Advertisement

SOLIFLOW

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SOLIFLOW Potahovaná tableta 5MG
 • Dávkování:
 • 5MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 III Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SOLIFLOW Potahovaná tableta 5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • SOLIFENACIN
 • Přehled produktů:
 • SOLIFLOW

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 73/ 169/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 25-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls143753/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Soliflow 5 mg potahované tablety

solifenacini succinas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro vás důležité údaj

e.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je přípravek Soliflow a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Soliflow užívat

3.

Jak se přípravek Soliflow užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Soliflow uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

CO JE

PŘÍPRAVEK

SOLIFLOW A K

ČEMU SE POUŽÍVÁ

Účinná látka přípravku Soliflow patří mezi látky nazývané anticholinergika. Tyto látky snižují

zvýšenou aktivitu močového měchýře. V důsledku toho vydržíte déle, aniž byste musel(a) jít na

toaletu a množství moče, které je váš měchýř schopen pojmout, se zvyšuje.

Přípravek Soliflow je určen k léčbě příznaků zvýšené aktivity močového měchýře. Těmito příznaky

jsou: silná, náhlá nutnost spěchat na toaletu bez předchozího varování, velmi časté močení nebo

případy pomočení, když se nemůžete včas dostat na toaletu.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

SOLIFLOW

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek

Soliflow

jestliže se nejste schopen (schopna) vymočit nebo zcela vyprázdnit močový měchýř (retence moči).

jestliže trpíte závažným onemocněním žaludku nebo střev (včetně střevní choroby nazývané

toxický megakolon, při které dochází k akutnímu rozšíření střeva, jedná se o komplikaci ulcerózní

kolitidy).

jestliže trpíte svalovým onemocněním nazývaným myastenie gravis, které může způsobit extrémní

svalovou slabost.

jestliže trpíte vysokým nitroočním tlakem s postupnou ztrátou vidění (glaukom).

jestliže jste přecitlivělý(á) na solifenacin nebo kteroukoli jinou složku přípravku Soliflow

(uvedenou

v bodě 6).

jestliže jste léčen(a) hemodialýzou.

jestliže trpíte závažnou jaterní chorobou.

jestliže trpíte závažnou chorobou ledvin nebo středně závažnou chorobou jater a užíváte léky, které

by mohly ovlivňovat vylučování přípravku Soliflow z vašeho těla (např. ketokonazol). Váš lékař

nebo lékárník vás v takovém případě upozorní.

Pokud se vás cokoli z výše uvedeného týká nebo týkalo v minulosti, informujte o tom svého lékaře

dříve, než začnete přípravek Soliflow užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Soliflow se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže máte potíže s vyprazdňováním močového měchýře (obstrukce močového měchýře) nebo

máte problémy s močením (např. slabý proud moči). V takovém případě je riziko hromadění moče

(retence moči) v měchýři mnohem vyšší.

jestliže máte nějakou překážku v trávicím traktu (konstipace).

jestliže se u vás vyskytuje riziko snížené aktivity trávicího traktu (pohyb žaludku a střev). Váš

lékař vás v takovém případě upozorní.

jestliže trpíte závažnou chorobou ledvin.

jestliže trpíte středně závažnou chorobou jater.

jestliže trpíte brániční kýlou (hiátovou hernií) nebo máte problémy s pálením žáhy.

jestliže trpíte poruchou nervového systému nazývanou autonomní neuropatie.

Děti a dospívající

Přípravek Soliflow se nesmí používat u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Pokud se vás cokoli z výše uvedeného týká nebo týkalo v minulosti, informujte o tom svého lékaře

dříve, než začnete přípravek Soliflow užívat.

Váš lékař by měl před zahájením léčby přípravkem Soliflow vyloučit jiné příčiny častého močení,

např. srdeční selhání nebo onemocnění ledvin. Pokud máte infekci močových cest, váš lékař vám

předepíše antibiotikum (lék proti bakteriální infekci).

Další léčivé přípravky a Soliflow

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Je zvláště důležité informovat svého lékaře, pokud současně užíváte:

jiné anticholinergní přípravky, účinek i nežádoucí účinky obou přípravků se mohou zvýraznit.

cholinergika, která mohou snižovat účinek přípravku Soliflow.

přípravky, jako například metoklopramid a cisaprid, které stimulují pohyb trávicího traktu.

Přípravek Soliflow může snižovat jejich účinek.

přípravky, jako například ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, itrakonazol a verapamil, diltiazem,

které zpomalují vylučování přípravku Soliflow z těla.

přípravky, jako například rifampicin, fenytoin a karbamazepin, které mohou urychlovat vylučování

přípravku Soliflow z těla.

přípravky, jako jsou bisfosfonáty, které mohou způsobit nebo zhoršit zánět jícnu (ezofagitida).

Přípravek

Soliflow

s jídlem a pitím

Přípravek Soliflow můžete užívat spolu s jídlem nebo bez něj, jak vám to vyhovuje.

Těhotenství a kojení

Pokud to není zcela nezbytné, nemáte v těhotenství Soliflow užívat. Neužívejte Soliflow v období

kojení, protože solifenacin se může dostat do mateřského mléka.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat tento lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Soliflow může způsobit rozmazané vidění a někdy i ospalost a únavu. Pokud se u vás

projevují tyto nežádoucí účinky, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje a stroje.

Přípravek

Soliflow obsahuje

laktózu

. Pokud Vám lékař sdělil, že máte vzácnou dědičnou poruchu,

jako je intolerance galaktózy, deficit laktázy nebo glukózo-galaktózovou malabsorpci nemáte tento

přípravek užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK

SOLIFLOW

UŽÍVÁ

Pok

yny pro správné užívání

Vždy užívejte přípravek Soliflow přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist(a), poraďte

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tabletu polykejte celou a zapijte ji nějakou tekutinou. Přípravek můžete užívat spolu s jídlem nebo

bez něj, jak vám to vyhovuje. Tablety nedrťte.

Obvyklá dávka je 5 mg na den, pokud však lékař neurčil dávku 10 mg na den.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Soliflow

, než jste měl(a):

Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Soliflow nebo došlo k náhodnému požití přípravku

Soliflow dítětem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Příznaky předávkování mohou zahrnovat: bolesti hlavy, sucho v ústech, závratě, ospalost a rozmazané

vidění, vnímání věcí, které nejsou skutečné (halucinace), výrazné vzrušení, křeče (konvulze), potíže

s dýcháním, zrychlená srdeční frekvence (tachykardie), hromadění moči v močovém měchýři (retence

moči) a rozšíření zornic (mydriáza).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Soliflow

Pokud jste si zapomněl(a) vzít dávku v obvyklou dobu, užijte ji co nejdříve, ale ne pokud už je čas na

další dávku. Neužívejte více než jednu dávku denně. Pokud jste na pochybách, poraďte se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste přestal(a) užívat

přípravek

Soliflow

Pokud léčbu přípravkem Soliflow ukončíte, vaše příznaky zvýšené aktivity močového měchýře se

mohou vrátit nebo zhoršit. Než léčbu přerušíte, poraďte se vždy se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Soliflow nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u vás objeví alergický záchvat nebo závažná kožní reakce (např. tvorba puchýřků a

olupování kůže) musíte neprodleně informovat svého lékaře nebo lékárníka.

Angioedém (kožní alergie vedoucí k otoku, který se objevuje přímo pod povrchem kůže) s obstrukcí

dýchacích cest (obtížným dýcháním) byl hlášen u některých nemocných užívajících solifenacin.

Pokud dojde k rozvoji angioedému musí být přípravek Soliflow okamžitě vysazen a musí být

zavedena vhodná léčba a/nebo opatření.

Přípravek Soliflow může způsobit následující vedlejší účinky:

Velmi časté

(může postihnout více než 1 z 10 osob)

sucho v ústech

Časté

(může postihnout až 1 z 10 osob)

rozmazané vidění

zácpa, nevolnost, trávicí obtíže (např. pocit plnosti), bolest v oblasti žaludku, říhání, nevolnost a

pálení žáhy (dyspepsie), bolest břicha

Méně časté

(může postihnout až 1 ze 100 osob)

infekce močových cest, zánět močového měchýře

ospalost

změny chuťového vnímání (dysgeuzie)

suché, podrážděné oči

sucho v nose

reflux kyseliny (gastroesofageální reflux)

sucho v krku

suchá kůže

obtížné močení

únava

hromadění tekutin v dolních končetinách (otok)

Vzácné

(může postihnout až 1 z 1000 osob)

hromadění velkého množství tvrdé stolice v tlustém střevě (fekální impakce)

hromadění moče v měchýři kvůli obtížnému vyprazdňování (retence moče)

závrať, bolest hlavy

zvracení

svědění, vyrážka

Velmi vzácné

(může postihnout až 1 z 10 000 osob)

halucinace, zmatenost

alergická vyrážka

Není známo

(četnost z dostupných údajů nelze určit)

snížená chuť k jídlu, vysoká hladina draslíku v krvi, která může vyvolat nepravidelný srdeční

rytmus

zvýšení nitroočního tlaku

změny v elektrické aktivitě srdce (EKG), nepravidelná srdeční činnost, pocit bušení srdce,

rychlejší srdeční činnost

poruchy hlasu

poruchy jater

svalová slabost

poruchy ledvin

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

JAK

PŘÍPRAVEK

SOLIFLOW

UCHOVÁVAT

PVC/PVDC/Al blistry, OPA/Al/PVC/Al blistry:

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

PVC/ACLAR/Al blistry:

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Soliflow nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obalu za zkratkou

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Soliflow, pokud si všimnete poškození balení nebo známky otevření.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co

přípravek

Soliflow obsahuje

Léčivou látkou je solifenacini succinas.

Každá potahovaná tableta obsahuje 5 mg solifenacini succinas.

Další složky:

Jádro tablety: kukuřičný škrob, monohydrát laktózy, hypromelóza 6 (E464), magnesium-stearát

(E572)

Potahová vrstva tablety: hypromelóza (E464), makrogol 8000, mastek (E553b), oxid titaničitý (E171)

a žlutý oxid železitý (E172)

Jak

přípravek

Soliflow

vypadá a co obsahuje

toto

balení

Soliflow 5 mg jsou kulaté světle žluté potahované tablety o průměru přibližně 8 mm s vyznačeným

kódem „390“ na jedné straně tablety.

Potahované tablety Soliflow 5 mg jsou dodávány v blistrech ve velikostech balení 10, 30 nebo 100

tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Adamed Sp. z.o.o.

Pieńków 149

05-152 Czosnów

Polsko

Výrobce:

UAB Santonika

Veiveriu g. 134B

46352 Kaunas

Litva

S. C. Zentiva S.A.

B-dul Theodor Pallady nr.50, sector 3

032266 Bucharest

Rumunsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy

:

Malta:

Osolfenacare 5 mg pillola miksija b’rita

Česká republika

Soliflow 5 mg potahované tablety

Slovenská republika

Soliflow 5 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

: 9. 7. 2017

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

28-12-2017

VESICARE (Solifenacin Succinate) Tablet, Film Coated [Carilion Materials Management]

VESICARE (Solifenacin Succinate) Tablet, Film Coated [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

VESICARE (Solifenacin Succinate) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VESICARE (Solifenacin Succinate) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

VESICARE (Solifenacin Succinate) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

VESICARE (Solifenacin Succinate) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement