Advertisement

Suifertil

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Suifertil 4 mg/ml
 • Léková forma:
 • Perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Suifertil 4 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasničky
 • Terapeutické oblasti:
 • Jiné progestogeny
 • Přehled produktů:
 • 9904913 - 1 x 1000 ml - lahvička - AL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/022/16-C
 • Datum autorizace:
 • 16-03-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 21-12-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


OZNAČENÍ NA OBALU a PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Strana 1 z 4

OZNAČENÍ NA OBALU a PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Suifertil 4 mg/ml perorální roztok pro prasata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Německo

Distributor

Sevaron, s.r.o.

Palackého třída 163A

61200 Brno

Tel: +420 541 426 379

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Suifertil 4 mg/ml perorální roztok pro prasata

Altrenogestum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Altrenogestum 4,00 mg

Excipiens:

Butylhydroxyanisol (E320) 0,07 mg

Butylhydroxytoluen (E321) 0,07 mg

Čirý žlutý roztok.

4.

INDIKACE

Synchronizace říje u pohlavně zralých prasniček.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepodávat samcům.

Nepodávat prasnicím, které trpí infekcí dělohy.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata (pohlavně zralé prasničky).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání, k aplikaci na povrch krmiva.

20 mg altrenogestu /pro toto, tzn. 5 ml na jedno zvíře jednou denně po 18 po sobě následujících dnů.

Strana 2 z 4

Zvířata je třeba oddělit a přípravek podávat individuálně.

Přidejte přípravek na krmivo těsně před krmením. Zlikvidujte veškeré nespotřebované krmivo s

přípravkem.

Většina léčených prasniček dosáhne říje 5. až 6. den po 18. dnu nepřetržité léčby.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek je třeba podávat pouze pomocí dávkovacího zařízení pro Suifertil.

Podávání pomocí dávkovacího zařízení:

Plnění dávkovače:

lahvičku držte ve svislé poloze

pomalu tiskněte píst, dokud se na vrcholu trysky neobjeví kapka.

Dávkovač aplikuje dávku 5 ml při každé kompletní aktivaci pístu. Dávkovač by měl zůstat na láhvi po

celou dobu použití přípravku a mezi jednotlivými ošetřeními se musí používat uzavírací systém.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 9 dnů

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Po prvním použití uchovávejte láhev ve vertikální poloze.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Krmivo s přípravkem se podává prasnicím, které dosud nerodily, po přidání přípravku do krmiva.

Určeno pouze pro použití u prasnic, které dosud nerodily, jakmile u nich proběhl jeden cyklus říje.

Zajistěte správnou dávku denně, protože nízká dávka může způsobit vznik folikulárních cyst.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly

používat osobní ochranné prostředky skládající se z rukavic a ochranného oděvu. Porézní rukavice

mohou umožnit průnik přípravku na kůži. Pokud se přípravek dostane do styku s kůží pod rukavicí,

může být transkutánní absorpce přípravku zvýšena okluzivními materiály, jako je latex nebo guma

v rukavicích.

V případě náhodného potřísnění kůže nebo zasažení očí opláchněte exponovanou část velkým

množstvím vody.

Před jídlem a po použití si umyjte ruce.

Těhotné ženy a ženy v plodném věku by se měly vyhnout kontaktu s přípravkem nebo by měly být

mimořádně opatrné při manipulaci s tímto přípravkem.

Lidé, kteří trpí na progesteron-dependentní tumory (prokázané nebo je podezření) nebo pokud mají

tromboembolickou poruchu, by neměli tento přípravek používat.

Strana 3 z 4

Účinky nadměrné expozice: Náhodné vstřebání může vést k narušení menstruačního cyklu, křečím

v děloze nebo v břiše, zvýšenému nebo sníženému krvácení z dělohy, prodloužení těhotenství nebo

bolestem hlavy.

Je třeba proto předcházet přímému kontaktu s kůží.

V případě nadměrné expozice vyhledejte lékařskou pomoc.

Použití během březosti nebo laktace

Nepodávat březím a laktujícím prasnicím.

Jiná opatření týkající se vlivu pro životní prostředí

Při rozmetání hnoje ošetřených zvířat je potřeba přísně dodržovat minimální vzdálenost od zdrojů

povrchové vody, danou místními právními předpisy, protože v hnoji může být obsažen altrenogest,

který by mohl způsobit nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Suifertil nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení: 1000 ml

EXP: {měsíc/rok}

Po otevření spotřebujte do: …………..

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

<Šarže> <Lot> <Č. š.> {číslo}

Registrační číslo: 96/022/16-C

Další informace o tomto veterinárním léčivém přípravku získáte u místního zástupce držitele

rozhodnutí o registraci.

Suifertil 4 mg/ml neobsahuje žádné konzervační látky.

Strana 4 z 4

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

5-3-2018

OVAMED (Altrenogest) Solution [Bimeda, Inc. Division Of Cross Vetpharm Group]

OVAMED (Altrenogest) Solution [Bimeda, Inc. Division Of Cross Vetpharm Group]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

11-12-2017

AX PHARMACEUTICAL CORP (Altrenogest) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Altrenogest) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

ALTRENOGEST Powder [Medisca Inc.]

ALTRENOGEST Powder [Medisca Inc.]

Updated Date: Oct 2, 2017 EST

US - DailyMed

8-8-2017

SWINEMATE (Altrenogest) Solution [Aurora Pharmaceutical LLC]

SWINEMATE (Altrenogest) Solution [Aurora Pharmaceutical LLC]

Updated Date: Aug 8, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

ALTREN (Altrenogest) Solution [Aurora Pharmaceutical LLC]

ALTREN (Altrenogest) Solution [Aurora Pharmaceutical LLC]

Updated Date: Aug 4, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

ALTRENOGEST Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

ALTRENOGEST Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Aug 4, 2017 EST

US - DailyMed

18-7-2017

ALTRENOGEST Powder [Darmerica, LLC]

ALTRENOGEST Powder [Darmerica, LLC]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement