ROXILIP 40 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ROXILIP 40 MG, POR TBL FLM 14X40MG
 • Dávkování:
 • 40MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 14, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ROXILIP 40 MG, POR TBL FLM 14X40MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 31/ 482/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha  č.  1  k rozhodnutí  o  změně  registrace  sp,zn.sukls209303/2012,  sukls209304/2012, 

sukls209305/2012 a příloha ke sp.zn.sukls209288/2012, 209291/2012, sukls209292/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Roxilip 10 mg  

Roxilip 20 mg  

Roxilip 40 mg  

rosuvastatinum (ve formě rosuvastatinum calcicum) 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 

užívat. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento  přípravek  byl  předepsán  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si 

všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 

1.  Co je přípravek Roxilip a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Roxilip užívat 

3.  Jak se přípravek Roxilip užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Roxilip uchovávat 

6.  Další informace 

1.  CO JE PŘÍPRAVEK ROXILIP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek Roxilip patří do skupiny léků, které se nazývají statiny.  

Lékař Vám předepsal Roxilip, neboť: 

-  Máte  vysokou  hladinu  cholesterolu  v  krvi.  Máte  tedy  zvýšené  riziko  srdeční  příhody 

nebo mozkové mrtvice. 

Lékař  Vám  předepsal  k  užívání  statin,  neboť  změna  dietních  návyků  a  zvýšená  fyzická 

aktivita  nevedly  k  normalizaci  hladiny  cholesterolu  v  krvi.  V  nastavené  dietě  a  fyzické 

aktivitě budete pokračovat i v průběhu léčby přípravkem Roxilip. 

nebo 

- Máte jiné přidružené ukazatele, které zvyšují riziko srdeční příhody, mozkové mrtvice a 

podobných zdravotních komplikací. 

Srdeční  příhody,  mozková  mrtvice  a  jiné  podobné  zdravotní  komplikace  mohou  být 

způsobeny  onemocněním,  které  se  označuje  jako  ateroskleróza.  Ateroskleróza  vzniká  na 

podkladě ukládání tukových částic ve Vašich cévách. 

Proč je důležité užívat Roxilip 

Roxilip se používá k ovlivnění hladiny látek tukového charakteru v krvi, přičemž nejčastěji 

se jedná o cholesterol. 

V krvi se vyskytují různé typy cholesterolu, tzv. „špatný“ chlesterol (LDL-C) a „dobrý“ 

cholesterol (HDL-C). 

- Roxilip snižuje hladinu „špatného“ cholesterolu a zvyšuje hladinu „dobrého“ cholesterolu. 

-  Roxilip  účinkuje  tak,  že  blokuje  tvorbu  „špatného“  cholesterolu  v  organismu  a  zlepšuje 

schopnost odstraňovat tento cholesterol z krve. 

U většiny lidí vysoká hladina cholesterolu nemá vliv na to, jak pociťují svůj zdravotní stav, 

neboť se neprojevuje žádnými příznaky (tito lidé se cítí zdrávi). Pokud se však tento stav 

ponechá bez léčby, tukové částice se začnou ukládat do stěny cév a postupně způsobí jejich 

zúžení. 

Někdy se může stát, že se zúžená céva ucpe a tím nemůže zásobovat krví srdce nebo mozek, 

což se projeví srdeční příhodou nebo mozkovou mrtvicí. Snížením hladiny cholesterolu v krvi 

se  snižuje  riziko  srdečních  příhod,  mozkové  mrtvice  a  jiných  podobných  zdravotních 

komplikací. 

Roxilip  užívejte  pravidelně  a  to  i  v  době,  kdy  se  hladina  Vašeho  cholesterolu  dostala  na 

správnou  úroveň,  neboť  působí  preventivně  proti  tomu,  aby  se  hladina  cholesterolu  opět 

zvyšovala  a  došlo  k  ukládání  tukových  látek  do  stěny  cév.  Léčbu  přerušte  pouze  na  pokyn 

lékaře a v případě, že otěhotníte. 

2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK 

ROXILIP UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Roxilip 

-  jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  rosuvastatin  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

přípravku Roxilip. 

-  jestliže  jste  těhotná  nebo  kojíte.  Pokud  otěhotníte  v průběhu  léčby  přípravkem  Roxilip, 

přestaňte ihned přípravek Roxilip užívat a informujte svého lékaře. Ženy v plodném věku 

by měly v průběhu léčby přípravkem Roxilip užívat vhodnou antikoncepci. 

-  jestliže máte onemocnění jater. 

-  jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin. 

-  jestliže máte opakované a nevysvětlené bolesti svalů. 

-  jestliže užíváte cyklosporin, např. po transplantaci orgánů. 

Pokud  některý  z výše  uvedených  bodů  platí  i  pro  Vás,  nebo  máte  pochybnosti,  navštivte 

znovu svého lékaře. 

Nejvyšší dávku přípravku Roxilip, tj. 40 mg, neužívejte v těchto případech: 

-  Jestliže  máte  středně  těžkou  poruchu  funkce  ledvin  (v případě  nejistoty  se  obraťte  na 

svého lékaře). 

-  Jestliže máte poruchu funkce štítné žlázy. 

-  Jestliže  jste  měl  (a)  opakované  nebo  nevysvětlené  bolesti  svalů,  výskyt  svalových 

problémů  v minulosti  u Vás  nebo  ve  Vaší  rodině  nebo  svalové  problémy  při  dřívějším 

užívání jiných léků k léčbě vysoké hladiny cholesterolu. 

-  Jestliže pravidelně pijete velká množství alkoholu. 

-  Jestliže jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové) 

-  Jestliže užíváte léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu. 

Pokud  některý  z výše  uvedených  bodů  platí  i pro  Vás,  nebo  máte  pochybnosti,  prosím, 

navštivte znovu svého lékaře

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Roxilip je zapotřebí 

-  Jestliže máte problémy s ledvinami. 

-  Jestliže máte problémy s játry. 

-  Jestliže jste  měl/a  opakované  a  nevysvětlené  bolesti  svalů,  výskyt  svalových  problémů 

u Vás  nebo  ve  Vaší  rodině  nebo  svalové  problémy  při  užívání  jiných  léků  ke  snížení 

hladiny cholesterolu.  

-  V průběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku 

nebo riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo 

tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi 

pacienty s rizikem pro vznik diabetu. 

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se dostaví nevysvětlitelná svalová bolest, zvláště 

pokud se necítíte dobře nebo máte horečku. 

-  Jestliže pijete opakovaně velké množství alkoholu. 

-  Jestliže máte poruchu funkce štítné žlázy. 

-  Jestliže  užíváte  jiné  léky,  nazývané  fibráty,  ke  snížení  hladiny  cholesterolu.  Čtěte, 

prosím, tuto příbalovou informaci pozorně, i když jste již užíval (a) jiné léky ke snížení 

hladiny cholesterolu. 

-  Jestliže užíváte léky  k léčbě infekce virem HIV, např. lopinavir/ritonavir, prosím,  čtěte 

bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“. 

-  Jestliže jste dítě mladší než 10 let: Roxilip by neměly užívat děti mladší než 10 let. 

-  Jestliže je Vám více než 70 let (neboť v tomto případě je třeba, aby lékař zvolil správnou 

počáteční dávku přípravku Roxilip). 

-  Jestliže máte těžké dýchací obtíže. 

-  Jestliže jste asijského původu - Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové. 

Lékař musí zvolit správnou počáteční dávku přípravku Roxilip. 

Pokud se některý z bodů vztahuje i na Vás nebo pokud máte pochybnosti: 

-  Neužívejte  přípravek  Roxilip  40 mg  (nejvyšší  dávku)  a  obraťte  se  na  svého  lékaře 

nebo lékárníka dříve, než začnete užívat kteroukoliv dávku přípravku Roxilip

Statiny  mohou  u malého  počtu  lidí  ovlivnit  játra.  To  lze  prokázat  kontrolním  vyšetřením, 

které hodnotí hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu bude lékař provádět kontrolní 

vyšetření funkce jater před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Roxilip. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste  užíval (a) v nedávné 

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: 

-  Cyklosporin (užívaný např. po transplantaci orgánů). 

-  Warfarin (nebo jiné léky, používané ke snížení srážlivosti krve). 

-  Fibráty  (např.  gemfibrozil,  fenofibrát)  nebo  jiné  léky  ke  snížení  hladiny  cholesterolu 

(např. ezetimib). 

-  Léky k léčbě poruch trávení (antacida k neutralizaci kyselin v žaludku). 

-  Erytromycin (antibiotikum). 

-  Perorální antikoncepci („ antikoncepční pilulky“). 

-  Hormonální substituční léčbu nebo  

-  lopinavir/ritonavir  k léčbě infekce  virem  HIV  –  viz  bod  „Zvláštní  opatrnosti při  použití 

přípravku Roxilip je zapotřebí“. 

Účinek těchto léků se může měnit při současném podávání s přípravkem Roxilip a nebo tyto 

léky mohou měnit účinnost přípravku Roxilip. 

Užívání přípravku Roxilip s jídlem a pitím 

Přípravek Roxilip můžete užívat s jídlem nebo mezi jídly. 

Těhotenství a kojení 

Neužívejte přípravek Roxilip, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až v průběhu 

léčby přípravkem Roxilip, vysaďte Roxilip okamžitě, jakmile to zjistíte, a informujte lékaře. 

Ženy v plodném věku by měly užívat vhodnou antikoncepci, pokud užívají přípravek Roxilip. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Většina lidí může v průběhu užívání přípravku Roxilip řídit dopravní prostředky nebo ovládat 

stroje.  U některých  lidí  se  může  v průběhu  léčby  objevit  závrať.  Pokud  je  to  Váš  případ, 

poraďte se  se svým lékařem dříve, než budete řídit dopravní prostředky nebo ovládat stroje. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Roxilip 

Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  nesnášíte  některé  cukry  (laktosa,  mléčný  cukr),  poraďte  se  se 

svým lékařem, než začnete přípravek Roxilip užívat. 

Úplný seznam pomocných látek je uveden v bodě 6 „Další informace“. 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK ROXILIP UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek Roxilip přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 

poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Obvyklé dávky pro dospělé 

Pokud užíváte Roxilip ke snížení vysokého cholesterolu 

Počáteční dávka 

Léčba přípravkem Roxilip musí být zahájena dávkou 5 mg nebo 10 mg a to i v případě, že jste 

dosud užíval (a) vyšší dávku jiného statinu. Velikost počáteční dávky závisí na: 

-  Vaší hladině cholesterolu. 

-  Vašem stupni rizika vzniku srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice. 

-  Vaši citlivosti k projevům možných nežádoucích účinků.  

Prosím, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem jaká počáteční dávka přípravku Roxilip 

je pro Vás nejvhodnější. 

Lékař se Vám může rozhodnout předepsat nejnižší dávku (5 mg), jestliže: 

-  Jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové). 

-  Je Vám více než 70 let. 

-  Máte středně těžkou poruchu funkce ledvin. 

-  Máte zvýšené riziko vzniku bolesti svalů a svalových potíží (myopatie). 

Zvyšování dávky a maximální denní dávka 

Lékař  může  rozhodnout  o zvýšení  Vaší  dávky.  Dávka  přípravku  Roxilip  by  měla  být 

přizpůsobena pro každého pacienta zvlášť. Pokud Vám lékař předepsal počáteční dávku 5 mg, 

může rozhodnout o úpravě na 10 mg, poté na 20 mg a případně 40 mg, pokud to bude třeba. 

Pokud  Vám  lékař  předepsal  počáteční  dávku  10 mg,  může  dále  rozhodnout  o zvýšení  na 

20 mg  a  případně  40 mg,  pokud  to  bude  třeba.  K úpravě  dávky  se  obvykle  přistupuje  po 

4 týdnech. 

Maximální  denní  dávka  přípravku  Roxilip  je  40 mg.  Tato  dávka  je  určena  pro  pacienty 

s vysokou  hladinou  cholesterolu  a  vysokým  rizikem  srdečního  infarktu  nebo  mozkové 

mrtvice. U těchto pacientů nebyla dostatečně snížena hladina cholesterolu dávkou 20 mg. 

Jestliže  užíváte  Roxilip  ke  snížení  rizika  srdečních  a  mozkových  příhod  a  podobných 

komplikací: 

Doporučená denní dávka je 20 mg. Lékař však může rozhodnout o tom, že budete užívat nižší 

dávku. 

Jak tablety užívat 

Tablety  spolkněte  celé  a  zapijte  vodou.  Přípravek  Roxilip  užívejte  jednou  denně.  Tablety 

můžete užívat kdykoliv v průběhu dne. Pokuste se užívat tablety vždy ve stejnou denní dobu, 

protože tak si to lépe zapamatujete. 

Pravidelné kontroly cholesterolu 

Pravidelné  kontroly  cholesterolu  u lékaře  jsou  důležité.  Lékař  bude  kontrolovat,  zda  bylo 

dosaženo  žádoucích  hladin  cholesterolu  a  zda  jsou  tyto  hladiny  trvalé.  Lékař  pak  může 

rozhodnout o zvýšení dávky přípravku Roxilip tak, aby byla pro Vás optimální. 

Jestliže jste užil (a) více přípravku Roxilip, než jste měl (a) 

Kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici.  

Jestliže  jste  přijímán  (a)  do  nemocnice  k hospitalizaci  nebo  budete  léčen  (a)  pro  jiné 

onemocnění, informujte lékaře, že užíváte přípravek Roxilip. 

Jestliže jste zapomněl (a) užít přípravek Roxilip 

Není  důvod  k obavě.  Užijte  následující  dávku  v pravidelný  čas.  Nezdvojujte  následující 

dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal (a) užívat přípravek Roxilip 

Informujte lékaře, jestliže chcete přerušit léčbu přípravkem Roxilip. Hladiny cholesterolu se 

mohou po přerušení léčby opět zvýšit. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 

nebo lékárníka. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i přípravek  Roxilip  nežádoucí  účinky,  které  se  ale 

nemusí vyskytnout u každého. Je však důležité, abyste  věděl (a), které nežádoucí účinky to 

mohou být. Jsou obvykle mírné a vymizí v průběhu krátké doby. 

Léčbu přípravkem Roxilip ukončete okamžitě, pokud se u Vás dostaví alergická reakce: 

- Obtížné dýchání, někdy doprovázené otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla 

- Otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, obtížné polykání 

- Nesnesitelné svědění kůže s pupínky, které se rozlévají a vytvářejí otok 

Přestaňte  užívat  Roxilip  a  informujte  svého  lékaře,  pokud  budete  pociťovat  křeče  ve 

svalech a bolest svalů, které trvají déle než byste čekal(a). Svalové příznaky jsou častější u 

dětí  a  dospívajících  než  u  dospělých.  Podobně  jako  u  jiných  statinů,  velmi  malá  část  lidí 

pociťuje  nepříjemnou  svalovou  bolest  a  křeče,  které  se  vzácně  mohou  vyvinout  ve  svalové 

poškození (rhabdomyolýza). Tento stav může ohrožovat i život postiženého. 

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta z 10 až 100) 

- Bolest hlavy. 

- Bolest břicha. 

- Zácpa. 

- Nevolnost, pocit na zvracení. 

- Bolest svalů. 

- Slabost. 

- Závratě. 

- Zvýšení hladin bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit 

léčbu přípravkem Roxilip (pouze Roxilip 40 mg). 

-  Cukrovka  (diabetes  mellitus).    Je  pravděpodobnější,  pokud  máte  zvýšenou  hladinu  cukru 

nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu 

léčby. 

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta ze 100 až 1000): 

- Vyrážka, svědění kůže a jiné kožní reakce. 

- Zvýšení hladin bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit 

léčbu přípravkem Roxilip (pouze Roxilip 10 mg, 20 mg). 

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta z 1000 až 10000): 

- Těžké alergické reakce – příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, potíže 

s polykáním a dýcháním, silné svědění kůže s pupínky, které se rozlévají a vytvářejí otok. 

Pokud se taková reakce u Vás dostaví, okamžitě přestaňte užívat Roxilip a volejte lékařskou 

pomoc. 

-  Poškození  svalů  u  dospělých  –  přestaňte  užívat  Roxilip  a  informujte  lékaře  okamžitě, 

jakmile zjistíte neobvyklou bolest nebo křeče svalů, která trvá déle než jste 

čekal/a. 

- Silná bolest v oblasti žaludku (zánět slinivky břišní). 

- Zvýšení hodnot jaterních enzymů v krvi. 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000): 

- Žloutenka (zežloutnutí kůže a očí). 

- Zánět jater. 

- Stopy krve v moči. 

- Poškození nervů (pocit necitlivosti rukou a nohou). 

- Bolesti kloubů. 

- Ztráta paměti. 

-  Gynekomastie (zvětšení prsů u mužů).  

Nežádoucí účinky, které se vyskytují s neznámou frekvencí: 

- Průjem. 

- Stevens-Johnson syndrom (závažné zánětlivé onemocnění kůže a sliznic (okolí úst, očí a 

pohlavních orgánů), s tvorbou vředů. 

- Kašel. 

- Dušnost. 

- Edémy (otoky). 

- Poruchy spánku zahrnující nespavost a těžké noční sny. 

- Sexuální potíže. 

- Deprese. 

- Potíže s dýcháním zahrnující přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečku. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

5.  JAK PŘÍPRAVEK ROXILIP UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 

Přípravek Roxilip nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nepoužívejte přípravek Roxilip, pokud si všimnete jakékoli viditelné známky poškození. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 

pomáhají chránit životní prostředí. 

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Roxilip obsahuje 

Léčivou  látkou  je  rosuvastatinum.  Jedna  potahovaná  tableta  přípravku  Roxilip  obsahuje 

rosuvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg ve formě rosuvastatinum calcicum.  

Pomocnými látkami jsou: 

Jádro tablety:  

granulovaná mikrokrystalická celulosa  

monohydrát laktosy, 

krospovidon typ A, 

magnesium-stearát. 

Potahová soustava Opadry II 31K38097 žlutá:  

monohydrát laktosy usušený rozprášením, 

hypromelosa (E464), 

oxid titaničitý (E171) 

triacetin (E1518), 

hlinitý lak chinolinové žluti (E104). 

Jak přípravek Roxilip vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek  Roxilip  je  dostupný  v balení  s blistry,  obsahujícími  7,  14,  28,  30,  56  a  98 

potahovaných tablet.  

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Roxilip 10 mg: Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety, s vyraženým "10" na jedné straně 

a "15" na druhé straně. 

Roxilip 20 mg: Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety, s vyraženým "20" na jedné straně 

a "15" na druhé straně. 

Roxilip 40 mg: Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety, s vyraženým "40" na jedné straně 

a "15" na druhé straně. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 

PharmaSwiss Česká republika, s.r.o. 

Praha 

Česká republika 

Výrobce 

Adamed Sp. z o.o.,  

Pieńków 149, 05-152 Czosnów, Polsko 

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5,  

95-200 Pabianice                  

Polsko 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  26.9.2012 

19-9-2018

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 During the years 2012‐2016, the Dutch National Food Consumption survey was conducted in the Netherlands. For the survey, a random sample was drawn from consumer panels stratified by age and gender and maintained representative to the population with regard to region, address density and educational level. Complete results were obtained for 4,313 persons (response rate 65%); including toddlers, children, adolescents, adults and elderly. Pregnant or lactating ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.