Toltramax

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Toltramax 50 mg/ml
 • Léková forma:
 • Perorální suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Toltramax 50 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • selata
 • Terapeutické oblasti:
 • Triazinů
 • Přehled produktů:
 • 9901393 - 1 x 250 ml - láhev - plast; 9901394 - 1 x 1000 ml - láhev - plast

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/063/12-C
 • Datum autorizace:
 • 12-06-2012
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Toltramax 50 mg perorální suspenze pro prasata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ

K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Lavet Pharmaceuticals Ltd.

Otto u.14.,Budapest,H-1161

Maďarsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Lavet Pharmaceuticals Ltd.

Batthyany u.6.,Kistarcsa,H-2143

Maďarsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Toltramax 50 mg/ml perorální suspenze pro prasata

Toltrazurilum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Toltrazurilum 50 mg

Pomocné látky:

Natrium-benzoát (E 211) 2 mg

Natrium-propionát (E 281) 2 mg

Bílá nebo téměř bílá suspenze.

4.

INDIKACE

Prevence klinických příznaků kokcidiózy u novorozených selat (ve stáří 3-5 dnů) na farmách

s potvrzeným dřívějším výskytem kokcidiózy způsobené Isospora suis.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata (selata ve stáří 3-5 dnů)

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH,CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Každé sele má být léčeno 3. až 5. den života jednotlivou perorální dávkou 20 mg toltrazurilu/kg ž.hm.,

což odpovídá 0,4 ml perorální suspenze na kg ž.hm.

Léčba během vypuknutí nemoci bude mít pro nemocné sele omezený význam, protože již došlo

k poškození tenkého střeva.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ podání

Perorální podání.

Suspenze se musí před použitím protřepat.

Individuální léčba zvířat.

Vzhledem k malým objemům požadovaným k léčbě jednotlivých selat se doporučuje použití

dávkovacího zařízení s přesností dávkování 0,1 ml.

Hmotnost zvířat by měla být před léčbou stanovena co nejpřesněji.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 77 dní

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po

EXP.

Doba

použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Jako u kteréhokoliv antiparazitika může časté a opakované používání antiprotozootik ze stejné skupiny

vést ke vzniku rezistence.

Doporučuje se ošetřit všechna zvířata v kotci.

Hygienická opatření mohou snížit riziko kokcidiózy. Proto se doporučuje souběžně zlepšit hygienické

podmínky v dotčeném zařízení, především je nutno dbát na sucho a čistotu.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Přípravek může u citlivých osob způsobit alergickou reakci. Lidé se známou přecitlivělostí na toltrazuril

by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Přípravek může způsobit podráždění při kontaktu s kůží nebo očima.

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima.

V případě náhodného kontaktu s očima vypláchněte oči velkým množstvím vody.

V případě náhodného kontaktu s kůží opláchněte ihned kůži vodou.

Po použití si umyjte ruce a potřísněnou kůži.

Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

Užití v

průběhu březosti, laktace a snášky:

Neuplatňuje se.

Interakce s

dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou známy, například neexistuje interakce v kombinaci s doplňky železa.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Po trojnásobném překročení doporučené dávky nebyly pozorovány nežádoucí účinky.

Inkompatibilita:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2017

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Bílé HDPE lahve o obsahu 250 nebo 1000 ml s bílým HDPE šroubovacím uzávěrem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného

místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

16-7-2018

Procox (Bayer Animal Health GmbH)

Procox (Bayer Animal Health GmbH)

Procox (Active substance: emodepside and toltrazuril) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4753 of Mon, 16 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety