SANORIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SANORIN Nosní kapky, roztok 1MG/ML
 • Dávkování:
 • 1MG/ML
 • Léková forma:
 • Nosní kapky, roztok
 • Podání:
 • Nosní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X10ML Lahvička s kapacím zařízením
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SANORIN Nosní kapky, roztok 1MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • NAFAZOLIN
 • Přehled produktů:
 • SANORIN 1 PM

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 69/ 581/69-B/C
 • Datum autorizace:
 • 01-02-2010
 • EAN kód:
 • 8594737044311
 • Poslední aktualizace:
 • 24-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁINFORMACE

Přečtětesipozornětutopříbalovouinformaci,protožeobsahujeprovásdůležitéúdaje.

Tentopřípravekjedostupnýbezlékařskéhopředpisu.PřestovšakSanorin1‰musíteužívatpečlivě

podlenávodu,abyVámconejvíceprospěl.

-Ponechtesipříbalovouinformacipropřípad,žejibudetepotřebovatpřečístznovu.

-Požádejtesvéholékárníka,pokudpotřebujetedalšíinformaceneboradu.

-Pokudsevašepříznakyzhoršínebosenezlepšído3dnů,neprodleněnavštivtelékaře.

V příbalovéinformacinaleznete:

CojeSanorin 1‰akčemusepoužívá

Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačneteSanorin 1‰používat

JakseSanorin 1‰používá

4.Možnénežádoucíúčinky

UchovávánípřípravkuSanorin1‰

6.Dalšíinformace

Sanorin1‰,nosníkapky,roztok

(Naphazolininitras)

-Léčivoulátkoujenaphazolininitras0,01gv10ml.

-Pomocnélátkyjsoukyselinaboritá,edamin,methylparaben,čištěnávoda.

Skleněnálahvičkaobsahuje10mlroztoku.

Držitelrozhodnutíoregistraciavýrobce:

TEVACzechIndustriess.r.o.,Opava-Komárov,Českárepublika

1.COJESANORIN 1‰AKČEMUSEPOUŽÍVÁ

Sanorin1‰způsobujezúženízánětemrozšířenýchcévnosnísliznice,cožvedekezmenšeníotoku

slizniceauvolněníhlenuznosu,vedlejšíchnosníchdutinatrubicespojujícístředníuchoahltan

(Eustachovytrubice).Tímjeumožněnovolnédýchánínosem.Léčebnýúčineknastupujezpravidlado

5minutapřetrvává4-6hodin.

Sanorin1‰sepoužívákmírněnípříznakůuakutnírýmy,zánětuvedlejšíchnosníchdutinazánětu

středníhoucha.Dálesepodávánadoporučenílékařekopadnutíotokusliznicepřidiagnostickýcha

léčebnýchzákrocích.

Sanorin1‰mohoupoužívatmladistvístarší15letadospělí.

2.ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETESANORIN1‰POUŽÍVAT

NepoužívejteSanorin1‰:

-jestližejstepřecitlivělý(á)alergický(á)naléčivoulátkunebonakteroukolivdalšísložkuSanorinu

1‰.Nejčastějšímiprojevypřecitlivělostijsoukožnívyrážkaasvědění.

jestližetrpítesuchýmzánětemnosnísliznice(projevujesepocitemsuchavnoseatvorboustrupů

vokolínosníchprůduchů).

Přípraveknesmíbýtpodávándětemamladistvýmdo15letvěku.

ZvláštníopatrnostipřipoužitíSanorin1‰jezapotřebí:

jestližetrpítezávažnýmonemocněnímsrdceacév(srdečnínedostatečnost,vysokýkrevnítlak)

jestližetrpíteporuchoulátkovépřeměny(cukrovka,zvýšenáčinnostštítnéžlázy)

jestližetrpítenádoremnadledvin(feochromocytom)

jestližetrpíteprůduškovýmastmatem

jestližejsteléčeniněkterýmilékyužívanýmikléčbědepresíneboParkinsonovychoroby

(inhibitorymonoaminoxidázy)nebojinýmilátkami,kterémohouzvyšovatkrevnítlak.

Těhotenstvíakojení:

Sanorin 1‰jemožnopoužívatběhemtěhotenstvíakojenípouzenadoporučenílékaře.

Poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve,nežzačneteužívatjakýkolivlék.

Řízenídopravníchprostředkůaobsluhastrojů:

Přípraveknemážádnýnebomázanedbatelnývlivnaschopnostříditneboobsluhovatstroje.

Dalšíinformaceoněkterýchsložkáchpřípravku:

Přípravekobsahujekonzervačnílátkumethylparaben,kterýmůževyvolatalergickoureakciatoi

opožděně(sodstupemněkolikahodinpoaplikacipřípravku).

Vzájemnépůsobenísdalšímiléčivýmipřípravky:

PřisoučasnémpodáváníSanorinu 1‰aněkterýchlékůužívanýchkléčbědepresíneboParkinsonovy

choroby(inhibitorymonoaminoxidázy,tricyklickáantidepresiva)můžedojítkezvýšeníkrevního

tlaku.

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)

vnedávnédobě,atoiolécích,kteréjsoudostupnébezlékařskéhopředpisu.

3.JAKSESANORIN1‰POUŽÍVÁ

Pokudlékařneurčíjinak,vkapáváse1až3kapkypřípravkudoobounosníchdírek,atoněkolikrát

denně(postačuje3krátdenně).Mezijednotlivýmidávkamimusíbýtčasovýodstupnejméně4hodiny.

Přípraveksepoužívákrátkodobě.Nemělbybýtpoužívándélenežpodobu1týdne.Pokuddojdek

uvolněnínosníhoprůduchu,můžebýtléčbaukončenaidříve.Opakovaněsepřípraveksmípodatažpo

několikadennímpřerušeníterapie.

Přípraveksevkapávádonosnídírkyvmírnémzáklonuhlavy.Přivkapávánídolevénosnídírkyje

doporučenohlavupootočitdolevaapřivkapávánídopravénosnídírkyjedoporučenohlavupootočit

doprava.

Přikrvácenízpředníčástinosulzezavéstvatovýtampóneksmočenývpřípravku.

Jestližemátepocit,žeúčinekSanorinu1‰jepřílišsilnýnebopřílišslabý,řeknětetosvémulékaři

nebolékárníkovi.

Jestližejstepoužil(a)víceSanorinu1‰,nežjsteměl:

Přináhodnémpožitívětšíhomnožstvípřípravkudítětemnebodospělýmokamžitěvyhledejtelékařeči

lékárníka.

Jestližejstezapomněl(a)použítSanorin1‰:

Nezdvojujtenásledujícídávku,abystedoplnil(a)vynechanoudávku

4.MOŽNÉNEŽÁDOUCÍÚČINKY:

Podobnějakovšechnyléky,můžemítiSanorin 1‰nežádoucíúčinky.Uzvláštěcitlivýchpacientůse

občasmohouvyskytnoutmírnénežádoucíúčinkyjakopáleníasuchostnosnísliznice.Vezcela

ojedinělýchpřípadechmohoubýtpoodezněníúčinkupozoroványsilnépocityucpanéhonosu.Velmi

vzácně(zejménapřipředávkování)semohoudostavitcelkovéúčinkyvdůsledkupodráždění

sympatickéhonervstva,jakojenervozita,zvýšenépocení,bolesthlavy,třes,zrychlenísrdeční

činnosti,bušenísrdceazvýšenýkrevnítlak.DlouhodobéačastépoužíváníSanorinu1‰můževést

kchronickémuucpávánínosuavysychánísliznice.

Jestližezaznamenátejakýkolinežádoucíúčinek,kterýneníuvedenvtétopříbalovéinformaci,

oznamtetoprosímsvémulékařinebolékárníkovi.

5.UCHOVÁVÁNÍPŘÍPRAVKUSANORIN 1‰

Uchovávejtemimodosahadohleddětí.

Uchovávejtepřiteplotědo25 0 Cvpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněnpředsvětlem.

Chraňtepředmrazem.

Nepoužívejtepouplynutídobypoužitelnostivyznačenénaobalu.

Přípravekspotřebujtedo28dníodjehootevření.

6.DALŠÍINFORMACE

Dalšíinformaceotomtopřípravkuzískáteumístníhozástupcedržitelerozhodnutíoregistraci.

Datumposlednírevizetextu:

7.1.2010