ROXILIP 40 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ROXILIP 40 MG, POR TBL FLM 30X40MG
 • Dávkování:
 • 40MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ROXILIP 40 MG, POR TBL FLM 30X40MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 31/ 482/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Přílohač.1krozhodnutíozměněregistracesp,zn.sukls209303/2012,sukls209304/2012,

sukls209305/2012apřílohakesp.zn.sukls209288/2012,209291/2012,sukls209292/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

Roxilip10mg

Roxilip20mg

Roxilip40mg

rosuvastatinum(ve forměrosuvastatinumcalcicum)

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravek

užívat.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebo lékárníka.

- TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit, atoitehdy, má-listejnépříznakyjako Vy.

- Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsi

všimnetejakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci, prosím, sděltetosvému lékařinebolékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1.CojepřípravekRoxilipa kčemu sepoužívá

2.Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnetepřípravekRoxilipužívat

3.JaksepřípravekRoxilipužívá

4.Možné nežádoucíúčinky

5.JakpřípravekRoxilipuchovávat

6.Dalšíinformace

1.COJEPŘÍPRAVEKROXILIPAKČEMU SEPOUŽÍVÁ

PřípravekRoxilippatřídoskupinyléků, které senazývajístatiny.

Lékař Vám předepsalRoxilip, neboť:

-Mátevysokouhladinucholesteroluvkrvi.Mátetedyzvýšenérizikosrdečnípříhody

nebomozkovémrtvice.

LékařVámpředepsalkužívánístatin,neboťzměnadietníchnávykůazvýšenáfyzická

aktivitanevedlyknormalizacihladinycholesteroluvkrvi.Vnastavenédietěafyzické

aktivitě budetepokračovativprůběhuléčbypřípravkemRoxilip.

nebo

-Mátejiné přidruženéukazatele, které zvyšujíriziko srdečnípříhody, mozkovémrtvicea

podobných zdravotních komplikací.

Srdečnípříhody,mozkovámrtviceajinépodobnézdravotníkomplikacemohoubýt

způsobenyonemocněním,kteréseoznačujejakoateroskleróza.Aterosklerózavznikána

podkladěukládánítukových částic ve Vašich cévách.

Proč je důležité užívatRoxilip

Roxilipse používá kovlivněníhladinylátektukového charakteru vkrvi, přičemžnejčastěji

sejednáocholesterol.

Vkrvisevyskytujírůznétypycholesterolu,tzv. „špatný“ chlesterol(LDL-C)a „dobrý“

cholesterol(HDL-C).

-Roxilipsnižuje hladinu „špatného“cholesterolua zvyšujehladinu„dobrého“cholesterolu.

-Roxilipúčinkujetak,žeblokujetvorbu„špatného“cholesteroluvorganismuazlepšuje

schopnostodstraňovattento cholesterolzkrve.

Uvětšinylidívysoká hladina cholesterolu nemá vlivna to,jakpociťujísvůjzdravotnístav,

neboť seneprojevuje žádnýmipříznaky(tito lidé secítízdrávi). Pokud sevšaktento stav

ponechá bezléčby, tukové částice se začnou ukládatdo stěnycéva postupně způsobíjejich

zúžení.

Někdysemůžestát,žesezúženácévaucpeatímnemůžezásobovatkrvísrdcenebomozek,

cožseprojevísrdečnípříhodounebomozkovoumrtvicí.Sníženímhladinycholesteroluvkrvi

sesnižujerizikosrdečníchpříhod,mozkovémrtviceajinýchpodobnýchzdravotních

komplikací.

Roxilipužívejtepravidelněatoivdobě,kdysehladinaVašehocholesteroludostalana

správnouúroveň,neboťpůsobípreventivněprotitomu,abysehladinacholesteroluopět

zvyšovalaadošlokukládánítukovýchlátekdostěnycév.Léčbupřeruštepouzenapokyn

lékařeavpřípadě, že otěhotníte.

2.ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

ROXILIPUŽÍVAT

Neužívejte přípravekRoxilip

-jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)narosuvastatinnebonakteroukolidalšísložku

přípravkuRoxilip.

-jestližejstetěhotnánebokojíte.PokudotěhotnítevprůběhuléčbypřípravkemRoxilip,

přestaňteihnedpřípravekRoxilipužívatainformujtesvéholékaře.Ženyvplodnémvěku

bymělyvprůběhuléčbypřípravkemRoxilipužívatvhodnou antikoncepci.

-jestliže máteonemocněníjater.

-jestliže mátetěžkou poruchu funkceledvin.

-jestliže máte opakovanéa nevysvětlenébolestisvalů.

-jestliže užíváte cyklosporin, např.po transplantaciorgánů.

PokudněkterýzvýšeuvedenýchbodůplatíiproVás,nebomátepochybnosti,navštivte

znovu svého lékaře.

NejvyššídávkupřípravkuRoxilip, tj. 40mg, neužívejte vtěchto případech:

-Jestližemátestřednětěžkouporuchufunkceledvin(vpřípaděnejistotyseobraťtena

svéholékaře).

-Jestliže máte poruchufunkceštítné žlázy.

-Jestližejsteměl(a)opakovanénebonevysvětlenébolestisvalů,výskytsvalových

problémůvminulostiuVásneboveVašírodiněnebosvalovéproblémypřidřívějším

užíváníjinýchléků kléčběvysoké hladinycholesterolu.

-Jestliže pravidelněpijete velká množstvíalkoholu.

-Jestližejste asijského původu(Japonci, Číňané,Filipínci,Vietnamci, Korejcia Indové)

-Jestliže užíváte lékynazývané fibrátyke sníženíhladinycholesterolu.

PokudněkterýzvýšeuvedenýchbodůplatíiproVás,nebomátepochybnosti,prosím,

navštivte znovusvéholékaře.

Zvláštní opatrnostipřipoužitípřípravkuRoxilipjezapotřebí

- Jestliže máte problémysledvinami.

- Jestliže máte problémysjátry.

- Jestližejsteměl/aopakovanéanevysvětlenébolestisvalů,výskytsvalovýchproblémů

uVásneboveVašírodiněnebosvalovéproblémypřiužíváníjinýchlékůkesnížení

hladinycholesterolu.

-Vprůběhu léčbypřípravkemVásbudelékař pečlivěsledovat, pokudmátecukrovku

nebo riziko pro vznik cukrovky. Vpřípadě, žemátezvýšenou hladinu cukru nebo

tukůvkrvi, mátenadváhu nebo vysoký krevnítlak, pravděpodobněpatřítemezi

pacientysrizikempro vznik diabetu.

Okamžitěinformujtesvéholékaře,pokudsedostavínevysvětlitelnásvalovábolest,zvláště

pokud senecítíte dobře nebo mátehorečku.

- Jestliže pijete opakovaněvelkémnožstvíalkoholu.

- Jestliže máte poruchufunkceštítné žlázy.

- Jestližeužívátejinéléky,nazývanéfibráty,kesníženíhladinycholesterolu.Čtěte,

prosím,tutopříbalovouinformacipozorně,ikdyžjstejižužíval(a)jinélékykesnížení

hladinycholesterolu.

- JestližeužívátelékykléčběinfekceviremHIV,např.lopinavir/ritonavir,prosím,čtěte

bod„Vzájemné působenísdalšímiléčivýmipřípravky“.

- Jestližejste dítě mladšínež10 let:Roxilipbynemělyužívatdětimladšínež10 let.

- JestližejeVámvícenež70let(neboťvtomtopřípadějetřeba,abylékařzvolilsprávnou

počátečnídávku přípravkuRoxilip).

- Jestliže máte těžké dýchacíobtíže.

- Jestližejsteasijskéhopůvodu-Japonci,Číňané,Filipínci,Vietnamci,KorejciaIndové.

Lékařmusízvolitsprávnou počátečnídávku přípravkuRoxilip.

Pokud seněkterýzbodů vztahujeinaVás nebo pokudmáte pochybnosti:

-NeužívejtepřípravekRoxilip40mg(nejvyššídávku)aobraťtesenasvéholékaře

nebo lékárníkadříve, nežzačnete užívatkteroukoliv dávku přípravkuRoxilip.

Statinymohouumaléhopočtulidíovlivnitjátra.Tolzeprokázatkontrolnímvyšetřením,

kteréhodnotíhladinyjaterníchenzymůvkrvi.Ztohotodůvodubudelékařprovádětkontrolní

vyšetřenífunkcejaterpředléčbou avprůběhuléčbypřípravkemRoxilip.

Vzájemné působenísdalšímiléčivýmipřípravky

Prosím,informujtesvéholékařeovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)vnedávné

době, atoiolécích, kteréjsou dostupné bezlékařského předpisu.

Informujtelékaře, pokud užíváte některýznásledujících léků:

-Cyklosporin (užívanýnapř.po transplantaciorgánů).

-Warfarin(nebojinéléky,používanéke sníženísrážlivostikrve).

-Fibráty(např.gemfibrozil,fenofibrát)nebojinélékykesníženíhladinycholesterolu

(např. ezetimib).

-Lékykléčbě poruchtrávení(antacida kneutralizacikyselin vžaludku).

-Erytromycin (antibiotikum).

-Perorálníantikoncepci(„antikoncepčnípilulky“).

-Hormonálnísubstitučníléčbu nebo

-lopinavir/ritonavirkléčběinfekceviremHIV–vizbod„Zvláštníopatrnostipřipoužití

přípravkuRoxilipje zapotřebí“.

ÚčinektěchtolékůsemůžeměnitpřisoučasnémpodáváníspřípravkemRoxilipanebotyto

lékymohouměnitúčinnostpřípravkuRoxilip.

Užívání přípravkuRoxilipsjídlema pitím

PřípravekRoxilipmůžete užívatsjídlemnebomezijídly.

Těhotenstvía kojení

NeužívejtepřípravekRoxilip,pokud jste těhotnánebokojíte.Pokudotěhotníteažvprůběhu

léčbypřípravkemRoxilip,vysaďteRoxilipokamžitě,jakmiletozjistíte,ainformujtelékaře.

Ženyvplodnémvěku bymělyužívatvhodnou antikoncepci, pokud užívajípřípravekRoxilip.

Poraďte sesesvýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnete užívatjakýkolivlék.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

VětšinalidímůževprůběhuužívánípřípravkuRoxilipříditdopravníprostředkyneboovládat

stroje.Uněkterýchlidísemůževprůběhuléčbyobjevitzávrať.PokudjetoVášpřípad,

poraďte sesesvýmlékařemdříve,nežbudeteříditdopravníprostředkynebo ovládatstroje.

Důležitéinformaceoněkterýchsložkách přípravkuRoxilip

PokudVámVášlékařřekl,nesnášíteněkterécukry(laktosa,mléčnýcukr),poraďtesese

svýmlékařem, nežzačnetepřípravekRoxilipužívat.

Úplnýseznampomocnýchlátekje uveden vbodě 6„Dalšíinformace“.

3.JAKSEPŘÍPRAVEKROXILIPUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekRoxilippřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistý(á),

poraďte sesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Obvyklé dávkypro dospělé

Pokud užíváteRoxilipkesníženívysokéhocholesterolu

Počátečnídávka

Léčba přípravkemRoxilipmusíbýtzahájena dávkou5mgnebo 10mga to ivpřípadě, žejste

dosudužíval(a)vyššídávkujinéhostatinu.Velikostpočátečnídávkyzávisína:

-Vašíhladiněcholesterolu.

-Vašemstupnirizikavznikusrdečního infarktu nebomozkovémrtvice.

-Vašicitlivostikprojevůmmožných nežádoucích účinků.

Prosím,poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkemjakápočátečnídávkapřípravkuRoxilip

je proVásnejvhodnější.

LékařseVámmůže rozhodnoutpředepsatnejnižšídávku(5mg),jestliže:

-Jsteasijského původu(Japonci, Číňané, Filipínci,Vietnamci, Korejcia Indové).

-JeVámvícenež70let.

-Máte střednětěžkouporuchufunkceledvin.

-Máte zvýšenériziko vznikubolestisvalůasvalovýchpotíží(myopatie).

Zvyšovánídávky amaximálnídennídávka

LékařmůžerozhodnoutozvýšeníVašídávky.DávkapřípravkuRoxilipbymělabýt

přizpůsobenapro každéhopacienta zvlášť. Pokud Vámlékařpředepsalpočátečnídávku 5mg,

můžerozhodnoutoúpravěna10mg,poténa20mgapřípadně40mg,pokudtobudetřeba.

PokudVámlékařpředepsalpočátečnídávku10mg,můžedálerozhodnoutozvýšenína

20mgapřípadně40mg,pokudtobudetřeba.Kúpravědávkyseobvyklepřistupujepo

4týdnech.

MaximálnídennídávkapřípravkuRoxilipje40mg.Tatodávkajeurčenapropacienty

svysokouhladinoucholesteroluavysokýmrizikemsrdečníhoinfarktunebomozkové

mrtvice. Utěchto pacientůnebyla dostatečně sníženahladina cholesterolu dávkou20mg.

JestližeužíváteRoxilipkesníženírizikasrdečníchamozkovýchpříhodapodobných

komplikací:

Doporučenádennídávka je20 mg. Lékařvšakmůže rozhodnoutotom, že budeteužívatnižší

dávku.

Jak tablety užívat

Tabletyspolkněteceléazapijtevodou.PřípravekRoxilipužívejtejednoudenně.Tablety

můžeteužívatkdykolivvprůběhudne.Pokusteseužívattabletyvždyvestejnoudennídobu,

protožetaksitolépezapamatujete.

Pravidelné kontrolycholesterolu

Pravidelnékontrolycholesteroluulékařejsoudůležité.Lékařbudekontrolovat,zdabylo

dosaženožádoucíchhladincholesteroluazdajsoutytohladinytrvalé.Lékařpakmůže

rozhodnoutozvýšenídávkypřípravkuRoxiliptak, abybylapro Vás optimální.

Jestližejsteužil(a)vícepřípravkuRoxilip,nežjsteměl(a)

Kontaktujtesvéholékaře nebo navštivte nejbližšínemocnici.

Jestližejstepřijímán(a)donemocnicekhospitalizacinebobudeteléčen(a)projiné

onemocnění,informujtelékaře, že užívátepřípravekRoxilip.

Jestližejstezapomněl(a)užítpřípravekRoxilip

Nenídůvodkobavě.Užijtenásledujícídávkuvpravidelnýčas.Nezdvojujtenásledující

dávku, abyste nahradil(a)vynechanoudávku.

Jestližejstepřestal(a)užívatpřípravekRoxilip

Informujtelékaře,jestližechcetepřerušitléčbupřípravkemRoxilip.Hladinycholesteroluse

mohou po přerušeníléčbyopětzvýšit.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékaře

nebo lékárníka.

4.MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekRoxilipnežádoucíúčinky,kteréseale

nemusívyskytnoutukaždého.Jevšakdůležité,abystevěděl(a),kterénežádoucíúčinkyto

mohou být. Jsouobvykle mírnéa vymizívprůběhu krátké doby.

LéčbupřípravkemRoxilipukončete okamžitě,pokudseu Vás dostavíalergická reakce:

-Obtížné dýchání,někdydoprovázenéotokemobličeje, rtů,jazyka a/nebohrdla

-Otokobličeje,rtů,jazykaa/nebo hrdla,obtížné polykání

-Nesnesitelnésvěděníkůže spupínky,které se rozlévajíavytvářejíotok

PřestaňteužívatRoxilipainformujtesvéholékaře,pokudbudetepociťovatkřečeve

svalechabolestsvalů,kterétrvajídélenežbystečekal(a).Svalovépříznakyjsoučastějšíu

dětíadospívajícíchnežudospělých.Podobnějakoujinýchstatinů,velmimaláčástlidí

pociťujenepříjemnousvalovoubolestakřeče,kterésevzácněmohouvyvinoutvesvalové

poškození(rhabdomyolýza).Tento stavmůže ohrožovatiživotpostiženého.

Časté nežádoucíúčinky(postihují1 pacienta z10 až100)

-Bolesthlavy.

-Bolestbřicha.

-Zácpa.

-Nevolnost, pocitna zvracení.

-Bolestsvalů.

-Slabost.

-Závratě.

-Zvýšeníhladin bílkovinyvmoči–obvykle docházíknormalizacibeznutnostipřerušit

léčbupřípravkemRoxilip(pouzeRoxilip40 mg).

-Cukrovka(diabetesmellitus).Jepravděpodobnější,pokudmátezvýšenouhladinucukru

nebotukůvkrvi,nadváhunebovysokýkrevnítlak.VášlékařVásbudesledovatvprůběhu

léčby.

Méněčasté nežádoucíúčinky (postihují1 pacientaze 100 až1000):

-Vyrážka, svěděníkůže ajiné kožníreakce.

-Zvýšeníhladin bílkovinyvmoči–obvykle docházíknormalizacibeznutnostipřerušit

léčbupřípravkemRoxilip(pouzeRoxilip10 mg, 20 mg).

Vzácné nežádoucíúčinky(postihují1 pacienta z1000 až10000):

-Těžké alergické reakce–příznakyzahrnujíotokobličeje, rtů,jazyka a/nebohrdla, potíže

s polykáníma dýcháním, silné svěděníkůže spupínky,které se rozlévajía vytvářejíotok.

PokudsetakováreakceuVásdostaví,okamžitěpřestaňteužívatRoxilipavolejtelékařskou

pomoc.

-Poškozenísvalůudospělých–přestaňteužívatRoxilipainformujtelékařeokamžitě,

jakmile zjistíte neobvyklou bolestnebo křeče svalů, která trvá déle nežjste

čekal/a.

-Silná bolestvoblastižaludku (zánětslinivkybřišní).

-Zvýšeníhodnotjaterníchenzymůvkrvi.

Velmivzácné nežádoucíúčinky(postihujíméněnež1 pacienta z10000):

-Žloutenka (zežloutnutíkůže aočí).

-Zánětjater.

-Stopykrve vmoči.

-Poškozenínervů (pocitnecitlivostirukou a nohou).

-Bolestikloubů.

-Ztráta paměti.

- Gynekomastie(zvětšeníprsů u mužů).

Nežádoucíúčinky, kterése vyskytujís neznámoufrekvencí:

-Průjem.

-Stevens-Johnsonsyndrom(závažné zánětlivé onemocněníkůže asliznic(okolíúst, očía

pohlavních orgánů), stvorbou vředů.

-Kašel.

-Dušnost.

-Edémy(otoky).

-Poruchyspánku zahrnujícínespavostatěžké nočnísny.

-Sexuálnípotíže.

-Deprese.

-Potíže sdýchánímzahrnujícípřetrvávajícíkašela/nebo dušnostnebo horečku.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,

sdělteto svému lékařinebolékárníkovi.

5.JAKPŘÍPRAVEKROXILIPUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah adohleddětí.

Uchovávejte vpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněn předsvětlema vlhkostí.

PřípravekRoxilipnepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénablistruakrabičce.

Doba použitelnostise vztahuje kposlednímu dniuvedeného měsíce.

NepoužívejtepřípravekRoxilip, pokudsivšimnetejakékolividitelnéznámkypoškození.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtese

svéholékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatření

pomáhajíchránitživotníprostředí.

6.DALŠÍ INFORMACE

CopřípravekRoxilipobsahuje

Léčivoulátkoujerosuvastatinum.JednapotahovanátabletapřípravkuRoxilipobsahuje

rosuvastatinum10mg, 20mgnebo 40mgve forměrosuvastatinumcalcicum.

Pomocnýmilátkamijsou:

Jádrotablety:

granulovanámikrokrystalická celulosa

monohydrátlaktosy,

krospovidon typ A,

magnesium-stearát.

PotahovásoustavaOpadryII31K38097 žlutá:

monohydrátlaktosyusušenýrozprášením,

hypromelosa(E464),

oxidtitaničitý(E171)

triacetin (E1518),

hlinitýlakchinolinové žluti(E104).

JakpřípravekRoxilipvypadá a co obsahuje toto balení

PřípravekRoxilipjedostupnývbalenísblistry,obsahujícími7,14,28,30,56a98

potahovaných tablet.

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Roxilip10mg:Žlutékulatébikonvexnípotahovanétablety,svyraženým"10"najednéstraně

a "15"nadruhé straně.

Roxilip20mg:Žlutékulatébikonvexnípotahovanétablety,svyraženým"20"najednéstraně

a "15"nadruhé straně.

Roxilip40mg:Žlutékulatébikonvexnípotahovanétablety,svyraženým"40"najednéstraně

a "15"nadruhé straně.

Držitelrozhodnutíoregistracia výrobce

Držitelrozhodnutíoregistraci

PharmaSwissČeská republika, s.r.o.

Praha

Česká republika

Výrobce

Adamed Sp. zo.o.,

Pieńków149, 05-152 Czosnów, Polsko

Pabianickie ZakładyFarmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5,

95-200Pabianice

Polsko

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:26.9.2012

17-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Aspergillus oryzae (strain NZYM‐FA)

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Aspergillus oryzae (strain NZYM‐FA)

Published on: Fri, 16 Nov 2018 The food enzyme is an endo‐1,4‐β‐xylanase (EC 3.2.1.8) produced with a genetically modified strain of Aspergillus oryzae by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This xylanase is intended to be used in baking and cereal‐based processes. Based on the proposed maximum use levels, dietary exposure to the food enzyme–total organic solids (TOS) was e...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-9-2018

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 During the years 2012‐2016, the Dutch National Food Consumption survey was conducted in the Netherlands. For the survey, a random sample was drawn from consumer panels stratified by age and gender and maintained representative to the population with regard to region, address density and educational level. Complete results were obtained for 4,313 persons (response rate 65%); including toddlers, children, adolescents, adults and elderly. Pregnant or lactating ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.