Advertisement

Thyroxanil

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Thyroxanil 600 ug 600 μg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Thyroxanil 600 ug 600 μg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Hormony štítné žlázy
 • Přehled produktů:
 • 9905143 - 1 x 25 tableta - blistr - -; 9905144 - 2 x 25 tableta - blistr - -; 9905145 - 3 x 25 tableta - blistr - -; 9905146 - 4 x 25 tableta - blistr - -; 9905147 - 5 x 25 tableta - blistr - -; 9905148 - 6 x 25 tableta - blistr - -; 9905149 - 7 x 25 tableta - blistr - -; 9905150 - 8 x 25 tableta - blistr - -; 9905151 - 9 x 25 tableta - blistr - -; 9905152 - 10 x 25 tableta - blistr - -; 9905153 - 1 x 30 tableta - blistr - -; 9905154 - 2 x 30 tableta - blistr - -; 9905155 - 3 x 30 tableta - blistr - -; 9905156 - 4 x 30 tableta - blistr - -; 9905157 - 5 x 30 tableta - blistr - -; 9905158 - 6 x 30 tableta - blistr - -; 9905159 - 7 x 30 tableta - blistr - -; 9905160 - 8 x 30 tableta - blistr - -; 9905161 - 9 x 30 tableta - blistr - -; 9905162 - 10 x 30 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/053/16-C
 • Datum autorizace:
 • 24-06-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


II. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Thyroxanil 600 μg tablety pro psy a kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarží:

Lindopharm GmbH

Neustrasse 82

D-40721 Hilden

Německo

Lelypharma B.V.

Zuiveringsweg 42

8243 PZ Lelystad

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Thyroxanil 600 μg tablety pro psy a kočky

Levothyroxinum natricum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Levothyroxinum natricum

600 µg

(odpovídá 583 μg levothyroxinum)

Bílá až téměř bílá kulatá a konvexní tableta s křížovou dělící rýhou na jedné straně a číslicí 600 na

druhé straně. Tablety lze dělit na 2 nebo 4 stejné části.

4.

INDIKACE

Léčba primárního a sekundárního hypotyroidismu.

5

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u psů trpících nekorigovanou adrenální insuficiencí.

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na levothyroxin sodný, nebo na některou z pomocných

látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Na základě ubývání starých epiteliálních buněk může docházet k počátečnímu zhoršení kožních

příznaků s intenzivnějšími projevy svědění.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Doporučená výchozí dávka levothyroxinu sodného u psů a koček je 20 μg/kg živé hmotnosti za den

podávané jako jedna denní dávka nebo jako dvě stejně rozdělené dávky.

Kvůli variabilitě absorpce a metabolismu může být nutné změnit dávku předtím než bude pozorována

úplná klinická odezva. Počáteční dávka a frekvence podávání jsou pouze výchozím bodem. Terapie

musí být vysoce individuální a šitá na míru podle požadavků zvířete, zejména u koček a malých psů.

Pro kočky a malé psy se doporučuje při zahájení léčby použít slabší lékovou sílu 200 ug tablety a pro

eventuelní následné úpravy dávky je možné použít přesnější dávkování a titraci dávky. Dávka by měla

být upravena na základě klinické reakce a plazmového tyroxinu. Přítomnost potravy může ovlivnit

u psů a koček absorpci levothyroxinu sodného. Načasování léčby a její vztah ke krmení by se proto

měl důsledně každý den dodržovat. Pro adekvátní sledování terapie by měly být změřeny spodní

hodnoty (těsně před léčbou) a nejvyšší hodnoty (asi čtyři hodiny po podání) T4 v plasmě. U psů

dostávajících správnou dávku by se nejvyšší plazmatické koncentrace T4 měly nacházet v oblasti

vyšších hodnot normálního rozsahu hodnot (přibližně 30 až 47 nmol/l) a nejnižší hodnoty by se měly

pohybovat přibližně okolo 19 nmol/l. Jestliže jsou koncentrace T4 mimo tento rozsah, dávka

levothyroxinu se musí upravit zvýšením ve vhodných přírůstcích, dokud pacient není eutyreoidní a

sérová koncentrace T4 se nebude nacházet v rámci referenčního rozsahu. Tablety 200 µg umožňují

