kg ž.hm.) i.v.

Jako sedativum

kombinaci s

medetomidinem:

Butorfanol: 0,4 mg/kg (0,04 ml/kg ž.hm.) i.m. nebo s.c.

Medetomidin: 0,05 mg/kg s.c.

K šití ran by měla být použita další lokální anestezie.

Jako anestetikum

kombinaci s

medetomidinem a ketaminem:

Intramuskulární podání:

Butorfanol: 0,4 mg/kg (0,04 ml/kg ž.hm.) i.m.

Medetomidin: 0,08 mg/kg ž.hm. i.m.

Ketamin: 5 mg/kg ž.hm. i.m.

Intravenózní podání:

Butorfanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg ž.hm.) i.v.

Medetomidin: 0,04 mg/kg ž.hm. i.v.

Ketamin: 1,25-2,50 mg/kg ž.hm. i.v. (závisí na požadované hloubce anestezie)

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nejsou.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněná před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a na

krabičce po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

PRO VŠECHNY CÍLOVÉ DRUHY

Butorfanol je určený k použití pro krátkodobou analgezii (pes, kůň). Pro informace týkající se délky

trvání analgezie viz níže „Nástup a trvání analgezie“.

Butorfanol může být podáván opakovaně. V případech, kdy může být potřebné zajistit delší trvání

analgezie, by měl být využit jiný léčivý přípravek.

Bezpečnost přípravku pro štěňata, koťata a hříbata nebyla stanovena. Použití přípravku u těchto skupin

by mělo být založeno na zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Kvůli svým antitusickým vlastnostem může butorfanol vést k hromadění hlenu v respiračním traktu.

Použití butorfanolu u zvířat trpících nemocemi spojenými se zvýšenou tvorbou hlenu v respiračním

traktu

by proto mělo být založeno na zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným

veterinárním lékařem.

Před každým použitím v kombinaci s agonisty α2-adrenoceptoru by měl být proveden poslech srdeční

činnosti. Butorfanol v kombinaci s agonisty α2-adrenoceptoru by měl být u zvířat s kardiovaskulárním

onemocněním používán obezřetně. Mělo by být zváženo souběžné podání anticholinergních přípravků,

např. atropinu.

Pokud je přípravek použit u jakéhokoliv druhu samostatně, může dojít k mírné sedaci. V případě, že se

nedostaví odpovídající analgetická odezva, by mělo být zváženo použití jiného analgetického

přípravku.

Nástup a trvání analgezie:

Analgezie obecně nastupuje 15 minut po podání u koní, psů a koček. Po podání jedné intravenózní

dávky koním trvá analgezie běžně 15 – 60 minut, u psů 15 – 30 minut po jedné dávce podané

intravenózně. U koček s viscerální bolestí byl prokázán analgetický efekt trvající 15 minut až 6 hodin

po podání butorfanolu. U koček se somatickou bolestí je analgezie podstatně kratší.

KŮŇ

Použití přípravku v doporučené dávce může vést k přechodné ataxii nebo excitaci. Abyste při léčbě

koní předešli poranění pacientů a ošetřujícího personálu, zvolte vhodné prostory pro podání přípravku.

PES

Při intravenózním podání nepodávat rychle jako bolus.

U psů s mutací MDR1 snižte dávku o 25-50%.

KOČKA

Kočky by měly být k zajištění výpočtu správné dávky zváženy. Doporučuje se použití inzulinové

injekční stříkačky nebo 1 ml injekční stříkačky s vhodnou stupnicí.

U koček je butorfanol určen pro případy, kde je vyžadována krátko- až střednědobě působící

analgezie. Pro informace o délce trvání analgezie, kterou lze po podání přípravku očekávat, viz.

odstavec „Nástup a trvání analgezie“. V závislosti na klinické odezvě může být přípravek podán

opakovaně v rozmezí šesti hodin. V případě, že se nedostaví odpovídající analgetická odezva, by mělo

být zváženo použití jiného analgetického přípravku, jako např. jiného vhodného opiátového analgetika

nebo nesteroidního protizánětlivého přípravku. Zvyšování dávky nemusí způsobit prohloubení

intenzity nebo délky trvání analgezie. Při použití jakékoliv jiné použité analgetické léčby by mělo být

zohledněno působení butorfanolu na opiátové receptory, jak je popsáno v odstavci „Interakce s dalšími

léčivými přípravky“.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Butorfanol má opioidní účinky.

Nejčastější nežádoucí účinky butorfanolu u lidí jsou ospalost, pocení, nevolnost, motání hlavy

a závratě. Tyto účinky se mohou vyskytnout v případě náhodného samopodání.

