SANORIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SANORIN Nosní kapky, roztok 1MG/ML
 • Dávkování:
 • 1MG/ML
 • Léková forma:
 • Nosní kapky, roztok
 • Podání:
 • Nosní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X10ML Lahvička s kapacím zařízením
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SANORIN Nosní kapky, roztok 1MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • NAFAZOLIN
 • Přehled produktů:
 • SANORIN 1 PM

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 69/ 581/69-B/C
 • Datum autorizace:
 • 01-02-2010
 • EAN kód:
 • 8594737044311
 • Poslední aktualizace:
 • 24-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sanorin  1‰ musíte užívat pečlivě 

podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

V       příbalové informaci naleznete:    

Co je Sanorin    1‰  a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin    1‰  používat

Jak se Sanorin   1‰  používá

4. Možné nežádoucí účinky 

Uchovávání přípravku Sanorin 1‰

6. Další informace

Sanorin  1‰, nosní kapky, roztok

(Naphazolini nitras)

- Léčivou látkou je naphazolini nitras 0,01 g   v 10 ml.

- Pomocné látky jsou kyselina boritá, edamin, methylparaben, čištěná voda.

Skleněná lahvička obsahuje 10 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

TEVA Czech Industries s.r.o., Opava - Komárov,  Česká republika

1. CO JE SANORIN   1‰  A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Sanorin 1‰  způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku  

sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan 

(Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání nosem. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 

5 minut a přetrvává 4-6 hodin.

Sanorin 1‰ se používá k mírnění příznaků u akutní rýmy, zánětu vedlejších nosních dutin a zánětu 

středního ucha. Dále se podává na doporučení lékaře k opadnutí otoku sliznice při diagnostických a 

léčebných zákrocích.

Sanorin 1‰ mohou používat mladiství starší 15 let a dospělí. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SANORIN 1‰  POUŽÍVAT

Nepoužívejte Sanorin 1‰:

-    jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku Sanorinu 

      1‰. Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění.

jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů 

v okolí nosních průduchů).

Přípravek nesmí být podáván dětem a mladistvým do 15 let věku.

Zvláštní opatrnosti při použití Sanorin 1‰  je zapotřebí:

jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak)

jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy)

jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom)

jestliže trpíte průduškovým astmatem 

jestliže   jste   léčeni   některými   léky   užívanými   k léčbě   depresí   nebo   Parkinsonovy   choroby 

(inhibitory monoaminoxidázy) nebo jinými látkami, které mohou zvyšovat krevní tlak.

Těhotenství a kojení:

Sanorin   1‰ je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Další informace o některých složkách přípravku: 

Přípravek obsahuje konzervační látku methylparaben, který může  vyvolat  alergickou reakci a to i  

opožděně ( s odstupem několika hodin po aplikaci přípravku).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Při současném podávání Sanorinu   1‰ a některých léků užívaných k  léčbě depresí nebo Parkinsonovy 

choroby   (inhibitory   monoaminoxidázy,   tricyklická   antidepresiva)   může   dojít   ke   zvýšení   krevního 

tlaku. 

Prosím,   informujte   svého   lékaře   nebo  lékárníka   o   všech  lécích,   které   užíváte   nebo   jste   užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

3. JAK SE SANORIN 1‰  POUŽÍVÁ

Pokud lékař neurčí jinak, vkapává se 1 až 3 kapky přípravku do obou nosních dírek, a to několikrát  

denně (postačuje 3krát denně). Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. 

Přípravek se používá krátkodobě. Neměl by být používán déle než po dobu 1 týdne. Pokud dojde k 

uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve. Opakovaně se přípravek smí podat až po 

několikadenním přerušení terapie. 

Přípravek se vkapává do nosní dírky v mírném záklonu  hlavy. Při vkapávání do levé nosní dírky je  

doporučeno hlavu pootočit doleva a při vkapávání do pravé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit 

doprava.

Při krvácení z přední části nosu lze zavést vatový tampónek smočený v přípravku.

Jestliže máte pocit, že účinek Sanorinu1‰ je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi.

Jestliže jste použil(a)více Sanorinu 1 ‰, než jste měl:

Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem nebo dospělým okamžitě vyhledejte lékaře či 

lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Sanorin 1 ‰:

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Podobně jako všechny léky, může mít i Sanorin   1‰ nežádoucí účinky. U zvláště citlivých pacientů se 

občas   mohou   vyskytnout   mírné   nežádoucí   účinky  jako   pálení   a   suchost   nosní   sliznice.   Ve   zcela 

ojedinělých případech mohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity ucpaného nosu. Velmi 

vzácně   (zejména   při   předávkování)   se   mohou   dostavit   celkové   účinky   v důsledku   podráždění 

sympatického   nervstva,   jako   je   nervozita,   zvýšené   pocení,   bolest   hlavy,   třes,   zrychlení   srdeční 

činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak. Dlouhodobé a časté používání Sanorinu 1 ‰  může vést  

k chronickému ucpávání nosu a vysychání sliznice. 

Jestliže   zaznamenáte   jakýkoli   nežádoucí   účinek,   který   není   uveden   v této   příbalové   informaci, 

oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU SANORIN    1‰

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25  0 C v původním  obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek spotřebujte do 28  dní od jeho otevření.

6. DALŠÍ INFORMACE

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Datum poslední revize textu:

7.1.2010