Sureseal pro skot

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Sureseal pro skot 2.6 g
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Sureseal pro skot 2.6 g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot, dojnice
 • Terapeutické oblasti:
 • PRODUKTY PRO STRUKŮ A VEMENE
 • Přehled produktů:
 • 9902833 - 24 x 1 aplikátor - - - -; 9902834 - 60 x 1 aplikátor - - - -; 9902835 - 120 x 1 aplikátor - - - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/049/13-C
 • Datum autorizace:
 • 22-11-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁINFORMACE

Sureseal2,6 g intramamárnísuspenzepro skot

1.JMÉNOAADRESADRŽITELE ROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELE

POVOLENÍKVÝROBĚ ODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,POKUDSE

NESHODUJE

Držitelrozhodnutío registraciavýrobce:

Norbrook LaboratoriesLimited

StationWorks

Newry

Co. Down,BT35 6JP

SeverníIrsko

Výrobcezodpovědnýzauvolňováníšarží:

Norbrook LaboratoriesLimited

105ArmaghRoad

Newry

Co. Down,BT35 6PU

SeverníIrsko

Norbrook LaboratoriesLimited

StationWorks

Newry

Co. Down,BT35 6JP

SeverníIrsko

2.NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

Sureseal2,6 g intramamárnísuspenzepro skot

Bismuthisubnitrasponderosus

3.OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

1 injektor (4 g) obsahuje:

Léčiválátka:

Bismuthisubnitrasponderosus2,6 g

Světlehnědásuspenze.

4.INDIKACE

Prevencenových intramammárních infekcívobdobístánínasucho.

Ukrav,u kterých senevyskytujesubklinickámastitida,lzepřípravek použítsamostatněbezpoužití

jiných léčiv vrámciprogramů kontroly mastitid u suchostojných krav.

Výběr kravproléčbu přípravkemmusíbýtzaložennaklinickémrozhodnutíveterinárního lékaře.

Kritériapro výběrkrav mohou vycházetzanamnestických údajů o výskytumastitidy apočtu

somatických buněk u jednotlivých krav,nebonazákladěuznávaných zkoušek pro detekci

subklinických mastitid nebo nazákladěbakteriologického vyšetření.

5.KONTRAINDIKACE

Nepoužívejtepřípravek jako jedinýzpůsob léčby u krav,u kterých jepřizaprahovánízjištěnaklinická

nebosubklinickámastitida.Vizzvláštníupozornění. Nepoužívatu laktujících krav.

6.NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Jestližezaznamenátejakékoliv závažnénežádoucíúčinky čijinéreakce, kterénejsouuvedenyv této

příbalovéinformaci,oznamtetoprosímvašemuveterinárnímulékaři.

7.CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Dojnice.

8.DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTA(Y)AZPŮSOB PODÁNÍ

Intramamárnípodání.

Aplikujteobsahjednoho injektoru do každéčtvrtěmléčnéžlázy bezprostředněpo poslednímdojení

vlaktaci(přizaprahování).

9.POKYNPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Po aplikacipřípravkuneprovádímemasážstrukunebovemene.

Pro sníženírizikavzniku mastitidy poaplikacipřípravku, postupujteobezřetně,aby sezamezilo

zavlečenípatogenů do struku (aseptickátechnikaaplikace)

Jenezbytné, aby bylstruk řádněočištěnadesinfikovánchirurgickýmdesinfekčnímprostředkemna

bázialkoholu nebo alkoholemnapuštěnýmidesinfekčnímiubrousky.Čistěnístruků ubrousky bymělo

býtprováděno do doby,kdy naubrouscích nejsouviditelněnečistoty.Struky ponechtepřed aplikací

oschnout.Aplikujteaseptickyavyvarujtesemožnékontaminacehrotu aplikátoru. Poaplikacise

doporučujeponořenístruků dopříslušnéhoroztoku nebojeho sprejování.

Pro zlepšeníinjektability vchladnémprostředíjemožnépřípravek zahřátnapokojovou teplotu.

10.OCHRANNÁLHŮTA

Maso:Bezochranných lhůt.

Mléko:Bezochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍPODMÍNKYPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimo dosah dětí.

Tentoveterinárníléčivý přípravek nevyžaduježádnézvláštnípodmínky uchovávání.

Nepoužívejtetentoveterinárníléčivý přípravek po uplynutídoby použitelnostiuvedenénaetiketěnebo

nakrabičcepoEXP.

12.ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Vklinických studiích bylopoužitípřípravkupřizaprahováníkombinovánosdlouhodoběpůsobícím

intramamárnímantimikrobikem.

Správnou praxíje,aby u zaprahlýchkrav bylapravidelněprováděnasledovánínapříznakyklinické

mastitidy. Pokud sev čtvrtisestrukovýmkanálkemutěsněnýmpřípravkemvyvineklinickámastitida,

musíbýtpostiženáčtvrťpřed aplikacípříslušnéléčby manuálněvydojena.

Aby sesnížiloriziko kontaminace,neponořujteaplikátor do vody.Aplikátor jeurčen výhradněk

jednorázovému použití.

Přípravek nemáantimikrobiálníúčinnost,proto jenezbytnépřísnědodržovatpravidlaaseptické

technikypřijeho podání.

Po podánípřípravkunepodávejtežádný dalšíintramamárnípřípravek.

Ukrav,kterémohoumítsubklinickou mastitidu,semůžepřípravek použítpo podánívhodné

antibiotickéléčbypro zaprahlékrávy do infikovanéčtvrti.

Březost

Přípravek lzepoužívatu březích zvířat,protožepointramamárnímpodánípřípravkunedochází

ksystémovéabsorpci. Po otelenímohoutelatapřijímatzátkupřítomnouvestrukovémkanálku. Pozření

přípravkuteletemjebezpečnéanevyvolávánežádoucíúčinky.

Laktace

Vpřípaděnáhodného použitíu laktujícíkrávy lzepozorovatpřechodnézvýšenípočtu somatických

buněk (aždvojnásobné).Vtakovémpřípaděmusíbýtzátkamanuálněvydojenazestruku. Další

opatřenínejsoupotřebná.

Vklinických studiích bylapouzeprokázánasnášenlivostpřípravku spřípravky prozaprahlékrávy

sobsahemkloxacilinu.

Připoužitídvojnásobnédávkynedocházíu krav k žádnýmnežádoucímúčinkům.

Upozorněníprouživatele

Zabraňtekontaktuskůžínebo očima.

Vpřípadězasaženíkůženeboočíomyjtezasaženémístovelkýmmnožstvímvody.Pokud podráždění

přetrvá,vyhledejtelékařskoupomocaukažtepříbalovouinformacipraktickémulékaři. Nemanipulujte

spřípravkem, pokud víte, žejstepřecitlivělínasolibismutu. Popoužitísiumyjteruce.

13.ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÉHOPŘÍPRAVKUNEBO

ODPADU, POKUDJE JICHTŘEBA

Všechen nepoužitý veterinárníléčivýpřípravek nebo odpad,který pocházíztohotopřípravku, musíbýt

likvidován podlemístních právních předpisů.

14.DATUMPOSLEDNÍREVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen2015

15.DALŠÍINFORMACE

Pouzeprozvířata.

Veterinárníléčivýpřípravek jevydávánpouzenapředpis.

Krabičky s24 nebo60 aplikátory nebobarely se120 aplikátoryvčetně24, 60 nebo120 jednotlivě

balených čistících ubrousků nastruky.

Natrhunemusíbýtvšechny velikostibalení.

Document Outline

29-11-2018

MPS Canada Corporation recalls various Consumer chemical products in pressurized containers

MPS Canada Corporation recalls various Consumer chemical products in pressurized containers

The recalled products were not destined for the Canadian marketplace and do not have mandatory hazard labelling as required by the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 under the Canada Consumer Product Safety Act. Improper labelling could result in unintentional exposure to these products and lead to serious illness, injury or death.

Health Canada

15-11-2018

Vanpak Limited recalls various Cosmetic products in pressurised containers.

Vanpak Limited recalls various Cosmetic products in pressurised containers.

The recalled products do not have mandatory hazard labelling as required by the Cosmetics Regulations under the Food and Drugs Act. Improper labelling could result in misuse of the product and lead to serious injury.

Health Canada

15-11-2018

MPS Canada Corporation recalls various Cosmetic products in pressurised containers.

MPS Canada Corporation recalls various Cosmetic products in pressurised containers.

The recalled products do not have mandatory hazard labelling as required by the Cosmetics Regulations under the Food and Drugs Act. Improper labelling could result in misuse of the product and lead to serious injury.

Health Canada

4-9-2018

Osmo Wood and Colour Canada Ltd. recalls Various Wood Finishing Products

Osmo Wood and Colour Canada Ltd. recalls Various Wood Finishing Products

The recalled products do not have the proper consumer chemical hazard packaging and labelling required by the consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

27-8-2018

Several unauthorized products seized from Vitality Health Foods in Drayton Valley, AB, may pose serious health risks

Several unauthorized products seized from Vitality Health Foods in Drayton Valley, AB, may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that several unauthorized products seized from Vitality Health Foods in Drayton Valley, AB, may pose serious health risks. The 11products include vitamins, dietary supplements, workout supplements and decongestants. Seized products were labelled to contain various ingredients, including prescription drugs and controlled substances.

Health Canada

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2018

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

At least 43 patient reported adverse event after receiving eye injections of Guardian’s Pharmacy Services compounded triamcinolone-moxifloxacin product during cataract surgery. The patients reportedly experienced various symptoms, including vision impairment, poor night vision, loss of color perception, and significant reductions in best-corrected visual acuity and visual fields. FDA identified multiple substances in Guardian’s product, including poloxamer 407 and poloxamer 407 degradants. FDA prepared i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-6-2018

Important sunscreen safety tips for Canadians

Important sunscreen safety tips for Canadians

Health Canada is in the process of reviewing the safety of various sunscreen products and will share the results in the coming weeks. The Department will take immediate action and inform Canadians should a safety concern be identified with any sunscreen product sold in Canada.

Health Canada

1-6-2018

Expanded Recall: Medline Canada, Corp. recalls Various Medline Cosmetic Products

Expanded Recall: Medline Canada, Corp. recalls Various Medline Cosmetic Products

The recalled products may be contaminated with the bacteria Burkolderia cepacia. Burkolderia cepacia can pose a risk of infections to consumers, especially those with weakened immune systems. Contamination of the bacteria has only been confirmed for the Remedy Essentials Cleanser No Rinse Foam that was includedin the previous recall.

Health Canada

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.