SILDENAFIL PHARMACENTER 50 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SILDENAFIL PHARMACENTER 50 MG, POR TBL FLM 12X50MG
 • Dávkování:
 • 50MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 12, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SILDENAFIL PHARMACENTER 50 MG, POR TBL FLM 12X50MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 83/ 076/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls190384/2010

Příbalová informace: informace pro uživatele

SILDENAFIL PHARMACENTER50 mg

Potahované tablety

Sildenafilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat ,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte sipříbalovou informaci pro případ, že sijibudete potřebovat přečíst znovu.

Máte-lijakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl byjí

ublížit, a to i tehdy, má-listejné známkyonemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte vpřípadě jakýchkolinežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci.

Co naleznete v tétopříbalové informaci

Co je SILDENAFIL PHARMACENTER a kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SILDENAFIL PHARMACENTER užívat

Jak se SILDENAFIL PHARMACENTER užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak SILDENAFIL PHARMACENTER uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co jeSILDENAFIL PHARMACENTERa k čemu sepoužívá

PřípravekSILDENAFIL PHARMACENTERje lékem ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu

5 (PDE5). Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových

vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu. Přípravek

SILDENAFIL PHARMACENTERVám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu

dráždění. V případě, že netrpíte poruchou erekce, neměl byste tento přípravekSILDENAFIL

PHARMACENTERužívat. PřípravekSILDENAFIL PHARMACENTERby neměly užívat ženy.

PřípravekSILDENAFIL PHARMACENTERse používá k léčbě mužů s poruchami erekce. Tato

porucha je také známá pod pojmem impotence. Jedná se o situaci, kdymuž nemůže během

sexuálního vzrušení dosáhnout ztopoření penisu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro sexuální

aktivitu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ,nežzačneteSILDENAFIL PHARMACENTER

užívat.

NeužívejteSILDENAFIL PHARMACENTER

− jestliže užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může způsobit potenciálně

nebezpečné snížení krevního tlaku. Informujte svého lékaře,pokud užíváte některý z těchto

léků předepisovaný k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu).

Nejste-li si jist, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- jestliže užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako jenapř. isoamyl-nitrit, protože

souběžné užití může také způsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku

- jestliže jste alergický na sildenafil nebo na kteroukoli další složkupřípravku (uvedenou v bodě 6)

- jestliže máte závažnou srdečníporuchu nebo závažnou poruchu jater

jestliže jste měl nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký

krevní tlak

- jestliže máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např.retinitis pigmentosa)

- jestliže jste přišel o zrak v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu

(NAION).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku SILDENAFIL PHARMACENTER se poraďte se svým lékařem nebo

lékarníkem nebo zdravotní sestrou.

pokudtrpíte srpkovitou anemií (poruchou červených krvinek), leukemií (nádorové onemocnění bílých

krvinek), mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění kostní dřeně)

pokudtrpíte deformitou penisu nebo Peyronieovou chorobou

pokudmáte potíže se srdcem. Váš lékař by měl v tomto případě pečlivě zhodnotit, zda Vaše srdce snese

přídatnou zátěž při pohlavním styku.

pokudmáte vředovou chorobu nebo potíže s krvácivostí (např. hemofilii)

pokud jste zaznamenalnáhlézhoršenínebo došlo ke ztrátězraku přestaňte užívatpřípravek

SILDENAFIL PHARMACENTERa okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Současně s přípravkemSILDENAFIL PHARMACENTERbyste neměl k léčbě poruchy erekce užívat žádný

jinýani lokálnípřípravek.

Děti a dospívající

SILDENAFIL PHARMACENTER se nemá podávat jedincůmmladším než 18.

Zvláštní upozornění pro pacienty s ledvinovými a jaterními potížemi

Oznamte svému lékaři pokud mate potíže s ledvinami nebo játry.Lékař se může rozhodnou snížit pro vás

dávku.

Další léčivé přípravky a S ILDENAFIL PHARMACENTER

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste vnedávné době

užíval nebo které možná budete užívat.

Přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER může ovlivňovat účinek některých jiných léků, především

těch, které jsou určeny k léčeníbolesti na hrudníku srdečního původu. V případě náhlých zdravotních

problémů byste měl ošetřujícímu lékaři oznámit, že jste užil přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER a

kdy. Neužívejte přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER společně s jinými léky, pokud Vám k tomu

nedá Váš lékař souhlas.

Neužívejte přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER, pokud užíváte léky nazývané nitráty, protože

souběžné užití může způsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku. Vždy informujte svého lékaře

nebo lékárníka, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaných k úlevě od příznaků anginy pectoris

(bolesti na hrudi srdečního původu).

Neužívejte přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER, pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid

dusnatý, jako např. isoamyl-nitrit („poppers“), protože souběžné užití může způsobit potenciálně

nebezpečné snížení krevního tlaku.

Pokud užíváte léky, které patří do skupiny inhibitorů proteáz, např. k léčbě AIDS, doporučí Vám obvykle

Váš lékař přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER o nejmenší síle 25 mg.

Někteří pacienti užívající alfa-blokátory k léčbě vysokého krevního tlaku nebo zvětšené prostaty mohou

zaznamenat závratě nebo motání hlavy, které může být způsobené nízkým krevním tlakem při rychlém

sedání nebo vstávání. Někteří pacienti zaznamenali tyto příznaky přisouběžném užití přípravku

SILDENAFIL PHARMACENTER s alfa-blokátory. Příznaky se mohou nejpravděpodobněji objevit v

průběhu 4 hodin po podání sildenafilu. Měl byste pravidelně užívat svou denní dávku alfa-blokátoru, než

začnete užívat přípravek SILDENAFILPHARMACENTER, aby se snížila pravděpodobnost nástupu těchto

příznaků. Lékař může zahájit Vaši léčbu přípravkem SILDENAFIL PHARMACENTER nižší dávkou 25

mg.

Přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER s jídlem, pitím a alkoholem

SILDENAFIL PHARMACENTER c může býtužíván s jídlem i bez jídla. Po požití těžkého jídla se však

účinek SILDENAFIL PHARMACENTER může projevit později.

Požití alkoholu může dočasně zhoršit schopnost dosáhnout erekce. Abyste dosáhl co nejvyššího účinku

tohoto přípravku, doporučujeme před užitímpřípravku SILDENAFIL PHARMACENTER nepožívat větší

množství alkoholu.

Těhotenství , kojení a fertilita

Přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER není určen pro použití u žen.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebolékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER může způsobit závratě a narušit vidění. Měl byste proto

znát svoji reakci na přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER před tím, než budete řídit motorová

vozidla nebo obsluhovat stroje.

3. Jak seSILDENAFIL PHARMACENTERužívá

Vždyužívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý,poraďtese se svým lékařem nebo lékárníkem

Obvyklá zahajovací dávka je 50 mg.

Neužívejtevíce než jednu tabletu přípravkuSILDENAFIL PHARMACENTERdenně.

UžijteSILDENAFIL PHARMACENTERzhruba jednu hodinu před plánovaným pohlavním stykem.

Tabletu spolkněte celou a zapijte ji sklenicí vody.

Jestliže máte pocit, že přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER účinkuje příliš silně nebo naopak slabě,

řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

SILDENAFIL PHARMACENTER Vám pomůže dosáhnout erekce, jen pokud dojde k sexuálnímudráždění.

Doba, po které začne přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER účinkovat, je u každého člověka odlišná,

aleobvykle se pohybuje mezi půl hodinou až hodinou. Pokud přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER

užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinkuoddálit..

Pokud po užití přípravku SILDENAFIL PHARMACENTER nedosáhnete erekce nebo je erekce

nedostatečná pro celý pohlavní styk, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.

Jestliže jste užil více přípravkuSILDENAFIL PHARMACENTERnež jste měl:

Můžete zaznamenat zvýšený výskyt nežádoucích účinků a jejich závažnosti. Dávka vyšší než100 mg

nezlepšuje dále účinnost.

Neužívejte více tablet, než Vám bylo lékařem doporučeno.

Vyhledejte svého lékaře, pokud užijete více tablet, než jste měl. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se

užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru..

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechnyléky může mít i přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER nežádoucí

účinky, které se ale nemusívyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím

sildenafilu bývají obvykle mírné až středně závažné a krátkého trvání

Pokud se u Vás v průběhu nebo po skončení pohlavního styku objevila bolest na hrudníku:

-snažte se odpočívat vpolosedě

-neužívejtenitrátyna léčbu bolesti na hrudníku

-ihned vyhledejte lékařskou pomoc

Všechny léčivé přípravky, včetně přípravku SILDENAFIL PHARMACENTER, mohou způsobit alergické

reakce. Kontaktujte ihned svého lékaře, zaznamenáte-li po užití přípravku SILDENAFIL PHARMACENTER

jakýkoliv z následujících příznaků: náhlá dušnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček,

obličeje, rtů nebo hrdla.

Po užití přípravku SILDENAFIL PHARMACENTER byla hlášena prodloužená a občas bolestivá erekce.

Pokud u Vás dojde k erekci, která trvá déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře.

Pokud zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku, přestaňte přípravekSILDENAFIL PHARMACENTER

užívat a okamžitě vyhledejte lékaře.

Velmi častý nežádoucí účinek(může se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10) je bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky(mohou se vyskytnout u 1-10 pacientů ze 100)zahrnují:zarudnutí v obličeji,

zažívací potíže,změny vidění (včetně změn barevného vidění, citlivosti na světlo, rozmazaného vidění nebo

snížené ostrosti vidění),ucpaný nosa závrať

Méně časté nežádoucí účinky(mohou se vyskytnout u 1-10pacientů z 1000) : zvracení , kožní vyrážka ,

krvácení na očním pozadí , podráždění oka, překrvené/červené oči , bolest očí , dvojitévidění , neobvyklý

pocit v oku ,nepravidelný nebo zrychlený srdeční puls , bolest svalů , ospalost,snížená citlivostna dotek,

závrať, zvonění vuších, nucení na zvracení, sucho vústech,bolest na hrudi,pocit únavy.

Vzácné nežádoucí účinky(mohou se vyskytnout u 1-10z10 000 pacientů) zahrnují:vysoký krevní

tlak,nízký krevní tlak, mdloby,cévní příhodu mozkovou,krvácení z nosu a náhlé zhoršení nebo ztráta

sluchu..

Dodatečné nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení na trh zahrnují: bušení srdce, bolest na hrudi, náhlou

smrt, srdeční příhodu nebo přechodné snížení prokrvení části mozku.Většina těchto mužů, ale ne všichni,

měla potíže se srdcem již před užitím přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody měly přímou souvislost s

užitím sildenafilu. Také byly hlášeny případy křečí nebo záchvatů a závažných kožních reakcí,

charakterizovaných vyrážkou, tvorbou puchýřů, olupováním kůže a bolestí, které vyžadují okamžitou

lékařskou péči.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliz nežádoucích účinků, sdělte to svému ékaři,lékárníkovinebo

zdravotnísestře. Stejně postupujte vpřípadě jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

vtéto příbalové informaci.

.

5. Jak přípravek SILDENAFIL PHARMACENTER uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte SILDENAFIL PHARMACENTER po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky senesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravekSILDENAFIL PHARMACENTERobsahuje

− Léčivou látkou jesildenafilum.

Jedna tableta obsahuje50 mgsildenafilum(ve formě sildenafili citras).

− Pomocnými látkami jsou:

− Jádro tablety:mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl kroskarmelosy,

magnesium-stearát, ,

−Potahtablety: polyvinylalkohol,makrogol 3350,oxid titaničitý (E171),mastek, hlinitýlak

indigokarmínu (E132)

Jakpřípravek SILDENAFIL PHARMACENTER vypadá a co obsahuje toto balení

SILDENAFIL PHARMACENTERpotahované tabletyjsouoválné modré potahované tablety.

Tablety jsou vblistrech po1, 4,8, 12nebo16tabletách.

Na trhu nemusí být všechnyvelikostibalení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Pharmacenter Europe Ltd.

2089 Telki, Zápor utca 1.

Maďarsko

Výrobce

West Pharma–Produções de Especialidades Farmacêuticas, S.A.

Rua João de Deus, nº11, Venda Nova, 2700-486 Amadora, Portugalsko

Atlantic Pharma–Produções Farmacêuticas SA

Rua da Tapada Grande, nº 2, Abrunheira, 2710–089 Sintra, Portugalsko

Cemelog-BRSLtd.

H-2040 Budaörs, Vasút u. 13.,Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy :

Slovenská republika: Sildenafil Pharmacenter 50mgfilmom obalené tablety

Portugalsko: Sildenafil Pharmacenter

Tato příbalováinformace byla naposledy revidována25.1.2012.

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Overland Park, KS, Epic Products, LLC is voluntarily recalling all lots of Euphoric capsules, packaged in 1 count blister cards, 3 count bottles, and 12 count bottles to the consumer level. FDA analysis found samples of Euphoric to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterase 5-inhibitors (PDE-5 inhibitors), used to treat male erectile dysfunction (ED). The presence of sildenafil and tadalafil in E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-3-2018

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that two versions of the sexual enhancement product “Leopard Miracle of Honey” may pose serious health risks. Both versions are labelled as being approved by Health Canada, with NPN 80073650. Health Canada’s testing found that both versions of the product contain the undeclared prescription drug sildenafil. The product was not authorized to contain this prescription drug. Health Canada seized the products from two Ontario convenience stores located in Woodbridge, ON, a...

Health Canada

22-10-2018

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Active substance: Sildenafil citrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6993 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/068/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Viagra (Pfizer Europe MA EEIG)

Viagra (Pfizer Europe MA EEIG)

Viagra (Active substance: sildenafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5203 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/202/T/98

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Revatio (Pfizer Europe MA EEIG)

Revatio (Pfizer Europe MA EEIG)

Revatio (Active substance: sildenafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5221 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/638/T/82

Europe -DG Health and Food Safety