Advertisement

SALMOVAC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SALMOVAC 440
 • Léková forma:
 • Lyofilizát pro přípravu perorální suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SALMOVAC 440
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé bakteriální vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9904667 - 10 x 1000 dávka - lahvička - sklo; 9904668 - 1 x 5000 dávka - lahvička - sklo; 9904669 - 12 x 5000 dávka - lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/005/16-C
 • Datum autorizace:
 • 18-01-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

SALMOVAC 440

Lyofilizát pro podání v pitné vodě

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SALMOVAC 440

Lyofilizát pro podání v pitné vodě

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Salmonella Enteritidis, mutant, kmen 441/014

1 - 8 x 10

CFU*

dvojitá atenuace (adenin-histidine auxotropic)

* CFU = kolonie tvořící jednotky

Excipiens: q.s. 1 dávka

Lyofilizát pro podání v pitné vodě.

Světle béžový až světle hnědošedý lyofilizát.

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace kuřat ke snížení kolonizace, persistence a invaze střev a vnitřních orgánů

Salmonellou Enteritidis a Salmonellou Typhimurium.

Nástup imunity do 6 dnů po prvé vakcinaci.

Délka imunity proti Salmonella Enteritidis je 35 týdnů po druhé vakcinaci a 63 týdnů po třetí

vakcinaci podle doporučeného vakcinačního programu.

Délka imunity proti Salmonella Typhimurium je 60 týdnů po třetí vakcinaci podle doporučeného

vakcinačního programu.

5.

KONTRAINDIKACE

Nevakcinujte nemocná kuřata nebo kuřata chovaná za nepříznivých, stresujících podmínek.

Nepoužívat ve výkrmu kuřat.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí od prvého dne věku (chovné a nosné kuřice).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Podání v pitné vodě.

Aplikujte obvyklá aseptická opatření při všech postupech podávání.

Vypočítejte množství ampulek vakcíny potřebných k vakcinaci všech ptáků.

Použijte pitnou vodu prostou antiseptických a desinfekčních látek.

Vakcínu rozpusťte nejdříve v malém objemu pitné vody přímo v lékovce. Ujistěte se, že došlo

k úplnému rozpuštění lyofilizátu, potom přidejte rozředěnou vakcínu do dostatečného množství

vody.

Imunizace proti Salmonella Enteritidis

Doporučené vakcinační schéma u drůbeže na farmách s

neznámou evidencí salmonely nebo

pozitivním průkazem

Salmonella

Enteritidis:

Primovakcinace prvý den věku, druhá dávka po dvou týdnech a třetí dávka ne později než tři týdny

před nástupem snášky. Mezi druhou a třetí vakcinací by měl být odstup delší než dva týdny.

Doporučené vakcinační schéma u drůbeže na farmách s

monitoringem a prokázanou nepřítomností

Salmonella

Enteritidis podle rutinního bakteriologického monitorování:

Primovakcinace prvý den věku následovaná druhou dávkou o dva týdny později. Účinnější hladina

ochrany s ohledem na přetrvávání imunity je získána při aplikačním schématu o třech vakcinacích po

sobě.

Imunizace proti

Salmonella

Enteritidis a Salmonella

Typhimurium (v jakémkoli stádiu

salmonely)

První dávka od prvního dne věku, druhá dávka o šest týdnů později a třetí dávka okolo třinácti týdnů

věku.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Potřebné množství dávek se naředí v příslušném objemu vody, která bude zkonzumována během 4

hodin.

Před vakcinací ponechte drůbež 1 až 2 hodiny žíznit.

Orientační množství vody k aplikaci – nejméně 2 litry pitné vody na 1000 kuřat pro primovakcinaci,

nejméně 5 litrů pitné vody na 1000 kuřat při druhé vakcinaci o dva týdny později. Pokud se podává

třetí dávka, použijte nejméně 10-20 litrů pitné vody na 1000 kuřat. Tato třetí dávka by se neměla

podávat později než tři týdny před nástupem snášky.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso:

6 týdnů po poslední vakcinaci

Vejce:

Po dvou prvních vakcinacích: 6 týdnů

Po třetí vakcinaci: 3 týdny

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

C). Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 4 hodiny.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Vakcinovaná drůbež šíří vakcinační kmen až do 6 týdnů po vakcinaci. Proto může dojít k infikaci

vnímavých zvířat, která se dostanou s vakcinovanou drůbeží nebo jejich podestýlkou do styku.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Použití vakcíny se nezkoušelo u okrasných plemen.

Díky způsobu atenuace (adenin-histidin auxotrophie) vakcinačního kmene je možné jeho rozlišení

od terénního kmene příslušným testem. Vakcinační kmen je mimo jiné citlivý na ampicilin,

cefotaxim, chloramphenicol, ciprofloxacin, gentamycin, kanamycin, oxytetracyclin a streptomycin.

Vakcinační kmen je rezistentní na samotný sulfamerazin, ale již ne na kombinaci sufamerazinu s

trimetoprimem.

Vakcinační kmen může být rozlišen od terénního kmene pomocí metod na bázi molekulární

biologie, jako např. RFLP (Restriction fragment polymorphism) nebo PFGE (Pulzní gelová

elektroforéza).

Vakcinační kmen se může šířit u jiných druhů zvířat, jako jsou telata a prasata. Zde přetrvává a

vylučuje se u telat přes 9 a u prasat přes 22 dnů a může způsobit přechodné zvýšení teploty.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Použijte jednorázové rukavice při ředění vakcíny. Po naředění vakcíny si umyjte a desinfikujte

ruce.

Zabraňte polknutí vakcíny. V případě náhodného polknutí vakcíny vyhledejte lékařskou pomoc.

Vakcinační kmen je citlivý na antibiotika s výjimkou sulfamerazinu.

Osoby mající problémy s imunitou by se neměly podílet na přípravě vakcíny nebo přijít do styku s

vakcinovanou drůbeží v období šíření vakcinačního kmene.

Vakcinační kmen byl izolován z podestýlky do 13 dnů po vakcinaci a je vylučován u

vakcinovaných kuřat do 19 dnů po vakcinaci. Studie prokázaly, že vakcinační kmen může být

izolován z prostředí do 8 týdnů po druhé vakcinaci a do 5 týdnů po třetí vakcinaci. Ve velmi

ojedinělých případech může být vakcinační kmen izolován z prostředí po delší době, než je

popsáno výše.

Osoby zapojené v ošetřování vakcinovaných hejn musí dodržovat základní hygienické předpisy

(měnit oblek, užívat rukavice, čistit a desinfikovat obuv) a náležitě nakládat s podestýlkou od

nedávno vakcinovaných kuřat. Ruce by měli být umyty a desinfikovány po ošetření vakcinovaného

hejna.

Dodržovaní příslušných veterinárních a zootechnických opatření je nezbytné k zabránění šíření u

jiných vnímavých druhů.

Snáška:

Neaplikovat v období 3 týdnů (po třetí vakcinaci) nebo 6 týdnů (po druhé vakcinaci) před

nástupem snášky a v období snášky.

Nevakcinovaná drůbež jdoucí do snášky by neměla přijít do kontaktu s vakcinovanou drůbeží.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Žádné antimikrobní látky by neměly být použity 3 dny před a po vakcinaci. V případě jejich nutné

aplikace musí být vakcinace opakována.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po

jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení

jednotlivých případů.

Zároveň s vakcinací nepodávejte přípravky na bázi kompetitivní mikroflory.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Předávkování vakcíny (10 dávek) může občas zastavit vylučování faeces a způsobit přechodný

úbytek hmotnosti, avšak bez následků na konečnou užitkovost.

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato

opatření napomáhají chránit životní prostředí.

Původní obaly pro vakcíny (otevřené i vyprázdněné) a veškeré zařízení, které bylo použito při vakcinaci,

musí být desinfikováno po použití (desinfekční prostředky - mimo kvarterní soli na bázi amonia – v

obvykle používané koncentraci).

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Balení:

Krabička s 10 lahvičkami lyofilizátu (1000 dávek).

Krabička s 1 lahvičkou lyofilizátu (5000 dávek).

Krabička s 12 lahvičkami lyofilizátu (5000 dávek).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Pro aktivní imunizaci kuřat proti Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium.

Antigen po vpravení do organismu stimuluje imunitu na buněčné úrovni (prokázáno u myší) a dále

navozuje tvorbu protilátek proti

Salmonella

Enteritidis a Salmonella

Typhimurium. Vytvořené

protilátky neinterferují s testy na Salmonella Gallinarum (rychlá sérumaglutinace).

Vakcinační kmen je resistentní proti sulfamerazinu. Kmen byl prokázán jako geneticky stabilní.

Dovoz, prodej, výdej a/nebo použití přípravku jsou nebo mohou být zakázány v některých členských

státech, na celém jejich území nebo jeho části, v souladu s národní politikou ochrany zdraví zvířat.

Osoba, která má v úmyslu dovážet, prodávat, vydávat a/nebo používat přípravku se musí před

dovozem, prodejem, výdejem a/nebo použitím informovat u příslušného úřadu členského státu o

aktuálních vakcinačních postupech.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

17-3-2018

International Harvest, Inc. Recalls Organic Go Smile! Raw Coconut Because of Possible Health Risk

International Harvest, Inc. Recalls Organic Go Smile! Raw Coconut Because of Possible Health Risk

International Harvest, Inc of Mount Vernon, NY is recalling 14,620 lbs. of bulk and 24,270 bags of Organic Go Smile! Raw Coconut, because it has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infec...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-3-2018

PDX Aromatics Expands Recall of Kratom Products Because of Possible Health Risk

PDX Aromatics Expands Recall of Kratom Products Because of Possible Health Risk

PDX Aromatics, DBA Kraken Kratom, Phytoextractum, and Soul Speciosa, is expanding the scope of their 3/9/2018 voluntary recall of certain kratom white vein powder and capsule products and red vein powder products because they have the potential to be contaminated with Salmonella. The expanded recall is being initiated in response to additional positive findings of Salmonella associated with Aromatics' products following the FDA initial investigation.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-3-2018

River Valley Sprouts Recalls Alfalfa Sprouts and Garlic Alfalfa Sprouts Due to Possible Salmonella Contamination

River Valley Sprouts Recalls Alfalfa Sprouts and Garlic Alfalfa Sprouts Due to Possible Salmonella Contamination

River Valley Sprouts is voluntarily recalling its 5 ounce Alfalfa Sprouts, 4 ounce Alfalfa Sprouts, 5 ounce Garlic/Alfalfa and 5 ounce Variety sprouts because they have the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail, elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons often experience fever, diarrhea, nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infection with salmonella can ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-3-2018

Kratom-containing Powder Products by PDX Aromatics: Recall - Potential for Contamination with Salmonella

Kratom-containing Powder Products by PDX Aromatics: Recall - Potential for Contamination with Salmonella

Salmonella contamination can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

Raw Basics, LLC. Recalls Tucker’s 5lb Pork-Bison Box Because of Possible <em>Salmonella</em> Health Risk

Raw Basics, LLC. Recalls Tucker’s 5lb Pork-Bison Box Because of Possible <em>Salmonella</em> Health Risk

Raw Basics, LLC. of Pleasant Prairie, WI is recalling 540lb of 5lb Pork-Bison Boxes because it has the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can affect animals eating the products and there is risk to humans from handling contaminated pet products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surfaces exposed to these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-3-2018

Steve’s Real Food Voluntarily Recalls Raw Frozen Dog Food Turkey Canine Recipe Due to Possible <em>Salmonella</em> Contamination

Steve’s Real Food Voluntarily Recalls Raw Frozen Dog Food Turkey Canine Recipe Due to Possible <em>Salmonella</em> Contamination

Steve’s Real Food of Salt Lake City, Utah is voluntarily recalling one lot of 5lb Raw Frozen Dog Food Turkey Canine Recipe due to their potential to be contaminated with Salmonella.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-2-2018

Recall Expansion Smokehouse Pet Products Inc. Recalls All Lots Of “Beefy Munchies” Sold Nationwide Because Of Possible <em> Salmonella</em> Contamination

Recall Expansion Smokehouse Pet Products Inc. Recalls All Lots Of “Beefy Munchies” Sold Nationwide Because Of Possible <em> Salmonella</em> Contamination

Smokehouse Pet Products, Inc. of Sun Valley, CA is recalling all sizes and package types of dog treats labeled as “Beefy Munchies,” because it has the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can affect animals eating the products and there is risk to humans from handling contaminated pet products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surfaces exposed to these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-2-2018

Redbarn Pet Products Issues Voluntary Recall of Dog Chews

Redbarn Pet Products Issues Voluntary Recall of Dog Chews

With an extreme abundance of caution, and with the care and concern of pets top of mind, Redbarn Pet Products, LLC of Long Beach, CA is voluntarily recalling a single product, Redbarn’s 7-inch Bully Stick three pack, because it has the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can affect animals eating the products and there is risk to humans from handling contaminated pet products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surf...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-2-2018

Raws For Paws Recalls Turkey Pet Food Because of Possible Salmonella Health Risk

Raws For Paws Recalls Turkey Pet Food Because of Possible Salmonella Health Risk

Raws for Paws of Minneapolis, MN is recalling approximately 4,000 pounds of its 5 lb. and 1 lb. chubs of Ground Turkey Pet Food because they have the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can affect animals eating the product and there is risk to humans from handling contaminated products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surfaces exposed to these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-2-2018

Smokehouse Pet Products Inc Recalls Limited Lots of “Beefy Munchies” Sold Regionally Because of Possible Salmonella Contamination

Smokehouse Pet Products Inc Recalls Limited Lots of “Beefy Munchies” Sold Regionally Because of Possible Salmonella Contamination

Smokehouse Pet Products, Inc. of Sun Valley, CA is recalling 4-oz bags of dog treats labeled as “Beefy Munchies,” because it has the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can affect animals eating the products and there is risk to humans from handling contaminated pet products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surfaces exposed to these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-1-2018

"Zero For Him" Dietary Supplement by Break Ventures/California Basics: Recall - Possible Salmonella Contamination

"Zero For Him" Dietary Supplement by Break Ventures/California Basics: Recall - Possible Salmonella Contamination

Salmonella can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-1-2018

Arthri-D 120ct Dietary Supplement by Arthri-D: Recall - Possible Salmonella Contamination

Arthri-D 120ct Dietary Supplement by Arthri-D: Recall - Possible Salmonella Contamination

Salmonella can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-1-2018

Break Ventures/California Basics Recalls "Zero For Him" 150ct Lot#1710-638 Because of Possible Health Risk

Break Ventures/California Basics Recalls "Zero For Him" 150ct Lot#1710-638 Because of Possible Health Risk

Break Ventures/California Basics is recalling its Dietary Supplement "Zero for Him 150ct" Lot#1710-638(the "Product") because it may be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-1-2018

Arthri-D, LLC Recalls Arthri-D Lot#1701-092 Because of Possible Health Risk

Arthri-D, LLC Recalls Arthri-D Lot#1701-092 Because of Possible Health Risk

Arthri-D, LLC is recalling its Dietary Supplement "Arthri-D 120ct" Lot#1701-092 (the "Product") because it may be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-1-2018

Evershing International Trading Company Recalls Frozen Shredded Coconut Because of Possible Health Risk

Evershing International Trading Company Recalls Frozen Shredded Coconut Because of Possible Health Risk

Evershing International Trading Company is recalling 16 ounces Coconut Tree Brand Frozen Shredded Coconut because they have the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune system. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infection with Salmonella c...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-10-2017

Relish Foods, Inc. Recalls Frozen Tuna Loins Because of Possible Health Risk

Relish Foods, Inc. Recalls Frozen Tuna Loins Because of Possible Health Risk

On October 13, 2017, Relish Foods, Inc. of Culver City, Calif., voluntarily initiated the recall of frozen Newport brand 5 to 8 lb. tuna loins. The recall has since expanded to include: 3 to 5 lb. tuna loins, 6 oz. tuna steaks, and 4 oz. tuna steaks. The recall is the result of sampling by the FDA which revealed that the product has potential to contain the bacteria Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with w...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-9-2017

Bravo Produce Inc. Retira Maradol Papaya de Productores y Exportadores de Carica Papaya de Tecomán y Costa Alegre SPR de RL y empacadas por Frutas Selectas de Tijuana, S. de R.L. de C.V. Por posible riesgo a la salud

Bravo Produce Inc. Retira Maradol Papaya de Productores y Exportadores de Carica Papaya de Tecomán y Costa Alegre SPR de RL y empacadas por Frutas Selectas de Tijuana, S. de R.L. de C.V. Por posible riesgo a la salud

Bravo Produce Inc de San Ysidro, está retirando Maradol Papaya, cultivadas por Productores y Exportadores de Carica Papaya de Tecoman y Costa Alegre SPR de RL y empacadas por Frutas Selectas de Tijuana, S. de R.L. de C.V., como manera preventiva, debido a que dicho producto ha probado positivo para Salmonella, es de suma importancia mencionar que dicha bacteria puede afectar a niños, ancianos y personas con sistemas inmunológicos débiles. Los síntomas a experimentar son fiebre, diarrea, náusea, vóm...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-8-2017

Freshtex Produce Recalls “Valery” Brand Maradol Papayas Due to Possible Health Risk

Freshtex Produce Recalls “Valery” Brand Maradol Papayas Due to Possible Health Risk

Freshtex Produce of Alamo, TX is voluntarily recalling “Valery” brand Maradol Papayas grown and packed by Carica de Campeche, because it has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infection...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-8-2017

Grande Produce emite retiro voulantrio del mercado de una cantidad limitada de Papaya "Caribeña" por un potencial de riesgo contra la salud.”

Grande Produce emite retiro voulantrio del mercado de una cantidad limitada de Papaya "Caribeña" por un potencial de riesgo contra la salud.”

Salmonella is an organism that can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with salmonella often experience fever, diarrhea, nausea, vomiting and abdominal pain.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-7-2017

Grande Produce Issues Voluntary Recall of Limited Quantity of Papaya “Caribeña” Due to Potential Health Risk

Grande Produce Issues Voluntary Recall of Limited Quantity of Papaya “Caribeña” Due to Potential Health Risk

Salmonella is an organism that can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with salmonella often experience fever, diarrhea, nausea, vomiting and abdominal pain.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-6-2017

Loving Pets Voluntarily Recalls Limited Lot Numbers of Air-Puffed Dog Treats Because of Possible Salmonella Health Risk

Loving Pets Voluntarily Recalls Limited Lot Numbers of Air-Puffed Dog Treats Because of Possible Salmonella Health Risk

Loving Pets of Cranbury, NJ is voluntarily recalling a limited number of dog treats because of the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can affect animals eating the products and there is risk to humans from handling contaminated pet products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surfaces exposed to these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-5-2017

L.A. Lucky Brand Basil Seed 2.1 oz Voluntary Recall Because of Possible Health Risk

L.A. Lucky Brand Basil Seed 2.1 oz Voluntary Recall Because of Possible Health Risk

L.A. Lucky Import & Export Inc. announced it is voluntarily recalling L.A. Lucky Brand Basil Seeds 2.1 oz due to presence of Salmonella in the packet. Salmonella is an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-5-2017

FDA NARMS Retail Meat Interim Report for Salmonella Shows Encouraging Early Trends Continue; Includes Whole Genome Sequencing Data for the First Time

FDA NARMS Retail Meat Interim Report for Salmonella Shows Encouraging Early Trends Continue; Includes Whole Genome Sequencing Data for the First Time

The U.S. Food and Drug Administration has released a new interim report that measures antimicrobial resistance in Salmonella isolated from raw retail meat and poultry collected through the National Antimicrobial Resistance Monitoring System (NARMS).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-3-2017

Chlorofields Recalls Asian MIicrogreens Because Of Possible Health Risk

Chlorofields Recalls Asian MIicrogreens Because Of Possible Health Risk

ChloroFields of Lawrence, KS is recalling 20 cases of Asian Microgreens, because they have potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea, nausea, vomiting, and abdominal pain. In rare circumstances, infection with Salmonella can result in the organism getting into the bloodstream an...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-3-2017

EuroCan Manufacturing Voluntarily Recalling Barnsdale Farms® Pig Ears Because of Possible Salmonella Health Risk

EuroCan Manufacturing Voluntarily Recalling Barnsdale Farms® Pig Ears Because of Possible Salmonella Health Risk

(March 20, 2017) New Hamburg, Ontario - EuroCan Manufacturing is voluntarily recalling Lot Number 84 consisting of it's individually shrink-wrapped, 6-pack, 12-pack and 25-pack bags of Barnsdale Farms®, HoundsTooth® and Mac's Choice® Pig Ears because they have the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can affect animals eating the products and there is a risk to humans from handling contaminated pet products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contac...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-3-2018

Kratom-Linked Salmonella Outbreak Expands: CDC

Kratom-Linked Salmonella Outbreak Expands: CDC

Title: Kratom-Linked Salmonella Outbreak Expands: CDCCategory: Health NewsCreated: 3/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/16/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

13-3-2018

Salmonella Cases Linked to Chicken Salad Now Total 170

Salmonella Cases Linked to Chicken Salad Now Total 170

Title: Salmonella Cases Linked to Chicken Salad Now Total 170Category: Health NewsCreated: 3/9/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/12/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

8-3-2018

Pet Guinea Pigs Likely Cause of Multistate Salmonella Outbreak: CDC

Pet Guinea Pigs Likely Cause of Multistate Salmonella Outbreak: CDC

Title: Pet Guinea Pigs Likely Cause of Multistate Salmonella Outbreak: CDCCategory: Health NewsCreated: 3/7/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/7/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-3-2018

Kratom-Linked Salmonella Outbreak: CDC

Kratom-Linked Salmonella Outbreak: CDC

Title: Kratom-Linked Salmonella Outbreak: CDCCategory: Health NewsCreated: 3/5/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/5/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-2-2018

Chicken Salad Sold at Fareway Stores Linked to Salmonella Outbreak

Chicken Salad Sold at Fareway Stores Linked to Salmonella Outbreak

Title: Chicken Salad Sold at Fareway Stores Linked to Salmonella OutbreakCategory: Health NewsCreated: 2/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-2-2018

Herbal Drug Kratom Linked to Salmonella Illnesses, CDC Says

Herbal Drug Kratom Linked to Salmonella Illnesses, CDC Says

Title: Herbal Drug Kratom Linked to Salmonella Illnesses, CDC SaysCategory: Health NewsCreated: 2/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/21/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-1-2018

Salmonella Outbreak Linked to Raw Sprouts: CDC

Salmonella Outbreak Linked to Raw Sprouts: CDC

Title: Salmonella Outbreak Linked to Raw Sprouts: CDCCategory: Health NewsCreated: 1/22/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-1-2018

Salmonella Outbreak Linked to Coconut Tree Brand Frozen Shredded Coconut

Salmonella Outbreak Linked to Coconut Tree Brand Frozen Shredded Coconut

Title: Salmonella Outbreak Linked to Coconut Tree Brand Frozen Shredded CoconutCategory: Health NewsCreated: 1/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-12-2017

Salmonella Infection Linked to Rattlesnake Pills: CDC

Salmonella Infection Linked to Rattlesnake Pills: CDC

Title: Salmonella Infection Linked to Rattlesnake Pills: CDCCategory: Health NewsCreated: 12/19/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/20/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-11-2017

Human Cases of Salmonella Rise to 66

Human Cases of Salmonella Rise to 66

Title: Human Cases of Salmonella Rise to 66Category: Health NewsCreated: 11/17/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 11/20/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-6-2017

Backyard Poultry Linked to Salmonella Outbreaks

Backyard Poultry Linked to Salmonella Outbreaks

Title: Backyard Poultry Linked to Salmonella OutbreaksCategory: Health NewsCreated: 6/2/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/5/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

Advertisement