SEROPRAM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SEROPRAM Potahovaná tableta 20MG
 • Dávkování:
 • 20MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SEROPRAM Potahovaná tableta 20MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CITALOPRAM
 • Přehled produktů:
 • SEROPRAM

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 30/ 122/91-C/PI/001/12
 • Poslední aktualizace:
 • 24-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

1/9

Příloha č.1k rozhodnutío povolenísouběžného dovozu sp. zn.:sukls28324/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

SEROPRAM20mg

potahovanétablety

citalopramihydrobromidum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek užívat

Ponechtesipříbalovouinformacipropřípad,žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Máte-lijakékolidalšíotázky,zeptejtesesvéholékařenebolékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,atoi

tehdy,má-listejnépříznakyjakoVy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,

sděltetosvémulékařičilékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1.CojeSeropramakčemusepoužívá

2.Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačneteSeropramužívat

3.JakseSeropramužívá

4. Možnénežádoucíúčinky

5.JakSeropramuchovávat

6.Dalšíinformace

1.COJESEROPRAMAKČEMUSEUŽÍVÁ

JakýjemechanismusúčinkupřípravkuSeropram

Seroprampatřídoskupinyantidepresiv, nazývaných selektivníinhibitoryzpětnéhovychytávání

serotoninu(SSRI).Přípravkypatřícídotétoskupinyovlivňujíserotoninovýsystémazvyšujíhladinu

serotoninu vmozku. Poruchyserotoninovéhosystémujsouklíčovýmfaktoremvrozvojidepresea

souvisejícíchonemocnění.

KčemuseSeroprampoužívá

Seropramobsahujecitalopramapoužívásekléčbědeprese.Jakmilesezačnetecítitlépe,brání

návratupříznaků onemocnění.

DlouhodobáléčbapřípravkemSeroprambránívýskytudalšíepizodydepreseupacientů,kteřítrpí

rekurentnídepresivníporuchou.

Seropramjetaképrospěšnýpřizvládánípříznakůupacientůsesklonemkzáchvatůmpanikyau

pacientůtrpících obsedantněkompulzivníporuchou(OCD).

Jemožné,žeVámVášlékařpředepsalSeropramzjiného důvodu. Vpřípaděnejasnostísezeptejte

Vašeholékaře,pročVámbylSeroprampředepsán.

2.ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETESEROPRAMUŽÍVAT

NeužívejteSeropram

2/9

jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)nacitalopramnebo nakteroukolidalšísložku přípravku

Seropram(vizbod 6 „Dalšíinformace“)

jestližeužíváteléčivýpřípravekzeskupinyinhibitorůmonoaminooxidázy(IMAO).Mezi

IMAOpatřípřípravkyjakojefenelzin,iproniazid,isokarboxazid,nialamid,tranylcypromin,

selegilin(užívanýkléčběParkinsonovychoroby),moklobemid(užívanýkléčbědeprese)a

linezolid(antibiotikum).

jestližesoučasněužívátepimozid

jestližemátevrozenouporuchusrdečníhorytmu,nebojestližejsteněkdyvminulostiměl/a

poruchusrdečníhorytmu(tytoporuchylzerozpoznatEKGvyšetřením,totovyšetření

vyhodnotí,jaksrdcefunguje)

jestližeužíváteléčivépřípravkynaporuchusrdečníhorytmuneboléčivépřípravky,které

mohousrdečnírytmusovlivnit(viztakébodníže„Vzájemnépůsobenísdalšímiléčivými

přípravky”)

Vpřípadě,žejsteukončil/aužívánípřípravkupatřícíhomeziIMAO,jepotřebavyčkat2týdny,než

začneteužívatSeropram.

Po ukončeníužívánímoklobemidujezapotřebívyčkat1 den,nežzačneteužívatSeropram.

Po ukončeníléčbypřípravkemSeropramjenutnočekat1týden,nežjemožnozahájitléčbujakýmkoli

přípravkemzeskupinyIMAO.

