Advertisement

Solamocta

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Solamocta 697 mg/g
 • Léková forma:
 • Prášek pro podání v pitné vodě
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Solamocta 697 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí, kachny, krůty
 • Terapeutické oblasti:
 • Peniciliny s rozšířeným spektrem
 • Přehled produktů:
 • 9905099 - 1 x 100 g - sáček - -; 9905100 - 1 x 100 g - sáček - -; 9905101 - 1 x 250 g - sáček - -; 9905102 - 1 x 250 g - sáček - -; 9905103 - 1 x 500 g - sáček - -; 9905104 - 1 x 500 g - sáček - -; 9905105 - 1 x 1 kg - sáček - -; 9905106 - 1 x 1 kg - sáček - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/048/16-C
 • Datum autorizace:
 • 10-06-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

(uvnitř odtrhovací etikety, 100 g)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

SOLAMOCTA 697 mg/g

prášek pro podání v pitné vodě pro kuřata, kachny a krůty

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Eurovet Animal Health BV, Handelsweg 25, NL-5531 AE Bladel, Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SOLAMOCTA 697 mg/g prášek pro podání v pitné vodě pro kura domácího, kachny a krůty

Amoxicilinum (jako amoxicillinum trihydrate)

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

g obsahuje:

Léčivá látka:

Amoxicilinum 697 mg

Ekvivalentní amoxicillinum trihydricum

800 mg

Bílý až světle žlutobílý prášek.

4.

INDIKACE

Léčba infekcí u kura domácího, krůt a kachen způsobených bakteriemi citlivými na amoxicilin.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u koní, králíků, morčat, křečků, pískomilů nebo jiných malých býložravců.

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na peniciliny nebo jiná beta-laktamová antibiotika nebo

na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Peniciliny a cefalosporiny mohou způsobovat hypersenzitivní reakce, které mohou být příležitostně

vážné.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí (brojleři, kuřice, chovné slepice), kachny (brojleři, chovné kachny), krůty

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání v pitné vodě.

Bezprostředně před podáním připravte čerstvý roztok v pitné vodě. Všechny zbytky nespotřebované

medikované vody zlikvidujte do 12 hodin. Aby byla zajištěno přijetí léčebné dávky medikovanou

vodou, neměla by mít zvířata, během léčby, přístup k jiným vodním zdrojům.

Pro výpočet

požadované koncentrace přípravku (v miligramech přípravku na litr pitné vody) lze použít následující

vzorec:

mg přípravku na kg živé

hmotnosti na den

průměrná

živá

hmotnost

(kg) zvířat, která se mají

léčit

= … mg přípravku na litr

pitné vody

Průměrná denní spotřeba vody (l) pro toto

Pro zajištění správného dávkování je třeba živou hmotnost stanovit co nejpřesněji, aby se zabránilo

poddávkování. Množství vypité vody obsahující léčivo závisí na klinickém stavu ptáků. Pro dosažení

správného dávkování se musí koncentrace amoxicilinu upravit podle množství vypité vody. Po

ukončení období medikace je nutné soustavu přívodu vody vyčistit vhodným způsobem, aby se

zabránilo příjmu subterapeutických množství léčivé látky. Maximální rozpustnost přípravku ve vodě

při nejméně 10 °C je přibližně 6 g/l během 10 minut. Při nižších teplotách (4 °C) je maximální

rozpustnost přibližně 5 g/l během 10 minut.

Kur domácí

Doporučená dávka je 13,1 mg amoxicilinu (ekvivalentní 18,8 mg veterinárního léčivého přípravku) na

kilogram živé hmotnosti po 3 dny nebo v závažných případech po 5 dnů.

Kachny

Doporučená dávka je 17,4 mg amoxicilinu (ekvivalentní 25 mg veterinárního léčivého přípravku) na

kilogram živé hmotnosti po 3 po sobě jdoucí dny.

Krůty

Doporučená dávka je 13,1-17,4 mg amoxicilinu (ekvivalentní 18,8 až 25 mg veterinárního léčivého

přípravku) na kilogram živé hmotnosti po 3 dny nebo v závažných případech po 5 dnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Viz bod 8.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Kur domácí (maso): 1 den

Kachny (maso): 9 dnů

Krůty (maso): 5 dnů

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu a během 3 týdnů před počátkem

snášky.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Po prvním otevření uchovávejte sáček těsně uzavřený, aby byl obsah chráněn před okolní vlhkostí.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po

EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po prvním otevření sáčku: 3 měsíce.

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 12 hodin.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální, národní a regionální pravidla antibiotické

politiky.. Použití přípravku by mělo být založeno na výsledku testování citlivosti bakterií izolovaných

ze zvířete. Pokud to není možné, je nutné založit terapii na místních (regionálních, na úrovni

hospodářství) epidemiologických informacích o citlivosti cílových bakterií. Odlišné použití přípravku

od pokynů uvedených v souhrnu údajů o přípravku může zvýšit prevalenci bakteriální rezistence na

amoxicilin a může snížit jeho účinnost.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Předcházejte inhalaci prachových částic přípravku.

Používejte buď jednorázový respirátor odpovídající evropské normě EN 149, nebo respirátor pro

opakované použití vyhovující evropské normě EN 140 s filtrem podle normy EN 143.

Penicilíny a cefalosporiny mohou vyvolat alergické reakce, které mohou být příležitostně vážné.

Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. V případě

náhodného vniknutí do očí nebo potřísnění kůže ihned opláchněte vodou. Nemanipulujte

s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo doporučeno s přípravky tohoto

typu nepracovat. Při manipulaci s přípravkem dodržujte všechna doporučená bezpečnostní opatření

a buďte maximálně obezřetní, aby nedošlo k přímému kontaktu. Pokud se po kontaktu s přípravkem

objeví příznaky jako např. vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok

obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžité lékařské ošetření.

Po použití si umyjte ruce.

Použití v

průběhu březosti, laktace a nebo snášky

: Laboratorní studie u potkanů nepřinesly žádný

důkaz o teratogenním účinku vyvolaném podáním amoxicilinu. Použít pouze po zvážení

terapeutického prospěchu a rizika odpovědným veterinárním lékařem.

Interakce s

dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Přípravek by neměl být podáván s

antibiotiky, která mají bakteriostatický účinek, jako jsou tetracykliny, makrolidy a sulfonamidy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota): Nejsou známy.

Inkompatibility: Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek

nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

100 g, 250 g, 500 g a 1 kg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

=

VNITŘNÍ OBAL

=

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg,

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Eurovet Animal Health BV, Handelsweg 25, NL-5531 AE Bladel, Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SOLAMOCTA 697 mg/g prášek pro podání v pitné vodě pro kura domácího, kachny a krůty

Amoxicilinum (jako amoxicillinum trihydrate)

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

g obsahuje:

Léčivá látka:

Amoxicilinum

697 mg

Ekvivalentní amoxicillinum trihydricum

800 mg

Bílý až světle žlutobílý prášek.

4.

INDIKACE

Léčba infekcí u kura domácího, krůt a kachen způsobených bakteriemi citlivými na amoxicilin.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u koní, králíků, morčat, křečků, pískomilů nebo jiných malých býložravců.

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na peniciliny nebo jiná beta-laktamová antibiotika nebo

na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Peniciliny a cefalosporiny mohou způsobovat hypersenzitivní reakce, které mohou být příležitostně

vážné.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí (brojleři, kuřice, chovné slepice), kachny (brojleři, chovné kachny), krůty

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání v pitné vodě.

Bezprostředně před podáním připravte čerstvý roztok v pitné vodě. Všechny zbytky nespotřebované

medikované vody zlikvidujte do 12 hodin. Aby bylo zajištěno přijetí léčebvné dávky medikovanou

vodou, neměla by mít zvířata, během léčby, přístup k jiným vodním zdrojům. Pro výpočet

požadované koncentrace přípravku (v miligramech přípravku na litr pitné vody) lze použít následující

vzorec:

mg přípravku na kg živé

hmotnosti na den

průměrná živá hmotnost

(kg) zvířat, která se mají

léčit

= … mg přípravku na litr

pitné vody

Průměrná denní spotřeba vody (l) pro toto

Pro zajištění správného dávkování je třeba živou hmotnost stanovit co nejpřesněji, aby se zabránilo

poddávkování. Množství vypité vody obsahující léčivo závisí na klinickém stavu ptáků. Pro dosažení

správného dávkování se musí koncentrace amoxicilinu upravit podle množství vypité vody. Po

ukončení období medikace je nutné soustavu přívodu vody vyčistit vhodným způsobem, aby se

zabránilo příjmu subterapeutických množství léčivé látky. Maximální rozpustnost přípravku ve vodě

při nejméně 10 °C je přibližně 6 g/l během 10 minut. Při nižších teplotách (4 °C) je maximální

rozpustnost přibližně 5 g/l během 10 minut.

Kuřata

Doporučená dávka je 13,1 mg amoxicilinu (ekvivalentní 18,8 mg veterinárního léčivého přípravku) na

kilogram živé hmotnosti po 3 dny nebo v závažných případech po 5 dnů.

Kachny

Doporučená dávka je 17,4 mg amoxicilinu (ekvivalentní 25 mg veterinárního léčivého přípravku) na

kilogram živé hmotnosti po 3 po sobě jdoucí dny.

Krůty

Doporučená dávka je 13,1-17,4 mg amoxicilinu (ekvivalentní 18,8 až 25 mg veterinárního léčivého

přípravku) na kilogram živé hmotnosti po 3 dny nebo v závažných případech po 5 dnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Viz bod 8.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Kur domácí (maso): 1 den

Kachny (maso): 9 dnů

Krůty (maso): 5 dnů

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu a během 3 týdnů před počátkem

snášky.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Po prvním otevření uchovávejte sáček těsně uzavřený, aby byl obsah chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po

EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po prvním otevření sáčku: 3 měsíce.

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 12 hodin.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální, národní a regionální pravidla antibiotické

politiky. Použití přípravku by mělo být založeno na výsledku testování citlivosti bakterií izolovaných

ze zvířete. Pokud to není možné, je nutné založit terapii na místních (regionálních, na úrovni

hospodářství) epidemiologických informacích o citlivosti cílových bakterií. Odlišné použití přípravku

od pokynů uvedených v souhrnu údajů o přípravku může zvýšit prevalenci bakteriální rezistence na

amoxicilin a může snížit jeho účinnost.

Upozornění pro uživatele:

Předcházejte inhalaci prachových částic přípravku.

Používejte buď jednorázový respirátor odpovídající evropské normě EN 149, nebo respirátor pro

opakované použití vyhovující evropské normě EN 140 s filtrem podle normy EN 143.

Penicilíny a cefalosporiny mohou vyvolat alergické reakce, které mohou být příležitostně vážné.

Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. V případě

náhodného vniknutí do očí nebo potřísnění kůže ihned opláchněte vodou. Nemanipulujte

s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo doporučeno s přípravky tohoto

typu nepracovat. Při manipulaci s přípravkem dodržujte všechna doporučená bezpečnostní opatření

a buďte maximálně obezřetní, aby nedošlo k přímému kontaktu. Pokud se po kontaktu s přípravkem

objeví příznaky jako např. vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok

obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžité lékařské ošetření.

Po použití si umyjte ruce.

Použití v

průběhu březosti, laktace nebo snášky

: Laboratorní studie u potkanů nepřinesly žádný důkaz

o teratogenním účinku vyvolaném podáním amoxicilinu. Použít pouze po zvážení terapeutického

prospěchu a rizika odpovědným veterinárním lékařem.

Interakce s

dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Přípravek by neměl být podáván s

antibiotiky, která mají bakteriostatický účinek, jako jsou tetracykliny, makrolidy a sulfonamidy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota): Nejsou známy.

Inkompatibility: Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek

nesmí být používán zároveň s jinými veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE>

100 g, 250 g, 500 g a 1 kg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Příloha pro označený obal

16.

VELIKOST BALENÍ

100 g, 250 g, 500 g a 1 kg

17.

DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

Po otevření spotřebujte do:

18.

OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ

SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

19.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/048/16-C

20.

ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže:{číslo}

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

19-3-2018

AMOXICILLIN Tablet, Coated [QPharma Inc]

AMOXICILLIN Tablet, Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

CLAVAMOX (Amoxicillin And Clavulanate Potassium) Tablet, Film Coated [Zoetis Inc.]

CLAVAMOX (Amoxicillin And Clavulanate Potassium) Tablet, Film Coated [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

AMOXICILLIN Capsule [QPharma Inc]

AMOXICILLIN Capsule [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

AMOXICILLIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

AMOXICILLIN Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

AMOXICILLIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

AMOXICILLIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

Cefdinir vs. Amoxicillin

Cefdinir vs. Amoxicillin

Title: Cefdinir vs. AmoxicillinCategory: MedicationsCreated: 2/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/16/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

16-2-2018

Cephalexin vs. Amoxicillin

Cephalexin vs. Amoxicillin

Title: Cephalexin vs. AmoxicillinCategory: MedicationsCreated: 2/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/16/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

14-2-2018

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [Northstar RxLLC]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [Northstar RxLLC]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

AMOXICILLIN Capsule [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

AMOXICILLIN Capsule [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

AMOXICILLIN Capsule [Rising Health, LLC]

AMOXICILLIN Capsule [Rising Health, LLC]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

AMOXICILLIN Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

CLAVAMOX DROPS (Amoxicillin And Clavulanate Potassium) Suspension [Zoetis Inc.]

CLAVAMOX DROPS (Amoxicillin And Clavulanate Potassium) Suspension [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

AMOXICILLIN Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

AMOXICILLIN Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

AMOXI-MAST (Amoxicillin) Suspension [Merck Sharp Dohme Corp.]

AMOXI-MAST (Amoxicillin) Suspension [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

AMOXICILLIN Capsule [REMEDYREPACK INC.]

AMOXICILLIN Capsule [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Powder, For Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Powder, For Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Powder, For Suspension [Proficient Rx LP]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Powder, For Suspension [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

Keflex vs. Amoxicillin

Keflex vs. Amoxicillin

Keflex (cephalexin) and amoxicillin are both antibiotics prescribed to treat bacterial infections.

US - RxList

27-11-2017

Omicef vs. Amoxicillin

Omicef vs. Amoxicillin

Omnicef (cefdinir) and amoxicillin are antibiotics used to treat many different types of infections caused by bacteria. These drugs belong to different drug classes. Omnicef is a cephalosporin antibiotic and amoxicillin is a penicillin-type antibiotic.

US - RxList

27-11-2017

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

AMOXICILLIN Capsule [Denton Pharma, Inc.]

AMOXICILLIN Capsule [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

Amoxicillin vs. Levaquin (Strength and Effectiveness)

Amoxicillin vs. Levaquin (Strength and Effectiveness)

Title: Amoxicillin vs. Levaquin (Strength and Effectiveness)Category: MedicationsCreated: 10/30/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 10/30/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

30-10-2017

AMOXICILLIN Capsule [A-S Medication Solutions]

AMOXICILLIN Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

AMOXICILLIN Tablet, Coated [A-S Medication Solutions]

AMOXICILLIN Tablet, Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

AMOXICILLIN Tablet, Chewable [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN Tablet, Chewable [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

AMOXICILLIN Tablet, Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN Tablet, Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Suspension [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Suspension [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-9-2017

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [A-S Medication Solutions]

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Sep 27, 2017 EST

US - DailyMed

24-8-2017

AMOXICILLIN Capsule [Central Texas Community Health Centers]

AMOXICILLIN Capsule [Central Texas Community Health Centers]

Updated Date: Aug 24, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

AMOXICILLIN Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

AMOXICILLIN Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Proficient Rx LP]

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Proficient Rx LP]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

15-8-2017

AMOXICILLIN Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 15, 2017 EST

US - DailyMed

20-7-2017

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 20, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement