Advertisement

SOLASFERA 10 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SOLASFERA 10 MG, POR TBL FLM 90X10MG
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 90, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SOLASFERA 10 MG, POR TBL FLM 90X10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 73/ 425/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta


Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls167006/2012, sukls167014/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Solasfera 5 mg, potahované tablety 

Solasfera 10 mg, potahované tablety 

solifenacini succinas 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 

1.  Co je přípravek Solasfera a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Solasfera používat 

3.  Jak se přípravek Solasfera užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Solasfera uchovávat 

6.  Další informace 

1.  CO JE PŘÍPRAVEK SOLASFERA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek Solasfera jsou tablety, které se používají k léčbě příznaků hyperaktivního močového 

měchýře. Mezi tyto příznaky patří náhlá nutnost močení bez předchozího varování, velmi časté 

močení nebo pomočování, když se nedostanete na toaletu včas. Při užívání přípravku Solasfera se 

léčivá látka solifenacin uvolňuje do Vašeho těla. Solifenacin patří do skupiny léčivých přípravků 

nazývaných anticholinergní léky. To znamená, že působí na specializované buňky, čímž snižuje 

aktivitu Vašeho močového měchýře a pomáhá jej ovládat.  

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 

SOLASFERA UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Solasfera 

-  jestliže jste někdy měl(a) alergickou reakci (reakci z přecitlivělosti) (například vyrážku, svědění 

nebo dýchavičnost) na přípravek Solasfera, solifenacin nebo na kteroukoli z dalších složek 

přípravku vyjmenovaných na konci této příbalové informace, 

-  jestliže se podrobujete dialýze ledvin, 

-  jestliže se léčíte léky, které mohou snižovat vylučování přípravku Solasfera z těla (například 

ketokonazolem) a trpíte závažným onemocněním ledvin nebo středně závažným onemocněním 

jater, 

-  jestliže Vás Váš lékař informoval, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, 

-  jestliže máte závažné onemocnění jater. 

Neužívejte přípravek Solasfera, pokud trpíte některým z následujících stavů, nebo jste-li ohroženi 

rizikem těchto stavů: 

-  neschopnost močit nebo vyprázdnit močový měchýř (zadržování moči v močovém měchýři), 

-  závažný stav žaludku nebo střev (včetně toxického megakolon, chorobného rozšíření tlustého 

střeva souvisejícího s jeho zánětem a tvorbou vředů), 

-  svalové onemocnění zvané myasthenia gravis, které může způsobovat mimořádnou slabost 

některých svalů, 

-  vysoký nitrooční tlak s postupnou ztrátou vidění (zelený zákal). 

Zvláštní pozornosti při použití přípravku Solasfera je zapotřebí 

-  jestliže trpíte blokádou močového měchýře, která Vám způsobuje obtíže při močení, 

-  jestliže máte nějakou překážku ve své trávící soustavě, 

-  jestliže jste ohroženi rizikem zpomalení trávící soustavy, 

-  jestliže trpíte refluxní chorobou (onemocnění, při kterém se obsah žaludku vrací do jícnu) 

včetně pálení žáhy nebo jestliže máte hiátovou hernii (brániční kýlu), 

-  jestliže užíváte léky, které mohou zhoršovat zánět Vašeho jícnu, jako je kyselina 

acetylsalycilová, ibuprofen nebo jiná nesteroidní antirevmatika (protizánětlivé přípravky 

neobsahující steroidní jádro), a též některé léky, které Vám Váš lékař předepsal při řídnutí kostí, 

zejména bifosfonáty, 

-  jestliže máte závažné onemocnění ledvin, proto byste neměl(a) brát více než 5 mg denně, 

-  jestliže máte středně závažné onemocnění jater, proto byste neměl(a) brát více než 5 mg denně, 

-  jestliže se léčíte léky, které mohou snižovat vylučování přípravku Solasfera z těla. Váš lékař 

nebo lékárník by Vás měl informovat, pokud tomu tak je, 

-  jestliže trpíte skupinou příznaků způsobenou postižením nervů řídících některé vnitřní orgány 

(tzv. autonomní neuropatie). 

Pokud si myslíte, že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, zeptejte se svého lékaře, než začnete tento 

přípravek užívat. Než začnete přípravek Solasfera užívat, Váš lékař vyšetří, jestli netrpíte jinými 

příčinami častého močení, např. srdečními problémy, problémy s ledvinami nebo infekcí močových 

cest. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Pokud při užívání přípravku Solasfera užíváte zároveň i jiné léky, může být ovlivněna účinnost jejich 

působení nebo pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. Pokud užíváte kterýkoli z následujících 

léků, informujte se u svého lékaře či lékárníka dříve, než začnete přípravek Solasfera užívat: 

-  jiné léky téhož typu (anticholinergní léky), protože se může zvyšovat účinnost a nežádoucí 

účinky obou léků. Mezi skončením léčby přípravkem Solasfera a zahájením podávání jiných 

léků téhož typu by se měl dodržet jednotýdenní časový interval, 

-  léky zvané agonisté cholinergních receptorů (z nichž nejběžnější je pilokarpin používaný při 

léčbě zeleného očního zákalu), protože ty mohou účinek přípravku Solasfera snižovat, 

-  léky, které zrychlují činnost trávící soustavy (například metoklopramid), protože přípravek 

Solasfera může jejich účinek snižovat. 

Jestliže též užíváte léky snižující vylučování přípravku Solasfera z Vašeho těla (například 

ketokonazol), měl(a) byste užívat pouze 5 mg přípravku Solasfera denně. Jestliže též trpíte závažným 

onemocněním ledvin nebo středně závažným onemocněním jater, neměl(a) byste přípravek Solasfera 

vůbec užívat. 

Užívání přípravku Solasfera s jídlem a pitím 

Přípravek Solasfera lze užívat při jídle i nalačno. 

Těhotenství a kojení 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

V těhotenství se podávání přípravku Solasfera běžně nedoporučuje, protože nejsou k dispozici 

informace o jeho užívání v těhotenství. Požádejte svého lékaře či lékárníka o radu dříve, než začnete 

užívat jakýkoli lék, pokud se domníváte, že můžete být těhotná. 

Pokud kojíte, neměla byste přípravek Solasfera užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek Solasfera může někdy způsobovat rozostřené vidění a méně často ospalost a únavu. Pokud 

se u Vás projevují tyto nežádoucí účinky, neřiďte vozidlo a neobsluhujte žádné stroje. 

Důležitá informace o některých složkách přípravku Solasfera 

Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře 

dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK SOLASFERA UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek Solasfera přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávka je 5 až 10 mg jednou denně. Váš lékař Vám sdělí, která 

dávka je pro Vás nejvhodnější. Snažte se přípravek Solasfera užívat každý den ve stejnou dobu. 

Solasfera se podává vnitřně (ústy) a musí se spolknout celá a zapít. Lze ji brát při jídle i nalačno. 

Tablety nedrťte. 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se domníváte, že účinek přípravku Solasfera je příliš 

silný nebo příliš slabý. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Solasfera než jste měl(a) 

Obraťte se ihned na svého lékaře nebo na nejbližší pohotovostní oddělení nemocnice a oznamte jim, 

kolik tablet jste užil(a). V případě náhodného požití přípravku Solasfera dětmi vyhledejte ihned 

lékařskou pomoc. Příznaky předávkování mohou být bolest hlavy, sucho v ústech, závratě, ospalost a 

rozostřené vidění. Příznaky závažného předávkování mohou být halucinace, nadměrné vzrušení, křeče, 

problémy s dýcháním (dechová nedostatečnost), zvýšená srdeční tepová frekvence (tachykardie), 

zadržování (retence) moči, rozšíření zornic. Zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům se 

zvýšeným rizikem nepravidelného srdečního rytmu (včetně tzv. prodloužení QT intervalu), srdečního 

selhání nebo nedostatečného krevního zásobení srdce. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Solasfera 

Jestliže zapomenete vzít tabletu v obvyklou dobu, vezměte ji, jakmile si vzpomenete, pokud již není 

čas k užití další dávky. 

