Advertisement

ROSYTONA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ROSYTONA Žvýkací tableta 50MG
 • Dávkování:
 • 50MG
 • Léková forma:
 • Žvýkací tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 1 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ROSYTONA Žvýkací tableta 50MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • SILDENAFIL
 • Přehled produktů:
 • ROSYTONA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 83/ 595/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls151878/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Rosytona 50 mg

žvýkací tablety

sildenafilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Rosytona a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosytona užívat

Jak se přípravek Rosytona užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Rosytona uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Rosytona a k čemu se používá

Přípravek Rosytona

obsahuje léčivou látku sildnafil, což je lék ze skupiny nazývané inhibitory

fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení

k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve

do tohoto orgánu. Přípravek Rosytona

Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde

k sexuálnímu dráždění.

Přípravek Rosytona se používá k léčbě dospělých mužů s poruchami erekce. Tato porucha je také

známá pod pojmem impotence. Jedná se o situaci, kdy muž nemůže během sexuálního vzrušení

dosáhnout ztopoření penisu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro sexuální aktivitu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosytona užívat

Neužívejte přípravek Rosytona:

jestliže jste alergický na sildenafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

jestliže užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může způsobit nebezpečný pokles

krevního tlaku. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaný

k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu). Nejste-li si jist,

zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

jestliže užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit („poppers“),

protože souběžné užití může také způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku.

jestliže užíváte riocigvát. Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tj. vysokého

krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tj. vysokého krevní

tlaku v plicích sekundárních krevních sraženin). U PDE5 inhibitorů, jako je například sildenafil,

bylo prokázáno, že zvyšují hypotenzní účinek tohoto léku. Pokud užíváte riocigvát nebo si

nejste jistý, informujte svého lékaře.

jestliže máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu funkce jater.

jestliže jste měl nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte

nízký krevní tlak.

jestliže máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa).

jestliže jste přišel o zrak v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu

(NAION).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Rosytona se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou,

jestliže:

trpíte srpkovitou anemií (poruchou červených krvinek), leukemií (nádorové onemocnění bílých

krvinek), mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění kostní dřeně).

trpíte deformitou penisu nebo Peyronieovou chorobou.

máte potíže se srdcem

Váš lékař má pečlivě zhodnotit, zda Vaše srdce snese přídatnou zátěž při

pohlavním styku.

máte vředovou chorobu nebo potíže s krvácivostí (např. hemofilii).

zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku. Přestaňte užívat přípravek

Rosytona

a okamžitě

vyhledejte svého lékaře.

Současně s přípravkem Rosytona

neužívejte k léčbě poruchy erekce žádný jiný přípravek podávaný

ústy nebo místně.

Neužívejte přípravek Rosytona současně s léčivými přípravky na plicní arteriální hypertenzi (PAH)

obsahujícími sildenafil ani s žádnými jinými inhibitory PDE5.

V případě, že netrpíte poruchou erekce, přípravek Rosytona neužívejte.

Přípravek Rosytona není určen pro ženy.

Zvláštní upozornění pro pacienty s poruchou funkce ledvin nebo jater

Pokud máte poruchu funkce jater nebo ledvin, sdělte tuto skutečnost lékaři. Může se Vám rozhodnout

snížit dávku přípravku.

Děti a dospívající

Přípravek Rosytona není určen pro pacienty mladší 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Rosytona

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval

nebo které možná budete užívat.

Přípravek Rosytona

žvýkací tablety

může ovlivňovat účinek některých jiných léčivých přípravků,

především těch, které jsou určeny k léčbě bolesti na hrudníku srdečního původu. V případě náhlých

zdravotních problémů máte svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře oznámit, že jste užil

přípravek Rosytona

a kdy. Neužívejte přípravek Rosytona

společně s jinými léky, pokud Vám to

nedoporučí Váš ošetřující lékař.

Neužívejte přípravek Rosytona, pokud užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může

způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku. Vždy informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní

sestru, že užíváte některý z těchto léků předepisovaných k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti

na hrudi srdečního původu).

Neužívejte přípravek Rosytona, pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako např.

isoamyl-nitrit („poppers“), protože souběžné užití může způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud již užíváte riocigvát.

Pokud užíváte léky, které patří do skupiny inhibitorů proteáz, např. k léčbě HIV, lékař Vám

pravděpodobně doporučí začít užívat přípravek Rosytona

v nejnižší možné dávce 25 mg.

(Přípravek Rosytona v síle 25 mg není v ČR registrován, na trhu jsou k dispozici jiné přípravky

s obsahem sildenafilu v síle 25 mg.)

Někteří pacienti, kteří užívají alfa-blokátory k léčbě vysokého krevního tlaku nebo zvětšené prostaty,

mohou zaznamenat závratě nebo motání hlavy, které může být způsobeno nízkým krevním tlakem při

rychlém sedání nebo vstávání. Někteří pacienti zaznamenali tyto příznaky při souběžném užití

sildenafilu s alfa-blokátory. Tyto příznaky se mohou nejpravděpodobněji objevit v průběhu 4 hodin po

podání přípravku Rosytona. Máte pravidelně užívat svou denní dávku alfa-blokátoru, než začnete

užívat přípravek Rosytona, aby se snížila pravděpodobnost nástupu těchto příznaků. Lékař může

zahájit Vaši léčbu přípravkem Rosytona v nižší dávce 25 mg. (Přípravek Rosytona v síle 25 mg není

v ČR registrován, na trhu jsou k dispozici jiné přípravky s obsahem sildenafilu v síle 25 mg.)

Přípravek Rosytona s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Rosytona může být užíván s jídlem nebo bez jídla. Po požití těžkého jídla však může

přípravek Rosytona začít účinkovat později.

Požití alkoholu může dočasně zhoršit Vaši schopnost dosáhnout erekce. Abyste dosáhl co nejvyššího

účinku tohoto přípravku, doporučujeme před užitím přípravku Rosytona nepožívat větší množství

alkoholu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Rosytona není určen pro použití u žen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Rosytona

může způsobit závratě a narušit vidění. Máte proto znát svoji reakci na přípravek

Rosytona před tím, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Rosytona obsahuje aspartam a laktosu

Tento léčivý přípravek obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. To je nutné vzít v úvahu, pokud trpíte

fenylketonurií (vzácnou vrozenou poruchou metabolismu).

Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,

informujte svého lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Rosytona užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená zahajovací dávka je 50 mg.

Přípravek Rosytona

neužívejte víckrát než jednou denně.

Užijte přípravek Rosytona

zhruba jednu hodinu před pohlavním stykem. Tabletu rozkousejte.

Jestliže cítíte, že přípravek Rosytona

účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Přípravek Rosytona

Vám pomůže dosáhnout erekce, jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Doba, po

které začne přípravek účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl

hodinou až hodinou. Pokud přípravek Rosytona

užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup

účinku oddálit.

Pokud po užití přípravku Rosytona

nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatečná pro celý pohlavní

styk, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.

Jestliže jste užil více přípravku Rosytona, než jste měl

Můžete zaznamenat zvýšený výskyt nežádoucích účinků a jejich závažnosti. Dávka vyšší než 100 mg

nezlepšuje dále účinnost. (Přípravek Rosytona v síle 25 mg není v ČR registrován, na trhu jsou

k dispozici jiné přípravky s obsahem sildenafilu v síle 25 mg.)

Neužívejte více tablet, než Vám bylo lékařem doporučeno.

Vyhledejte svého lékaře, pokud užijete více tablet, než jste měl.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užíváním sildenafilu bývají obvykle

mírné až středně závažné a krátkého trvání.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte

přípravek Rosytona užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:

Alergická reakce – k té dochází méně často (může postihnout až 1 ze 100 pacientů). Příznaky

zahrnují náhlou dýchavičnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček, obličeje, rtů

nebo hrdla.

Bolest na hrudníku – k té dochází méně často. Pokud se objeví v průběhu nebo po skončení

pohlavního styku:

posaďte se do polosedu a snažte se odpočívat

neužívejte na léčbu bolesti na hrudníku nitráty.

Prodloužená a někdy bolestivá erekce – k té dochází vzácně (může postihnout až 1 z 1000

pacientů). Pokud u Vás dojde k erekci, která trvá déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře.

Náhlé zhoršení nebo ztráta zraku – k tomu dochází vzácně

Těžké kožní reakce – k těm dochází vzácně. Příznaky mohou zahrnovat silné olupování a otok

kůže, tvorbu puchýřů v ústech, na genitálu a kolem očí, horečku.

Křečové stavy nebo záchvaty – k těm dochází vzácně.

Další nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): bolest hlavy.

Časté (mohou postihnoutaž 1 z 10 pacientů): nevolnost, zarudnutí v obličeji, nával horka (příznaky

zahrnují náhlý pocit horka v horní části těla), zažívací potíže, změny barevného vidění, rozmazané

vidění, poruchy vidění, ucpaný nos a závrať.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):zvracení, kožní vyrážka, podráždění oka,

překrvené/červené oči, bolest očí, vidění záblesků světla, zrakový vjem jasu, citlivost na světlo, slzení

očí, suché oči, bušení srdce, zrychlený srdeční puls, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, bolest

svalů, ospalost, snížená citlivost na dotek, porucha rovnováhy, zvonění v uších, sucho v ústech,

ucpané vedlejší dutiny nosní, zánět nosní sliznice (příznaky zahrnují rýmu, kýchání a ucpaný nos),

bolest horní poloviny břicha, refluxní choroba jícnu (příznaky zahrnují pálení žáhy), přítomnost krve

v moči, bolest paží nebo nohou, krvácení z nosu, pocit horka a únava.

Vzácné (mohou postihnout až 1z 1 000 pacientů): mdloby, cévní mozková příhoda, srdeční infarkt,

nepravidelný srdeční puls, dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku, pocit stažení hrdla,

znecitlivěná ústa, krvácení na očním pozadí, dvojité vidění, snížená zraková ostrost, neobvyklý pocit

v oku, otok oka nebo očního víčka, malé částice nebo tečky ve vidění, vidění světelných kruhů kolem

světel, rozšíření zornice, změna zabarvení očního bělma, krvácení z penisu, přítomnost krve ve

spermatu, sucho v nose, zduření uvnitř nosu, pocit podrážděnosti a náhlé zhoršení nebo ztrátu sluchu.

Po uvedení přípravku na trh byly vzácně hlášeny případy nestabilní anginy pectoris (onemocnění

srdce) a náhlé smrti. Je třeba poznamenat, že většina mužů, ale ne všichni, kteří měli tyto nežádoucí

účinky, měla potíže se srdcem již před užitím přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody měly

přímou souvislost s užitím sildenafilu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Rosytona uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za

„Použitelné do:/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Rosytona obsahuje

Léčivou látkou je sildenafilum. Jedna tableta obsahuje sildenafilum 50 mg.

Pomocnými látkami jsou: draselná sůl polakrilinu, koloidní bezvodý oxid křemičitý,

monohydrát laktosy, povidon K30, aspartam (E951), sodná sůl kroskarmelosy, aroma máty

peprné, magnesium-stearát, hydroxid draselný (k úpravě pH) nebo kyselina chlorovodíková

(k úpravě pH).

Jak přípravek Rosytona vypadá a co obsahuje toto balení

Rosytona 50 mg: bílá, trojúhelníková, bikonvexní tableta o straně 8,8 mm, s vyraženým „50“ na jedné

straně.

Přípravek je balen v blistrech po 1, 2, 4, 8 nebo 12 žvýkacích tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76 – 78

220 Hafnarfjördur

Island

Výrobci

Genepharm S.A.

18 km Marathon Avenue

15351 Pallini Attikis

Řecko

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Corradino Industrial Estate

Paola PLA 3000

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Rosytona 50 mg, žvýkací tablety

Itálie

Rosytona compresse masticabili

Maďarsko

Rosytona rágótabletta

Norsko

Rosytona tyggetabletter

Polsko

Rosytona tabletka do żucia

Rakousko

Rosytona kautabletten BG Rosytona

Španělsko

Rosytona comprimidos masticables

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17.8.2016

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2017

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. is voluntarily recalling lots sold by their firm of the male enhancement supplements Bull 1800 mg Capsules with the production date of 05/08/2016, and Chao Jimengnan 150 mg Tablets with Lot # 20151018 to the consumer level. FDA analysis found the products to be tainted with sildenafil, 0.026mg/capsule for Bull, and 70.46mg/tablet for Chao Jimengnan respectively. Sildenafil is the active pharmaceutical ingredient in an FDA approved product used for erectile dysfunction, making Bull capsule...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-10-2017

Gadget Island, Inc. dba Gear Isle Issues Voluntary Nationwide Recall of Rhino 7 Platinum 5000, Papa Zen 3300, Fifty Shades 6000 and Grande X 5800, Due to Presence of Undeclared Sildenafil, Tadalafil and Desmethyl Carbodenafil

Gadget Island, Inc. dba Gear Isle Issues Voluntary Nationwide Recall of Rhino 7 Platinum 5000, Papa Zen 3300, Fifty Shades 6000 and Grande X 5800, Due to Presence of Undeclared Sildenafil, Tadalafil and Desmethyl Carbodenafil

Newark, CA, Gadget Island, Inc. is voluntarily recalling Rhino 7 Platinum 5000 capsules, All LOTS, Papa Zen 3300 capsules, LOT# NSS050888, Fifty Shades 6000 capsules, all Lots, Grande X 5800 capsules, all Lots, to the consumer level. FDA analysis has found the products to be tainted with Sildenafil and Tadalafil, which are the active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED), as well as Desmethyl Carbodenafil which is structurally similar to si...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-9-2017

Nature Supplement Inc. Issues Voluntary Florida Recall of Vegetable Vigra Due to Undeclared Sildenafil

Nature Supplement Inc. Issues Voluntary Florida Recall of Vegetable Vigra Due to Undeclared Sildenafil

Natures Supplement, Inc. is voluntarily recalling 260 bottles of VEGETABLE VIGRA, 200 mg capsules to the consumer level. FDA analysis found this product to be tainted with Sidenafil. Sildenafil is an FDA approved drug for the treatment of erectile dysfunction, the presence of Sildenafil in the Vegetable Vigra product renders it an unapproved drug for which safety and efficacy has not been established, therefore subject to recall.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-7-2017

Ultra Shop Supplement Issues Voluntary Nationwide Recall of Super Panther 7K Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Ultra Shop Supplement Issues Voluntary Nationwide Recall of Super Panther 7K Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Charlotte, NC, Ultra Shop Supplement is voluntarily recalling Super Panther 7K capsules, [1 count blister card Lot#: RO846356 and 6 count bottle Lot RO246852 within expiry], distributed by SX Power Co., Brooklyn, NY, to the consumer level. FDA analysis found samples of Super Panther 7K to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterate 5-inhibitors (PDE-5), used to treat erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-2-2018

SILDENAFIL CITRATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

SILDENAFIL CITRATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

SILDENAFIL CITRATE Powder [H3 MEDICAL INC.]

SILDENAFIL CITRATE Powder [H3 MEDICAL INC.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

SILDENAFIL CITRATE (Sildenafil) Tablet, Film Coated [Vensun Pharmaceuticals, Inc. ]

SILDENAFIL CITRATE (Sildenafil) Tablet, Film Coated [Vensun Pharmaceuticals, Inc. ]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Sildenafil Citrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Sildenafil Citrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

CAFFEINE CITRATE (Caffeine Citrate) Injection, Solution [Micro Labs Limited]

CAFFEINE CITRATE (Caffeine Citrate) Injection, Solution [Micro Labs Limited]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

SILDENAFIL CITRATE Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

SILDENAFIL CITRATE Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

SILDENAFIL (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

SILDENAFIL (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

Calcium Citrate

Calcium Citrate

Calcium citrate is used to prevent or treat low blood calcium levels in people who do not get enough calcium from their diets.

US - RxList

18-10-2017

SILDENAFIL (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

SILDENAFIL (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

19-9-2017

SILDENAFIL CITRATE Tablet [Torrent Pharmaceuticals Limited]

SILDENAFIL CITRATE Tablet [Torrent Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Sep 19, 2017 EST

US - DailyMed

21-8-2017

AX (Sildenafil Citrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX (Sildenafil Citrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Aug 21, 2017 EST

US - DailyMed

13-6-2017

Magnesium Citrate

Magnesium Citrate

Magnesium citrate is an over-the-counter (OTC) medication that can be used as a nutritional supplement or for treatment of acid indigestion and constipation. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

6-6-2017

SILDENAFIL (Sildenafil Citrate) Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

SILDENAFIL (Sildenafil Citrate) Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Jun 6, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

Sildenafil Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Sildenafil Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Sildenafil Actavis (Active substance: Sildenafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)3655 of Wed, 24 May 2017

Europe -DG Health and Food Safety

11-4-2017

Sildenafil

Sildenafil

Sildenafil is used to treat male sexual function problems (impotence or erectile dysfunction-ED). Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

Advertisement