SEROPRAM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SEROPRAM Potahovaná tableta 20MG
 • Dávkování:
 • 20MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SEROPRAM Potahovaná tableta 20MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CITALOPRAM
 • Přehled produktů:
 • SEROPRAM

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 30/ 122/91-C/PI/001/12
 • Poslední aktualizace:
 • 24-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

1/9 

Příloha č.1  k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls28324/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

SEROPRAM 20 mg 

potahované tablety 

citaloprami hydrobromidum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat 

•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

•  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

•  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

•  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové  informaci,  prosím, 

sdělte to svému lékaři či lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 

1. Co je Seropram a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Seropram užívat 

3. Jak se Seropram užívá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5. Jak Seropram uchovávat 

6. Další informace 

1.  CO  JE  SEROPRAM  A  K  ČEMU  SE  UŽÍVÁ 

Jaký je mechanismus účinku přípravku Seropram 

Seropram patří do skupiny antidepresiv, nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání 

serotoninu (SSRI). Přípravky patřící do této skupiny ovlivňují serotoninový systém a zvyšují hladinu 

serotoninu v mozku. Poruchy serotoninového systému jsou klíčovým faktorem v rozvoji deprese a 

souvisejících onemocnění. 

K čemu se Seropram používá 

Seropram obsahuje citalopram a používá se k léčbě deprese. Jakmile se začnete cítit lépe, brání 

návratu příznaků onemocnění. 

Dlouhodobá léčba přípravkem Seropram brání výskytu další epizody deprese u pacientů, kteří trpí 

rekurentní depresivní poruchou. 

Seropram je také prospěšný při zvládání příznaků u pacientů se sklonem k záchvatům paniky a u 

pacientů trpících obsedantně kompulzivní poruchou (OCD). 

Je možné, že Vám Váš lékař předepsal Seropram z jiného důvodu. V případě nejasností se zeptejte 

Vašeho lékaře, proč Vám byl Seropram předepsán. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SEROPRAM UŽÍVAT 

Neužívejte Seropram 

2/9 

•  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku přípravku 

Seropram (viz bod 6 „Další informace“) 

•  jestliže  užíváte  léčivý  přípravek  ze  skupiny  inhibitorů  monoaminooxidázy  (IMAO).  Mezi 

IMAO patří přípravky jako je fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid, tranylcypromin, 

selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemid (užívaný k léčbě deprese) a 

linezolid (antibiotikum). 

•  jestliže současně užíváte pimozid 

•  jestliže máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo jestliže jste někdy v minulosti měl/a 

poruchu  srdečního  rytmu  (tyto  poruchy  lze  rozpoznat  EKG  vyšetřením,  toto  vyšetření 

vyhodnotí, jak srdce funguje) 

•  jestliže užíváte léčivé přípravky na poruchu srdečního rytmu nebo léčivé přípravky, které 

mohou srdeční rytmus ovlivnit (viz také bod níže „Vzájemné působení s dalšími léčivými 

přípravky”) 

V případě, že jste ukončil/a užívání přípravku patřícího mezi IMAO, je potřeba vyčkat 2 týdny, než 

začnete užívat Seropram. 

Po ukončení užívání moklobemidu je zapotřebí vyčkat 1 den, než začnete užívat Seropram. 

Po ukončení léčby přípravkem Seropram je nutno čekat 1 týden, než je možno zahájit léčbu jakýmkoli 

přípravkem ze skupiny IMAO. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Seropram je zapotřebí 

Oznamte, prosím, svému lékaři, pokud máte jakékoli další zdravotní problémy, o kterých by Váš lékař 

měl vědět. Obzvláště sdělte svému lékaři: 

•  pokud jste ve fázi mánie nebo panické ataky 

•  pokud trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin. Váš lékař Vám může upravit dávkování 

přípravku. 

•  pokud máte cukrovku. Léčba přípravkem Seropram může narušit rovnováhu glukosy. Může 

být nutné upravit dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik. 

•  pokud máte epilepsii. Jestliže se při léčbě přípravkem Seropram objeví záchvaty nebo vzroste 

jejich četnost, měla by být léčba přerušena (viz také bod 4 „Možné nežádoucí účinky”). 

•  pokud trpíte některou poruchou srážlivosti krve 

•  pokud máte sníženou hladinu sodíku v krvi 

•  pokud podstupujete elektrokonvulzivní terapii 

•  pokud máte nebo jste někdy v minulosti měl/a problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné 

době prodělal/a srdeční záchvat 

•  pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako 

důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik 

(močopudné přípravky) 

•  pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při 

vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu 

Prosím, informujte svého lékaře, pokud se u Vás některé z těchto onemocnění vyskytlo kdykoli v 

minulosti. 

Věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení 

Někteří pacienti s bipolární afektivní poruchou mohou přejít do manické fáze, charakterizované 

neobvyklým a rychlým sledem myšlenek, nepřiměřeně veselou náladou a nadměrnou tělesnou 

aktivitou. Pokud se takové příznaky u Vás objeví, vyhledejte svého lékaře. 

Během prvních týdnů léčby se u Vás mohou vyskytnout příznaky jako je neklid nebo obtíže zůstat 

sedět či stát. Informujte neprodleně svého lékaře, pokud se takové příznaky u Vás objeví. 

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti 

3/9 

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. 

Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž 

určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. 

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě: 

•  jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu 

•  jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko 

sebevražedného  chování  u mladých  dospělých  (mladších  25 let)  s  psychiatrickými 

onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy 

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned 

svého lékaře nebo nejbližší nemocnici

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo 

úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl/a 

požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou- 

li znepokojení změnami ve Vašem chování. 

Použití u dětí a mladistvých do 18 let 

Seropram by neměli běžně užívat děti a mladiství do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 

let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, 

jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, 

protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může Seropram pacientům do 18 let předepsat, pokud 

usoudí,  že  to  je  v  jejich  nejlepším  zájmu.  Pokud  lékař  předepsal  Seropram  pacientovi  do  18  let  a 

chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří 

jsou léčeni přípravkem Seropram, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste 

o tom informovat svého lékaře. 

Zvláštní upozornění vztahující se k Vašemu onemocnění 

Podobně jako u jiných přípravků používaných k léčbě depresí nebo jiných souvisejících onemocnění, 

nedochází  ke  zlepšení  příznaků  okamžitě.  Může  trvat  několik  týdnů  po  zahájení  léčby  přípravkem 

Seropram, než pocítíte zlepšení. 

U léčby panické úzkostné poruchy nastává zlepšení po 2 až 4 týdnech léčby. 

U některých pacientů může na začátku léčby nastat období zvýšené úzkosti, které zpravidla ustoupí 

během pokračování léčby. Je proto velmi důležité, abyste se řídil/a pokyny lékaře a neměnil/a dávku 

bez toho, abyste se poradil/a se svým lékařem. 

Pokud budete mít úzkostné myšlenky nebo se u Vás vyskytne některý z výše uvedených příznaků, 

vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek jiných přípravků a toto působení může někdy 

vyvolat vznik závažných nežádoucích účinků. 

Informujte svého lékaře, pokud užíváte kterýkoli z následujících přípravků: 

•  “neselektivní  inhibitory  monoaminooxidázy  (IMAO)”  obsahující  léčivou  látku  fenelzin, 

iproniazid, isokarboxazid, nialamid a tranylcypromin. Pokud jste užíval/a kterýkoli z těchto 

přípravků, je potřeba vyčkat 14 dní, než zahájíte léčbu přípravkem Seropram. Po ukončení 

4/9 

léčby přípravkem Seropram je nutno vyčkat 7 dní, než je možno zahájit léčbu kterýmkoli z 

těchto přípravků. 

•  “reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A” obsahující moklobemid (užívaný k léčbě deprese) 

•  antibiotikum linezolid 

•  lithium (užívané k profylaxi a léčbě bipolární afektivní poruchy) a tryptofan 

•  imipramin a desipramin (oba užívané k léčně deprese) 

•  “ireverzibilní  inhibitory  MAO-B”  obsahující  selegilin  (užívaný  k  léčbě  Parkinsonovy 

choroby). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků. Dávka selegilinu nesmí 

přesáhnout 10 mg denně. 

•  metoprolol (užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku a/nebo onemocnění srdce); dochází ke 

zvýšení  plazmatické  hladiny  metoprololu,  avšak  zesílení  účinku  nebo  výskyt  nežádoucích 

účinků v souvislosti s tímto zvýšením nebyly zaznamenány 

•  sumatriptan a podobné přípravky (užívané k léčbě migrény) a tramadol (užívaný k potlačení 

silné  bolesti).  Tyto  přípravky  zvyšují  riziko  výskytu  nežádoucích  účinků.  Pokud  se  u  Vás 

projeví  jakékoli  neobvyklé  příznaky  při  jejich  současném  užívání,  měl/a  byste  navštívit 

Vašeho lékaře. 

•  cimetidin  užívaný  ve  vysokých  dávkách  (k léčbě  žaludečních  vředů);  může  dojít  ke  zvýšení 

plazmatických hladin přípravku Seropram, avšak vyšší výskyt jeho nežádoucích účinků nebyl 

zaznamenán 

•  přípravky ovlivňující funkci krevních destiček (např. antipsychotika, tricyklická antidepresiva, 

kyselina  acetylsalicylová  (užívaná  k  tlumení  bolesti),  nesteroidní  protizánětlivé  léčivé 

přípravky (užívané k léčbě artritidy); mírně zvyšují riziko výskytu poruch srážlivosti krve. 

•  Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) – rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese. 

Současné podávání s přípravkem Seropram může zvýšit riziko nežádoucích účinků. 

•  meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion (užívaný k léčbě deprese) a tramadol (užívaný 

k potlačení silné bolesti) kvůli možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů 

•  neuroleptika (přípravky k léčbě schizofrenie, psychózy) kvůli možnému riziku snížení prahu 

pro vznik záchvatů a antidepresiva 

Neužívejte  Seropram,  pokud  užíváte  přípravky  na  poruchu  srdečního  rytmu  nebo  přípravky,  které 

mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové 

deriváty,  pimozid,  haloperidol),  tricyklická  antidepresiva,  některé  antimikrobiální  látky  (např. 

sparfloxacin,  moxifloxacin,  nitrožilní  erythromycin,  pentamidin,  antimalarika,  zejména  halofantrin), 

některá antihistaminika (astemizol, mizolastin). 

Máte-li jakékoli další otázky, měl/a byste se poradit se svým lékařem. 

Užívání přípravku Seropram s jídlem a pitím 

Seropram může být užíván s jídlem nebo nalačno (viz bod 3 „Jak se Seropram užívá”). 

Seropram neprohlubuje účinek alkoholu, nicméně se nedoporučuje požívat alkohol v průběhu léčby 

přípravkem Seropram./ 

Těhotenství a kojení 

Pokud  jste  těhotná  nebo  pokud  plánujete  těhotenství,  oznamte  to  svému  lékaři.  Pokud  jste  těhotná 

nebo kojíte, neměla byste Seropram užívat, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se 

svým lékařem. 

Pokud jste užívala Seropram během posledního trimestru těhotenství nebo do porodu, měla byste 

vědět,  že  se  u  Vašeho  novorozence  mohou  vyskytnout  následující  příznaky:  obtížné  dýchání, 

namodralé zabarvení kůže, záchvaty, změny tělesné teploty, obtíže s příjmem potravy, zvracení, 

snížená  hladina  cukru  v  krvi,  svalová  ztuhlost  nebo  ochablost,  zesílení  reflexů,  třes,  neklid, 

podrážděnost,  letargie,  neutišitelný  pláč,  ospalost  a  obtíže  se  spánkem.  Pokud  se  u  Vašeho 

novorozence vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, vyhledejte, prosím, neprodleně svého lékaře. 

5/9 

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Seropram. Užívání látek 

podobných  přípravku  Seropram  během  těhotenství,  zvláště  v  posledních  3  měsících,  může  u  dětí 

zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, 

který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během 

prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte 

dětského lékaře. 

Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to 

mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Seropram obecně nezpůsobuje ospalost; avšak pokud se u Vás na počátku léčby vyskytnou příznaky 

jako závratě nebo ospalost, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte nářadí nebo stroje, dokud tyto 

příznaky nevymizí. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Seropram 

Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se 

se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 

3. JAK SE SEROPRAM UŽÍVÁ 

Dávkování a způsob užití 

Vždy užívejte Seropram přesně dle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým 

lékařem či lékárníkem. 

Dospělí 

Deprese 

Obvyklá dávka je 20 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně. 

Panická porucha 

Zahajovací dávka je 10 mg denně po dobu prvního týdne, poté se dávka zvýší na 20 - 30 mg denně. 

Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně. 

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) 

Zahajovací dávka je 20 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně. 

Starší pacienti (nad 65 let) 

Zahajovací dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 10-20 mg denně. Starší 

pacienti by obvykle neměli užívat dávky vyšší než 20 mg denně. 

Pacienti se zvláštním rizikem 

Pacienti s onemocněním jater by neměli užívat dávky vyšší než 20 mg denně. 

Děti a mladiství (mladší 18 let) 

Děti a mladiství by neměli užívat Seropram. Více informací viz bod 2 „Čemu musíte věnovat 

pozornost, než začnete Seropram užívat”. 

Jak a kdy užívat Seropram 

Seropram se užívá každý den v jedné dávce. 

Seropram je možné užít v kteroukoli denní dobu s jídlem nebo nalačno. 

Tablety polkněte a zapijte vodou. Nekousejte je, mají hořkou příchuť. 

Délka léčby 

6/9 

Stejně jako u jiných přípravků k léčbě deprese, panické poruchy a OCD může trvat několik týdnů, než 

se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Seropram, i když potrvá nějakou dobu, než se Váš 

zdravotní stav zlepší. 

Nikdy neměňte dávku bez vědomí lékaře. 

Délka léčby je individuální, obvykle trvá nejméně 6 měsíců. V léčbě pokračujte tak dlouho, jak Vám 

lékař  doporučí.  Léčbu  bez  vědomí  svého  lékaře  nepřerušujte,  ani  když  se  začnete  cítit  lépe.  Nemoc 

může přetrvávat delší dobu, a pokud by léčba byla ukončena předčasně, může dojít k návratu příznaků 

Vašeho onemocnění. 

U pacientů s rekurentní depresivní poruchou je někdy prospěšné pokračovat v léčbě i několik let, z 

důvodu zabránění vzniku nové epizody deprese. 

Jestliže jste užil/a více přípravku Seropram, než jste měl/a 

Pokud  si  myslíte,  že  Vy  nebo  kdokoli  jiný  jste  užil/a  více  přípravku  Seropram  než  jste  měl/a, 

neprodleně vyhledejte svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost. Učiňte tak i v případě, že se 

předávkování neprojevuje žádnými příznaky. Obal přípravku Seropram vezměte k lékaři nebo do 

nemocnice s sebou. 

Některé  příznaky  předávkování  by  mohly  být  život  ohrožující.  Příznaky  předávkování  mohou  být: 

nepravidelný srdeční rytmus,  křeče,  změna srdečního rytmu, ospalost, kóma, zvracení, třes, snížení 

krevního tlaku, zvýšení krevního tlaku, nevolnost (necítíte se dobře), serotoninový syndrom (viz bod 

4), agitovanost, závratě, rozšířené zornice očí, pocení, namodralá kůže, zrychlené dýchání. 

Jestliže jste zapomněl/a užít Seropram 

Nezdvojujte  následující  dávku,  abyste  nahradil/a  vynechanou  dávku.  Pokud  jste  zapomněl/a  užít 

předepsanou  dávku  a  vzpomenete  si  ještě před  spaním,  ihned dávku  užijte.  Další  den  užijte  dávku  v 

obvyklou dobu. Pokud si vzpomenete v noci nebo během dalšího dne, vynechanou dávku nenahrazujte 

a další dávku užijte v obvyklou dobu. 

Jestliže ukončujete léčbu přípravkem Seropram 

Neukončujte léčbu přípravkem Seropram, aniž by Vám to řekl Váš lékař. Pokud ukončíte léčebnou 

kúru, doporučuje se vysazovat Seropram postupným snižováním dávky v období několika týdnů. 

Při  náhlém přerušení  léčby  se  mohou  objevit  mírné  a  přechodné  příznaky  z  vysazení  jako  jsou: 

závratě, pocity brnění (mravenčení), poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost usnout), 

pocity úzkosti, bolesti hlavy, necítíte se dobře (nevolnost), zvracení, pocení, pocity neklidu nebo 

agitovanosti, třes, pocity zmatenosti nebo dezorientovanosti, pocity rozrušení nebo podrážděnosti, 

průjem (řídká stolice), zrakové poruchy, bušení srdce (palpitace). 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může i Seropram způsobovat nežádoucí účinky, které se ale 

nemusí vyskytnout u každého. 

Nežádoucí účinky zpravidla odezní během několika týdnů léčby. Mnohé nežádoucí účinky mohou být 

také projevem nemoci samotné a v takovém případě postupně vymizí, jakmile se začnete cítit lépe. 

U některých pacientů byly zaznamenány následující závažné nežádoucí účinky. 

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků, přestaňte Seropram užívat a neprodleně 

navštivte svého lékaře: 

7/9 

•  vysoká horečka, agitovanost, zmatenost, třes a náhlé svalové záškuby, které mohou být 

příznakem vzácně se vyskytujícího serotoninového syndromu, který byl zaznamenán při 

kombinovaném užití různých antidepresiv 

•  otok kůže, jazyka, rtů nebo kdekoli v obličeji, obtížné dýchání nebo polykání (alergická 

reakce) 

•  neobvyklé krvácení včetně krvácení z trávicího traktu 

Vzácné, ale závažné nežádoucí účinky (u 1 až 10 pacientů z 10 000): 

Pokud se u Vás vyskytne  kterýkoli  z následujících příznaků, přestaňte Seropram užívat  a neprodleně 

navštivte svého lékaře: 

•  hyponatremie: nízká hladina sodíku v krvi, která může vyvolat únavu, zmatenost a třes svalů 

•  rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu 

známého jako torsade de pointes 

Následující nežádoucí účinky jsou zpravidla mírné a většinou odezní po několika dnech léčby. Často 

však mohou být projevem Vaší nemoci a v takovém případě ustupují, jakmile se začnete cítit lépe. 

Pokud Vám nežádoucí účinky způsobují obtíže, nebo trvají déle než několik dní, kontaktujte svého 

lékaře. 

Sucho v ústech zvyšuje riziko výskytu zubního kazu, čistěte si zuby častěji než obvykle. 

Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10): 

Ospalost 

Poruchy  spánku 

Zvýšené  pocení 

Sucho v ústech 

Nevolnost (necítíte se dobře) 

Časté (u 1 až 10 pacientů ze 100): 

Snížená chuť k jídlu 

Agitovanost 

Pokles sexuální aktivity 

Úzkost 

Nervozita 

Stavy zmatenosti 

Abnormální sny 

Třes 

Brnění nebo pocit necitlivosti v rukou nebo chodidlech 

Závratě 

Poruchy pozornosti 

Zvonění v uších (tinitus) 

Zívání 

Průjem 

Zvracení 

Zácpa 

Svědění 

Bolesti svalů a kloubů 

Problémy s ejakulací a erekcí u mužů 

Neschopnost dosáhnout orgasmus u žen 

Únava 

Horečka 

Píchavé pocity v kůži 

8/9 

Pokles tělesné hmotnosti 

Méně časté (u 1 až 10 pacientů z 1000): 

Podkožní krvácení (sklon k tvorbě modřin) 

Zvýšená chuť k jídlu 

Agresivita 

Pocit odcizení a nepřirozenosti ve vztahu k okolí či k sobě samému 

Halucinace 

Mánie 

Mdloby 

Rozšířené zornice 

Rychlý  srdeční  rytmus 

Pomalý  srdeční  rytmus 

Kopřivka 

Ztráta vlasů 

Kožní vyrážka 

Přecitlivělost na světlo 

Obtíže při močení 

Poševní krvácení 

Otoky rukou nebo nohou 

Zvýšení tělesné hmotnosti 

Vzácné (u 1 až 10 pacientů z 10 000): 

Křeče 

Mimovolní pohyby 

Poruchy chuti 

Krvácení 

Zánět jater 

U některých pacientů byly hlášeny (frekvence z dostupných údajů nelze určit): 

Myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, viz také bod „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku 

Seropram je zapotřebí” 

Snížený počet krevních destiček způsobující zvýšené riziko krvácení a tvorby modřin 

Zvýšená přecitlivělost (kožní vyrážka) 

Závažná alergická reakce způsobující obtíže s dýcháním nebo závratě 

Zvýšené množství vyloučené moči 

Snížená hladina sodíku v krvi způsobující svalovou slabost, záškuby nebo abnormální srdeční rytmus 

Panická  ataka 

Skřípání  zubů 

Neklid 

Neobvyklé svalové pohyby nebo ztuhlost 

Akatizie  (mimovolní  pohyby  svalů) 

Zrakové poruchy 

Nízký krevní tlak 

Krvácení z nosu 

Poruchy krvácení včetně krvácení do kůže a sliznic (ekchymóza) 

Náhlý otok kůže nebo sliznic 

Bolestivá erekce 

Tvorba mléka u žen, které nekojí 

Abnormální jaterní testy 

U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí. 

9/9 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. 

5.  JAK  SEROPRAM  UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 30°C. 

Přípravek Seropram nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete. Tato  opatření  pomáhají  chránit 

životní prostředí. 

6.  DALŠÍ  INFORMACE 

Co Seropram obsahuje 

Léčivou látkou je citaloprami hydrobromidum. 

Jedna potahovaná tableta obsahuje citaloprami hydrobromidum 24,98 mg, což odpovídá citalopramum 

20 mg. 

Pomocnými   látkami   jsou:   kukuřičný   škrob,   monohydrát   laktosy,   mikrokrystalická   celulosa, 

kopovidon, glycerol 85%, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, hydroxypropylmethylcelulosa, 

makrogol 400, oxid titaničitý (E171). 

Jak Seropram vypadá a co obsahuje balení 

Seropram je ve formě potahovaných tablet, které jsou baleny do PVC-PVDC/Al blistru a krabičky. 

Oválné, bílé potahované tablety na jedné straně označené písmeny C a N po stranách půlící rýhy. 

Velikost balení: 28 x 20 mg 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Lundbeck Espaňa, S.A., Av. Diagonal, n° 605, 08028 – Barcelona, Španělsko 

Výrobce: 

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 Copenhagen-Valby, Dánsko 

Souběžný dovozce: 

Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799, 190 00 Praha 9, Česká republika 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 

 14.11.2012 

1-12-2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update, you can read about domperidone (Motilium® etc.) and potential risk of cardiac disorders, about the European Medicines Agency's recommendation on a lower dose of the antidepressant citalopram as well as about more interesting aspects of pharmacovigilance.

Danish Medicines Agency

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.