Neužívejte více než jednu dávku za den. Máte-li pochybnosti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Solasfera 

Jestliže přestanete přípravek Solasfera užívat, mohou se příznaky hyperaktivity Vašeho močového 

měchýře vrátit nebo zhoršit. Uvažujete-li o ukončení léčby, vždy se poraďte se svým lékařem. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka.  

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Solasfera nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Nežádoucí účinky se řadí do následujících skupin podle frekvence jejich výskytu. 

Velmi časté:  Postihují více než 1 uživatele z 10  

Časté:  Postihují 1 až 10 uživatelů ze 100  

Méně časté:  Postihují 1 až 10 uživatelů z 1000  

Časté:  Postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000  

Velmi vzácné:  Postihují méně než 1 uživatele z 10 000  

Není známo:  Z dostupných údajů nelze určit  

Solasfera může způsobovat následující nežádoucí účinky: 

Velmi časté: 

-  sucho v ústech 

Časté: 

-  zácpa, nevolnost, špatné trávení, bolest břicha 

-  rozostřené vidění 

Méně časté: 

-  refluxní choroba (onemocnění, při kterém se obsah žaludku vrací do jícnu) včetně pálení žáhy 

-  infekce močových cest, zánět močového měchýře (cystitida), potíže při močení 

-  abnormální nebo zhoršené chuťové vjemy 

-  suchá pokožka, suché oči, sucho v hrdle nebo v nosních cestách 

-  únava, ospalost 

-  otok dolních končetin  

Vzácné: 

-  hromadění moči v močovém měchýři (zadržování moči) 

-  ucpání (obstrukce) střeva 

Velmi vzácné: 

-  závratě 

-  bolest hlavy 

-  zvracení 

-  halucinace 

-  svědění 

-  kožní vyrážka 

-  alergická vyrážka (vyrážka z přecitlivělosti) 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. 

5.  JAK PŘÍPRAVEK SOLASFERA UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Přípravek Solasfera nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti 

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

HDPE lahvička 

Doba použitelnosti po prvním otevření je 3 měsíce. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Solasfera obsahuje 

-  Léčivou látkou je solifenacini succinas.  

5 mg tableta: Jedna potahovaná tableta obsahuje solifenacini succinas 5 mg, což odpovídá 

solifenacinum 3,8 mg. 

10 mg tableta: Jedna potahovaná tableta obsahuje solifenacini succinas 10 mg, což odpovídá  

solifenacinum 7,5 mg. 

Ostatními složkami jsou: monohydrát laktosy, povidon  a magnesium-stearát (E572) v jádru tablety a 

hypromelosa, mastek (E553b), oxid titaničitý (E171), triacetin a červený oxid železitý (E172) (pouze 

v tabletách 10 mg) v potahové vrstvě. 

Jak přípravek Solasfera vypadá a co obsahuje toto balení 

Potahované tablety 5 mg: 

bílé, kulaté, mírně konvexní potahované tablety se zkosenými hranami. 

Potahované tablety 10 mg: 

narůžovělé, kulaté, mírně konvexní potahované tablety se zkosenými hranami. 

Obal blistr (PVC/PVDC/Al fólie): 10, 30, 50, 60, 90 nebo 100 potahovaných tablet v krabičce. 

HDPE lahvička s PP uzávěrem: 250 potahovaných tablet. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 26.9.2012 

8-3-2018

La revisión de la FDA no encontró un aumento de los riesgos cardiovasculares en el medicamento entacapona para el mal de Parkinson

La revisión de la FDA no encontró un aumento de los riesgos cardiovasculares en el medicamento entacapona para el mal de Parkinson

[10-26-2015] Una revisión de seguridad de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no ha encontrado evidencia clara de un aumento del riesgo de ataques cardíacos, accidente cerebrovascular u otros eventos cardiovasculares relacionados con el uso de entacapona para el tratamiento del mal de Parkinson.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

Kodiak Cakes Issues Allergy Alert on Undeclared Milk in Kodiak Cakes Blueberry Chia Energy Waffles 10.72 oz. Product UPC code is 7 05599 01215 0.

Kodiak Cakes Issues Allergy Alert on Undeclared Milk in Kodiak Cakes Blueberry Chia Energy Waffles 10.72 oz. Product UPC code is 7 05599 01215 0.

Kodiak Cakes of Park City, UT is recalling all lots and codes of Kodiak Cakes Blueberry Chia Energy Waffles 10.72 oz that were on shelf prior to March 5, 2018 because they contain undeclared milk. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-3-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling three lots of Hydromorphone HCl Injection, USP CII 10 mg/mL, 1 mL in 2 mL Single Dose Vials lot numbers 71330DD (NDC 0409-2634-01), and 691853F and 700753F (NDC 0703-0110-01 – Teva lots) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall on February 07, 2018 due to the potential that units from these lots may be empty or cracked at the bottom of the glass vial.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-3-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA review found no increased cardiovascular risks with Parkinson’s disease drug entacapone

FDA Drug Safety Communication: FDA review found no increased cardiovascular risks with Parkinson’s disease drug entacapone

[10-26-2015] A Food and Drug Administration (FDA) safety review has found no clear evidence of an increased risk of heart attacks, stroke, or other cardiovascular events associated with the use of entacapone for the treatment of Parkinson’s disease.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-2-2018

Flebogamma DIF 5% & 10%

Flebogamma DIF 5% & 10%

Updated Package Insert, December 2009.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-2-2018

Bella all Natural Issues Voluntary Nationwide Recall of Diet Capsules Labeled as Bella, Due to Presence of Sibutramine

Bella all Natural Issues Voluntary Nationwide Recall of Diet Capsules Labeled as Bella, Due to Presence of Sibutramine

Bella All Natural is voluntarily recalling its Diet Capsules labeled as Bella, Lot Number MFD:10.15.2017 EXP: 10.14.2019, to the consumer level.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-2-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA review finds additional data supports the potential for increased long-term risks with antibiotic clarithromycin (Biaxin) in patients with heart disease

FDA Drug Safety Communication: FDA review finds additional data supports the potential for increased long-term risks with antibiotic clarithromycin (Biaxin) in patients with heart disease

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is advising caution before prescribing the antibiotic clarithromycin (Biaxin) to patients with heart disease because of a potential increased risk of heart problems or death that can occur years later. Our recommendation is based on our review of the results of a 10-year follow-up study1 of patients with coronary heart disease from a large clinical trial2 that first observed this safety issue.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-2-2018

FDA Investigates Pattern of Contamination in Certain Raw Pet Foods Made by Arrow Reliance Inc., Including Darwin’s Natural Pet Products and ZooLogics Pet Food

FDA Investigates Pattern of Contamination in Certain Raw Pet Foods Made by Arrow Reliance Inc., Including Darwin’s Natural Pet Products and ZooLogics Pet Food

The FDA is alerting pet owners to a history of four recalls of and multiple complaints associated with Darwin’s Natural and ZooLogics pet foods, manufactured by Arrow Reliance Inc., dba Darwin’s Natural Pet Products, over the period from October 17, 2016 to February 10, 2018. In each instance, the company recalled these products after being alerted to positive findings of Salmonella and/or Listeria monocytogenes in samples of their raw pet food products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-2-2018

FDA Drug Safety Communication: Safety review update of Chantix (varenicline) and risk of neuropsychiatric adverse events

FDA Drug Safety Communication: Safety review update of Chantix (varenicline) and risk of neuropsychiatric adverse events

[10-24-2011] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has reviewed the results from two FDA-sponsored epidemiological studies that evaluated the risk of neuropsychiatric adverse events associated with the smoking cessation drug Chantix (varenicline).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-2-2018

Scientific guideline: Dolutegravir film-coated tablets 10 mg, 25 mg and 50 mg product-specific bioequivalence guidance - First version, adopted

Scientific guideline: Dolutegravir film-coated tablets 10 mg, 25 mg and 50 mg product-specific bioequivalence guidance - First version, adopted

This guidance provides product-specific guidance on the demonstration of the dolutegravir.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

1-2-2018

Scientific guideline: Tadalafil film-coated tablets 2.5 mg, 5 mg, 10 mg and 20 mg product-specific bioequivalence guidance - Revision 1, adopted

Scientific guideline: Tadalafil film-coated tablets 2.5 mg, 5 mg, 10 mg and 20 mg product-specific bioequivalence guidance - Revision 1, adopted

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of tadalafil.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

17-1-2018

Baxter Expands Voluntary Nationwide Recall to Include Second Lot of Nexterone Injection Due to Presence of Particulate Matter

Baxter Expands Voluntary Nationwide Recall to Include Second Lot of Nexterone Injection Due to Presence of Particulate Matter

Following the issuance of a voluntary recall dated November 10, 2017 of one lot of NEXTERONE (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection, Baxter International Inc. announced today it is expanding the recall to include a second lot (NC109123) of NEXTERONE due to the potential presence of particulate matter.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Pharmedium Services, LLC Expands Voluntary Nationwide Recall of Additional Lots of Compounded Sterile Products Within Expiry Due to Lack of Sterility Assurance

Pharmedium Services, LLC Expands Voluntary Nationwide Recall of Additional Lots of Compounded Sterile Products Within Expiry Due to Lack of Sterility Assurance

January 10, 2018 Lake Forest, IL PharMEDium Services, LLC (PharMEDium) is voluntarily expanding the recall issued on December 27, 2017 to include the below lots of sterile drug products to the hospital/user level due to a lack of assurance of sterility. Administration of a drug product intended to be sterile that is not sterile could result in serious infections that may be life-threatening.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

14-3-2018

Physician Salaries, Drug Prices Drive High US Health Costs

Physician Salaries, Drug Prices Drive High US Health Costs

Despite major reforms in delivery and similar patterns of use, the United States spends nearly double what 10 other wealthy nations spend on healthcare, researchers report in an article published online today in JAMA, a major new analysis finds.

US - RxList

13-3-2018

Major League Pitchers Plagued by Two Types of Injuries

Major League Pitchers Plagued by Two Types of Injuries

Title: Major League Pitchers Plagued by Two Types of InjuriesCategory: Health NewsCreated: 3/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/12/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-3-2018

Brain Imaging Reveals the Impact of Untreated Depression

Brain Imaging Reveals the Impact of Untreated Depression

Higher concentrations of a marker of inflammation in three regions of the brain suggest untreated major depression, particularly when such concentrations persist for longer than 10 years, a new imaging study shows.

US - RxList

20-2-2018

GAINPRO 10 (Bambermycins) Powder [Huvepharma, Inc.]

GAINPRO 10 (Bambermycins) Powder [Huvepharma, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

17-2-2018

1 in 10 Worldwide Gets Wound Infection After Abdominal Surgery

1 in 10 Worldwide Gets Wound Infection After Abdominal Surgery

Title: 1 in 10 Worldwide Gets Wound Infection After Abdominal SurgeryCategory: Health NewsCreated: 2/15/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/16/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

16-2-2018

FOAMING ACNE FACE WASH WALGREENS (Benzoyl Peroxide 10%) Cream [Walgreens]

FOAMING ACNE FACE WASH WALGREENS (Benzoyl Peroxide 10%) Cream [Walgreens]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

EU/3/10/802 (Genkyotex S.A.)

EU/3/10/802 (Genkyotex S.A.)

EU/3/10/802 (Active substance: 2-(2-chlorophenyl)-4-[3-(dimethylamino)phenyl]-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-C]pyridine-3,6(2H,5H)-dione) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)939 of Tue, 13 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/079/10/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

13-2-2018

It May Be Winter, But Keep That Sunscreen Handy

It May Be Winter, But Keep That Sunscreen Handy

Title: It May Be Winter, But Keep That Sunscreen HandyCategory: Health NewsCreated: 2/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/12/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

7-2-2018

Insulin Resistance

Insulin Resistance

Title: Insulin ResistanceCategory: Diseases and ConditionsCreated: 2/10/2004 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/7/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

5-2-2018

CDRH's Bakul Patel talks #DigitalHealth and #FDAPrecert today at 10:15am with entrepreneurs, innovators and startups http://bit.ly/HHSStartupDay  #HHSstartupday

