Spotinor

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Spotinor 10 mg/ml
 • Léková forma:
 • Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Spotinor 10 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • ovce, skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Pyrethriny a pyrethroidy
 • Přehled produktů:
 • 9904372 - 250 x 1 ml - láhev - plast; 9904373 - 500 x 1 ml - láhev - plast; 9904374 - 1 x 1 l - vak - plast; 9904375 - 2.5 x 1 l - vak - plast

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/059/15-C
 • Datum autorizace:
 • 10-06-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B.PŘÍBALOVÁINFORMACE

PŘÍBALOVÁINFORMACE

Spotinor10mg/mlroztokpronakapánínakůži–spot-onproskotaovce

Deltamethrinum

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELEPOVOLENÍ

KVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,POKUDSENESHODUJE

Držitelrozhodnutíoregistraciavýrobceodpovědnýzauvolněníšarže:

NorbrookLaboratoriesLtd,

StationWorks,

Newry,

BT356JP

Co.Down,

SeverníIrsko.

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

Spotinor10mg/mlroztokpronakapánínakůži–spot-onproskotaovce

Deltamethrinum

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

Jedenmlobsahuje:

Léčiválátka

Deltamethrinum 10mg

Čirá,světlezlatáolejovitákapalina.

4. INDIKACE

Kléčběaprevencinapadenívešmi,všenkamiamouchamiuskotu,klíšťaty,vešmi,všenkami,klošia

rozvinutémyiázyuovcíavešmiaklíšťatyujehňat.

Skot:LéčbaaprevencenapadenívešmiavšenkamizahrnujícídruhyBovicolabovis,Solenopotes

capillatus,LinognathusvituliaHaematopinuseurysternus umasnéhoamléčnéhoskotu.Takéjako

prostředekpřiléčběaprevencinapadeníbodavýmiaobtížnýmimouchamizahrnujícímidruhy

Haematobiairritans,Stomoxyscalcitrans,Muscaspp.aHydrotaeairritans.

Ovce:LéčbaaprevencenapadeníklíšťatyIxodesricinusavešmiavšenkami(Linognathusovillus,

Bovicolaovis),kloši(Melophagusovinus)arozvinutémyiázy(vyvolanéobvykleLuciliaspp).

Jehňata:LéčbaaprevencenapadeníklíšťatyIxodesricinusavšenkamiBovicolaovis.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívatubahnic,jejichžmlékojeurčenoprolidskouspotřebu.

Nepoužívejteuzvířatvrekonvalescencinebounemocnýchzvířat.

Nepoužívatvpřípaděznámépřecitlivělostinaléčivoulátkunebonaněkterouzpomocnýchlátek.

Použitípřípravkuujinýchnežcílovýchdruhůzvířatuvedenýchvpodmínkáchregistrace,jakojsoupsi

nebokočky,můževyvolattoxickénervovépříznaky(ataxie,křeče,třes),příznakypoškozenítrávicího

systému(nadměrnéslinění,zvracení)amůževéstažkúhynuzvířete.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Uněkterýchjedincůskotubylaběhem48hodinpoléčbězaznamenánaskvamóznídermatózaasvědění.

Jestližezaznamenátejakékolivzávažnénežádoucíúčinkyčijinéreakce,kterénejsouuvedenyvtéto

příbalovéinformaci,oznamtetoprosímvašemuveterinárnímulékaři.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Skot

Ovce

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTA(Y)AZPŮSOBPODÁNÍ

Dávka:

Skot:100mgdeltamethrinuprototo,odpovídá10mlpřípravku.

Ovce:50mgdeltamethrinuprototo,odpovídá5mlpřípravku.

Jehňata(pod10kgž.hm.nebomladšínež1měsíc):25mgdeltamethrinuprototo,odpovídá2,5ml

přípravku.

Způsobpodání:

Podejtejedinoudávkupomocíspeciálníhodávkovacíhosystému„Zmáčknoutavylít“neboaplikátoru

pronakapánídojednohomístavestředníliniihřbetuvoblastikohoutku.Vpřípaděrozvinutémyiázy

uovcíviz.specificképokynyprotutoindikaci.

Vši/všenkyuskotu:Jedináaplikacevětšinouvyhubívšechnyvši/všenky.Úplnéodstraněnívšech

vší/všenekvšakmůžetrvat4až5týdnů,běhemnichžsevši/všenkylíhnouzvajíčekanásledněhynou.

Umaléhopočtuzvířatmůženěkolikjedincůvší/všeneknazvířatechpřežít.

Mouchyuskotu:Proléčbuaprevencinapadeníbodavýmiaobtížnýmidruhymuch.Vpřípadech

převahymušekHaematobiairritanslzeočekávatléčebnýapreventivníúčinekvdélcetrvánípodobu

4až8týdnů.Léčbaprotimouchámbysenemělaopakovatdřívenežpouplynutíčtyřtýdnů.

Klíšťatauovcí:Použitívestředníliniihřbetuvoblastikohoutkuposkytneléčebnýapreventivní

účinekpronapadeníklíšťatyvšechvěkovýchskupinvdélcetrváníaž6týdnů.

Klošiavši/všenkyuovcí:Podánívestředníliniihřbetuvoblastikohoutkuuovcívkrátkémnebo

dlouhémrounusnížívýskytvší/všenekaklošůovčíchpodobu4-6týdnůpoošetření.

Doporučujese:

ošetřitovcekrátcepoostříhání(zvířataskrátkouvlnou),

kzabráněníopětovnéhonapadeníizolovatošetřenéovceodneošetřených.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Přiléčběaprevencinapadeníklíšťaty,klošiavešmi/všenkamiuovcíjetřebaovčívlnurozhrnouta

přípravekaplikovatpřímonakůži.

Rozvinutímyiázyuovcí:Ihnedpoodhalenínapadenílarvamimuchaplikujtepřímodoinfikované

oblasti.Jedináaplikaceusmrtívkrátkédoběvšechnylarvy.Vpřípaděrozvitýchlézísedoporučujepřed

aplikacíodstřihnoutzamořenéchomáčevlny.

Všenkyaklíšťataujehňat:Aplikacevestředníliniihřbetuvoblastikohoutkuzajistíléčebnýa

preventivníúčinekprotinapadeníklíšťatyvdélcetrváníaž6týdnůpoošetřeníasnížívýskytvšenekpo

dobu4až6týdnůpoošetření.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Skot:

Maso:17dnů

Mléko:Bezochrannýchlhůt.

Ovce:

Maso:35dnů

Mléko:Nepoužívatubahnic,jejichžmlékojeurčenoprolidskouspotřebu.

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimodosahdětí.

Uchovávejtelahevsdávkovačemvkrabičce,abybylachráněnapředsvětlem.

Chraňtepředmrazem.

Nepoužívejtetentoveterinárníléčivýpřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičce

nebonaetiketěnalahvipo„EXP“.

Dobapoužitelnostipoprvnímotevřenívnitřníhoobalu:6měsíců

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat:

Pouzekzevnímupodání.

Neaplikujtenaočiasliznicezvířetenebovjejichblízkosti.

Dbejtenato,abyzvířatapřípravekneolizovala.Nepoužívejtepřípravekběhemmimořádněhorkého

počasíazajistěte,abymělazvířatadostatečnýpřísunpitnévody.

Přípraveksmíbýtpodávánpouzenanepoškozenoukůži,jelikožpovstřebáníléčivélátkyvětšími

kožnímilézemihrozírizikotoxicity.Pokudjevšakkůževdoběaplikacejižzamořenaparazity,mohou

sepoléčběobjevitpříznakymístníhopodráždění.

Kzamezenívznikurezistencesesmípřípravekpoužívatpouzenazákladěprokázanécitlivostilokální

populacemuchkléčivélátce

Příléčběnapadeníbodavýmiaobtížnýmimouchamiuskotuavešmiavšenkamiuovcíbylyzjištěny

případyrezistencekdeltamethrinu.

Přípraveksnižujepočetmuch,kterépřímoobtěžujíošetřenázvířata,nenívšakurčenkúplnému

vyhubenívšechmuchvhospodářství.Zdoláváníparazitárníchinfekcíbytakmělovycházetz

epidemiologickýchúdajůocitlivostiparazitůnaúrovnihospodářstvíčiregionuapřípravekbymělbýt

používánvkombinacisdalšímimetodamihubeníškůdců.

Jetřebasevyhnoutnásledujícímpostupům,poněvadžzvyšujírizikovznikurezistenceamohlyby

vkonečnémdůsledkuvéstkneúčinnéterapii:

příliščastémuaopakujícímusepoužíváníektoparazitikzestejnéskupinypodlouhéčasové

období,

poddávkování,zdůvodušpatnéhostanoveníživéhmotnosti,chybnéhopodánípřípravkunebo

nedostatečnékalibracedávkovacíhozařízení.

Pokudpoléčběnedojdekvymizeníklinickýchpříznaků,jetřebapůvodnídiagnózupřehodnotit.

Upozorněníprouživatele:

Lidéseznámoupřecitlivělostínapřípraveknebojakoukolivzjehosložekbysemělivyhnoutkontaktu

sveterinárnímléčivýmpřípravkem.

Přiaplikacipřípravkunebopřimanipulacisprávěošetřenýmizvířatypoužívejteochrannýoděvvčetně

voděodolnézástěry,botanepropustnýchrukavic.Silněkontaminovanýoděvihnedsvlékněteapřed

dalšímpoužitímvyperte.

Potřísněnoukůžiihnedomyjtemýdlemavelkýmmnožstvímvody.

Poaplikacipřípravkuapředjídlemsidůkladněumyjteruceapotřísněnoukůži.

Vpřípadězasaženíočíjeihnedvypláchnětevelkýmmnožstvímčistétekoucívodyavyhledejte

lékařskoupomoc.

Vpřípaděnáhodnéhopožitíihnedvypláchněteústavelkýmmnožstvímvodyavyhledejtelékařskou

pomoc.

Běhemmanipulacespřípravkemnekuřte,nepijteaninejezte.

Tentopřípravekobsahujedeltamethrin,kterýmůževyvolatmravenčení,svěděníazarudléskvrnyna

zasaženékůži.Pokudpřimanipulacistímtopřípravkempocítítenevolnost,vyhledejtelékařskoupomoc

aukažteetiketupraktickémulékaři.

Prolékaře:InformaceoklinickéléčběposkytneToxikologickéinformačnístředisko.

Dalšíopatření:

Deltamethrinjevysocetoxickýprohnojníživočichy,vodníorganismyamedonosnévčely,je

perzistentnívpůděamůžesehromaditvsedimentech.

Rizikoprovodníekosystémyafaunuhnojemůžebýtsníženoomezenímpříliščastéhoaopakovaného

používánídeltamethrinu(adalšíchsyntetickýchpyrethroidů)uskotuauovcí,tj.ošetřovatzvířatana

jednépastviněpouzejednouročně.

Rizikoprovodníekosystémybudedálesníženozamezenímpřístupuléčenéhoskotukvodnímzdrojům

podobučtyřtýdnůpoošetření.

Březostalaktace:

Laboratornístudieupotkanůaukrálíkůnepodalydůkazoteratogennímčiembryotoxickémúčinku.

Bezpečnostpřípravkunebylastanovenaubřezíchkravabahnic.

Přípravekjemožnépoužítubřezíchalaktujícíchkravabahnicpouzepozváženípoměru

terapeutickéhoprospěchuarizikapříslušnýmveterinárnímlékařem.

Interakces dalšímiléčivýmipřípravkyadalšíformyinterakce:

Nepoužívejtekombinacisdalšímiinsekticidyneboakaricidy.

Předávkování:

Popředávkováníbylypozoroványněkterénežádoucíúčinky,jakoparestézieapodrážděníuskotu,dále

přerušovanémočeníčinutkánínamočeníumladýchjehňat.Tytopříznakyseukázalyjakomírné,

přechodnéavymizelybeznutnostiléčby.

Inkompatibility:

Nejsouznámy

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮNEBO

ODPADU,POKUDJEJICHTŘEBA

Nebezpečnýprorybyadalšívodníorganismy.Nekontaminujterybníky,vodnítokynebostokypřípravkem

nebopoužitýmobalem.

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,musíbýt

likvidovánpodlemístníchprávníchpředpisů.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Červen2015

15. DALŠÍINFORMACE

Environmentálnívlastnosti

Deltamethrinmůženepříznivěovlivnitnecílovéorganismy,jakvevodě,takivhnoji.Poošetřeníse

mohoupodobu4týdnůvylučovatpotenciálnětoxickéhladinydeltamethrinu.Trusnapastvině

obsahujícídeltamethrinodošetřenýchzvířatmůžesnížitmnožstvíkoprofágů,cožmůžemítdopadna

rozkladhnoje.

Deltamethrinjevysocetoxickýprohnojníživočichy,vodníorganismyamedonosnévčely,je

perzistentnívpůděamůžesehromaditvsedimentech.

Informacekbalení

Pouzeprozvířata.

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánpouzenapředpis.

Čiráláhevzvysokohustotníhopolyetylénusintegrovanýmdávkovačemsodměrnoustupnicíabílým

šroubovacímpolypropylénovýmuzávěremoobjemu250mla500ml.

Zádovývakzbíléhovysokohustotníhopolyetylénupropoužitísevhodnýmdávkovacímzařízeníma

bílýmšroubovacímpolypropylénovýmuzávěremoobjemu1litra2,5litru.

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Pokudchcetezískatinformaceotomtoveterinárnímléčivémpřípravku,kontaktujteprosímpříslušného

místníhozástupcedržitelerozhodnutíoregistraci.

Document Outline