ZvláštníopatrnostipřipoužitípřípravkuSeropramjezapotřebí

Oznamte,prosím,svémulékaři,pokudmátejakékolidalšízdravotníproblémy,okterýchbyVášlékař

mělvědět.Obzvláštěsděltesvémulékaři:

pokudjstevefázimánienebo panickéataky

pokudtrpíteporuchoufunkcejaterneboledvin.VášlékařVámmůžeupravitdávkování

přípravku.

pokudmátecukrovku.LéčbapřípravkemSeroprammůženarušitrovnováhuglukosy.Může

býtnutnéupravitdávkováníinzulinua/nebo perorálních antidiabetik.

pokudmáteepilepsii.JestližesepřiléčběpřípravkemSeropramobjevízáchvatynebovzroste

jejichčetnost,mělabybýtléčbapřerušena(viztakébod 4 „Možnénežádoucíúčinky”).

pokudtrpíteněkterou poruchou srážlivostikrve

pokudmátesníženouhladinu sodíku vkrvi

pokud podstupujeteelektrokonvulzivníterapii

pokudmátenebojsteněkdyvminulostiměl/aproblémysesrdcem,nebopokudjstevnedávné

doběprodělal/asrdečnízáchvat

pokudmátevklidupomalýsrdečnítepa/nebopokudvíte,žemůžetemítnedostateksolíjako

důsledekdlouhotrvajícíhotěžkéhoprůjmuazvracenínebojakodůsledekpoužívánídiuretik

(močopudnépřípravky)

pokudbudetemítrychlýnebonepravidelnýsrdečnítep,mdloby,kolapsnebozávratěpři

vstávání,můžeto ukazovatnaporuchusrdečníhorytmu

Prosím,informujtesvéholékaře,pokudseuVásněkteréztěchtoonemocněnívyskytlokdykoliv

minulosti.

Věnujte,prosím, pozornosttomuto sdělení

Někteřípacientisbipolárníafektivníporuchoumohoupřejítdomanickéfáze,charakterizované

neobvyklýmarychlýmsledemmyšlenek, nepřiměřeněveselounáladou anadměrnoutělesnou

aktivitou. PokudsetakovépříznakyuVásobjeví,vyhledejtesvéholékaře.

BěhemprvníchtýdnůléčbyseuVásmohouvyskytnoutpříznakyjakojeneklidneboobtížezůstat

sedětčistát.Informujteneprodleněsvéholékaře, pokud setakovépříznakyuVásobjeví.

SebevražednémyšlenkyazhoršeníVašídepresenebo úzkosti

3/9

Jestližetrpítedepresíčiúzkostnýmistavy,můžeteněkdyuvažovatosebepoškozenínebosebevraždě.

Tytomyšlenkysemohouprojevitčastějivdobě,kdypoprvézačínáteužívatantidepresiva.Trvátotiž

určitoudobu,nežtyto přípravkyzačnou působit, obvyklepřibližnědvatýdny, aleněkdyidéle.

Můžebýtpravděpodobnější,žezačneteuvažovato sebepoškozenínebosebevraždě:

jestližesejižvminulostiuVásvyskytlymyšlenkynasebepoškozenínebosebevraždu

jestližejstemladýdospělý.Informacezklinickýchstudiíukazujínazvýšenériziko

sebevražednéhochováníumladýchdospělých(mladších25let)spsychiatrickými

onemocněními,kteříbyliléčeniantidepresivy

PokudseuVáskdykolivyskytnoumyšlenkynasebepoškozenínebosebevraždu,vyhledejteihned

svéholékařenebonejbližšínemocnici.

Možná budeužitečné, kdyžřekneteblízkému přítelinebo příbuznému,žemátedepresenebo

úzkostnou poruchuapožádáteho, abysipřečetltutopříbalovouinformaci.Možnábystejemohl/a

požádat,abyVámřekli, pokud sibudoumyslet,žeseVašedepreseneboúzkostzhoršujenebobudou-

liznepokojenízměnamiveVašemchování.

Použitíudětíamladistvýchdo 18let

Seroprambyneměliběžněužívatdětiamladistvído18let.Mělibystetakévědět,žeupacientůdo18

let,kteříseléčíněkterýmztéto skupinypřípravků,jezvýšenérizikovýskytu nežádoucích účinků,

jakojsoupokusyo sebevraždu, sebevražednémyšlenkyanepřátelskéjednání(převážněagresivita,

protichůdnéchováníahněv).VášlékařpřestomůžeSeroprampacientůmdo18letpředepsat,pokud

usoudí,žetojevjejichnejlepšímzájmu.PokudlékařpředepsalSeroprampacientovido18leta

chceteseotomporadit,navštivte,prosím,znovusvéholékaře.Jestližeseupacientůdo18let,kteří

jsouléčenipřípravkemSeropram,rozvinenebozhoršíněkterýzvýšeuvedenýchpříznaků,mělibyste

otominformovatsvéholékaře.

ZvláštníupozorněnívztahujícísekVašemu onemocnění

Podobnějakoujinýchpřípravkůpoužívanýchkléčbědepresínebojinýchsouvisejícíchonemocnění,

nedocházíkezlepšenípříznakůokamžitě.Můžetrvatněkoliktýdnůpozahájeníléčbypřípravkem

Seropram, nežpocítítezlepšení.

Uléčbypanickéúzkostnéporuchynastávázlepšenípo2 až4týdnechléčby.

Uněkterýchpacientůmůženazačátkuléčbynastatobdobízvýšenéúzkosti,kterézpravidlaustoupí

běhempokračováníléčby.Jeprotovelmidůležité,abysteseřídil/apokynylékařeaneměnil/adávku

beztoho,abysteseporadil/asesvýmlékařem.

PokudbudetemítúzkostnémyšlenkyneboseuVásvyskytneněkterýzvýšeuvedenýchpříznaků,

vyhledejteokamžitěsvéholékařenebonejbližšínemocnici.

Vzájemnépůsobenísdalšímiléčivýmipřípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval/a

vnedávnédobě, atoiolécích,kteréjsoudostupnébezlékařskéhopředpisu.

Některéléčivépřípravkymohouovlivňovatúčinekjinýchpřípravkůatotopůsobenímůženěkdy

vyvolatvznikzávažných nežádoucíchúčinků.

Informujtesvéholékaře,pokud užívátekterýkoliznásledujícíchpřípravků:

“neselektivníinhibitorymonoaminooxidázy(IMAO)”obsahujícíléčivoulátkufenelzin,

iproniazid,isokarboxazid,nialamidatranylcypromin.Pokudjsteužíval/akterýkoliztěchto

přípravků,je potřebavyčkat14 dní,nežzahájíteléčbupřípravkemSeropram. Poukončení

4/9

léčbypřípravkemSeropramjenutnovyčkat7dní,nežjemožnozahájitléčbukterýmkoliz

těchtopřípravků.

“reverzibilníselektivníinhibitoryMAO-A”obsahujícímoklobemid(užívanýkléčbědeprese)

antibiotikumlinezolid

lithium(užívanékprofylaxialéčběbipolárníafektivníporuchy)atryptofan

imipramin adesipramin(obaužívanékléčnědeprese)

“ireverzibilníinhibitoryMAO-B”obsahujícíselegilin(užívanýkléčběParkinsonovy

choroby).Tytopřípravkyzvyšujírizikovýskytunežádoucíchúčinků.Dávkaselegilinunesmí

přesáhnout10mgdenně.

metoprolol(užívanýkléčběvysokéhokrevníhotlakua/neboonemocněnísrdce);docházíke

zvýšeníplazmatickéhladinymetoprololu,avšakzesíleníúčinkunebovýskytnežádoucích

účinků vsouvislostistímtozvýšenímnebylyzaznamenány

sumatriptanapodobnépřípravky(užívanékléčběmigrény)atramadol(užívanýkpotlačení

silnébolesti).Tytopřípravkyzvyšujírizikovýskytunežádoucíchúčinků.PokudseuVás

projevíjakékolineobvyklépříznakypřijejichsoučasnémužívání,měl/abystenavštívit

Vašeholékaře.

cimetidinužívanývevysokýchdávkách(kléčběžaludečníchvředů);můžedojítkezvýšení

plazmatickýchhladinpřípravkuSeropram,avšakvyššívýskytjehonežádoucíchúčinkůnebyl

zaznamenán

přípravkyovlivňujícífunkcikrevníchdestiček(např.antipsychotika,tricyklickáantidepresiva,

kyselinaacetylsalicylová(užívanáktlumeníbolesti),nesteroidníprotizánětlivéléčivé

přípravky(užívanékléčběartritidy);mírnězvyšujírizikovýskytu poruch srážlivostikrve.

Třezalkatečkovaná(Hypericumperforatum)–rostlinnýpřípravekužívanýkléčbědeprese.

SoučasnépodáváníspřípravkemSeroprammůžezvýšitriziko nežádoucíchúčinků.

meflochin(užívanýkléčběmalárie),bupropion(užívanýkléčbědeprese)atramadol(užívaný

kpotlačenísilnébolesti)kvůlimožnémuriziku sníženíprahuprovznikzáchvatů

neuroleptika(přípravkykléčběschizofrenie,psychózy)kvůlimožnémurizikusníženíprahu

provznikzáchvatů aantidepresiva

NeužívejteSeropram,pokudužívátepřípravkynaporuchusrdečníhorytmunebopřípravky,které

mohousrdečnírytmusovlivnit,např.antiarytmikatřídyIAaIII,antipsychotika(např.fenothiazinové

deriváty,pimozid,haloperidol),tricyklickáantidepresiva,některéantimikrobiálnílátky(např.

sparfloxacin,moxifloxacin,nitrožilníerythromycin,pentamidin,antimalarika,zejménahalofantrin),

některáantihistaminika(astemizol,mizolastin).

Máte-lijakékolidalšíotázky,měl/abysteseporaditsesvýmlékařem.

UžívánípřípravkuSeropramsjídlemapitím

Seroprammůžebýtužívánsjídlemnebonalačno(vizbod3„JakseSeropramužívá”).

Seropramneprohlubujeúčinekalkoholu,nicméněsenedoporučujepožívatalkoholvprůběhuléčby

přípravkemSeropram./

Těhotenstvía kojení

Pokudjstetěhotnánebopokudplánujetetěhotenství,oznamtetosvémulékaři.Pokudjstetěhotná

nebokojíte,nemělabysteSeropramužívat,jestližejstenekonzultovalamožnárizikaapřínosléčbyse

svýmlékařem.

PokudjsteužívalaSeropramběhemposledníhotrimestrutěhotenstvínebodoporodu,mělabyste

vědět,žeseuVašehonovorozencemohouvyskytnoutnásledujícípříznaky:obtížnédýchání,

namodralézabarveníkůže,záchvaty,změnytělesnéteploty,obtížespříjmempotravy,zvracení,

sníženáhladinacukruvkrvi,svalováztuhlostneboochablost,zesíleníreflexů,třes,neklid,

podrážděnost,letargie,neutišitelnýpláč,ospalostaobtížesespánkem.PokudseuVašeho

novorozencevyskytnekterýkoliztěchtopříznaků,vyhledejte,prosím, neprodleněsvéholékaře.

5/9

Ubezpečtese,žeVášgynekolog(popř.iporodníasistentka)ví,žeužíváteSeropram.Užívánílátek

podobnýchpřípravkuSeropramběhemtěhotenství,zvláštěvposledních3měsících,můžeudětí

zvýšitrizikovýskytuzávažnéhozdravotníhostavu,tzv.perzistujícíplicníhypertenzenovorozenců,

kterýseprojevujezrychlenýmdýchánímapromodráním.Tytopříznakyseobvykleprojevíběhem

prvních24hodinpoporodu.Pokudtytopříznakyzpozorujeteusvéhodítěte,okamžitěkontaktujte

dětskéholékaře.

Vestudiíchnazvířatechbyloprokázáno,žecitalopramsnižujekvalituspermií.Teoretickybyto

mohlo ovlivnitplodnost,alevlivnalidskou plodnostzatímnebylpozorován.

Řízenídopravníchprostředkůa obsluhastrojů

Seropramobecněnezpůsobujeospalost;avšakpokudseuVásnapočátkuléčbyvyskytnoupříznaky

jakozávratěnebo ospalost,neřiďtedopravníprostředkyaneobsluhujtenářadínebo stroje, dokudtyto

příznakynevymizí.

Důležitéinformaceoněkterýchsložkách přípravkuSeropram

Tentopřípravekobsahujelaktosu. PokudVámVášlékařřekl,ženesnášíteněkterécukry, poraďtese

sesvýmlékařemdříve, nežzačnetetentoléčivýpřípravekužívat.

3.JAKSESEROPRAMUŽÍVÁ

Dávkováníazpůsob užití

VždyužívejteSeroprampřesnědlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistý/á,poraďtesesesvým

lékařemčilékárníkem.

Dospělí

Deprese

Obvykládávkaje20mgdenně.Vášlékařmůže zvýšitdávku ažnamaximálně 40mgdenně.

Panická porucha

Zahajovacídávkaje10mgdenněpodobuprvníhotýdne,potésedávkazvýšína20-30mgdenně.

Vášlékařmůže zvýšitdávku ažnamaximálně40mgdenně.

Obsedantněkompulzivníporucha(OCD)

Zahajovacídávkaje20mgdenně.Vášlékařmůže zvýšitdávku ažnamaximálně40mgdenně.

Staršípacienti(nad65let)

Zahajovacídávkabymělabýtsníženanapolovinudoporučenédávky,tj.10-20mgdenně.Starší

pacientibyobvykleneměliužívatdávkyvyššínež20mgdenně.

Pacientisezvláštnímrizikem

Pacientisonemocněnímjaterbyneměliužívatdávkyvyššínež20mgdenně.

Dětiamladiství(mladší18let)

DětiamladistvíbyneměliužívatSeropram.Víceinformacívizbod2„Čemumusítevěnovat

pozornost,nežzačnete Seropramužívat”.

Jak a kdy užívatSeropram

Seropramseužívákaždýden vjednédávce.

Seropramjemožnéužítvkteroukolidennídobusjídlemnebo nalačno.

Tabletypolkněteazapijtevodou.Nekousejteje,majíhořkou příchuť.

Délkaléčby

6/9

Stejnějakoujinýchpřípravkůkléčbědeprese,panicképoruchyaOCDmůžetrvatněkoliktýdnů,než

sezačnetecítitlépe.PokračujtevužívánípřípravkuSeropram,ikdyžpotrvánějakoudobu,nežseVáš

zdravotnístavzlepší.

Nikdyneměňtedávku bezvědomílékaře.

Délkaléčbyjeindividuální,obvykletrvánejméně6měsíců.Vléčběpokračujtetakdlouho,jakVám

lékařdoporučí.Léčbubezvědomísvéholékařenepřerušujte,anikdyžsezačnetecítitlépe.Nemoc

můžepřetrvávatdelšídobu,apokudbyléčbabylaukončenapředčasně,můžedojítknávratupříznaků

Vašehoonemocnění.

Upacientůsrekurentnídepresivníporuchoujeněkdyprospěšnépokračovatvléčběiněkoliklet,z

důvoduzabráněnívzniku novéepizodydeprese.

Jestližejsteužil/avícepřípravkuSeropram, nežjsteměl/a

Pokudsimyslíte,žeVynebokdokolijinýjsteužil/avícepřípravkuSeropramnežjsteměl/a,

neprodleněvyhledejte svéholékařenebonavštivtenejbližšípohotovost.Učiňtetakivpřípadě,žese

předávkováníneprojevuježádnýmipříznaky.ObalpřípravkuSeropramvezměteklékařinebodo

nemocnicessebou.

Některépříznakypředávkováníbymohlybýtživotohrožující.Příznakypředávkovánímohoubýt:

nepravidelnýsrdečnírytmus,křeče,změnasrdečníhorytmu,ospalost,kóma,zvracení,třes,snížení

krevníhotlaku,zvýšeníkrevníhotlaku, nevolnost(necítítesedobře), serotoninovýsyndrom(vizbod

4), agitovanost,závratě,rozšířenézorniceočí, pocení,namodralákůže,zrychlenédýchání.

Jestližejstezapomněl/aužítSeropram

Nezdvojujtenásledujícídávku,abystenahradil/avynechanoudávku.Pokudjstezapomněl/aužít

předepsanoudávkuavzpomenetesiještěpředspaním,ihneddávkuužijte.Dalšídenužijtedávkuv

obvykloudobu.Pokudsivzpomenetevnocineboběhemdalšíhodne,vynechanoudávkunenahrazujte

adalšídávku užijtevobvyklou dobu.

JestližeukončujeteléčbupřípravkemSeropram

NeukončujteléčbupřípravkemSeropram,anižbyVámtořeklVášlékař.Pokudukončíteléčebnou

kúru, doporučujesevysazovatSeroprampostupnýmsnižovánímdávkyvobdobíněkolikatýdnů.

Přináhlémpřerušeníléčbysemohouobjevitmírnéapřechodnépříznakyzvysazeníjakojsou:

závratě,pocitybrnění(mravenčení),poruchyspánku(živésny,nočnímůry,neschopnostusnout),

pocityúzkosti,bolestihlavy,necítítesedobře(nevolnost),zvracení,pocení,pocityneklidunebo

agitovanosti,třes,pocityzmatenostinebodezorientovanosti,pocityrozrušenínebopodrážděnosti,

průjem(řídkástolice),zrakové poruchy, bušenísrdce(palpitace).

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podobnějakovšechnyléčivépřípravky,můžeiSeropramzpůsobovatnežádoucíúčinky,kteréseale

nemusívyskytnoutukaždého.

Nežádoucíúčinkyzpravidlaodezníběhemněkolikatýdnůléčby.Mnohénežádoucíúčinkymohoubýt

taképrojevemnemocisamotnéavtakovémpřípaděpostupněvymizí,jakmilesezačnetecítitlépe.

Uněkterých pacientů bylyzaznamenánynásledujícízávažnénežádoucíúčinky.

PokudseuVásvyskytneněkterýznásledujícíchpříznaků,přestaňteSeropramužívataneprodleně

navštivte svéholékaře:

7/9

vysokáhorečka,agitovanost,zmatenost,třesanáhlésvalovézáškuby,kterémohoubýt

příznakemvzácněsevyskytujícíhoserotoninovéhosyndromu,kterýbylzaznamenánpři

kombinovanémužitírůzných antidepresiv

otokkůže,jazyka,rtůnebokdekolivobličeji,obtížnédýchánínebopolykání(alergická

reakce)

neobvyklékrvácenívčetněkrváceníztrávicíhotraktu

Vzácné,alezávažnénežádoucíúčinky(u 1 až10 pacientů z10 000):

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznásledujícíchpříznaků,přestaňteSeropramužívataneprodleně

navštivtesvéholékaře:

hyponatremie:nízkáhladinasodíku vkrvi,kterámůževyvolatúnavu, zmatenostatřessvalů

rychlý,nepravidelnýsrdečnítepamdloby,kterémohoubýtpříznakyživotohrožujícíhostavu

známéhojakotorsadedepointes

Následujícínežádoucíúčinkyjsouzpravidlamírnéavětšinouodezníponěkolikadnechléčby.Často

všakmohoubýtprojevemVašínemociavtakovémpřípaděustupují,jakmilesezačnetecítitlépe.

PokudVámnežádoucíúčinkyzpůsobujíobtíže,nebotrvajídélenežněkolikdní,kontaktujtesvého

lékaře.

Suchovústechzvyšujerizikovýskytuzubníhokazu,čistětesizubyčastějinežobvykle.

Velmičasté(uvícenež1pacientaz10):

Ospalost

Poruchyspánku

Zvýšenépocení

Sucho vústech

Nevolnost(necítítesedobře)

Časté(u1až10 pacientůze100):

Sníženáchuťkjídlu

Agitovanost

Poklessexuálníaktivity

Úzkost

Nervozita

Stavyzmatenosti

Abnormálnísny

Třes

Brněnínebopocitnecitlivostivrukou nebo chodidlech

Závratě

Poruchypozornosti

Zvoněnívuších(tinitus)

Zívání

Průjem

Zvracení

Zácpa

Svědění

Bolestisvalů akloubů

Problémysejakulacíaerekcíumužů

Neschopnostdosáhnoutorgasmusužen

Únava

Horečka

Píchavépocityvkůži

8/9

Poklestělesnéhmotnosti

Méněčasté(u 1 až10pacientů z1000):

Podkožníkrvácení(sklon ktvorběmodřin)

Zvýšenáchuť kjídlu

Agresivita

Pocitodcizeníanepřirozenostivevztahu kokolíčiksoběsamému

Halucinace

Mánie

Mdloby

Rozšířenézornice

Rychlýsrdečnírytmus

Pomalýsrdečnírytmus

Kopřivka

Ztrátavlasů

Kožnívyrážka

Přecitlivělostnasvětlo

Obtížepřimočení

Poševníkrvácení

Otokyrukou nebo nohou

Zvýšenítělesnéhmotnosti

Vzácné(u 1až10 pacientůz10 000):

Křeče

Mimovolnípohyby

Poruchychuti

Krvácení

Zánětjater

Uněkterých pacientů bylyhlášeny(frekvencezdostupných údajůnelzeurčit):

Myšlenkynasebepoškozenínebosebevraždu,viztakébod „Zvláštníopatrnostipřipoužitípřípravku

Seropramjezapotřebí”

Sníženýpočetkrevních destičekzpůsobujícízvýšenérizikokrváceníatvorbymodřin

Zvýšenápřecitlivělost(kožnívyrážka)

Závažnáalergickáreakcezpůsobujícíobtížesdýchánímnebozávratě

Zvýšenémnožstvívyloučenémoči

Sníženáhladinasodíku vkrvizpůsobujícísvalovou slabost,záškubynebo abnormálnísrdečnírytmus

Panickáataka

Skřípánízubů

Neklid

Neobvyklésvalovépohybyneboztuhlost

Akatizie(mimovolnípohybysvalů)

Zrakovéporuchy

Nízkýkrevnítlak

Krváceníznosu

Poruchykrvácenívčetněkrvácenídokůžeasliznic(ekchymóza)

Náhlýotokkůženebo sliznic

Bolestiváerekce

Tvorbamlékaužen,kterénekojí

Abnormálníjaternítesty

Upacientůužívajícíchtentotyp antidepresivbylpozorovánzvýšenývýskytzlomeninkostí.

9/9

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnetejakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebolékárníkovi.

5.JAKSEROPRAMUCHOVÁVAT

Uchovávejtemimodosahadohleddětí.

Uchovávejtepřiteplotědo30°C.

PřípravekSeropramnepoužívejtepouplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičce.Doba

použitelnostisevztahujekposlednímu dniuvedenéhoměsíce.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životníprostředí.

6.DALŠÍINFORMACE

Co Seropramobsahuje

Léčivoulátkoujecitalopramihydrobromidum.

Jednapotahovanátabletaobsahujecitalopramihydrobromidum24,98mg,cožodpovídácitalopramum

20mg.

Pomocnýmilátkamijsou:kukuřičnýškrob,monohydrátlaktosy,mikrokrystalickácelulosa,

kopovidon,glycerol85%,sodnásůlkroskarmelosy,magnesium-stearát,hydroxypropylmethylcelulosa,

makrogol400, oxidtitaničitý(E171).

Jak Seropramvypadá aco obsahujebalení

Seropramjeveforměpotahovanýchtablet,kteréjsoubalenydoPVC-PVDC/Alblistruakrabičky.

Oválné, bílépotahovanétabletynajednéstraněoznačenépísmenyCaNpo stranách půlícírýhy.

Velikostbalení:28x20mg

Držitelrozhodnutíoregistraciavýrobce

LundbeckEspaňa, S.A.,Av. Diagonal,n°605,08028–Barcelona,Španělsko

Výrobce:

H.LundbeckA/S, Ottiliavej9, DK-2500 Copenhagen-Valby, Dánsko

Souběžnýdovozce:

Pharmedexs.r.o.,Lisabonská 799,19000Praha9,Českárepublika

Tatopříbalováinformacebyla naposledyschválena:

14.11.2012

1-12-2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update, you can read about domperidone (Motilium® etc.) and potential risk of cardiac disorders, about the European Medicines Agency's recommendation on a lower dose of the antidepressant citalopram as well as about more interesting aspects of pharmacovigilance.

Danish Medicines Agency

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.