úpravu dávky levothyroxinu v přírůstcích o velikosti 50 µg pro jedno zvíře a tablety 600 µg umožňují

úpravu dávky levothyroxinu v přírůstcích o velikosti 150 µg pro jedno zvíře. Koncentrace T4 v

plazmě lze opětovně stanovit za dva týdny po změně dávky, ale klinické zlepšení je stejně tak

důležitým faktorem při stanovení individuální dávky a to bude trvat čtyři až osm týdnů. Jakmile bude

dosaženo optimální substituční dávky, klinické a biochemické sledování lze provádět každých 6 až

12 měsíců.

Následující tabulka je návodem k dávkování přípravku při standardní přibližné počáteční míře

dávkování 20 µg na kg živé hmotnosti denně.

Podání jednou denně

Podání dvakrát denně

Hmotnost

Thyroxanil

200 µg

Thyroxanil

600 µg

Účinná

dávka na

kg (μg)

Thyroxanil

200 µg

Thyroxanil

600 µg

>2,5 kg–5 kg

20–10

>5 kg–7,5 kg

20–13,3

>7,5 kg–10 kg

nebo

20–15

>10 kg–12,5 kg

20–16

>12,5 kg–15 kg

nebo

24–20

nebo

>15 kg–17,5 kg

23,3–20

>17,5 kg–20 kg

22,9–20

>20 kg–22,5 kg

nebo

22,5–20

>22,5 kg–25 kg

22,2–20

>25 kg–30 kg

nebo

24–20

nebo

>30 kg–40 kg

26,7–20

>40 kg–50 kg

25–20

>50 kg–60 kg

24–20

=¼ tablety

=½ tablety

=¾ tablety

=1 tableta

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tablety lze dělit na 2 nebo 4 stejné části, aby se zajistilo přesné dávkování. Tabletu dejte na rovnou

plochu, dělenou stranou směrem nahoru a konvexní (zaoblenou) stranou k povrchu.

Půlky: zatlačte palci na obou stranách tablety.

Čtvrtky: zatlačte palcem na střed tablety.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte blistry v krabičce, aby byly chráněny před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po

EXP.

Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Zvláštní upozornění

Diagnózu hypotyroidismu je třeba potvrdit vhodnými testy.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Náhlé zvýšení poptávky po přívodu kyslíku do periferních tkání a chronotropické účinky

levothyroxinu sodného mohu vystavit špatně pracující srdce nadměrné námaze, což způsobuje

dekompenzaci a příznaky kongestivního srdečního selhání.

Zvířata s nedostatečnou funkcí štítné žlázy, trpící hypoadrenokorticismem, mají sníženou schopnost

metabolizovat levothyroxin sodný, a proto jsou vystaveni zvýšenému riziku tyreotoxikózy. Tato

zvířata by se měla stabilizovat léčbou glukokortikoidy a mineralokortikoidy před léčbou

levothyroxinem sodným, aby se zabránilo vyvolání hypoadrenokortikální krize. Poté by se měly testy

štítné žlázy opakovat s následným postupným zaváděním terapie levothyroxinem (doporučeno je

začínat na 25 % normální dávky a zvyšovat o 25 % každých čtrnáct dnů, dokud není dosaženo

optimální stabilizace). Postupné zavádění terapie se rovněž doporučuje u zvířat s jinými souběžnými

nemocemi, zejména onemocněním srdce, diabetes mellitus a ledvinovou či jaterní dysfunkcí.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Tento přípravek obsahuje vysokou koncentraci L-thyroxinu sodného a může být škodlivý při požití,

zejména pro děti. Těhotné ženy by měly nakládat s veterinárním léčivým přípravkem obezřetně. Po

manipulaci s tabletami si umyjte ruce. V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Všechny nespotřebované části

tablety by měly být vráceny zpět do blistru, uchovávány mimo dosah dětí a vždy použity při dalším

podání.

Použití v době březosti a laktace

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použitíu březích nebo kojících fen

a koček, a proto by se tento přípravek měl používat po zvážení přínosů a rizik příslušným

veterinárním lékařem. Levothyroxin je však endogenní látkou a hormony štítné žlázy jsou zásadně

důležité pro vývoj plodu, zejména během prvního období gestace Hypotyreoidismus během březosti

může vést k závažným komplikacím, například usmrcení plodu a špatnému perinatálnímu vývoji. Je

možné, že udržovací dávka levothyroxinu sodného bude muset být během březosti upravena. Březí

feny a kočky by proto měly být pravidelně sledovány od početí až po několik týdnů po porodu.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Různá léčiva mohou narušovat vázání hormonů štítné žlázy v plazmě či v tkáni, případně pozměnit

metabolismus hormonu štítné žlázy (např. barbituráty, antacidy, anabolické steroidy, diazepam,

furosemid, mitotan, fenylbutazon, fenytoin, propranolol, velké dávky salicylátů a sulfonamidů). Při

léčbě zvířat, kterým je podána souběžná medikace, by se vlastnosti těchto léčiv měly vzít v úvahu.

Estrogeny mohou zvýšit potřebu hormonu štítné žlázy.

Ketamin může způsobit tachykardii a hypertenzi při použití u pacientů užívajících hormony štítné

žlázy.

Levothyroxin zvyšuje účinek katecholaminů a sympatomimetik.

Zvýšení dávky digitalis může být nezbytné u pacienta, který měl předchozí kompenzované

kongestivní srdeční selhání a který je převeden na náhradní terapii hormony štítné žlázy. Po léčbě

hypotyroidismu u pacientů současně trpících diabetem se doporučuje pečlivé sledování kontrol

diabetu.

Většina pacientů s chronickou terapií glukokortikoidy ve vysokých denních dávkách bude mít velmi

nízké nebo nedetekovatelné sérové koncentrace T4 stejně jako subnormální hodnoty T3.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Tyreotoxikóza by mohla nastat po podání nadměrných dávek. Tyreotoxikóza jakožto nežádoucí účinek

mírného nadměrného podání je u psů a koček vzácná díky jejich schopnosti katabolizovat a vylučovat

hormony štítné žlázy. V případě náhodného podání velkého množství veterinárního léčivého přípravku

lze snížit absorpci vyvoláním zvracení a perorálním společným podáním aktivního uhlí a síranu

hořečnatého.

V případě akutního předávkování u psů a koček jsou klinickými příznaky prodloužení fyziologických

účinků hormonu. Akutní předávkování L-tyroxinu může způsobit zvracení, průjem, hyperaktivitu,

hypertenzi, letargii, tachykardii, tachypnoe, dušnost a abnormální pupilární světelné reflexy.

Po chronickém nadměrném podávání může teoreticky dojít ke vzniku klinických příznaků

hypertyreózy, jako jsou polydipsie, polyurie, zrychlený dech, ztráta hmotnosti bez anorexie a společně

či jednotlivě tachykardie a nervozita. Přítomnost těchto příznaků by měla vést k vyhodnocení

koncentrací T4 v séru, aby se potvrdila diagnóza a okamžitě přerušilo podávání léčiva. Jakmile

příznaky odezní (dny či týdny), dávkování thyroidu se znovu zkontroluje a až se zvíře zcela zotaví, je

možné začít podávat nižší dávky za pečlivého sledování zvířete.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Blistr hliník–PVC

Papírová krabička s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nebo 10 blistry. 25 nebo 30 tablet v jednom blistru.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Dělitelná tableta.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

13-3-2018

Synthroid vs. Levothroid

Synthroid vs. Levothroid

Synthroid (levothyroxine sodium) and Levothroid (levothyroxine sodium) are replacements for hormones produced by the human thyroid gland used to treat hypothyroidism (low thyroid hormone). Synthroid is also used for pituitary TSH suppression. Levothroid is also used to treat or prevent goiter (enlarged thyroid gland), which can be caused by hormone imbalances, radiation treatment, surgery, or cancer.

US - RxList

5-3-2018

SYNTHROID (Levothyroxine Sodium) Tablet [AbbVie Inc.]

SYNTHROID (Levothyroxine Sodium) Tablet [AbbVie Inc.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [Bryant Ranch Prepack]

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Synthroid vs. Tirosint

Synthroid vs. Tirosint

Synthroid (levothyroxine sodium) and Tirosint (levothyroxine sodium) are synthetic compounds identical to T4 (levothyroxine) produced by the human thyroid gland used to treat hypothyroidism due to many causes (for example: thyroid removal, thyroid atrophy, functional T4 deficiency, radiation treatment of the thyroid, and other causes). Synthroid is also used for pituitary TSH suppression.

US - RxList

30-1-2018

Synthroid vs. Armour Thyroid

Synthroid vs. Armour Thyroid

Synthroid (levothyroxine sodium) and Armour Thyroid (thyroid tablets) are used to treat hypothyroidism due to many causes. Synthroid is also used for pituitary TSH suppression.

US - RxList

23-1-2018

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

NP THYROID 15 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Acella Pharmaceuticals, LLC]

NP THYROID 15 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Acella Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NP THYROID 60 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

NP THYROID 60 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

21-12-2017

THYROLAR (Liothyronine Sodium, Levothyroxine Sodium) Tablet [Allergan, Inc.]

THYROLAR (Liothyronine Sodium, Levothyroxine Sodium) Tablet [Allergan, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

LEVO-T (Levothyroxine Sodium) Tablet [Neolpharma, Inc.]

LEVO-T (Levothyroxine Sodium) Tablet [Neolpharma, Inc.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

SYNTHROID (Levothyroxine Sodium) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

SYNTHROID (Levothyroxine Sodium) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

2-11-2017

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 2, 2017 EST

US - DailyMed

27-10-2017

NP THYROID 30 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Acella Pharmaceuticals, LLC]

NP THYROID 30 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Acella Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Oct 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-10-2017

NP THYROID 90 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Acella Pharmaceuticals, LLC]

NP THYROID 90 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Acella Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Oct 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-10-2017

NP THYROID 60 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Acella Pharmaceuticals, LLC]

NP THYROID 60 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Acella Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Oct 27, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

NP THYROID 30 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

NP THYROID 30 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

NP THYROID 60 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

NP THYROID 60 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

NP THYROID 120 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

NP THYROID 120 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

NP THYROID 90 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

NP THYROID 90 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

NP THYROID 15 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

NP THYROID 15 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [Preferrred Pharmaeuticals Inc.]

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [Preferrred Pharmaeuticals Inc.]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

27-9-2017

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Sep 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-7-2017

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jul 26, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

LEVOTHYROXINE SODIUM (Levothyroxine Sodium) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

LEVOTHYROXINE SODIUM (Levothyroxine Sodium) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jul 17, 2017 EST

US - DailyMed

10-7-2017

THYROKARE (Levothyroxine Sodium) Tablet [Neogen Corporation-Mercer Rd]

THYROKARE (Levothyroxine Sodium) Tablet [Neogen Corporation-Mercer Rd]

Updated Date: Jul 10, 2017 EST

US - DailyMed

19-6-2017

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [Proficient Rx LP]

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jun 19, 2017 EST

US - DailyMed

14-6-2017

LEVOXYL (Levothyroxine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

LEVOXYL (Levothyroxine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Jun 14, 2017 EST

US - DailyMed

7-6-2017

SYNTHROID (Levothyroxine Sodium) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

SYNTHROID (Levothyroxine Sodium) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jun 7, 2017 EST

US - DailyMed

2-6-2017

Thyroid Supplementation May Help in Bipolar Disorder

Thyroid Supplementation May Help in Bipolar Disorder

Adding levothyroxine (T4) (multiple brands) to mood stabilizers may decrease mood episodes and reduce symptoms in a select group of female patients with refractory rapid-cycling bipolar disorder (BD), new research suggests.

US - RxList

2-6-2017

NP THYROID 120 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Acella Pharmaceuticals, LLC]

NP THYROID 120 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Acella Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Jun 2, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [Cardinal Health]

LEVOTHYROXINE SODIUM Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

NP THYROID 30 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

NP THYROID 30 (Levothyroxine, Liothyronine) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement