Advertisement

SANGONA COMBI

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SANGONA COMBI Potahovaná tableta 100MG/25MG
 • Dávkování:
 • 100MG/25MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 84 II Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SANGONA COMBI Potahovaná tableta 100MG/25MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LOSARTAN A DIURETIKA
 • Přehled produktů:
 • SANGONA COMBI

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 208/09-C
 • Poslední aktualizace:
 • 24-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp. zn. sukls157018/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Sangona Combi 50 mg/12,5 mg

Sangona Combi 100 mg/25 mg

potahované tablety

losartanum kalicum/hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Sangona Combi a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sangona Combi užívat

Jak se přípravek Sangona Combi užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Sangona Combi uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Sangona Combi a k

čemu se používá

Draselná sůl losartanu patří do skupiny léků nazývaných antagonisté receptorů pro angiotenzin II.

Tyto léky způsobují uvolnění cév a tím snižují krevní tlak.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků nazývaných diuretika (močopudné léky, léky na odvodnění).

Sangona Combi 50 mg/12,5 mg:

Tablety se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku. Kombinace losartanu a hydrochlorothiazidu je

vhodnou alternativou pro pacienty, kteří by jinak museli být léčeni draselnou solí losartanu a

hydrochlorothiazidem užívanými v samostatných tabletách.

Sangona Combi 100 mg/25 mg:

Tablety se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku u pacientů, kteří reagovali nedostatečně na léčbu

přípravkem Sangona Combi 50 mg/12,5 mg potahované tablety.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sangona Combi užívat

Neužívejte přípravek Sangona Combi, jestliže:

jste alergický(á) na losartan, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli jinou složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6 a na konci bodu 2)

jste alergický(á) na látky odvozené od sulfonamidů (např. jiné thiazidy, některé antibakteriální léky

jako např. kotrimoxazol; nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého lékaře)

jste déle než 3 měsíce těhotná (Je také lepší vyhnout se užívání přípravku Sangona Combi

v časném těhotenství – viz bod ,Těhotenství‘)

máte závažnou poruchu činnosti jater

máte závažnou poruchu činnosti ledvin nebo pokud máte ledviny, které nevytvářejí žádnou moč

máte nízké hladiny draslíku, nízké hladiny sodíku nebo vysoké hladiny vápníku, které nelze

upravit léčbou

trpíte dnou

máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního

tlaku obsahujícím aliskiren.

Pokud si myslíte, že se Vás týká kterákoli z výše uvedených okolností, poraďte se se svým lékařem

nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Pokud máte za to, že jste (nebo byste mohla být) těhotná, musíte to říci svému lékaři. Přípravek

Sangona Combi se nedoporučuje v časném těhotenství, přičemž pokud jste těhotná déle než 3 měsíce,

užívat se nesmí, protože pokud by se používal v tomto stádiu, mohlo by to vážně poškodit Vaše dítě

(viz bod těhotenství).

Tablety se obecně nedoporučují v případech:

jestliže jste v minulosti byl(a) postižen(a) otokem obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka

jestliže užíváte diuretika (močopudné léky, léky na odvodnění)

máte-li dietu s omezeným příjmem soli

jestliže

silně

zvracíte

a/nebo

máte-li

průjem

nebo

jste

silně

zvracel(a)

nebo

měl(a)

průjem

v nedávné minulosti

jestliže trpíte srdečním selháním

jestliže

trpíte

poruchou

funkce

jater

(viz

„Neužívejte

přípravek

Sangona

Combi“

dávkování u zvláštních skupin pacientů)

jestliže máte zúžené tepny do ledvin (stenózu renální arterie) nebo pokud máte pouze jednu

fungující ledvinu nebo pokud Vám v nedávné době byla transplantována ledvina

jestliže jste na hemodialýze

jestliže trpíte zúžením tepen (aterosklerózou), anginou pectoris (bolestmi na hrudi v důsledku

špatné funkce srdce)

jestliže máte stenózu aortální nebo mitrální chlopně‘ (zúžení srdečních chlopní) nebo trpíte

hypertrofickou kardiomyopatií‘ (chorobou způsobující zbytnění srdečního svalu)

jste-li diabetik/diabetička (trpíte-li cukrovkou)

jestliže jste měl(a) dnu

jestliže máte nebo jste měl(a) nějaký alergický stav, astma nebo onemocnění způsobující bolesti

kloubů, kožní vyrážky a horečku (systémový lupus erythematodes)

jestliže

máte

vysoké

hladiny

vápníku

nebo

nízké

hladiny

draslíku

nebo

máte-li

dietu

s

omezeným příjmem draslíku

je-li nutné, abyste dostal(a) anestetikum (i u zubaře), nebo před chirurgickým výkonem, musíte

lékaře nebo zdravotnický personál informovat o tom, že užíváte přípravek obsahující draselnou sůl

losartanu a hydrochlorothiazid

jestliže trpíte primárním hyperaldosteronismem spojeným se zvýšenou sekrecí hormonu

aldosteronu v nadledvinách, způsobenou abnormalitami v této žláze

jestliže je nutné, abyste absolvoval(a) vyšetření činnosti příštítných tělísek.

Před užitím přípravku Sanogna Combi se poraďte se se svým lékařem

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

- inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy

s ledvinami související s diabetem.

- aliskiren.

Váš

lékař

může

pravidelných

intervalech

kontrolovat

funkci

ledvin,

krevní

tlak

množství

elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě “Neužívejte přípravek Sangona Combi, jestliže”.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost přípravku Sangona Combi u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla

stanovena. Přípravek Sangona Combi by neměl být podáván dětem a dospívajícím.

Jste-li sportovec podstupující dopingové testy, sdělte to svému lékaři, protože přípravek Sangona

Combi obsahuje léčivou látku, která může vést k pozitivním výsledkům dopingového testu.

Další léčivé přípravky a přípravek Sangona Combi

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo

udělal jiná opatření, pokud užíváte:

lithium (lék na léčbu manie nebo deprese)

potravinové doplňky s obsahem draslíku

náhražky soli obsahující draslík

léky šetřící draslík

jiná diuretika (močopudné léky, léky na odvodnění)

některá projímadla

léky pro léčbu dny

léky na úpravu srdečního rytmu

léky na léčbu diabetu (cukrovky) (ústy užívané léky, nebo insuliny)

léky na snížení krevního tlaku

steroidy

léky na léčbu nádorových onemocnění

léky proti bolestem

léky k léčbě artrózy

léky proti plísňovým infekcím

pryskyřice používané při vysokých hladinách cholesterolu (např. cholestyramin)

léky, jež uvolňují napětí svalů

léky k navození nebo udržení spánku

léky ze skupiny opioidů (např. morfin)

léky ze skupiny tzv. „presorických aminů“ (např. adrenalin)

kyselinu glycyrrhizinovou (obsaženou v kořenu lékořice)

inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě “Neužívejte přípravek Sangona Combi,

jestliže” a “Upozornění a opatření”).

Nejste-li si jistý(á), co jsou tyto léky, zeptejte se svého lékaře.

Prosím informujte svého lékaře, že užíváte přípravek Sangona Combi, pokud budete podstupovat

radiografickou proceduru a budou Vám podávány kontrastní látky.

Sangona Combi s jídlem a pitím

Doporučuje se, abyste při užívání tablet nepil(a) alkoholické nápoje: alkohol a Sangona Combi mohou

vzájemně zesilovat své účinky.

Příjem nadměrného množství kuchyňské soli může zeslabit účinek přípravku Sangona Combi.

Sangona Combi lze užívat s jídlem i nalačno.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Pokud máte za to, že jste (nebo byste mohla být) těhotná, musíte to říci svému lékaři. Váš lékař Vám

obvykle doporučí, abyste přípravek Sangona Combi přestala užívat ještě před otěhotněním nebo

jakmile zjistíte, že jste těhotná a místo něj Vám doporučí jiný lék. Přípravek Sangona Combi se

v těhotenství nedoporučuje, přičemž pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, užívat se nesmí, protože

pokud by se používal po třetím měsíci těhotenství, mohlo by to vážně poškodit Vaše dítě.

Kojení

Pokud kojíte nebo hodláte začít kojit, informujte o tom svého lékaře. Přípravek Sangona Combi se

kojícím matkám nedoporučuje, přičemž Váš lékař Vám může vybrat jinou léčbu, pokud si přejete

kojit.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny studie ohledně způsobilosti k řízení dopravních prostředků a obsluze strojů. U

pacientů užívajících přípravek Sangona Combi byly hlášeny závratě. Pokud se u Vás vyskytnou

závratě, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Přípravek Sangona Combi obsahuje laktosu.

Sdělil-li Vám Váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užitím tohoto

léčivého přípravku se svým lékařem.

3.

Jak se přípravek Sangona Combi užívá

Přípravek Sangona Combi vždy užívejte přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Je důležité, abyste pokračoval(a) v užívání přípravku

Sangona Combi tak dlouho, jak určí Váš lékař, aby byla zachována plynula regulace Vašeho krevního

tlaku.

Tabletu spolkněte a zapijte sklenkou vody. Tablety lze užívat s jídlem i nalačno.

Použití u dospělých

Sangona Combi 50 mg/12,5 mg:

Obvyklé dávkování je jedna tableta jednou denně. Je-li to nutné, může Vám lékař dávkování zvýšit

maximálně na 2 tablety jednou denně nebo na jednu tabletu přípravku Sangona Combi 100 mg/25 mg,

jednou denně.

Sangona Combi 100 mg/25 mg:

Obvyklé dávkování je jedna tableta jednou denně.

Použití přípravku u starších pacientů

U starších pacientů není nutné dávky upravovat.

Použití při poruše funkce ledvin a hemodialýze

Při středně závažných problémech s ledvinami není obvykle úprava dávky nutná. Přípravek Sangona

Combi však neužívejte, pokud jsou funkce Vašich ledvin silně zhoršeny. Přípravek Sangona Combi se

nedoporučuje pacientům na hemodialýze.

Použití při poruše funkce jater

Přípravek Sangona Combi se musí pacientům s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater

v anamnéze podávat opatrně. Pokud jsou však funkce Vašich jater silně zhoršeny, přípravek Sangona

Combi neužívejte (viz bod 2. “Neužívejte přípravek Sangona Combi“).

Použití u dětí a dospívajících mladších 18 let

Přípravek Sangona Combi se nemá podávat dětem a dospívajícím.

Použití u černošských pacientů

Může být nutná úprava dávkování, protože přípravek Sangona Combi může být u černošských

pacientů méně účinný, než u pacientů nečernošských.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sangona Combi, než jste měl(a)

Jestliže užijete (nebo někdo jiný užije) najednou více tablet, nebo domníváte-li se, že nějaké tablety

spolklo dítě, ihned vyhledejte svého lékaře nebo lékařskou pohotovost v nejbližší nemocnici nebo

centrum pro léčbu otrav. Je pravděpodobné, že předávkování způsobí srdeční potíže a problémy

související s dehydratací (ztrátou a nedostatkem vody v těle). K lékaři nebo do nemocnice vezměte,

prosím, s sebou tuto příbalovou informaci, všechny zbývající tablety a obal, aby lékař věděl, jaké

tablety byly požity.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sangona Combi

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Užijte svou příští dávku

v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sangona Combi

Chcete-li přestat užívat tento léčivý přípravek, vždy se nejprve poraďte s lékařem. Může být nutné

pokračovat v užívání tohoto léčivého přípravku, i když se cítíte dobře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přípravek Sangona Combi přestaňte užívat a ihned uvědomte svého lékaře nebo vyhledejte

lékařskou pohotovost v nejbližší nemocnici, pokud se u Vás vyskytne:

závažná alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo hrdla, který může ztížit

polykání nebo dýchání).

Jde o vzácný, ale závažný nežádoucí účinek, který postihuje více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně

než 1 z 1 000 pacientů. Můžete potřebovat naléhavou lékařskou pomoc nebo hospitalizaci.

Hlášeny byly tyto nežádoucí účinky:

Časté (vyskytující se u 1 až 10 ze 100 léčených osob):

kašel, infekce horních cest dýchacích, zduření nosní sliznice, sinusitida (zánět vedlejších nosních

dutin), problémy s vedlejšími nosními dutinami

průjem, bolesti v břiše, pocit na zvracení, zažívací obtíže

bolesti svalů nebo křeče, bolesti nohou, bolesti zad

nespavost, bolesti hlavy, závratě

slabost, únava, bolesti na hrudi

zvýšené

hladiny

draslíku

(jež

mohou

vyvolat

abnormality

srdečního

rytmu),

snížené

hladiny

hemoglobinu.

Méně časté (vyskytující se u 1 až 10 z 1000 léčených osob):

anémie, červené nebo hnědavé skvrny na pokožce (někdy zejména na nohou, pažích a hýždích,

s bolestmi kloubů, otokem rukou a nohou a bolestmi žaludku), tvorba modřin, pokles počtu bílých

krvinek, problémy se srážením krve a tvorba modřin

ztráta chuti k jídlu, vysoké hladiny kyseliny močové v krvi nebo zjevná dna, vysoké hladiny

krevního cukru, abnormální hladiny elektrolytů v krvi

úzkost, nervozita, panická porucha (opakující se záchvaty paniky), zmatenost, deprese, abnormální

sny, poruchy spánku, ospalost, poruchy paměti

mravenčení nebo podobné pocity, bolesti v končetinách, třes, závratě, migréna, mdloby

neostré vidění, pálení nebo štípání v očích, zánět spojivek, zhoršení zraku, žluté vidění

zvonění, bzučení, vrčení nebo cvakání v uších

nízký krevní tlak, k jehož poklesu může docházet při změnách polohy (závrať nebo slabost při

vzpřímení těla), angina pectoris (bolest na hrudi), abnormální srdeční tep, cerebrovaskulární příhoda

(TIA, „minimrtvice“), srdeční infarkt, bušení srdce

zánět krevních cév, často spojený s kožní vyrážkou nebo tvorbou modřin

bolesti v krku, dušnost, bronchitida (zánět průdušek), pneumonie (zánět plic), voda na plicích (což

způsobuje dechové obtíže), krvácení z nosu, výtok z nosu, ucpaný nos

zácpa, plynatost, žaludeční nevolnost, křečovité bolesti v žaludku, pocit na zvracení, zvracení, sucho

v ústech, zánět slinné žlázy, bolesti zubů

žloutenka (zežloutnutí očního bělma a kůže), zánět slinivky břišní

kopřivka, svědění, zánět kůže, vyrážka, zarudnutí kůže, citlivost na světlo, Lyellův syndrom (kůže,

která vypadá jako opařená a odlupuje se), suchá kůže, návaly horka, pocení, vypadávání vlasů

bolesti v pažích, ramenou, kyčlích, kolenou nebo jiných kloubech, otok kloubů, ztuhlost, svalová

bolest, slabost nebo křeče

časté močení i v noci, abnormální funkce ledvin včetně zánětu ledvin, infekce močových cest, cukr

v moči

snížená pohlavní touha, impotence

otok obličeje, horečka.

Vzácné (vyskytující se u 1 až 10 z 10000 léčených osob)

hepatitida (zánět jater), abnormální hodnoty jaterních testů.

Neznámá frekvence

poškození svalů u dospělých (neobvyklé bolesti nebo bolestivost svalů, které trvají déle, než se

očekávalo)

poruchy chuti (dysgeuzie).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Sangona Combi uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte

tento

přípravek

uplynutí

doby

použitelnosti

uvedené

kartonové

krabičce/lahvičce/blistru za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni

uvedeného měsíce.

Sangona Combi 50 mg/12,5 mg :

Blistr: Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Lahvička: Uchovávejte při teplotě do 30 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

Sangona Combi 100 mg/25 mg:

Blistr: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Lahvička: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Sangona Combi obsahuje

Léčivými

látkami

jsou

draselná

sůl

losartanu

(losartanum

kalicum)

hydrochlorothiazid

(hydrochlorothiazidum).

Sangona Combi 50 mg/12,5 mg obsahuje v jedné potahované tabletě: 50 mg draselné soli losartanu

(losartanum kalicum) a 12,5 mg hydrochlorothiazidu (hydrochlorothiazidum).

Sangona Combi 100 mg/25 mg obsahuje v jedné potahované tabletě: 100 mg draselné soli losartanu

(losartanum kalicum) a 25 mg hydrochlorothiazidu (hydrochlorothiazidum)

Pomocnými látkami jsou:

Jádro

tablety:

monohydrát

laktosy,

mikrokrystalická

celulosa,

předbobtnalý

kukuřičný

škrob,

magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Sangona Combi 50 mg/12,5 mg

Potah tablety: hypromelosa, hyprolosa, žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171).

Sangona Combi 100 mg/25 mg

Potah tablety: hypromelosa, hyprolosa, žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), makrogol

(400), mastek.

Jak přípravek Sangona Combi vypadá a co obsahuje balení

Sangona Combi 50 mg/12,5 mg jsou světle žluté, kulaté, bikonvexní, potahované tablety o průměru 8

Sangona Combi 100 mg/25 mg jsou světle žluté, kulaté, bikonvexní, potahované tablety o průměru 10

Tablety Sangona Combi 50 mg/12,5 mg jsou baleny v blistrech z hliníkové fólie nebo v plastových

lahvičkách se šroubovacím uzávěrem.

Tablety Sangona Combi 100 mg/25 mg jsou baleny v blistrech z hliníkové fólie nebo v plastových

lahvičkách se šroubovacím uzávěrem.

Velikosti balení:

Blistry: 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 potahovaných tablet

Blistry (jednodávkové): 50 potahovaných tablet

Lahvičky: 100, 250 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, SI-1526 Ljubljana, Slovinsko

Lek S.A., Domaniewska 50 C, 02- 672 Varšava, Polsko

Salutas Pharma GmbH, Otto von Guericke Allee 1, Barleben, Německo

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, Gerlingen, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie:

Co-Losartan Sandoz 50 mg / 12,5 mg filmomhulde tabletten

Co-Losartan Sandoz 100 mg / 25 mg filmomhulde tabletten

Česká republika:

Sangona Combi 50 mg/12,5 mg

Sangona Combi 100 mg/25 mg

Dánsko:

Ancozan Comp

Estonsko:

Losartan/Hidroclorotiazida Salutas 50 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con

película EFG

Losartan/Hidroclorotiazida Salutas 100 mg/25 mg comprimidos recubiertos con

película EFG

Finsko:

Losartan/ Hydrochlorothiazide Sandoz 50 mg/12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Losartan/ Hydrochlorothiazide Sandoz 100 mg/25 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Francie:

LOSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE Sandoz 50 mg/12,5 mg, comprimé

pelliculé

LOSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE Sandoz 100 mg/25 mg, comprimé

pelliculé

Itálie:

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ

Německo:

Losartan-HCT Sandoz 50 mg/12.5 mg Filmtabletten

Losartan-HCT Sandoz 100 mg/25 mg Filmtabletten

Nizozemsko:

Kaliumlosartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 50/12,5 mg, filmomhulde tabletten

Kaliumlosartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 100/25 mg, filmomhulde tabletten

Polsko:

LAKEA HCT

Portugalsko:

Losartan + Hidroclorotiazida Sintano

Rakousko:

Losartan-HCT Sandoz 50 mg/12,5 mg - Filmtabletten

Losartan-HCT Sandoz 100 mg/25 mg - Filmtabletten

Slovinsko:

Losartan/hidroklorotiazid Lek 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete

Losartan/hidroklorotiazid Lek 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete

Velká Británie:

Losartan potassium/hydrochlorothiazide 50 mg/12.5 mg film-coated tablets

Losartan potassium/hydrochlorothiazide 100 mg/25 mg film-coated tablets

Švédsko:

Losartan/ Hydrochlorothiazide Sandoz 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Losartan/ Hydrochlorothiazide Sandoz 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 03/2015

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

1-2-2018

Cozaar vs. Hyzaar

Cozaar vs. Hyzaar

Cozaar (losartan) and Hyzaar (losartan potassium-hydrochlorothiazide) are prescribed for the treatment of hypertension. Hyzaar is also used to lower the risk of stroke in certain people with heart disease. Cozaar and Hyzaar both contain an angiotensin receptor blocker (ARB), and Hyzaar is a combination medication that also contains a thiazide diuretic (water pill).

US - RxList

16-1-2018

LOSARTAN POTASSIUM (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

LOSARTAN POTASSIUM (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement