SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE PHAROS 50MCG/500MCG DÁV.PRÁŠ.K INH.

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE PHAROS 50MCG/500MCG DÁV.PRÁŠ.K INH., INH PLV DOS 60X50/500RG
 • Dávkování:
 • 50+500RG/D
 • Léková forma:
 • Dávkovaný prášek k inhalaci
 • Podání:
 • Inhalační podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X60DÁV, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE PHAROS 50MCG/500MCG DÁV.PRÁŠ.K INH., INH PLV DOS 60X50/500RG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 14/ 582/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls94793/2012 a sukls94825/2012 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos 50 mikrogramů/250 mikrogramů 

dávkovaný prášek k inhalaci 

Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos 50 mikrogramů/500 mikrogramů 

dávkovaný prášek k inhalaci 

(salmeterolum/fluticasoni propionas) 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento 

přípravek užívat. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 

znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 

1 Co je Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos a k čemu se používá 

2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Salmeterol/Fluticasone Propionate 

Pharos používat 

3 Jak se Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos používá 

4 Možné nežádoucí účinky 

5 Jak Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos uchovávat 

6 Další informace 

1. Co je Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos a k čemu se používá 

Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos obsahuje dvě léčivé látky, salmeterol a 

flutikason-propionát: 

Salmeterol je bronchodilatátor s dlouhodobým účinkem. Bronchodilatátory 

napomáhají, aby dýchací cesty v plicích zůstaly otevřené (průchodné). Tím je pro 

vzduch snadnější dostat se dovnitř i ven. Tento účinek trvá nejméně 12 hodin. 

Flutikason-propionát je kortikosteroid, který snižuje otékání a podráždění plic. 

Lékař Vám tento léčivý přípravek předepsal proto, aby Vám pomáhal předcházet 

problémům s dýcháním, jako je: 

  Astma 

  Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). 

Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos v dávce 50/500 mikrogramů snižuje 

počet recidiv (znovupropuknutí) příznaků CHOPN. 

Přípravek Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos musíte užívat každý den tak, jak 

Vám nařídil lékař. Tím se zaručí, že bude řádně fungovat a kontrolovat Vaše astma 

nebo CHOPN. 

Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos pomáhá předcházet dušnosti a sípání. 

Nepůsobí však, pokud již dušnost nebo sípání pociťujete. V takovém případě musíte 

použít rychle působící „ulevovací“ léčivý přípravek jako například salbutamol. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Salmeterol/Fluticasone 

Propionate Pharos užívat 

Neužívejte Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos: 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na salmeterol-xinafoát, flutikason-propionát 

nebo na další složku přípravku monohydrát laktózy (typ cukru). 

Zvláštní opatrnosti při užití Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos je 

zapotřebí 

Váš lékař bude velmi pečlivě dohlížet na Vaši léčbu, máte-li zdravotní problémy, jako 

např.: 

  Srdeční chorobu včetně nepravidelného nebo rychlého tepu 

  Hyperaktivní štítnou žlázu (zvýšená činnost štítné žlázy) 

  Vysoký krevní tlak 

  Diabetes mellitus (Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos může zvýšit obsah 

cukru v krvi) 

  Nízkou hladinu draslíku v krvi 

  Tuberkulózu (TBC) léčenou nyní nebo v minulosti 

Pokud jste někdy měl(a) některý z těchto problémů, řekněte to svému lékaři dříve, než 

začnete užívat přípravek Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos. 

Pokud při užívání přípravku Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos pociťujete 

dušnost nebo sípavost, měli byste v jeho užívání pokračovat, ale navštivte co 

nejrychleji svého lékaře, protože potřebujete dodatečnou léčbu. 

Jakmile je Vaše astma dobře kontrolované, Váš lékař může zvážit, zda je vhodné 

postupně snižovat dávku přípravku Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 

užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Zahrnuje to i léky na astma. To proto, že nemusí být vhodné užívat přípravek 

Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos spolu s jinými léky. 

Informujte svého lékaře, že užíváte následující léky dříve, než začnete užívat 

přípravek Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos: 

Beta-blokátory (jako je atenolol, propranolol, sotalol). Beta-blokátory se většinou 

užívají k léčbě vysokého krevního tlaku nebo jiných srdečních potížích. 

Antivirové a protiplísňové léky (jako je ritonavir, ketokonazol a itrakonazol). Některé 

z těchto léků mohou zvyšovat množství salmeterolu nebo flutikason-propionátu v těle. 

Tím se může zvýšit riziko vedlejších účinků při užívání přípravku 

Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos, včetně nepravidelného tepu, nebo se 

mohou vedlejší účinky zhoršit. 

Kortikosteroidy (podávané ústy nebo v injekcích). Pokud jste tyto léky užíval(a) 

v nedávné době, mohlo by se tím zvýšit riziko, že toto léčivo ovlivní Vaše nadledviny. 

Těhotenství a kojení 

Jste-li těhotná, plánujete-li otěhotnět nebo kojíte, praďte se se svým lékařem dříve, 

než začnete užívat přípravek Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos. Lékař 

rozhodne, zda můžete v tomto období přípravek Salmeterol/Fluticasone Propionate 

Pharos užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost 

řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách Salmeterol/Fluticasone Propionate 

Pharos 

Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos obsahuje laktózu (typ cukru). 

Pokud Vám lékař, řekl že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, 

než tento léčivý přípravek začnete užívat. 

3. Jak se Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos užívá 

Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos užívejte každý den, dokud Vám lékař 

nedoporučí, abyste přestal(a). 

Vždy užívejte Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos přesně podle pokynů svého 

lékaře. 

Po použití si vypláchněte ústa vodou a vyplivněte ji. 

Dospělí s astmatem 

Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos 50 mikrogramů/250 mikrogramů v jedné 

dávce: Jedna inhalace dvakrát denně 

nebo 

Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos 50 mikrogramů/500 mikrogramů v jedné 

dávce: Jedna inhalace dvakrát denně. 

Dospělí s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) 

Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos 50 mikrogramů/500 mikrogramů v jedné 

dávce: Jedna inhalace dvakrát denně. 

Děti a dospívající 

Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos se nemá používat u dětí a dospívajících. 

4     

Vaše příznaky mohou být při užívání přípravku Salmeterol/Fluticasone Propionate 

Pharos dvakrát denně dobře kontrolované. V takovém případě může Váš lékař 

rozhodnout, že Vám sníží dávku na jednou denně. Dávka se může změnit na: 

  jednou večer – máte-li noční příznaky 

  jednou ráno – máte-li příznaky vyskytující se během dne 

Je velmi důležité, abyste dodržoval(a) pokyny svého lékaře o tom, kolik inhalací máte 

brát a jak často máte léčivý přípravek užívat. 

Užíváte-li Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos na astma, bude Váš lékař chtít 

Vaše příznaky pravidelně kontrolovat. 

Jakmile se Vaše astma nebo dýchání zhorší, sdělte to ihned svému lékaři. Můžete 

zjistit, že více sípáte, svírá Vás více na prsou nebo potřebujete užívat ve větší míře 

svůj rychle působící ‚ulevovací‘ lék. Když k něčemu takovému dojde, měl(a) byste 

dál brát přípravek Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos, ale nezvyšovat počet 

nádechů (dávek). Stav Vašeho díchání se může zhoršit a mohl(a) byste vážně 

onemocnět. Navštivte svého lékaře, protože možná potřebujete dodatečnou léčbu. 

Návod k použití 

Váš lékař, zdravotní sestra nebo lékárník by Vám mají předvést, jak máte svůj 

inhalátor (Elpenhaler) používat. Čas od času by měli zkontrolovat, jak jej používáte. 

Neužíváte-li přípravek Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos řádně nebo tak, jak 

bylo předepsáno, nepomůže Vašemu astmatu nebo CHOPN tak, jak by měl. 

NÁVOD K POUŽITÍ A ZACHÁZENÍ S PŘÍSTROJEM Elpenhaler 

Následují pokyny jsou určeny pro pacienta ke správnému inhalování dvou léčivých 

látek balených ve dvou blistrech jednodávkových stripů (dvoublistrových stripů), 

které jsou uloženy v přístroji Elpenhaler

POPIS 

Elpenhaler je přístroj k současnému inhalování dvou léčivých látek, jež jsou ve 

formě prášku. Obě léčivé látky tvoří jednu kombinaci léčivých látek. Každá léčivá 

látka je balena samostatně v jednom ze dvou blistrů speciálně navrženého 

dvoublistrového stripu. 

Dvoublistrový strip obsahuje jednu (1) dávku kombinace léčivých látek. 

Přístroj Elpenhaler se skládá ze 3 částí: 

- Náústek a jeho ochranný kryt (1)

- Povrch (2), na který se dvoublistrový strip ukládá 

(podpůrný povrch). 

- Skladovací prostor (3), kde jsou uloženy dvoublistrové stripy. 

Tyto tři části jsou vzájemně propojené a lze je otevírat samostatně. 

Podpůrný povrch zahrnuje: 

-  Spojovací bod (2A), kam se dvoublistrový strip připojuje. 

-  Dvě prohlubeniny (2B), do kterých oba blistry stripu 

zapadnou. 

-  Dvě vodítka stripu (2C), která pevně přidržují dvoublistrov 

strip ve správné poloze na podpůrném povrchu. 

Dvoublistrový strip obsahuje: 

- Dvě fólie (4)

- Dva blistry (5), z nichž jeden obsahuje salmeterol a 

druhý flutikason-propionát. 

-  Otvor (6)

POUŽITÍ PŘÍSTROJE Elpenhaler 

Α. Příprava přístroje 

- Otevřete skladovací prostor, vyjměte jeden strip a znovu 

skladovací prostor zavřete. 

-  Z náústku sundejte ochranný kryt. 

-  Otevřete západku a stlačte náústek dozadu, abyste zpřístupnili 

podpůrný povrch. 

-  Uchopte dvoublistrový strip lesklým povrchem nahoru. 

-  Položte strip na spojovací bod podpůrného povrchu. Lehkým 

zatlačením připevněte strip bezpečně na spojovací bod. 

-  Oba blistry stripu zapadnou do prohlubenin podpůrného 

povrchu a vodítka přidrží strip ve správné poloze. 

-   Zavřete náústek a vytáhněte vyčnívající konec stripu. 

Dávka je nyní připravena k inhalaci. 

Β. Inhalace dávky 

Přístroj podržte před ústy. 

- Důkladně vydechněte. Dejte pozor, abyste nedýchali na 

náústek přístroje. 

- Přiložte Elpenhaler k ústům a rty pevně sevřete náústek. 

- Vdechujte pomalu a zhluboka ústy (nikoli nosem), dokud 

nemáte plné plíce. 

- Zadržte dech zhruba na 5 sekund nebo tak dlouho, jak je 

to pro vás přijatelné, a současně vyjměte přístroj z úst. 

- Vydechněte a pokračujte v normálním dýchání. 

-  Otevřete náústek. Povšimněte si, že jste inhalovali 

všechen prášek a že blistry stripu jsou prázdné. 

-  Odstraňte prázdný strip a pokračujte krokem C. 

C. Čištění přístroje 

- Po každém použití otřete náústek i podpůrný povrch suchým hadříkem nebo suchým 

papírovým kapesníčkem. Při čištění přístroje nepoužívejte vodu. 

- Zavřete náústek a nasaďte na něj ochranný kryt. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos, než 

jste měl(a) 

Je důležité používat inhalátor podle pokynů a užívat svou dávku tak, jak je uvedeno 

na štítku od lékárníka nebo jak Vám doporučil lékař. Dávku byste neměl(a) zvyšovat 

ani snižovat bez porady s lékařem. Jestliže náhodně užijete větší dávku než je Vám 

doporučeno, informujte svého lékaře nebo lékárníka. Možete si všimnout, že Vám 

srdce bije rychleji než obvykle a cítit se rozechvěle. Také můžete pocíťovat bolest 

hlavy, svalovou slabost a bolest v kloubech. 

Jestliže jste užíval(a) vyšší dávky po delší dobu, měl(a) byste informovat svého lékaře 

nebo lékárníka. To proto, že větší dávky přípravku Salmeterol/Fluticasone Propionate 

Pharos mohou snižovat množství steroidních hormonů vytvářených nadledvinami. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos 

Jestliže zapomenete inhalátor použít, vezměte si následující dávku podle rozpisu 

(pokynů). 

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) užívat Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos 

Je velmi důležité, abyste užíval(a) přípravek Salmeterol/Fluticasone Propionate 

Pharos každý den podle pokynů. 

Užívejte jej tak dlouho, dokud Vám lékař neřekne, abyste přestal(a). Nepřestávejte jej 

užívat ani náhle nesnižujte svou dávku přípravku Salmeterol/Fluticasone Propionate 

Pharos. Tím by se Vaše dýchací potíže zhoršily a velmi výjimečně by se mohly 

projevit vedlejší účinky. Patří mezi ně: 

  bolest žaludku 

  únava a ztráta chuti k jídlu 

  nevolnost a průjem 

  ztráta hmotnosti (váhy) 

  bolest hlavy nebo ospalost 

  nízké hladiny draslíku v krvi 

  nízký krevní tlak a křeče 

Dostanete-li infekci nebo v období závažné stresové situace (např. po vážné nehodě 

nebo po operaci) můžete velmi vzácně pociťovat obdobné vedlejší účinky. 

Aby se zabránilo výskytu těchto příznaků, může Vám lékař předepsat dodatečné 

kortikosteroidy (např. prednisolon). 

Máte-li další dotazy týkající se inhalátoru, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos 

nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Aby se snížila možnost 

nežádoucích účinků, lékař Vám předepíše nejnižší dávku přípravku 

Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos pro kontrolu Vašeho astmatu nebo 

CHOPN. 

Lidé, kteří užívali kombinaci salmeterolu a flutikason-propionátu, hlásili následující 

nežádoucí účinky. 

Alergické reakce: po užití přípravku Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos 

můžete pozorovat, že se Vám dýchání náhle zhoršilo. Můžete silně sípat a kašlat. 

Rovněž si můžete všimnout svědění a otoku (obvykle obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla). 

Máte-li tyto příznaky nebo se příznaky objevily náhle po užití přípravku 

Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos, ihned to oznamte svému lékaři. 

Alergické reakce na Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos jsou velmi vzácné 

(postihují méně než 1 pacienta z 10 000). 

Ostatní nežádoucí účinky jsou uvedeny níže: 

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10): 

  Bolest hlavy – obvykle se zlepší s pokračující léčbou 

  U pacientů s CHOPN byl hlášen zvýšený počet nachlazení 

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100): 

  Moučnivka (bolestivé, smetanově žluté, vystouplé skvrny) v ústech a hrdle. Dále 

bolavý jazyk, hrdlo a chraplavý hlas. Můžete si pomoct tím, že si po každém 

podání dávky vypláchnete ústa vodou a okamžitě ji vyplivnete. Lékař Vám může 

k vyléčení moučnivky předepsat přípravek proti plísním. 

  Pocit rozechvělosti a rychlý nebo nepravidelný tep (palpitace) – nejsou obvykle 

závažné a vytrácí se s pokračující léčbou 

  Svalové křeče. 

U pacientů s chronickou obstrukčí plicní nemocí (CHOPN) byly hlášeny i následující 

nežádoucí účinky: 

  Pneumonie (zánět plic) a bronchitida (zánět průdušek) včetně zvýšené tvorby 

sputa (hlenu), změněná barva sput, horečka, zimnice, zesílený kašel, silnější 

dýchací potíže. 

  Podlitiny a zlomeniny. 

  Zánět dutin (pocit napětí nebo ucpání v nose, tvářích a za očima, někdy s pulzující 

bolestí). 

  Snížené množství draslíku v krvi (můžete mít nepravidelný tep, svalovou slabost, 

křeče). 

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1000): 

  Vyrážka. 

  Velmi rychlý tep (tachykardie). 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000): 

  Dýchací potíže nebo sípání, které se ihned po užití přípravku 

Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos zhoršují. Jakmile k tomu dojde, 

přestaňte Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos užívat. Použijte svůj 

rychle působící ‚ulevovací‘ inhalátor, aby Vám pomohl dýchat, a ihned to 

oznamte svému lékaři

  Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos může ovlivnit normální tvorbu 

steroidních hormonů v těle, zvláště užíváte-li vysoké dávky po dlouhou dobu. 

Příznaky zahrnují: 

  Zpomalení růstu u dětí a dospívajících 

  Zeslabení kostí 

  Šedý zákal (katarakta) a zelený zákal (glaukom) postihující zrak 

  Zvyšování hmotnosti 

  Zakulacený (měsíčkovitý) obličej (Cushingův syndrom) 

Váš lékař bude pravidelně kontrolovat výskyt kteréhokoli z těchto vedlejších účinků a 

bude dbát na to, abyste užíval(a) nejnižší dávku přípravku Salmeterol/Fluticasone 

Propionate Pharos ke kontrole astmatu. 

  Nepravidelný tep nebo pocit přídatných úderů srdce (arytmie). Sdělte to svému 

lékaři, ale nepřestávejte přípravek Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos 

užívat, pokud Vám lékař neřekne, abyste přestal(a). 

  Zvýšené množství cukru (glukózy) v krvi (hyperglykémie). Máte-li diabetes, může 

být nutné častější sledování hladiny cukru v krvi a možná i úprava Vaší diabetické 

léčby. 

  Bolestivé a oteklé klouby a bolest svalů. 

Četnost není známa, ale mohou se také vyskytovat: 

Potíže se spaním, deprese nebo pocit obav, nepokoj, nervozita, přílišné 

vzrušení nebo podráždění. Tyto účinky se pravděpodobněji vyskytnou u dětí. 

Pokud se při užívání Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích 

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému 

lékaři. 

5. Jak Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos uchovávat 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, 

uvedené na štítku a krabičce za zkratkou „Exp:“. Doba použitelnosti se vztahuje 

k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. 

Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. 

Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. Další informace 

Co Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos obsahuje: 

Léčivými látkami jsou 

50 mikrogramů salmeterolu (jako salmeterol-xinafoát) a 250 mikrogramů flutikason- 

propionátu 

nebo 

50 mikrogramů salmeterolu (jako salmeterol-xinafoát) a 500 mikrogramů flutikason- 

propionátu. 

Další složkou je monohydrát laktózy. 

Jak Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos vypadá a co obsahuje toto balení 

Salmeterol/Fluticasone Propionate Pharos obsahuje dvě léčivé látky (salmeterol a 

flutikason-propionát) balené ve dvou Al/Al blistrech jednodávkových stripů 

(dvoublistrové stripy), které se vkládají do inhalačního přístroje Elpenhaler

Fólie chrání prášek k inhalaci před účinky ovzduší. 

Každá dávka je předem dispenzovaná v jednom dvoublistrovém stripu. 

Každá  krabička  obsahuje  jeden  inhalační  přístroj  Elpenhaler  s 30  dvoublistrovými 

stripy a jednu náhradní nádobku s dalšími 30 dvoublistrovými stripy. 

60 dávek v 1 balení 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

ELPEN Pharmaceutical Co.Inc (SA) 

95, Marathonos Ave., GR-19009 Pikermi, Attica 

Řecko 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 30.5.2012