CDRH's Bakul Patel talks #DigitalHealth and #FDAPrecert today at 10:15am with entrepreneurs, innovators and startups http://bit.ly/HHSStartupDay  #HHSstartupday

CDRH's Bakul Patel talks #DigitalHealth and #FDAPrecert today at 10:15am with entrepreneurs, innovators and startups http://bit.ly/HHSStartupDay  #HHSstartupday

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-1-2018

Fatigue (Symptoms, Causes, Treatment)

Fatigue (Symptoms, Causes, Treatment)

Title: Fatigue (Symptoms, Causes, Treatment)Category: Diseases and ConditionsCreated: 10/12/2010 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/31/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-1-2018

POST DIP PD 0.5 - 10 (Iodine) Solution [Universal]

POST DIP PD 0.5 - 10 (Iodine) Solution [Universal]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

Arthritis

Arthritis

Title: ArthritisCategory: Diseases and ConditionsCreated: 12/10/1998 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/22/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-1-2018

IL-10 (Interleukin-10) Spray [VIATREXX BIO INCORPORATED]

IL-10 (Interleukin-10) Spray [VIATREXX BIO INCORPORATED]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

15-1-2018

Memantine Mylan (Generics [UK] Limited)

Memantine Mylan (Generics [UK] Limited)

Memantine Mylan (Active substance: Memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)132 of Mon, 15 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2660/R/10

Europe -DG Health and Food Safety

12-1-2018

Hormone Therapy May Ease Depression Linked to Menopause

Hormone Therapy May Ease Depression Linked to Menopause

Title: Hormone Therapy May Ease Depression Linked to MenopauseCategory: Health NewsCreated: 1/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-1-2018

Dissatisfaction With Breasts May Mean Fewer Self-Checks for Cancer

Dissatisfaction With Breasts May Mean Fewer Self-Checks for Cancer

Title: Dissatisfaction With Breasts May Mean Fewer Self-Checks for CancerCategory: Health NewsCreated: 1/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-1-2018

Poor Trial Results for Another Experimental Alzheimer's Drug

Poor Trial Results for Another Experimental Alzheimer's Drug

Title: Poor Trial Results for Another Experimental Alzheimer's DrugCategory: Health NewsCreated: 1/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-1-2018

Surgery or Antibiotics for Appendicitis? Here's What Patients Chose

Surgery or Antibiotics for Appendicitis? Here's What Patients Chose

Title: Surgery or Antibiotics for Appendicitis? Here's What Patients ChoseCategory: Health NewsCreated: 1/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-1-2018

Dolphins Beat Humans, Chimps at ...

Dolphins Beat Humans, Chimps at ...

Title: Dolphins Beat Humans, Chimps at ...Category: Health NewsCreated: 1/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-1-2018

Acetaminophen in Pregnancy Tied to Language Delays -- in One Sex

Acetaminophen in Pregnancy Tied to Language Delays -- in One Sex

Title: Acetaminophen in Pregnancy Tied to Language Delays -- in One SexCategory: Health NewsCreated: 1/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-1-2018

Astronauts May Get Space Fever

Astronauts May Get Space Fever

Title: Astronauts May Get Space FeverCategory: Health NewsCreated: 1/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-1-2018

Study Gets to the Core of Back Pain in Runners

Study Gets to the Core of Back Pain in Runners

Title: Study Gets to the Core of Back Pain in RunnersCategory: Health NewsCreated: 1/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-1-2018

Those With 'Obesity Genes' May Gain Most From Healthy Eating

Those With 'Obesity Genes' May Gain Most From Healthy Eating

Title: Those With 'Obesity Genes' May Gain Most From Healthy EatingCategory: Health NewsCreated: 1/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-1-2018

Screening, Treatment Cuts Breast Cancer Deaths in Half

Screening, Treatment Cuts Breast Cancer Deaths in Half

Title: Screening, Treatment Cuts Breast Cancer Deaths in HalfCategory: Health NewsCreated: 1/9/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-1-2018

Mitt Romney Treated for Prostate Cancer Last Year

Mitt Romney Treated for Prostate Cancer Last Year

Title: Mitt Romney Treated for Prostate Cancer Last YearCategory: Health NewsCreated: 1/9/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

Advertisement