Suifertil

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Suifertil 4 mg/ml
 • Léková forma:
 • Perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Suifertil 4 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasničky
 • Terapeutické oblasti:
 • Jiné progestogeny
 • Přehled produktů:
 • 9904913 - 1 x 1000 ml - lahvička - AL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/022/16-C
 • Datum autorizace:
 • 16-03-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 21-12-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

OZNAČENÍ NA OBALU a PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1 z 5

OZNAČENÍ NA OBALU a PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Suifertil 4 mg/ml perorální roztok pro prasata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Německo

Distributor

Sevaron, s.r.o.

Palackého třída 163A

61200 Brno

Tel: +420 541 426 379

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Suifertil 4 mg/ml perorální roztok pro prasata

Altrenogestum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Altrenogestum 4,00 mg

Excipiens:

Butylhydroxyanisol (E 320) 0,07 mg

Butylhydroxytoluen (E 321) 0,07 mg

Čirý žlutý roztok.

4.

INDIKACE

Synchronizace říje u pohlavně vyzrálých dosud nerodících prasniček.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u samců.

Nepodávat březím prasnicím (viz bod ,,Březost a laktace“) nebo prasnicím s infekcí dělohy.

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

2 z 5

Jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata (pohlavně vyzrálé dosud nerodící prasničky).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání, k aplikaci na povrch krmiva.

20 mg altrenogestu pro toto, odpovídá 5 ml přípravku na zvíře a den po dobu 18 po sobě

následujících dnů.

Zvířata je třeba oddělit a přípravek podávat individuálně.

Přidejte přípravek na krmivo těsně před krmením. Zlikvidujte veškeré nespotřebované krmivo

s přípravkem.

Většina léčených pohlavně vyzrálých dosud nerodících prasniček dosáhne říje 5. až 6. den po

18. dnu nepřetržité léčby.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek je třeba podávat pouze pomocí dávkovacího zařízení pro Suifertil.

Podávání pomocí dávkovacího zařízení:

Plnění dávkovače:

lahvičku držte ve svislé poloze

pomalu stiskněte píst, dokud se na vrcholu trysky neobjeví kapka.

Dávkovač aplikuje dávku 5 ml při každé aktivaci pístu v celém rozsahu. Dávkovač by měl

zůstat na láhvi po celou dobu použití přípravku a pro uchování mezi jednotlivými ošetřeními

se musí používat uzavírací systém.

10.

OCHRANNÁ (É) LHŮTA (Y)

Maso: 9 dnů

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Po otevření uchovávejte láhev ve vertikální poloze.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

etiketě po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Krmivo s přípravkem se podává pohlavně vyzrálým dosud nerodícím prasnicím, ihned po

přidání přípravku do krmiva.

Částečně zkonzumované krmivo musí být bezpečně zlikvidováno a nesmí být podáno žádným

jiným zvířatům.

3 z 5

Určeno pouze pro použití u pohlavně vyzrálých dosud nerodících prasniček, u kterých již

proběhla první říje.

Zajistěte správné denní dávkování, neboť poddávkování může vést k tvorbě folikulárních

cyst.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte přímému kontaktu přípravku s pokožkou. Při nakládání s veterinárním léčivým

přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z rukavic

a ochranného oděvu. Porézní rukavice mohou umožnit průnik přípravku na kůži. Pokud se

přípravek dostane do styku s kůží pod rukavicí, může být transkutánní absorpce přípravku

zvýšena okluzivními materiály, jako je latex nebo guma v rukavicích.

V případě náhodného potřísnění kůže nebo zasažení očí opláchněte exponovanou část velkým

množstvím vody.

Před jídlem a po použití si umyjte ruce.

Těhotné ženy a ženy v plodném věku by se měly vyhnout kontaktu s přípravkem nebo by

měly být mimořádně opatrné při manipulaci s tímto přípravkem.

Lidé s progesteron-dependentními tumory (prokázanými nebo s podezřením na ně) nebo

s tromboembolickými poruchami by neměli tento přípravek používat.

Lidé se známou přecitlivělostí na léčivou látku by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

Účinky nadměrné expozice: Náhodné vstřebání může vést k narušení menstruačního cyklu,

křečím v děloze nebo v břiše, zvýšenému nebo sníženému krvácení z dělohy, prodloužení

těhotenství nebo bolestem hlavy. V případě nadměrné expozice vyhledejte lékařskou pomoc.

Březost a laktace:

Nepoužívat u březích a laktujících prasnic.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Griseofulvin může změnit účinky altrenogestu, pokud je podáván souběžně s tímto

přípravkem.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být

mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Jiná opatření týkající se vlivu pro životní prostředí:

Při rozmetání hnoje ošetřených zvířat je potřeba přísně dodržovat minimální vzdálenost od

zdrojů povrchové vody, danou místními právními předpisy, protože v hnoji může být obsažen

altrenogest, který by mohl způsobit nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další

vodní organismy.

4 z 5

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním

lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení: 1000 ml

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do: …

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Šarže: {číslo}

Registrační číslo: 96/022/16-C

Pouze pokud je uveden místní zástupce:

Další informace o tomto veterinárním léčivém přípravku získáte u místního zástupce držitele

rozhodnutí o registraci.

Suifertil 4 mg/ml neobsahuje žádné konzervační látky.

5 z 5