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. V případě náhodného sebepoškození injekčně

aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři. NEŘIĎTE MOTOROVÁ VOZIDLA. V případě potřísnění kůže nebo

zasažení očí vypláchněte ihned velkým množstvím vody.

Opioidní antagonista (jako je např. naloxone) může být použit jako antidotum.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

Použití butorfanolu během březosti a laktace není doporučeno.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Při použití butorfanolu v kombinaci s určitými agonisty α2-adrenoceptoru (romifidin nebo detomidin u

koní, medetomidin u psů a koček) se objevují synergistické účinky, které vyžadují snížení dávky

butorfanolu (viz odstavec 4.9).

Butorfanol má antitusické vlastnosti a neměl by být používán v kombinaci s přípravky usnadňujícími

vykašlávání, protože by to mohlo vést ke hromadění hlenu v dýchacích cestách.

Butorfanol má antagonistické účinky na opiátový mí (μ) receptor, což může rušit analgetický účinek

čistých opiátových mí (μ) agonistů (např. morfinu/oxymorfinu) u zvířat, kterým již byly tyto látky

podány.

Při současném použití depresorů centrálního nervového systému lze očekávat, že dojde k potenciaci

účinků butorfanolu. Takové přípravky musejí být používány opatrně. Při současném podání s těmito

látkami by měla být použita snížená dávka butorfanolu.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Předávkování:

Nejdůležitější následek předávkování je vznik respirační deprese. Tu lze zvrátit antagonisty opioidních

receptorů (např. naloxon).

Další možné příznaky předávkování jsou u koní neklid/sklon k excitaci, svalový třes, ataxie,

hypersalivace, snížení gastrointenstinální motility a křečové stavy. U koček jsou hlavními znaky

předávkování poruchy koordinace, salivace a mírné křeče.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení: Papírová krabička s 1 injekční lahvičkou o objemu 10 nebo 50 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com

5-3-2018

February 23, 2018: Lake Charles Veterinarian, Pharmacy Sentenced for In-Race Horse Doping Conspiracy

February 23, 2018: Lake Charles Veterinarian, Pharmacy Sentenced for In-Race Horse Doping Conspiracy

February 23, 2018: Lake Charles Veterinarian, Pharmacy Sentenced for In-Race Horse Doping Conspiracy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-2-2018

Nicolas Eterradossi appointed Director of the Ploufragan-Plouzané Laboratory

Nicolas Eterradossi appointed Director of the Ploufragan-Plouzané Laboratory

On 5 February 2018, Nicolas Eterradossi was appointed Director of the Ploufragan-Plouzané Laboratory. Nicolas Eterradossi is a veterinary doctor, holder of a university doctorate in microbiology from the Institut Supérieur des Productions Animales (Higher Institute for Livestock - ENSA Rennes) and of a molecular virology diploma from the Institut Pasteur in Paris. For the past 30 years he has contributed to research at the Ploufragan-Plouzané Laboratory devoted to animal health, and poultry health in par...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

9-2-2018

Gilles Salvat appointed ANSES Managing Director General for Research and Reference

Gilles Salvat appointed ANSES Managing Director General for Research and Reference

Gilles Salvat, currently Director for Animal Health and Welfare at ANSES, has since 1 February 2018 also been responsible for the Research and Reference Division. A veterinary doctor, doctor in microbiology, and inspector general for veterinary public health, Gilles Salvat has been working in food safety and animal health and welfare for over thirty years. In his new role he will propose and coordinate the scientific strategy of the Agency's eleven research, reference and health surveillance laboratories...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

31-1-2018

Foot-and-mouth disease: a new European Union reference mandate for ANSES and CERVA

Foot-and-mouth disease: a new European Union reference mandate for ANSES and CERVA

The French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (ANSES) and the Belgian Veterinary and Agrochemical Research Centre (CERVA) have jointly been appointed European Union Reference Laboratory for foot-and-mouth disease.This French-Belgian consortium, coordinated by ANSES, was selected following a call for applications issued by the European Commission in May 2017, with a view to replacing the current incumbent, the Pirbright Institute in the United Kingdom. Language English

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

24-1-2018

Scientific guideline: Recommendation to marketing authorisation holders, highlighting recent measures in the veterinary field to promote reduction, refinement and replacement (3Rs) measures described in the European Pharmacopoeia - Applicable to veterina

Scientific guideline: Recommendation to marketing authorisation holders, highlighting recent measures in the veterinary field to promote reduction, refinement and replacement (3Rs) measures described in the European Pharmacopoeia - Applicable to veterina

In accordance with the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes (Council of Europe), tests performed in animals must be carried out in such a way as to use the minimum number of animals and to cause the least pain, suffering, distress or lasting harm. The European Pharmacopeia (Ph. Eur.) has, over the years, applied these principles by implementing alternative tests and assays that reduce, refine and replace animal use.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

24-1-2018

Scientific guideline: Guidance for individual laboratories for transfer of quality control methods validated in collaborative trials with a view to implementing 3Rs, adopted

Scientific guideline: Guidance for individual laboratories for transfer of quality control methods validated in collaborative trials with a view to implementing 3Rs, adopted

In accordance with Directive 2010/63/EU, the principle of the 3Rs (Replacement, Reduction and Refinement) needs to be considered when selecting approaches for validating quality control tests in laboratories for regulatory testing of human and veterinary medicinal products.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

24-1-2018

Scientific guideline: Recommendation to marketing authorisation holders, highlighting recent measures in the veterinary field to promote replacement, reduction, and refinement (3Rs) measures described in the European Pharmacopoeia - Applicable to human v

Scientific guideline: Recommendation to marketing authorisation holders, highlighting recent measures in the veterinary field to promote replacement, reduction, and refinement (3Rs) measures described in the European Pharmacopoeia - Applicable to human v

In accordance with the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes (Council of Europe), tests performed in animals must be carried out in such a way as to use the minimum number of animals and to cause the least pain, suffering, distress or lasting harm. The European Pharmacopeia (Ph.Eur.) has, over the years, applied these principles by implementing alternative tests and assays that replace, reduce and refine animal use.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

16-3-2018

Scientific guideline: Public consultation concerning a request for CVMP opinion under Article 30(3) of Regulation (EC) No 726/2004 on the risk for the consumer resulting from the use of diethanolamine as an excipient in veterinary medicinal products for

Scientific guideline: Public consultation concerning a request for CVMP opinion under Article 30(3) of Regulation (EC) No 726/2004 on the risk for the consumer resulting from the use of diethanolamine as an excipient in veterinary medicinal products for

The European Medicines Agency is seeking stakeholder input on any information or data that may help its Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) to reach an opinion on consumer risk from using diethanolamine as an excipient in veterinary medicines for food-producing animals.

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-3-2018

MRL pending EC decision: Diflubenzuron - Summary opinion of the CVMP on the establishment of maximum residue limits AA

MRL pending EC decision: Diflubenzuron - Summary opinion of the CVMP on the establishment of maximum residue limits AA

On 15 March 2018, the Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) adopted an opinion recommending the amendment of the entry for diflubenzuron.

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-3-2018

MRL pending EC decision: Isoflurane - Summary opinion of the CVMP on the establishment of maximum residue limits

MRL pending EC decision: Isoflurane - Summary opinion of the CVMP on the establishment of maximum residue limits

On 15 March 2018, the Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) adopted an opinion2 recommending the establishment of MRLs for isoflurane in porcine species and amending the existing entry for Equidae.

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-3-2018

News and press releases: EMA Management Board: highlights of March 2018 meeting

News and press releases: EMA Management Board: highlights of March 2018 meeting

Board adopts 2017 report on veterinary medicines for minor use minor species and hears update on clinical trial portal and database

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-3-2018

MURICIN (Mupirocin) Ointment [Dechra Veterinary Products]

MURICIN (Mupirocin) Ointment [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

News and press releases: European Medicines Agency welcomes new Head of Veterinary Medicines

News and press releases: European Medicines Agency welcomes new Head of Veterinary Medicines

Ivo Claassen joins the Agency as of 1 March

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-3-2018

VETORYL (Trilostane) Capsule [Dechra Veterinary Products]

VETORYL (Trilostane) Capsule [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

VITA-JEC K1 (Phytonadione) Solution [Aspen Veterinary Resources]

VITA-JEC K1 (Phytonadione) Solution [Aspen Veterinary Resources]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

VITA-JEC ESSENTIAL E-300 (Tocopherol) Injection [Aspen Veterinary Resources, Ltd]

VITA-JEC ESSENTIAL E-300 (Tocopherol) Injection [Aspen Veterinary Resources, Ltd]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

VITA-JEC B12 3000 (Cyanocobalamin) Injection [Aspen Veterinary Resources, Ltd]

VITA-JEC B12 3000 (Cyanocobalamin) Injection [Aspen Veterinary Resources, Ltd]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Agenda: Agenda - European Medicines Agency veterinary innovation day

Agenda: Agenda - European Medicines Agency veterinary innovation day

The objective of this meeting is to further raise awareness of the support available to facilitate innovation of veterinary medicines by giving an overview of the legislative framework and by describing the support offered by the European Medicines Agency (EMA ) and interactions with stakeholders. This event is open to all companies and stakeholders developing veterinary medicinal products.

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2018

Agenda: Agenda - European Medicines Agency veterinary medicines innovation day

Agenda: Agenda - European Medicines Agency veterinary medicines innovation day

The objective of this meeting is to further raise awareness of the support available to facilitate innovation of veterinary medicines by giving an overview of the legislative framework and by describing the support offered by the European Medicines Agency (EMA ) and interactions with stakeholders. This event is open to all companies and stakeholders developing veterinary medicinal products.

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2018

ISOPROPYL ALCOHOL 99 PERCENT (Isopropyl Alcohol) Liquid [Aspen Veterinary]

ISOPROPYL ALCOHOL 99 PERCENT (Isopropyl Alcohol) Liquid [Aspen Veterinary]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

KAOLIN PECTIN SUPSENSION (Kaolin Pectin) Suspension [Aspen Veterinary]

KAOLIN PECTIN SUPSENSION (Kaolin Pectin) Suspension [Aspen Veterinary]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

News and press releases: Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) meeting of 13-15 February 2018

News and press releases: Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) meeting of 13-15 February 2018

CVMP recommends changes to product information for some veterinary medicines containing enrofloxacin, to reduce development of antimicrobial resistance in target pathogens

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-2-2018

LINCOMYCIN S 50 (Lincomycin Spectinomycin) Powder [Aspen Veterinary Resources]

LINCOMYCIN S 50 (Lincomycin Spectinomycin) Powder [Aspen Veterinary Resources]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

COCCI-CURE C FOR CALVES (Amprolium) Solution [Aspen Veterinary Resources]

COCCI-CURE C FOR CALVES (Amprolium) Solution [Aspen Veterinary Resources]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

COCCI CURE P FOR POULTRY (Amprolium) Solution [Aspen Veterinarian Resources Ltd]

COCCI CURE P FOR POULTRY (Amprolium) Solution [Aspen Veterinarian Resources Ltd]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

PYRANTEL PAMOATE (Pinwormtreatment) Suspension [MWI Veterinary Supply, Inc.]

PYRANTEL PAMOATE (Pinwormtreatment) Suspension [MWI Veterinary Supply, Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

TORBUGESIC (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

TORBUGESIC (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

News and press releases: Veterinary medicines: highlights of 2017

News and press releases: Veterinary medicines: highlights of 2017

18 medicines recommended for marketing authorisation, including ten vaccines

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-2-2018

TORBUGESIC SA (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

TORBUGESIC SA (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

SOLVA-KER (Salicylic Acid) Gel [VetriMax Veterinary Products, LLC]

SOLVA-KER (Salicylic Acid) Gel [VetriMax Veterinary Products, LLC]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

ATOPICREAM HC (Hydrocortisone) Lotion [VetriMax Veterinary Products, LLC]

ATOPICREAM HC (Hydrocortisone) Lotion [VetriMax Veterinary Products, LLC]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

AFTER-BIRTH (Urea) Tablet [Aspen Veterinary Resources]

AFTER-BIRTH (Urea) Tablet [Aspen Veterinary Resources]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-1-2018

Scientific guideline: Concept paper for the revision of the guideline on safety and residue data requirements for pharmaceutical veterinary medicinal products intended for minor use or minor species (MUMS)/limited market, draft: consultation open

Scientific guideline: Concept paper for the revision of the guideline on safety and residue data requirements for pharmaceutical veterinary medicinal products intended for minor use or minor species (MUMS)/limited market, draft: consultation open

In order to stimulate the development of veterinary medicines intended for minor uses or minor species (MUMS)/limited market the CVMP has developed guidelines on data requirements for MUMS/limited market veterinary medicinal products for quality, safety and efficacy for pharmaceuticals, as well as a guideline for immunologicals. The guideline that focuses on safety requirements for pharmaceuticals includes a section on extrapolation of maximum residue limits (MRLs) from major to minor species.

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-1-2018

Scientific guideline: Draft VICH GL57 on studies to evaluate the metabolism and residue kinetics of veterinary drugs in food-producing species: marker residue depletion studies to establish product withdrawal periods in aquatic species, draft: consultati

Scientific guideline: Draft VICH GL57 on studies to evaluate the metabolism and residue kinetics of veterinary drugs in food-producing species: marker residue depletion studies to establish product withdrawal periods in aquatic species, draft: consultati

This guidance is one of a series developed to facilitate the mutual acceptance of residue chemistry data for veterinary drugs used in food-producing animals by national/regional regulators. This guidance was prepared after consideration of the current national/regional requirements and recommendations for evaluating veterinary drug residues in the VICH regions.

Europe - EMA - European Medicines Agency

Advertisement