SYNTROXINE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SYNTROXINE Měkká tobolka 25MCG
 • Dávkování:
 • 25MCG
 • Léková forma:
 • Měkká tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SYNTROXINE Měkká tobolka 25MCG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • SODNÁ SŮL LEVOTHYROXINU
 • Přehled produktů:
 • SYNTROXINE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 56/ 389/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 29-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Sp. zn. Sukls27991/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Syntroxine 13 mikrogramů měkké tobolky

Syntroxine 25 mikrogramů měkké tobolky

Syntroxine 50 mikrogramů měkké tobolky

Syntroxine 75 mikrogramů měkké tobolky

Syntroxine 88 mikrogramů měkké tobolky

Syntroxine 100 mikrogramů měkké tobolky

Syntroxine 112 mikrogramů měkké tobolky

Syntroxine 125 mikrogramů měkké tobolky

Syntroxine 137 mikrogramů měkké tobolky

Syntroxine 150 mikrogramů měkké tobolky

Syntroxine 175 mikrogramů měkké tobolky

Syntroxine 200 m

ikrogramů měkké tobolky

Levothyroxinum natricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

1. Co je přípravek Syntroxine a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Syntroxine užívat

3. Jak se přípravek Syntroxine užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Syntroxine uchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK SYNTROXINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku Syntroxine je synteticky vyráběný hormon štítné žlázy levothyroxin sodný

(T4), který má stejnou strukturu a účinek jako přírodní hormon štítné žlázy.

Syntroxine 25–200 se používá

jako substituční léčba při deficitu hormonu štítné žlázy v případě snížené aktivity této žlázy,

k prevenci recidivy strumy po operaci u pacientů s normální funkcí štítné žlázy,

k léčbě benigní strumy u pacientů s normální funkcí štítné žlázy,

k supresi recidivujícího tumoru (maligního onemocnění) štítné žlázy, zvláště po operaci, a

jako substituční léčba při deficitu hormonu štítné žlázy

k doprovodné terapii při léčbě nadměrné aktivity štítné žlázy

k supresnímu testu štítné žlázy.

Syntroxine 13 se používá

u dětí jako počáteční dávka při substituční hormonální léčbě nedostatečné aktivity štítné žlázy,

jako nízká počáteční dávka u starších pacientů, u pacientů s ischemickou srdeční chorobou nebo

těžkou či chronickou hypotyreózou; tato dávka pak být pomalu a s delšími intervaly zvyšována

(například v dávce 13 μg každých 14 dní) při časté monitoraci hladin hormonu štítné žlázy,

u jakéhokoli pacienta, který vyžaduje pomalé zvyšování dávek levothyroxinu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

SYNTROXINE UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Syntroxine

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na levothyroxin sodný nebo na kteroukoli další složku

přípravku Syntroxine,

Jestliže jste nedávno prodělal(a) infarkt, akutní zánět srdečního svalu popř. akutní zánět všech

vrstev srdeční stěny (pankarditidu),

jestliže jste těhotná a současně užíváte léky proti nadměrné aktivitě štítné žlázy (tyreostatika)

(viz bod „Těhotenství a kojení“),

pokud trpíte neléčenou nedostatečností kůry nadledvin, neléčenou nedostatečnou aktivitou hypofýzy

(selháním hypofýzy) a/nebo neléčenou zvýšenou funkcí štítné žlázy.

pokud nejste schopni polykat měkkou tobolku vcelku

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Syntroxine je zapotřebí:

jestliže trpíte některou z těchto srdečních poruch:

vysoký krevní tlak,

rychlý či nepravidelný tep,

usazeniny tuku na stěnách tepen (arterioskleróza),

bolest a svíravý pocit na prsou (angina pectoris),

nedostatečný průtok krve věnčitými tepnami na srdci (koronární insuficience).

Před užíváním přípravku Syntroxine musí být tyto poruchy léčeny léky, a po dobu užívání přípravku je

nutno často kontrolovat hladinu hormonu štítné žlázy.

Pokud těmito poruchami trpíte a neléčíte se, nebo pokud si nejste jisti, informujte lékaře.

Před zahájením léčby

Lékař provede testy a ověří, zda nedošlo k poruše funkce nadledvin, hypofýzy nebo štítné žlázy

vinou nekompenzované nadprodukce hormonů štítné žlázy (autonomie štítné žlázy). Pokud ano,

tento problém musí být léčen ještě před užíváním přípravku Syntroxine.

Informujte lékaře, jestliže jste v přechodu nebo po něm. V takovém případě může hrozit riziko

osteoporózy a bude možná nutná pravidelná monitorace funkce štítné žlázy.

Některé

srdeční poruchy

je třeba léčit ještě před užíváním přípravku Syntroxine. Prostudujte si

pečlivě bod „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebí“.

Pokud trpíte

zvýšenými hladinami krevního cukru (diabetem)

nebo užíváte

léky na ředění

krve, prostudujte si pečlivě bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“.

Pokud už Syntroxine užíváte, přechod na jiný lék obsahující levothyroxin lze provést jen pod

lékařským dohledem a za sledování pomocí laboratorních testů.

Neužívejte Syntroxine k hubnutí.

Pokud je hladina hormonu štítné žlázy v krvi normální,

užívání hormonů štítné žlázy nepovede k úbytku na hmotnosti. Užívání nadbytečných hormonů

může mít závažné či dokonce životu nebezpečné nežádoucí účinky, zvláště v kombinaci

s některými přípravky na hubnutí.

Starší pacienti:

U starších pacientů je nutná opatrná volba dávky a časté lékařské kontroly.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Pokud během léčby přípravkem Syntroxine užíváte další léky, může dojít k ovlivnění jejich účinku.

Zajistěte, aby lékař o vašem užívání takových léků věděl.

Během léčby přípravkem Syntroxine neužívejte další léky bez porady s lékařem nebo lékárníkem.

Tím se rozumí i léky volně prodejné (bez předpisu).

Informujte lékaře, jestliže užíváte jakékoli z následujících léků:

léky snižující hladinu krevního cukru (antidiabetika):

Syntroxine může

snižovat

účinek antidiabetik. Možná bude třeba častěji měřit hladinu krevního

cukru, zvláště na počátku léčby přípravkem Syntroxine. Během léčby možná bude nutné

upravit dávky antidiabetik

léky na ředění krve (deriváty kumarinu)

Syntroxine může

zvyšovat

účinek těchto léků. Možná bude třeba pravidelná monitorace krevní

srážlivosti, zvláště na počátku léčby přípravkem Syntroxine. Během léčby možná bude nutné

upravit dávky kumarinových léků

propylthiouracil (lék k léčbě nadměrné aktivity štítné žlázy),

glukokortikoidy (léky proti alergii a zánětu),

beta blokátory

(léky na snížení krevního tlaku, které také slouží k léčbě srdečních chorob),

sertralin (používaný k léčbě deprese),

chlorochin nebo proguanil (k prevenci nebo léčbě malárie),

léky k léčbě epilepsie, například karbamazepin, fenytoin, fenobarbital a primidon,

léky obsahující estrogen

k hormonální substituční terapii během přechodu a po něm nebo

sloužící jako antikoncepce,

salicyláty

(léky tlumící bolest a horečku),

dikumarol (lék blokující krevní srážlivost),

furosemid ve vysokých dávkách – 250 mg a více (lék povzbuzující tvorbu moči),

klofibrát

(lék snižující obsah tuku v krvi),

amiodaron (lék na poruchy srdečního rytmu)

lopinavir/ritonavir (léčba infekce HIV)

sevelamer (užívají jej pacienti na dialýze nebo bez ní, ale s chronickým onemocněním ledvin)

orlistat (např. alli)

(přípravek na hubnutí)

Při užívání následujících léků dodržujte doporučené intervaly:

Antacida (léky na žaludeční potíže a pálení žáhy),

sukralfát

(na žaludeční vředy) a

léky

obsahující hliník, železo nebo uhličitan vápenatý

Syntroxine užívejte přinejmenším

2 hodiny před

uvedenými léky, jinak se jeho účinek může

snížit.

Léky vážící žlučové kyseliny a snižující vysoký cholesterol (například kolestyramin nebo

kolestipol):

Syntroxine užívejte 4

–5 hodin před

těmito léky, protože mohou blokovat jeho vstřebávání ve

střevech.

Na co dále dávat pozor:

Pokud máte absolvovat rentgenové vyšetření nebo jiné diagnostické testy, při nichž se používá

kontrastní látka, informujte lékaře, že užíváte Syntroxine. Některé složky kontrastní látky

mohou ovlivnit funkci štítné žlázy.

Užívání přípravku Syntroxine s jídlem a pitím

Informujte lékaře, pokud konzumujete výrobky ze sóji, a zvláště tehdy, pokud měníte podíl sóji ve

stravě. Sójové výrobky mohou snižovat vstřebávání levothyroxinu ze střev, takže dávky přípravku

Syntroxine možná bude nutné upravit.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství

Léčba přípravkem Syntroxine

je zvláště důležitá v těhotenství, a proto

nesmí být přerušena

Je to nezbytné pro normální vývoj dítěte. Poraďte se s lékařem – možná bude nutné dávky

upravit, protože se potřeba levothyroxinu může během těhotenství zvýšit. Nutné je pečlivé

sledování funkce štítné žlázy.

Během těhotenství Syntroxine neužívejte současně s léky proti nadměrné aktivitě štítné

žlázy (tyreostatiky).

Tu je během těhotenství možno léčit pouze nízkými dávkami tyreostatik

(viz bod „Neužívejte přípravek Syntroxine“).

Kojení

Syntroxine lze užívat při kojení.

Neexistují informace, že by jeho užívání kojící matkou

uškodilo dítěti s normální funkcí štítné žlázy.

Během kojení Syntroxine neužívejte ve stejnou

dobu jako léky proti nadměrné aktivitě štítné žlázy (tyreostatika).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou důkazy o tom, že by Syntroxine omezoval schopnost řízení vozidel nebo obsluhy strojů –

levothyroxin je identický s přírodním hormonem štítné žlázy.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK SYNTROXINE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Lékař stanoví individuální dávky podle výsledků laboratorního vyšetření.

Dávkování:

K usnadnění individuálního dávkování jsou k dispozici měkké tobolky přípravku s řadou sil – různým

obsahem léčivé látky v rozsahu 13-200 μg levothyroxinu sodného, takže vám patrně bude stačit užívat

jednu tobolku denně.

Dospělí:

Léčba nedostatečné funkce štítné žlázy:

Dospělí by měli zpočátku užívat 25–50 μg levothyroxinu sodného denně. Lékař může tuto

dávku zvýšit o 25–50 μg levothyroxinu sodného každé dva až čtyři týdny, až po denní dávku

100–200 μg (což odpovídá 1 až 2 měkkým tobolkám přípravku Syntroxine).

Prevence opakování strumy po chirurgickém odstranění a léčba benigní strumy:

Denní dávka je 75–200 μg levothyroxinu sodného.

Doplňková medikace při tyreostatické léčbě hyperaktivní štítné žlázy:

Denní dávka je 50–100 μg levothyroxinu sodného.

Po operaci štítné žlázy z důvodu jejího maligního tumoru:

Denní dávka je 150–300 μg levothyroxinu denně.

Při zahajování léčby a zvyšování dávky u dospělých, a také při léčbě dětí, doporučujeme používat

lékovou formu spíše s nižším obsahem léčivé látky.

Starší pacienti, pacienti s ischemickou chorobou srdeční a pacienti se silně nebo dlouhodobě

sníženou aktivitou štítné žlá

zy:

Léčbu hormony štítné žlázy je nutno zahájit zvlášť opatrně. To znamená, že je nutno začít s nižší

počáteční dávkou, a tu pak postupně a v dlouhých intervalech zvyšovat, s častou monitorací pomocí

laboratorních testů.

Děti:

Syntroxine není vhodný pro děti, které nedokáží polykat tobolky celé a pro děti mladší 6 let.

U dětí je vhodné začít denní dávkou 13–50 μg levothyroxinu sodného. Dávky při dlouhodobé

léčbě se určují podle věku, povrchu těla a dalších faktorů. Konkrétní dávku určí lékař.

Jestliže máte pocit, že je účinek je příliš silný nebo slabý, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Jak lék používat:

Tobolky polykejte celé a zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny (např. polovinou sklenice

vody).

Celou denní dávku užívejte ráno na lačný žaludek,

přinejmenším půl hodiny před snídaní.

Léčivá látka v léku se na lačný žaludek vstřebává lépe než před jídlem nebo po něm.

Tobolky před užitím nedrťte a nerozpouštějte ve vodě.

Délka užívání:

Přípravek užívejte, dokud jej lékař nevysadí.

Pokud trpíte sníženou funkcí štítné žlázy nebo jste podstoupili její operaci kvůli malignímu

nádoru, budete patrně přípravek užívat trvale.

Pokud přípravek užíváte při benigní strumě nebo jako prevenci proti jejímu opakování, možná

jej budete užívat po několik měsíců, možná ale trvale.

Pokud přípravek užíváte jako podpůrnou terapii při léčbě zvýšené funkce štítné žlázy, budete jej

užívat, dokud užíváte tyreostatické léky.

Při léčbě benigní strumy s normální funkcí štítné žlázy léčebné období trvá 6 měsíců až 2 roky.

Pokud léčba nepřinese v tomto období potřebné výsledky, je třeba zvážit jiné způsoby léčby.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Syntroxine, než jste měl(a):

Jestliže užijete vyšší než předepsanou dávku, mohou se vyskytnout příznaky abnormální aktivity štítné

žlázy – rychlé, nepravidelné a prudké bušení srdce (palpitace), úzkostné stavy, neklid, nadměrné pocení

nebo třes (viz bod „4. Možné nežádoucí účinky“). V takových případech kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Syntroxine

Jestliže zapomenete užít dávku přípravku, neužívejte ji, až si vzpomenete. Vynechte ji a pokračujte

normální dávkou následující den.

Jestliže jste přestal(a) přípravek Syntroxine užívat

Aby byla léčba úspěšná, je Syntroxine nutno užívat pravidelně a v dávkách předepsaných lékařem.

Neměňte a neukončujte léčbu bez porady s ním. Vysazení léčby může způsobit návrat příznaků.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Syntroxine nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Žádné nežádoucí účinky se neočekávají,

jestliže užíváte předepsané dávky přípravku a docházíte na

kontroly a laboratorní vyšetření.

To proto, že levothyroxin, což je léčivá látka obsažená v přípravku Syntroxine, je stejná jako přirozený

hormon štítné žlázy.

Jestliže užíváte vyšší než předepsané dávky, nebo tělo dávku netoleruje

(například pokud je dávka

zvýšena příliš rychle), mohou se objevit příznaky charakteristické pro abnormální aktivitu štítné žlázy,

například:

úbytek na hmotnosti, zvýšená chuť k jídlu,

chvění prstů, neklid, nespavost, bolesti hlavy, zvýšený tlak v hlavě s otokem očí (zvláště u dětí),

bušení srdce (palpitace), poruchy srdečního rytmu, zvláště rychlý srdeční tep, bolest a svíravý

pocit na prsou (angina pectoris),

zvýšení krevního tlaku,

zvracení, průjem,

svalová slabost a křeče,

nepravidelné měsíčky,

nadměrné pocení, ztráta vlasů, pocit tepla (zrudnutí obličeje), horečka.

Pokud se tyto příznaky vyskytnou, informujte lékaře.

Ten rozhodne, zda přerušit na několik dní léčbu

nebo snížit dávky, dokud nežádoucí účinky nezmizí.

V případě přecitlivělosti

může alergická reakce způsobit vyrážku a obtíže s dýcháním. V takovém

případě

kontaktujte ihned lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK SYNTROXINE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Syntroxine nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za slovem EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Syntroxine obsahuje

Léčivou látkou je levothyroxinum natricum.

1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 13 mikrogramů obsahuje 13 μg levothyroxinum natricum.

1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 25 mikrogramů obsahuje 25 μg levothyroxinum natricum.

1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 50 mikrogramů obsahuje 50 μg levothyroxinum natricum.

1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 75 mikrogramů obsahuje 75 μg levothyroxinum natricum.

1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 88 mikrogramů obsahuje 88 μg levothyroxinum natricum.

1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 100 mikrogramů obsahuje 100 μg levothyroxinum natricum.

1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 112 mikrogramů obsahuje 112 μg levothyroxinum natricum.

1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 125 mikrogramů obsahuje 125 μg levothyroxinum natricum.

1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 137 mikrogramů obsahuje 137 μg levothyroxinum natricum.

1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 150 mikrogramů obsahuje 150 μg levothyroxinum natricum.

1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 175 mikrogramů obsahuje 175 μg levothyroxinum natricum.

1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 200 mikrogramů obsahuje 200 μg levothyroxinum natricum.

Pomocnými látkami jsou:

želatina, glycerol, purifikovaná voda

Jak Syntroxine vypadá a co obsahuje toto balení

Syntroxine jsou žlutě zbarvené, okrouhlé a oválné měkké tobolky.

Každá tobolka je označena písmenem vyjadřujícím sílu

Měkké tobolky přípravku Syntroxine 13 mikrogramů jsou označeny písmenem “A”.

Měkké tobolky přípravku Syntroxine 25 mikrogramů jsou označeny písmenem“E”.

Měkké tobolky přípravku Syntroxine 50 mikrogramů jsou označeny písmenem“G”.

Měkké tobolky přípravku Syntroxine 75 mikrogramů jsou označeny písmenem“H”.

Měkké tobolky přípravku Syntroxine 88 mikrogramů jsou označeny písmenem“J”.

Měkké tobolky přípravku Syntroxine 100 mikrogramů jsou označeny písmenem“K”.

Měkké tobolky přípravku Syntroxine 112 mikrogramů jsou označeny písmenem“M”.

Měkké tobolky přípravku Syntroxine 125 mikrogramů jsou označeny písmenem“N”.

Měkké tobolky přípravku Syntroxine 137 mikrogramů jsou označeny písmenem“P”.

Měkké tobolky přípravku Syntroxine 150 mikrogramů jsou označeny písmenem“S”.

Měkké tobolky přípravku Syntroxine 175 mikrogramů jsou označeny písmenem“U”.

Měkké tobolky přípravku Syntroxine 200 mikrogramů jsou označeny písmenem“Y”.

Syntroxine je balen v blistrech z PCTFE (PVC-polychlorotrifluor-ethylen) a hliníku, a to po 30, 50

nebo 100 měkkých tobolkách.

[Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.]

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

IBSA Farmaceutici Italia Srl

Via Martiri di Cefalonia 2

26900 Lodi

Itálie

Tento

léčivý přípravek je v členských státech EHP povolen pod následujícími názvy:

Rakousko: Syntroxine

Česká republika: Syntroxine

Německo: Tirosint

Dánsko: Tirosint

Řecko: Tirosint

Maďarsko: Syntroxine

Itálie: Syntroxine

Nizozemsko: Tirosint

Slovenská republika: Tirosint

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

04.2017