SILDENAFIL PHARMACENTER 100 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SILDENAFIL PHARMACENTER 100 MG, POR TBL FLM 12X100MG
 • Dávkování:
 • 100MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 12, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SILDENAFIL PHARMACENTER 100 MG, POR TBL FLM 12X100MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 83/ 077/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 2 k  rozhodnutí o registraci  sp.zn. sukls190385/2010

Příbalová informace: informace pro uživatele

SILDENAFIL PHARMACENTER 100 mg 

  Potahované tablety

  Sildenafilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat , 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-      Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo   

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 

nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je  SILDENAFIL PHARMACENTER a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SILDENAFIL PHARMACENTER užívat 

Jak se  SILDENAFIL PHARMACENTER užívá 

Možné nežádoucí účinky

Jak  SILDENAFIL PHARMACENTER uchovávat 

Obsah balení a další informace

1.  Co je  SILDENAFIL PHARMACENTER a k čemu se používá

Přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER  je lékem ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 

5 (PDE5). Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových 

vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu. Přípravek 

SILDENAFIL PHARMACENTER Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu 

dráždění. V případě, že netrpíte poruchou erekce, neměl byste tento přípravek SILDENAFIL 

PHARMACENTER užívat. Přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER  by neměly užívat ženy.

Přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER se používá k léčbě mužů s poruchami erekce. Tato porucha je 

také známá pod pojmem impotence. Jedná se o situaci, kdy muž nemůže během sexuálního vzrušení 

dosáhnout ztopoření penisu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro sexuální aktivitu.

  

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete , než začnete SILDENAFIL 

PHARMACENTER užívat.

Neužívejte SILDENAFIL PHARMACENTER 

−  jestliže užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může způsobit potenciálně

nebezpečné snížení krevního tlaku. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto

léků předepisovaný k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu).

Nejste-li si jist, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-         jestliže užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit, protože

souběžné užití může také způsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku

-        jestliže jste alergický na sildenafil nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6)

-       jestliže máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater

jestliže jste měl nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký 

krevní tlak 

-    jestliže máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa

-    jestliže jste přišel o zrak v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu  

(NAION).

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku SILDENAFIL PHARMACENTER se poraďte se svým lékařem nebo 

lékarníkem nebo zdravotní sestrou.

pokud trpíte srpkovitou anemií (poruchou červených krvinek), leukemií (nádorové onemocnění bílých 

krvinek), mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění kostní dřeně)  

pokud trpíte deformitou penisu nebo Peyronieovou chorobou  

pokud máte potíže se srdcem. Váš lékař by měl v tomto případě pečlivě zhodnotit, zda Vaše srdce snese 

přídatnou zátěž při pohlavním styku. 

pokud máte vředovou chorobu nebo potíže s krvácivostí (např. hemofilii)  

pokud jste zaznamenal náhlé zhoršení nebo došlo ke ztrátě zraku přestaňte užívat přípravek 

SILDENAFIL PHARMACENTER a okamžitě vyhledejte svého lékaře. 

Současně s přípravkem SILDENAFIL PHARMACENTER byste neměl k léčbě poruchy erekce užívat žádný 

jiný  ani lokální přípravek.

Děti a dospívající

SILDENAFIL PHARMACENTER  se nemá podávat jedincům mladším  než 18.

Zvláštní upozornění pro pacienty s ledvinovými a jaterními potížemi 

Oznamte svému lékaři pokud mate potíže s ledvinami nebo játry. Lékař se může rozhodnou snížit pro vás  

dávku .  

Další léčivé přípravky a S ILDENAFIL PHARMACENTER

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval nebo které možná budete užívat.

Přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER může ovlivňovat účinek některých jiných léků, především 

těch, které jsou určeny k léčení bolesti na hrudníku srdečního původu. V případě náhlých zdravotních 

problémů byste měl ošetřujícímu lékaři oznámit, že jste užil přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER a 

kdy. Neužívejte přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER společně s jinými léky, pokud Vám k tomu

nedá Váš lékař souhlas. 

Neužívejte přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER, pokud užíváte léky nazývané nitráty, protože 

souběžné užití může způsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku. Vždy informujte svého lékaře 

nebo lékárníka, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaných k úlevě od příznaků anginy pectoris 

(bolesti na hrudi srdečního původu).

Neužívejte přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER, pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid 

dusnatý, jako např. isoamyl-nitrit („poppers“), protože souběžné užití může způsobit potenciálně 

nebezpečné snížení krevního tlaku. 

Pokud užíváte léky, které patří do skupiny inhibitorů proteáz, např. k léčbě AIDS, doporučí Vám obvykle 

Váš lékař přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER o nejmenší síle 25 mg. 

Někteří pacienti užívající alfa-blokátory k léčbě vysokého krevního tlaku nebo zvětšené prostaty mohou 

zaznamenat závratě nebo motání hlavy, které může být způsobené nízkým krevním tlakem při rychlém 

sedání nebo vstávání. Někteří pacienti zaznamenali tyto příznaky při souběžném užití přípravku 

SILDENAFIL PHARMACENTER s alfa-blokátory. Příznaky se mohou nejpravděpodobněji objevit v 

průběhu 4 hodin po podání sildenafilu. Měl byste pravidelně užívat svou denní dávku alfa-blokátoru, než 

začnete užívat přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER, aby se snížila pravděpodobnost nástupu těchto 

příznaků. Lékař může zahájit Vaši léčbu přípravkem SILDENAFIL PHARMACENTER nižší dávkou 25 

mg. 

Přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER s jídlem, pitím a alkoholem    

SILDENAFIL PHARMACENTER c může být užíván s jídlem i bez jídla. Po požití těžkého jídla se však 

účinek  SILDENAFIL PHARMACENTER může projevit později. 

Požití alkoholu může dočasně zhoršit schopnost dosáhnout erekce. Abyste dosáhl co nejvyššího účinku 

tohoto přípravku, doporučujeme před užitím přípravku SILDENAFIL PHARMACENTER  nepožívat větší 

množství alkoholu. 

Těhotenství , kojení a fertilita

Přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER není určen pro použití u žen.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebolékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER může způsobit závratě a narušit vidění. Měl byste proto 

znát svoji reakci na přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER před tím, než budete řídit motorová 

vozidla nebo obsluhovat stroje.

3.  Jak se SILDENAFIL PHARMACENTER užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 

jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

Obvyklá zahajovací dávka je 50 mg.

Neužívejte více než jednu tabletu přípravku SILDENAFIL PHARMACENTER denně. 

Užijte SILDENAFIL PHARMACENTER  zhruba jednu hodinu před plánovaným pohlavním stykem. 

Tabletu spolkněte celou a zapijte ji sklenicí vody.

Jestliže máte pocit, že přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, 

řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

SILDENAFIL PHARMACENTER  Vám pomůže dosáhnout erekce, jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění. 

Doba, po které začne přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER účinkovat, je u každého člověka odlišná, 

ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až hodinou. Pokud přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER 

užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit..  

Požití alkoholu může přechodně zhoršit schopnost dosáhnout erekce. Abyste dosáhl co nejvyššího účinku 

tohoto přípravku, doporučujeme před užitím přípravku SILDENAFIL PHARMACENTER  nepožívat 

množství alkoholu. 

Pokud po užití přípravku SILDENAFIL PHARMACENTER nedosáhnete erekce nebo je erekce 

nedostatečná pro celý pohlavní styk, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.

Jestliže jste užil více  přípravku SILDENAFIL PHARMACENTER než jste měl: 

Můžete zaznamenat zvýšený výskyt nežádoucích účinků a jejich závažnosti. Dávka vyšší než 100 mg 

nezlepšuje dále účinnost..  

Neužívejte více tablet, než Vám bylo lékařem doporučeno

Vyhledejte svého lékaře, pokud užijete více tablet, než jste měl. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se 

užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru.. 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i  přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER nežádoucí 

účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.  Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím 

sildenafilu bývají obvykle mírné až středně závažné a krátkého trvání

Pokud se u Vás v průběhu nebo po skončení pohlavního styku objevila bolest na hrudníku:

-  snažte se odpočívat v polosedě 

-  neužívejte nitráty na léčbu bolesti na hrudníku 

-  ihned vyhledejte lékařskou pomoc 

Všechny léčivé přípravky, včetně přípravku SILDENAFIL PHARMACENTER, mohou způsobit alergické 

reakce. Kontaktujte ihned svého lékaře, zaznamenáte-li po užití přípravku SILDENAFIL PHARMACENTER  

jakýkoliv z následujících příznaků: náhlá dušnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček, 

obličeje, rtů nebo hrdla. 

Po užití přípravku SILDENAFIL PHARMACENTER byla hlášena prodloužená a občas bolestivá erekce. 

Pokud u Vás dojde k erekci, která trvá déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře. 

Pokud zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku, přestaňte přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER 

užívat a okamžitě vyhledejte lékaře. 

Velmi častý nežádoucí účinek (může se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10)  je bolest hlavy 

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1-10 pacientů ze 100) zahrnují:  zarudnutí v obličeji,  

zažívací potíže , změny vidění (včetně změn barevného vidění, citlivosti na světlo, rozmazaného vidění nebo 

snížené ostrosti vidění), ucpaný nos a závrať

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1-10 pacientů z 1000) : zvracení , kožní vyrážka , 

krvácení na očním pozadí , podráždění oka,  překrvené/červené oči , bolest očí , dvojité vidění , neobvyklý 

pocit v oku , nepravidelný nebo zrychlený srdeční puls , bolest svalů , ospalost, snížená citlivost na dotek, 

závrať, zvonění v uších, nucení na zvracení, sucho v ústech, bolest na hrudi,pocit únavy.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1-10 z 10 000 pacientů) zahrnují: vysoký krevní 

tlak, nízký krevní tlak, mdloby, cévní příhodu mozkovou, krvácení z nosu a náhlé zhoršení nebo ztráta 

sluchu .. 

Dodatečné nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení na trh zahrnují: bušení srdce, bolest na hrudi, náhlou 

smrt, srdeční příhodu nebo přechodné snížení prokrvení části mozku.Většina těchto mužů, ale ne všichni, 

měla potíže se srdcem již před užitím přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody měly přímou souvislost s 

užitím sildenafilu. Také byly hlášeny případy křečí nebo záchvatů a závažných kožních reakcí, 

charakterizovaných vyrážkou, tvorbou puchýřů, olupováním kůže a bolestí, které vyžadují okamžitou 

lékařskou péči. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému ékaři,lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER   uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte SILDENAFIL PHARMACENTER po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 

jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER obsahuje

−  Léčivou látkou je sildenafilum. 

Jedna tableta obsahuje 100 mg  sildenafilum (ve formě sildenafili citras). 

−  Pomocnými látkami jsou: 

−  Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl kroskarmelosy, 

magnesium-stearát, , 

−Potah tablety: polyvinylalkohol, makrogol 3350, oxid titaničitý (E171) , mastek, hlinitý lak   

indigokarmínu (E132)

Jakpřípravek SILDENAFIL PHARMACENTER vypadá a co obsahuje toto balení

SILDENAFIL PHARMACENTER potahované tablety jsou oválné  modré potahované tablety 

s vyraženým  “+“ na jedné straně.

Tablety jsou v blistrech po 1, 4, 8, 12 nebo 16 tabletách. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Pharmacenter Europe Ltd.

2089 Telki, Zápor utca 1.

Maďarsko

Výrobce

West Pharma – Produções de Especialidades Farmacêuticas, S.A.

Rua João de Deus, nº11, Venda Nova, 2700-486 Amadora, Portugalsko

Atlantic Pharma – Produções Farmacêuticas SA

Rua da Tapada Grande, nº 2, Abrunheira, 2710 – 089 Sintra, Portugalsko

Cemelog-BRS Ltd.

H-2040 Budaörs, Vasút u. 13., Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy :

Slovenská republika:   Sildenafil Pharmacenter 100 mg filmom obalené tablety

Portugalsko: Sildenafil Pharmacenter 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25.1.2012.

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Overland Park, KS, Epic Products, LLC is voluntarily recalling all lots of Euphoric capsules, packaged in 1 count blister cards, 3 count bottles, and 12 count bottles to the consumer level. FDA analysis found samples of Euphoric to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterase 5-inhibitors (PDE-5 inhibitors), used to treat male erectile dysfunction (ED). The presence of sildenafil and tadalafil in E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-3-2018

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that two versions of the sexual enhancement product “Leopard Miracle of Honey” may pose serious health risks. Both versions are labelled as being approved by Health Canada, with NPN 80073650. Health Canada’s testing found that both versions of the product contain the undeclared prescription drug sildenafil. The product was not authorized to contain this prescription drug. Health Canada seized the products from two Ontario convenience stores located in Woodbridge, ON, a...

Health Canada

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2017

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. is voluntarily recalling lots sold by their firm of the male enhancement supplements Bull 1800 mg Capsules with the production date of 05/08/2016, and Chao Jimengnan 150 mg Tablets with Lot # 20151018 to the consumer level. FDA analysis found the products to be tainted with sildenafil, 0.026mg/capsule for Bull, and 70.46mg/tablet for Chao Jimengnan respectively. Sildenafil is the active pharmaceutical ingredient in an FDA approved product used for erectile dysfunction, making Bull capsule...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-8-2018

Viagra (Pfizer Europe MA EEIG)

Viagra (Pfizer Europe MA EEIG)

Viagra (Active substance: sildenafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5203 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/202/T/98

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Revatio (Pfizer Europe MA EEIG)

Revatio (Pfizer Europe MA EEIG)

Revatio (Active substance: sildenafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5221 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/638/T/82

Europe -DG Health and Food Safety