SOLMUCOL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SOLMUCOL Granule pro perorální roztok 200MG
 • Dávkování:
 • 200MG
 • Léková forma:
 • Granule pro perorální roztok
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 40 Sáček
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SOLMUCOL Granule pro perorální roztok 200MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ACETYLCYSTEIN
 • Přehled produktů:
 • SOLMUCOL 200

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 52/ 533/92-B/C
 • EAN kód:
 • 7680479090745
 • Poslední aktualizace:
 • 25-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn. sukls170393/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

SOLMUCOL 200

Granule pro perorální roztok

Acetylcysteinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte

se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci :

Co je přípravek SOLMUCOL a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLMUCOL užívat

Jak se přípravek SOLMUCOL užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek SOLMUCOL uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK SOLMUCOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím

podporuje vykašlávání a tlumí dráždivý kašel.

Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní

tvorbou hustého vazkého hlenu.

Bez porady s lékařem může být přípravek užíván dospělými nebo podáván dětem od 6 let při

onemocněních dýchacích cest, jako jsou akutní zánět průdušek, hrtanu, průdušnice a chřipka

a dráždivý kašel při nachlazení.

Na doporučení lékaře, který určí i dávkování a délku léčby, se přípravek užívá u chronických

zánětů

průdušek,

hrtanu,

průdušnice,

průduškového

astmatu,

bronchiolitidy

(zánět

průdušinek),

mukoviscidózy

(cystická

fibróza,

vrozená

porucha

zkapalňování

hlenů),

rozedmy plic, bronchiektázií (rozšíření průdušek), předoperačních a pooperačních stavů

spojených s větší tvorbou vazkého hlenu v dýchacích cestách a při léčbě chronického zánětu

hrtanu, akutní i chronické sinusitidy (zánět vedlejších nosních dutin) a otitis media (zánět

středního ucha) s výpotkem.

Přípravek je vhodný pro dospělé a děti starší než 6 let.

Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se

poradit s lékařem.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

SOLMUCOL UŽÍVAT.

Neužívejte přípravek SOLMUCOL:

Jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku

přípravku

SOLMUCOL

Upozornění a opatření:

Jestliže jste astmatik (asthma bronchiale), nebo máte žaludeční vřed nebo vřed na dvanácterníku,

před užitím přípravku SOLMUCOL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

V těhotenství a v období kojení může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře.

Děti a dospívající

Přípravek není určen pro děti do 6 let.

Další léčivé přípravky a přípravek SOLMUCOL

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval nebo které možná budete užívat.

Účinky

přípravku

SOLMUCOL

účinky

jiných

současně

užívaných

léků

mohou

navzájem ovlivňovat. Při současném užívání přípravku SOLMUCOL a antitusik (léky tišící

kašel) může kvůli snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného

hlenu v dýchacích cestách. Pro současné užívání přípravku SOLMUCOL a antitusik musí

být

zvlášť

závažné

důvody

antitusika

mohou

být

užívána

současně

s přípravkem

SOLMUCOL pouze na přímé doporučení lékaře.

SOLMUCOL a přípravky s obsahem antibiotika tetracyklinu (neplatí pro doxycyklin) je

nutno užívat odděleně s intervalem alespoň 2 hodin.

Při současném užívání přípravku SOLMUCOL a přípravků s nitroglycerinem může dojít k

zesílenému rozšiřování cév a ke zbrzdění shlukování krevních destiček.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud

jste

těhotná

nebo

kojíte,

domníváte

můžete

být

těhotná,

nebo

plánujete

otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek

užívat.

V těhotenství a v období kojení může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

SOLMUCOL nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK SOLMUCOL UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku SOLMUCOL 200 je:

Dávkování:

Dospělí a dospívající od 14 let: 3krát denně 1sáček Solmucolu 200 mg.

Děti mezi 6-14 lety: 2krát denně 1 sáček Solmucolu 200 mg.

Způsob podání:

Obsah sáčku se rozmíchá a rozpustí v polovině sklenice vody.

Jestliže se příznaky onemocnění do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nezlepší, nebo se naopak zhoršují,

nebo se projeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání

přípravku s lékařem.

Délka léčby u středně těžkých onemocnění je 6 dní, u závažnějších případů dva týdny.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní.

U mukoviscidózy (tj. vrozené poruchy zkapalňování hlenů) a u dalších onemocnění, u nichž

je přípravek SOLMUCOL užíván pouze na doporučení lékaře, stanoví dávkování a délku

léčby lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění.

U chronických onemocnění může užívání přípravku trvat i několik měsíců.

Účinek acetylcysteinu na hlen se zesiluje zvýšením příjmu tekutin.

Účinek SOLMUCOLu se projeví po 1 - 2 dnech užívání.

Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít přípravek SOLMUCOL nežádoucí účinky, které se

však nemusí vyskytnout u každého.

Ojediněle se může vyskytnout pálení žáhy, nucení na zvracení, zvracení, průjem, zánět

sliznice v ústech, bolesti hlavy, hučení v uších. Zcela výjimečně by se mohly projevit

alergické reakce jako svědění, kopřivka, kožní vyrážka, dušnost (především u astmatiků se

zvýšenou citlivostí průdušek na různá podráždění), zrychlení srdeční frekvence a pokles

krevního tlaku, případně i krvácení, které však nemusí být vyvoláno acetylcysteinem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na

adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

JAK PŘÍPRAVEK SOLMUCOL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné

do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek SOLMUCOL obsahuje:

Složení: Léčivá látka: Acetylcysteinum 200 mg v jednom sáčku.

Pomocné látky: xylitol, dihydrát sodné soli sacharinu, betakaroten, pomerančové aroma,

koloidní bezvodý oxid křemičitý

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení

Granulát oranžové barvy, pomerančové vůně

Velikost balení: 20, 30 nebo 40 sáčků

Držitel rozhodnutí o registraci:

IBSA Slovakia s.r.o., Mýtná 42, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobce:

IBI, spol. s r.o., Myslbekova 25, 169 00 Praha 6, Česká republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.3.2015

Další

zdroje

informací

o

tomto

přípravku

získáte

u

místního

zástupce

držitele

rozhodnutí o registraci na adrese:

IBI, spol. s r.o.

Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1

Tel.: 00420 221 111 500, fax:00420 222 247 428

e-mail: ibi@ibi.cz