Advertisement

Sureseal pro skot

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Sureseal pro skot 2.6 g
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Sureseal pro skot 2.6 g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot, dojnice
 • Terapeutické oblasti:
 • PRODUKTY PRO STRUKŮ A VEMENE
 • Přehled produktů:
 • 9902833 - 24 x 1 aplikátor - - - -; 9902834 - 60 x 1 aplikátor - - - -; 9902835 - 120 x 1 aplikátor - - - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/049/13-C
 • Datum autorizace:
 • 22-11-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta


PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

Sureseal 2,6 g intramamární suspenze pro skot

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE 

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE 

NESHODUJE 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Severní Irsko

Výrobce zodpovědný za uvolňování šarží:

Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road

Newry

Co. Down, BT35 6PU

Severní Irsko

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Severní Irsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

Sureseal 2,6 g intramamární suspenze pro skot

Bismuthi subnitras ponderosus

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK 

1 injektor (4 g) obsahuje:

Léčivá látka:

Bismuthi subnitras ponderosus 2,6 g

Světlehnědá suspenze.

4. INDIKACE 

Prevence nových intramammárních infekcí v období stání na sucho.

U krav, u kterých se nevyskytuje subklinická mastitida, lze přípravek použít samostatně bez použití 

jiných léčiv v rámci programů kontroly mastitid u suchostojných krav.

Výběr krav pro léčbu přípravkem musí být založen na klinickém rozhodnutí veterinárního lékaře. 

Kritéria pro výběr krav mohou vycházet z anamnestických údajů o výskytu mastitidy a počtu 

somatických buněk u jednotlivých krav, nebo na základě uznávaných zkoušek pro detekci 

subklinických mastitid nebo na základě bakteriologického vyšetření. 

5. KONTRAINDIKACE 

Nepoužívejte přípravek jako jediný způsob léčby u krav, u kterých je při zaprahování zjištěna klinická 

nebo subklinická mastitida. Viz zvláštní upozornění. Nepoužívat u laktujících krav.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této 

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři. 

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT 

Dojnice. 

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ 

Intramamární podání.

Aplikujte obsah jednoho injektoru do každé čtvrtě mléčné žlázy bezprostředně po posledním dojení 

v laktaci (při zaprahování). 

9. POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ 

Po aplikaci přípravku neprovádíme masáž struku nebo vemene.

Pro snížení rizika vzniku mastitidy po aplikaci přípravku, postupujte obezřetně, aby se zamezilo 

zavlečení patogenů do struku (aseptická technika aplikace)

Je nezbytné, aby byl struk řádně očištěn a desinfikován chirurgickým desinfekčním prostředkem na 

bázi alkoholu nebo alkoholem napuštěnými desinfekčními ubrousky. Čistění struků ubrousky by mělo 

být prováděno do doby, kdy na ubrouscích nejsou viditelně nečistoty. Struky ponechte před aplikací 

oschnout. Aplikujte asepticky a vyvarujte se možné kontaminace hrotu aplikátoru. Po aplikaci se 

doporučuje ponoření struků do příslušného roztoku nebo jeho sprejování.

Pro zlepšení injektability v chladném prostředí je možné přípravek zahřát na pokojovou teplotu. 

10. OCHRANNÁ LHŮTA 

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko:Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

Uchovávat mimo dosah dětí. 

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě nebo

na krabičce po EXP. 

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

V klinických studiích bylo použití přípravku při zaprahování kombinováno s dlouhodobě působícím 

intramamárním antimikrobikem.

Správnou praxí je, aby u zaprahlých krav byla pravidelně prováděna sledování na příznaky klinické 

mastitidy. Pokud se v čtvrti se strukovým kanálkem utěsněným přípravkem vyvine klinická mastitida, 

musí být postižená čtvrť před aplikací příslušné léčby manuálně vydojena.

Aby se snížilo riziko kontaminace, neponořujte aplikátor do vody. Aplikátor je určen výhradně k 

jednorázovému použití.

Přípravek nemá antimikrobiální účinnost, proto je nezbytné přísně dodržovat pravidla aseptické 

techniky při jeho podání.

Po podání přípravku nepodávejte žádný další intramamární přípravek.

U krav, které mohou mít subklinickou mastitidu, se může přípravek použít po podání vhodné 

antibiotické léčby pro zaprahlé krávy do infikované čtvrti.

Březost

Přípravek lze používat u březích zvířat, protože po intramamárním podání přípravku nedochází 

k systémové absorpci. Po otelení mohou telata přijímat zátku přítomnou ve strukovém kanálku. Pozření

přípravku teletem je bezpečné a nevyvolává nežádoucí účinky.

Laktace

V případě náhodného použití u laktující krávy lze pozorovat přechodné zvýšení počtu somatických 

buněk (až dvojnásobné). V takovém případě musí být zátka manuálně vydojena ze struku. Další 

opatření nejsou potřebná.

V klinických studiích byla pouze prokázána snášenlivost přípravku s přípravky pro zaprahlé krávy 

s obsahem kloxacilinu.

Při použití dvojnásobné dávky nedochází u krav k žádným nežádoucím účinkům.

Upozornění pro uživatele

Zabraňte kontaktu s kůží nebo očima. 

V případě zasažení  kůže nebo očí omyjte zasažené místo velkým množstvím vody. Pokud podráždění 

přetrvá, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři. Nemanipulujte 

s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí na soli bismutu. Po použití si umyjte ruce.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO 

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů. 

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2015

15. DALŠÍ INFORMACE 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. 

Krabičky s 24 nebo 60 aplikátory nebo barely se 120 aplikátory včetně 24, 60 nebo 120 jednotlivě 

balených čistících ubrousků na struky. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Document Outline

12-3-2018

Midwest Northern Nut Issues Voluntary Allergy Alert On Various Undeclared Allergens In Their Nut And Seed Snack Products

Midwest Northern Nut Issues Voluntary Allergy Alert On Various Undeclared Allergens In Their Nut And Seed Snack Products

Midwest Northern Nut of Minneapolis, MN, is voluntarily recalling various products roasted in their facility and sold in consumer packaging that may contain undeclared peanuts and various tree nuts (listed below).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2017

Plews & Edelmann recalls various chemical products

Plews & Edelmann recalls various chemical products

The recalled products do not have proper hazard labelling as required by the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 under the Canada Consumer Product Safety Act. Improper labelling could result in unintentional exposure to these products and lead to serious illness, injury or death.

Health Canada

29-11-2017

Expanded Recall: Kao USA Inc. recalls Various Hair Care Aerosol Cosmetic Products

Expanded Recall: Kao USA Inc. recalls Various Hair Care Aerosol Cosmetic Products

The recalled products do not meet labelling requirements for potentially flammable and explosive products under the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001, under the Canada Consumer Product Safety Act. This lack of labelling information, including appropriate warnings, could result in misuse of the product and lead to serious injury.

Health Canada

2-11-2017

New American Food Products LLC Issues Allergy Alert on Undeclared Milk in Packaged Goods Received From Our Supplier GKI Foods.

New American Food Products LLC Issues Allergy Alert on Undeclared Milk in Packaged Goods Received From Our Supplier GKI Foods.

New American Food Products, LLC of Methuen, MA is voluntarily recalling various packaged goods because they contain undeclared milk. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-11-2017

Aurora Products, Inc. Announces Voluntary Nationwide Recall Due to Undeclared Allergens in Certain Dark Chocolate Covered products. This Includes Products Produced Under Aurora Natural Brand and Private Labeled Products Packed by or Distributed By Aurora

Aurora Products, Inc. Announces Voluntary Nationwide Recall Due to Undeclared Allergens in Certain Dark Chocolate Covered products. This Includes Products Produced Under Aurora Natural Brand and Private Labeled Products Packed by or Distributed By Aurora

Aurora Products, Inc. today announced a voluntary nationwide recall for undeclared MILK allergens. Five (5) Dark Chocolate products produced under the Aurora Natural brand; Private Label brands listed below and various Private Label brands that indicate they are packed by or distributed by Aurora Products, Inc. are affected. Please refer to the Products, Brands and Best If Used By dates list below.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-10-2017

First Source Issues Allergy Alert for Undeclared Milk in Several Dark Chocolate Products Received from our Supplier GKI Foods LLC

First Source Issues Allergy Alert for Undeclared Milk in Several Dark Chocolate Products Received from our Supplier GKI Foods LLC

First Source of Tonawanda, NY, is voluntarily recalling various packaged goods, as well as Products sold in grocery store bulk bins. All these products contain undeclared Milk. People who have an allergy or sensitivity to Milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

 Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites. Illegal sale of medicines is an increasing problem that may pose a global threat to public health. Sales often take place over the internet and across geographical borders. Consequently, the Danish Medicines Agency, the Danish Veterinary and Food Administration, the Danish Customs and Tax Administr...

Danish Medicines Agency

30-6-2017

Dierbergs Markets Issues Allergy Alert on Undeclared Fish and Milk in Product

Dierbergs Markets Issues Allergy Alert on Undeclared Fish and Milk in Product

St Louis-based Dierbergs is recalling various Deli Products with multiple use by dates in all retail stores because undeclared fish (anchovy) in a Caesar dressing and undeclared milk in 2 Santa Fe wraps. People who have allergies to fish and dairy run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2017

Organic Herbal Supply Issues Voluntary Nationwide Recall Of All Lots Of Various Supplements For Male And Female Sexual Enhancement Due To Undeclared Active Ingredients

Organic Herbal Supply Issues Voluntary Nationwide Recall Of All Lots Of Various Supplements For Male And Female Sexual Enhancement Due To Undeclared Active Ingredients

Organic Herbal Supply, Inc. announced today that it is conducting a voluntary nationwide recall of all lots of Uproar, Cummor, Zrect, Monkey Business, Xrect, Rectalis, Tornado, Zdaily, BigNHard, Enhancerol Natural Male Enhancement capsules. FDA analysis has found the products to contain Tadalafil. Tadalafil is a FDA-approved drug used as treatment for male Erectile Dysfunction (ED), the presence of tadalafil in these male enhancement products renders it an unapproved drug for which safety and efficacy ha...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.

Advertisement